Anna Přemyslovna

Michaela Balousová
Česká královna, žila: 15.10.1290 – 3.9.1313

rodiče: Václav II. a Guta Habsburská

sourozenci: Václav III., Eliška, Markéta, Anežka, Jan Volek

manžel: Jindřich Korutanský

Anna Přemyslovna se narodila Václavu II. a jeho manželce Gutě Habsburské roku 1290. O matku přišla již roku 1297, její otec se roku 1300 oženil s Eliškou Rejčkou. Počátkem 14. století asi největší problém pro českého krále Václava II. představoval římský král Albrecht Habsburský.

Roku 1304 dokonce vytáhl s vojskem do českých zemí; přestože nedošlo k rozhodující bitvě, a výprava tak byla v podstatě neúspěšná, tažení provázely velké násilnosti, zejména na Moravě. Z hlediska budoucnosti proto bylo pro České království důležité vytvořit, respektive rozšířit síť spojenců, která by byla protiváhou Albrechtově skupině. Jedním z takových kroků bylo zasnoubení nejstarší královy dcery Anny nejmladšímu synovi tyrolského vévody Menharta II. Jindřichu Korutanskému. Menhartovci byli dlouhodobými spojenci Albrechta Habsburského, navíc choť římského krále byla sestrou Jindřicha i jeho staršího bratra Oty.

Přestože není zcela zřejmé, kdy došlo k zasnoubení Anny s Jindřichem, Kateřina Telnarová se domnívá, že k jednáním o sňatku došlo již v době tažení Albrechta Habsburského do Čech v druhé polovině roku 1304, o čemž mohla svědčit i absence korutanských vévodů v Albrechtově vojsku. Václav II. však zemřel již v červnu roku 1305, na trůn nastoupil jeho jediný legitimní syn Václav III.

Dne 13. února 1306 došlo v Praze k uzavření sňatku mezi téměř šestnáctiletou Annou a podstatně starším (snad o dvacet až dvacet pět let) Jindřichem Korutanským. Svou sestru tehdy jako mužský člen rodiny provdával Václav III. Krátce po svatbě vyrazili novomanželé do Jindřichovy vlasti. V srpnu téhož roku však došlo k olomoucké vraždě a Jindřich jako manžel nejstarší Václavovy sestry se stal jedním z kandidátů na nového českého krále; před odjezdem na tažení navíc Václav patrně svému švagrovi předal správu země. Svůj nárok přijela osobně podpořit do Čech i Anna, Jindřich zde pravděpodobně pobýval již předtím, neboť ještě před odjezdem na polské tažení jej měl správou země pověřit Václav III. Zemský sněm sice zvolil králem Jindřicha, ovšem ku Praze postupoval římský král Albrecht a také jeho syn Rudolf. Někdy v září či říjnu 1306 Anna s Jindřichem tajně uprchli z Pražského hradu, kde zanechali Anninu sestru Elišku, jež měla jejich odjezdu velice litovat.

Kde přesně trávila Anna čas v Tyrolsku, není úplně jasné. Kateřina Telnarová uvažuje o tyrolském městě Hallu či o Annině věnném hradu Tratzbergu. Po smrti Rudolfa Habsburského se do Prahy vypravil Jindřich patrně sám, bez manželky, která za ním měla snad dorazit později. Dne 1. srpna 1307 došlo k jeho provizorní korunovaci, 20. srpna již v listině vystupuje jako český král.

Během své krátké vlády se Jindřich Korutanský dostal do problematické situace, v níž byla pochopitelně zainteresována i jeho manželka. Někdy na počátku roku 1310 se lucemburská kandidatura a připravovaný sňatek syna či bratra římského krále Jindřicha VII. s princeznou Eliškou stala veřejným tajemstvím. V tomto okamžiku zřejmě dochází k otevřenému rozkolu mezi oběma sestrami. Podle Zbraslavské kroniky se měla Anna snažit Elišku otrávit, resp. ji provdat za míšeňského šlechtice Otu z Burgau-Lobdaburgu. Na konci května 1310 Eliška prchá do Nymburka. Dne 1. května 1310 uprchla v přestrojení za pomoci Jana z Vartemberka z Pražského hradu do Nymburka.

Za měsíc, 29. června, již byla Eliška zpět v Praze, kde se konal zemský sněm, který nakonec rozhodl o přijetí Jana, jediného syna římského krále, na český trůn.

Sňatek Elišky a Jana se uskutečnil 1. září 1310 ve Špýru. Nový český král vyrazil s vojskem dobýt nejprve Kutnou Horu a poté, když se toto nezdařilo, Prahu. Po počátečním odporu otevřelo králi Janovi v prosinci 1310 své brány Staré Město pražské.

V noci dne 9. prosince 1310 se Anna s Jindřichem a malou družinou vydali do Tyrol, na cestu si museli vypůjčit. Jindřich se ujal vlády Korutan a Tyrolska, neboť jeho starší bratr Ota zemřel již v květnu roku 1310. Manželé se zřejmě usídlili v Innsbrucku, snad pobývali i v nedalekém městě Hall. Někdy po listopadu 1312 odjel Jindřich pravděpodobně s Annou z Tyrolska. Dne 3. září 1313 Anna zemřela v kraňské Lublani.

Před svou smrtí ještě stihla sepsat závěť. Pohřbena byla podle svého přání v dominikánském klášteře v Bolzanu.

Literatura a prameny:

HEŘMANSKÝ, František - MERTLÍK, Rudolf - FIALA, Zdeněk - BLÁHOVÁ, Marie. Zbraslavská kronika. = Chronicon Aulae Regiae. [Text ]: Heřmanský, František [Verše přel.]: Mertlík, Rudolf [Předml., ]:

Fiala, Zdeněk [Rejstřík osob a míst sest.]: Bláhová, Marie. Praha : Svoboda, 1975. 597 s.

RAZIM, Jakub. Der stolze Chärdenaere. Postava Jindřicha Korutanského v dobovém veřejném mínění a na stránkách dvorské literatury. Razim, Jakub. In: Mediaevalia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav 14, č. 2, (2011), s. 61-89.

TELNAROVÁ, Kateřina. “Anna, královna česká”: nejstarší dcera Václava II. a její osudy. Kateřina Telnarová. In: Mediaevalia Historica Bohemica / Praha : Historický ústav 13, č. 1, (2010), s. 77-110.