Recenze knihy Pni z Krumlova

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 30. 11. 2014

Jaroslav Polch: Pni z Krumlova, Veduta 2014

Kniha Jaroslava Polcha Pni z Krumlova je mnoha ohledech osvujc, autor na koci vodu explicitn uvd, e jeho zvry budou dalm bdnm zpesnny nebo pmo zmnny, bude rd za pipomnky a kritiku.

Pitom pracuje zajmavm zpsobem s archeologickm materilem. Nekonstatuje pouze prost nlez denru uherskho Gejzy II. v Prici, ale dv ho do souvislosti s mezinrodn politikou. Tenk plek kovu se podle pana Polcha dostal na msto sdla prvnch Vtkovc po taen Vladislava II. do Uher, kterho pokud se Vtkovci neastnili, tak dostali alespo od svho panovnka odmnu v uherskch denrech. Pro autora to je ale nepm doklad vtkovsk drby Price ji v tto dob. Zeiroka pojat popis lechty v 12. stolet jako sebevdom elity s vlastnmi majetky v tto knize nepsob samoeln, jako popis situace, kter sice vypln nkolik stran, ale je zakonen parafrs vty, e vlastn nen znmo, zda se rod se zmnnch udlost zastnil. Autor se naopak pokusil zasadit Vtkovce do st znmch rodovch vazeb 12. stolet.

Na jinch ppadech ukazuje, e prbhu celho stolet je mon sledovat kontinuitu lechtickch rod v beneficich a v okol knete. To sam by mlo platit i u Vtkovc, jako jejich pedka vid Sezemu, doloenho v roce 1109. Podobn jako v cel prehistorii esk lechty pro to m argumenty pesvdiv, pouze nepm (stejn jmno, pbuznost s pedkem Hroznatovc, zmnka u tak eenho Dalimila). Proto nem bt nim pekvapivm, e prvn, kdy je Vtek v roce 1169 uveden jako stolk eskho knete, kterm zstal i ped dynastick boje mezi Pemyslovci. To nen pipisovno jenom jeho vluvnosti (kterou zmiuje Jarloch), ale tak satkovou politikou Zvi z Nechanic podle jmna byl z matiny strany markvartic. Vtek ale nebyl pznivcem Sobslava II navdy, sna d svoji roli pehodotil po vmn dvorskho adu za kastelnstv v Kladsku, kter bylo zcela mimo jeho drbu. Za vldy Bedicha byl Vtek kstelnem v Prchni a tto dob ml zahjit expansi a kolonisaci smrem na jih. Zde opt pomohl satek, zem nad Duajem se sdlem v Plankenberku bylo tak vno.

Vtek II. se v listinch nevyskytuje tolik jako jeho otec, vme, e byl strankem Jindicha Betislava a je uvdn jako podkomo. Proto se tak alespo na as dostal do nelibosti Pemysla I. Z tto situaci Vtkovcm pomohly jejich protaufsk kontakty v i (pasovsk biskup) a pklon panovnka k mladmu Fridrichovi II.

V souvislosti s vletickou listinou je podrobnji rozebrno majetkov dlen Vtkovc, jejich kolonisan innost, zajmavm postehem zstv, e nikdo z nich nen kastelnem na jihu ech, na rozdl od Hradce nad Moravic.

Pi pleitosti vskytu t generac rodu na krlovskm dvoe v druh tvrtin 13. stolet (Vtek, jeho syn Zvi a vnuci Vtek s Budivojem) autor zkoum jejich sdla. Vtek sdlil na Sepekov, Zvi v Nechanicch, a dal pokolen rodu se pe podle Krumlova (rok 1253), nelze tak pedpkldat vstavbu zdejho sdla kvalit kamennho hradu ped 40. lety 13. stolet. Sem je lokalisovn turnaj na kter se chystal slavn Ulrich von Lichtenstein.

Vlda Vclava I. a nstup jeho syna, krom potku 30. let, kdy je Zvi podkomom, je dobou, kdy tuto vtev zanaj zastiovat pbuzn z Hradce a tak z Romberka.Pni z Krumlova se tak predevm vnuj kolonizaci a budovn vlastn domny. S tm by ml souviset i domnvan satek Zvie s dcerou Budivoje (rod, kter se psal podle eleznice, Budjovic a Velena).

Vtek i Budivoj, brati z Krumlova se p tak podle Sepekova a Naeradce, zejm dolo ke konci 50. let k rozdlen panstv, kdy Vtek zskal Krumlov a bhem kolonizace zaloil zprvu devn Vtkv Kmen, Budivoj si podrel Sepekovsko, kde sdlil tak na Skalici. Budivoj zejm tak po jist as sdlil na vnnm majetcch sv manelky.

Ji pi letmm nahldnut do vtkovsk historie, je zejm, e vrcholnm okamikem je ra Zvie z Falkentejna, jak bhem povstn rozrodu re proti panovnkovi, tak pedevm po smrti Otakara II. I zde je kniha kvalitn napsna, bez toho, aby ke kod dolo vdeck bdn.

Jako epilog djin rodu slou osud Zviovch bratr, dt a synovc a po vymen rodu v roce 1302. Okolnosti pechodu panstv na Romberky mohlo zasluhovat vce prostoru, vce msta mohlo bt vnovno politice Vclava II. vi sv lecht, nebo ten neuznal (podobn jako v ppad Sirotk) zv, krumlovsk panstv Romberkm pedal jako udmr (ze svho hlu pohledu).

Kvalitn je zpracovn seznam monch klient pn z Krumlova, vtinou kvli slabmu pramenmu materilu restrospektivn na zklad pozdj rombersk klientely v oblasti kolem krumlovskch drav. Jaroslav Polch tu stanovuje tvrzen, e vtina klient byla eskho pvodu a i pes erbovn znamen re s Vtkovci nemuseli bt pbuzn (pklad ze ve, rod z Kosovy Hory). Pipomnek je jen nkolik a vechny jsou v zsad hypotzy nemyslm si, e Vcek ze Zl musel bt nutn Zviovm vagrem svoje sdlo mohl zskat ve slubch pna z Re nebo i teba koup. Za Vilmem z ichlic bych vidl spe oddlenho nejstarho syna Hroznaty z ڞic, kter se (prozeteln) nedrel rodov linie a pozdji podle zsad zemskho prva zddil Talmberk po svm bratru.

Podle mne autor peceuje odvozovn jmen vesnic od staroeskch vlastnch jmen, sympatick je, e podle jmna vesnice naopak neusuzuje jejich obyvatelstvo (to by lo ve vnitrozem, nikoliv v pohrani), naopak u jmen drobnj lechty to vtinou in. Znme ale ppady rod, kde se v jedn generaci objevovala, jak slovansk, tak i germnsk jmna (jihomoravt Ranorovci).

Historii lze pirovnat k cest bainou, existuj zde proven a prolapen cestiky (kter se mohou mnit), existuj zde msta, kde je jistota utonut. Mezi tm je psmo, o kterm se nev, zda je bezpen a nebo ne. Jaroslav Polch se do tchto mst nebl vstoupit a vyplatilo se. Vsledkem je kniha Pni z Krumlova, vydan v nakladatelstv Veduta.