Základy heraldiky

Laranthas
Ako prvej by som sa chcel na týchto stránkach venovať heraldike.Myslím, že je to najviac pútavá téma, ktorá sa bezpochyby týka stredoveku. Postupne budem pridávať viac a viac informácií a samozrejme aj ostatných pomocných vied historických...

Heraldika

  • pomocná veda historická zaoberajúca sa štúdiom vznikom, používaním a vývojom erbov

-používa elementy vojenskej výstroje

Hlavné časti erbu:

a) štít so znamením

b) prilba

c) klenot

d) prikrývadlá
Vedľajšie časti:

a) strážcovia alebo nosii štítu

b) erbové plášte, stany, zástavy, koruhvy

c) koruny, klobúky, čapice

d) heslá

e) iné znaky
Kategórie praktickej heraldiky:

a) blasonovanie (popisovanie z pohadu toho, kto nosí štít)

b) historizovanie

c) kritizovanie

d) vytváranie erbu

HERALDICKÉ ZÁSADY

a) nemeniteľnosť

so súhlasom panovníka mohlo dôjs k polepšeniu erbu pridaním heraldickej figúry, jedna farba bola zmenená na zlatú, na hlavu štítu sa pridala koruna

b) sfarbenie

Farby/smalty: červená/purpurová, modrá, zelená, čierna

Kovy: zlato, striebro

Kožušiny: hermelín/hranostaj, kuna, nórska veverica, sobol

farba a kov sa kladú na seba striedavo, nikdy nie farba na farbu alebo kov na kov, táto zásada neplatí na kožušiny

c) vlastníctvo erbu (pôvodné erby, získané erby)

Najvyššou heraldickou autoritou v SR je Heraldický register vedený od roku 1991 Ministerstvom vnútra SR, Sekcia verejnej správy, odbor archívnictva a spisovej služby. Register spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra a Heraldickým kolégiom.

herold – od XII. storoia znalec erbov, ohlasuje turnaj, predstavuje účastníkov, vyhlasuje víazov; vo funkcii posla s osobitnými imunitami; organizátor štátnych ceremónií; v službách králov, kniežat, miest, ale aj nižších rytierov; v niektorých krajinách sú heroldi poverení vydávaním certifikátov na nosenie zbraní