hrad Kost

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Jsem tu nová, tak nevím jestli se nìjak nevhodnì pustím do diskuse o hradech.proto promiòte , jestli jsem nezapadla.
Je tu hovoøeno o mnoha hradech, také o Housce, kastelán p. Konopásek napsal pìknou publikaci o hradu.Ale mì zajímá pøedevším pùvabný hrad Kost.Víceménì osud Petra z Vartenberka...a jeho rodiny...Jistì nìkdo z vás ví víc...
Hrad je opøeden mnoha povìstmi i strašidelnými historkami.Mohu jen potvrdit, že duchové hradu Kost jsou pøátelští k lidem s dobrými úmysly, ale dokážou bránit svùj hrad proti nepøátelùm.Èást roku tam bydlím, tak vím o èem mluvím
Omlouvám se, zabývám se ezoterikou a tak moje poznatky i vyjadøování tudíž mnohým divné...
:lol: :oops:
Maria
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ahoj Marie,
vítáme Tì tady, urèitì se neboj, že bys nezapadla :wink: .
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Dìkuji za milé pøivítání. No nìjak jsem pátrala, ale co jsem zatím objevila je takové mlhavé, letopoèty se liší. Ale vím jen že Petr z Vartenberka mìl 4 syny, ale majetek byl v roce 1427 rozdìlen jen mezi tøi.Jména synù??Jan, indøich????jak se jmenovala jeho manželka?? Co se stalo se ètvrtým synem????to otázka...
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Dìkuji za milé pøivítání. No nìjak jsem pátrala, ale co jsem zatím objevila je takové mlhavé, letopoèty se liší. Ale vím jen že Petr z Vartenberka mìl 4 syny, ale majetek byl v roce 1427 rozdìlen jen mezi tøi.Jména synù??Jan, indøich????jak se jmenovala jeho manželka?? Co se stalo se ètvrtým synem????to otázka...

Hrad Kost je fakt unikátní a jedna z nejlépe dochovaných gotických pevností u nás.Jezdím tam docela èasto protože bydlím docela malej kousek...
Duchù sme si zatím nevšimnuli a to není jen proto že nekonzumuji èoèku nebo hrách èi jiné luštìniny ale místo duchovna stojí za pohled unikátníh fortifikaèníh systém.
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Petr z Kosti

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Maria wrote:...vím jen že Petr z Vartenberka mìl 4 syny, ale majetek byl v roce 1427 rozdìlen jen mezi tøi...
Jelikož se k tomu nikdo nemá, ujmu se odpovìdi já, leè nevím jestli k Tvé spokojenosti, milá Mario z Kosti. 8)
Aè máš otázky pomìrnì konkrétní, z ostatního mi vyplyne spíš jen obecnost a tudíž ani nevím, mám-li na onoho Petra z Vartemberka odpovídat, abychom každý nemluvili o nìkom jiném...?
Image
Nadhodila´s totiž Petra z Vartemberka na Dìvínì, syna Janova. Ten mìl asi tøi syny a jeho jméno je uvádìno opravdu až do r. 1426-7, kdy zemøel.
V kapitole o hradu Kosti, by se spíš hodilo více mluvit o Petru z Vartemberka a z Kosti, synu Benešovì, který se naposledy vyskytoval nìkdy o dvacet let døíve. Zemøel nìkdy kolem roku 1405.

Tento druhý Petr (z Kosti) mìl s manželkou Žofkou (z Dobrušky) jen dvì dcery (Elišku & Škonku). Z tohoto dùvodu se po Petrovì smrti (nìkdy mezi lety 1402-1405) ujímá krátce kosteckého panství Elišèin manžel Jan z Kunštátu a Podìbrad (+1409).
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Máš pravdu, že je to jiný Petr z Vartemberka, ale právì tohle mì zaujalo pøi svém slídìní v rodì Vartemberkù..teda obecnì.Tam je dost nejasností, spíš nepøesností, což je celkem normální. Zípisy mnohdy se liší nejen rokem , ale i jmény.
Co se týèe Kosti tak Petr z Vartemberka je syn Beneše z Vartemberka.jeho první manželkou byla Eliška ze Zvíøetic a druhá Žofie z Opoèna.Též se uvádí i Dobruška.Jeho dcera Eliška z Vartemberkamìla za manžela jana z kunštátu a z Podìbrad a Škonka z Vartemberka mìla za manžela Aleše Škopka z Dubé.
Držitelé hradu dostali panství do velkých dluhù a to pak pøechází na další formou prodeje.
Proè mì zaujal Petr z Vartemmberka?Tedy pán na Kosti....a dalších panství...a zároveò téhož jména pán na Dìvínì....je tam nìjaká souvislost..zatím jen tápu a hledám...
Je to záležitost zvláštní...týká se Bílé lichobìžnikové vìže...
Mnozí nevìøí na duchovní bytosti, ale všechno toto moje zkoumání se dìjì na takovém zážitku.
Maria
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: hrad Kost

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Maria wrote:...Zápisy mnohdy se liší nejen rokem, ale i jmény.
Zde by bylo tøeba být trochu konkrétnìjší. Pøiznám se, že jsem se Kostí moc nezabýval, ale asi u všech hradù je do jisté míry nìjaká odlišnost v datech i dìjích. Jednou se totiž uvádí rozmezí let po hypotetické stránce, jindy v ohranièení písemnì doložených let...
..druhá Žofie z Opoèna.Též se uvádí i Dobruška.
O pánech z Dobrušky a Opoèna právì vyšla kniha :arrow: viz ZDE. Takže a se jedná o "Opoèno" nebo "Dobrušku", poøád jde o tentýž rod. ;)
Držitelé hradu dostali panství do velkých dluhù
Máš na mysli Petra z Vartemberka, nebo jeho dceru se zeem?
je tam nìjaká souvislost..
Jak už jsem øekl, moc jsem se tím nezabýval, ale jednu souvislost mezi obìma Petry jsem našel v nìjakém pochybení, patrnì se zámìnou jmen, u Hradù a zámkù (1984).
Mnozí nevìøí na duchovní bytosti
:) Záleží na tom, co si pod duchovní bytostí pøedstavuješ... Tìch je celá škála, ale v ateistické spoleènosti je nutno poèítat s tím, že na co si dotyèný nesáhne, ...neuvìøí. 8) A pokud narážíš na Komoñùv pøíspìvek, tak on to je takový provokatér :twisted: > ale nadhodil otázku fortifikaèního systému hradu Kosti. V souvislosti s Kostí se také v novìjší dobì rozebírala problematika vzniku - poèátku celého hradu, jelikož se archeologickým výzkumem ukázalo, že pøed kamenným hradem ze 14. století stálo na tìchto místech jiné sídlo. Také se pak nedostateènì mluví o jakémsi pøedsunutém opevnìní hradu...
Možná by´s mohla být trochu sdílnìjší a tøeba se nám nìjaké informace podaøí sestavit. :wink:
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Omlouvám se , že reaguji až nyní. Byla jsem mimo dosah.... :shock: :oops: Pøed hra dem se na tomto místì èi v blízkosti nacházela zøejmì tvrz a pBk za Beneše z Vartemberka došlo k plánùm na hrad a jeho syn to Petr uskuteènil.Bohužel neexistuje nic pøesného a konkrétního. Ale myslím, že èasem se nìkde nìco objeví. \:D/ Aspoò v to doufám.... :D
Narážíš na duchovní bytosti, je jasné, že ateista èi nevìøicí se musí sám na své kùži pøesvìdèit. A mùžu øíct, že mnohdy velice dùraznì se pøesvìdèí.Stane se, že v noci nìkdo klepe na dveøe a vchází..jen jako mlhovina , jindy jako muž v kápi, sedá vedle postele..... A to tehdy, když víš, že na hradì není nikdo ..jen ty.V celém hradì je cítit tyto bytosti....at si je nazve kdo chce a jak chce....Jsou pøátelské k tomu, kdo s dobrými úmysly pøichází... :oops: Hodnì negativní energie je v dolní muèírnì, i když muèírna tam nikdy nebyla.Byl tam prý sklep, ale kdo ví???? Právo hrdelní tu nikdy podle všeho nebylo. Ale spáchané násilí to tu bylo a ne jednou...Podle mého zkoumání se právì dole soustøeïuje negativní energie z celého hradu.Nedaleko je místnost, kde byly pøed necelými 300 lety pohøbeny za živa obìti moru....Nikdo nemìl ještì odvahu se tam dostat..Co by se stalo s morovou nákazou, která pøetrvává pøes 300 let????Kolem hradu je mnoho záhad...
Ale je nádherný. Pozorovat každé ráno , je vždy jiný......krásný , mohutný a skýtá stále bezpeèí..... :roll:
\:D/
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

|Moje vztahy k hradu jsou asi mnohým nepochopitelné, proto se omlouvám....
jsou to hodnì dávné vazby....
:oops: :D :roll:
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

O bližším opevnìní hradu je možné na http://www.jicinsko.cz//dis/hrady.htm
Kamenoøezem Bílé lichobìžníkové vìže se zabývá Jiøina Záleská.Bohužel jsem nenašla víc.
Maria
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Kostecká archeologie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Maria wrote:|Moje vztahy k hradu jsou asi mnohým nepochopitelné, proto se omlouvám....
jsou to hodnì dávné vazby....
Kvùli osobitému vztahu k historii se omlouvat není tøeba. 8) Já se taky zajímám spíš o hrady, ke kterým mám nìjaký hluboký vztah nebo souvislost s tím vztahem. A to jsem nikdy ani na tom hradì nemusel být. :)

JInak, zpátky ke Kosti... povìz nám nìco blíž k problematice tohoto èlánku... :) :arrow: Archeologie: Nové poznatky o hradu Kosti
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Kostecká archeologie

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:povìz nám nìco blíž k problematice tohoto èlánku... :) :arrow: Archeologie: Nové poznatky o hradu Kosti
Tyjo, nevím, ale moc se mi nezdá ta provázanost s pány z Polné - je to pøeci strašnì daleko! A pouze podle podobného názvu predikátu - no nevím nevím :? . Trochu jsem pátrala po pánech z Polné, ale moc toho není, bohužel - nevíte nìkdo, ke kterému rozrodu mìli náležet?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Kostecká archeologie

Unread post by Katerina »

Viola wrote: Tyjo, nevím, ale moc se mi nezdá ta provázanost s pány z Polné - je to pøeci strašnì daleko! A pouze podle podobného názvu predikátu - no nevím nevím :? . Trochu jsem pátrala po pánech z Polné, ale moc toho není, bohužel - nevíte nìkdo, ke kterému rozrodu mìli náležet?
J8 ted jen rychle bez hlubšího zkoumání, dívala ses na Marvartice ? Podle Otty se páni z Polné odvozují od Chvala, bratra Havla z Lemberka. Chval založil klášter ve Svìtlé nad Sázavou.
JInak Vikart z Polné, tøetí manžel Elišky (Pøemyslovny) ale jiné, dcery PO II a Anežky z Kuenringu. Tøeba by se nìco našlo i tímto smìrem.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Páni z Polné

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Zrovna tohle jsem nemyslel.... :) (ten èlánek jsem èetl nìkdy pøed rokem nebo kdy, a už nevím co tam bylo pøesnì :lol: ) spíš mì šlo o ty poèátky hradu.
Páni z Polné, to je kapitola sama pro sebe, studijnì se k ní chystám až tak za dva roky :D ...už o tom bylo nìco popsáno a je to trochu taková záhada. Rozhodnì to nemíchejte do Kosti, sem to nepatøí a je to téma ponìkud obsáhlejší. =; Škoda, že na to nemám èas... :lol:
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Já bych to taky nepitvala, je tam moc nejasností a páni z Polné sama kapitola sama pro sebe.
Je ale pravdou, že pøed samotným hradem, tam byla tvrz, ale v jaké podobì to není doloženo. Beneš z Vartemberka, který si také øíkal Benesius di Costitvrz pøebudoval a jeho synové Petr a Markvart se ujali hlavní pøestavby.Je jen škoda, že není víc materiálu archeologického rázu. Možné, že ted se nìco objeví. Zpravuje se støecha a patro na Lobkovickém paláci a také na pivovaru. Opravuje se hlavní ochranná zeï, atd. Je tedy možné, že se na nìco narazí.I na parkánech se lecco opravuje.Zajímavé jsou i sklepy pod pivovarem, jasnì že vybudované pøevážnì ve skále. Je tam jedna z hradních studní a taky tam sídlí netopýøi.tìch je všude na hradì dost...
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Také další ze zajímavostí je zazdìní morových obìtí z doby tøicetiletíleté války, pøesné datováno není. Bylo o za doby obléhání hradu Švédy.Neví se ani, zda obìti byli již mrtvé èi ještì nìkteré žily.Ale je pravda, že mor se nerozšíøil. Byly zazdìny v t zv. hladomornì, dnes je to viditelné jen stìží. Nachází se v horní místnosti muèírny.Tamdo však došlo k úpravám podlahy do výšky asi o 2 metry , takže vchod je patrný jen podle oblouku nad zemí.Je to stìna za qilotinou.V tom místì je i zvláštní energie. Do dnešního dne nebylo uskuteènìno zkoumání hladomorny.Je obava i z to jak by bylo po otevøení.Je však patrná trhlina ve zdi..zatím se vždy nìjak zamaskovala èi nebrala moc na vìdomí.Ale myslím , že brzo bude nutné nìco udìlat.
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Je ale pravdou, že pøed samotným hradem, tam byla tvrz, ale v jaké podobì to není doloženo...
Ta tvrz je asi pøedsunuté opevnìní z let 1467 až 1469.
Bez piva to není ono.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Jistì že je to možné, zbytky tvrze mohou být na rùzných místech...Opevnìní hradu je dobøe vidìt na leteckém pohledu.
Nejlíp si to projít a vidìt...
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Jistì že je to možné, zbytky tvrze mohou být na rùzných místech...Opevnìní hradu je dobøe vidìt na leteckém pohledu.
Nejlíp si to projít a vidìt...
Ja tam byl snad 8 kát a pokaždý s dámským doprovodem takže o dùkladném zkoumání skoro nemùže bejt øeè... :lol: Ale stou tvrzí myslíš urèitì pøedsunuté opevnìní.Je z doby 1467 až 1469.Spíš mì zajmají ty parní láznì pøímo vedle vstupu do hradu(vlevo na osamocene skalce)a to zazdívání není rovnìž špatné.
Bez piva to není ono.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Tak staèí pøijet a dùkladnì prozkoumat...je tam moc zajímavostí, o kterých se ani nemluví... :D
Maria