Velké dějiny zemí koruny České

Recense a diskuse o knihách

Moderator: Ježek

Co si myslíte o projektu Velké dìjiny zemí Koruny èeské?

Je to skvìlý nakladatelský poèin snažící se mapovat èeské dìjiny netendenènì
4
36%
Je to dobrý projekt, který tady chybìl
4
36%
Odborná publikace s velkým nadhledem a s absencí detailu
0
No votes
Je to nìco mezi odbornou publikací a historickou beletrií
2
18%
Pro odborné studium historie nepoužitelné
1
9%
Nic
0
No votes
 
Total votes: 11

Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

Unread post by Famm-09 »

Já myslím, že to je syntéza èeských dìjin, která je potøebná. Palacký je psán v 19. století, což je èasto patrné. Èeské dìjiny z první republiky jsou pozitivistické a z dalších syntéz je známa Maketa, která je marxistická. VDZKÈ jsou velmi kvalitní syntézou pro naše dìjiny. Škoda, že stále nevyšel díl k 19. století.
Vincere aut mori
Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

Unread post by Famm-09 »

Pro p. Motyèku: Nìkde jsem tady èetl, že sbíráte všechny díly a chtìl bych se Vás zeptat, jaké jsou ty dvì èásti o první republice, tuším od Klimka. Díky
Vincere aut mori
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

1. republika

Unread post by Jiří Motyčka »

Famm-09 wrote:...chtìl bych se Vás zeptat, jaké jsou ty dvì èásti o první republice, tuším od Klimka...
Ano, 1. republiky se týkají 2 díly, XIII. (1918-29) a XIV. (1929-38 ) a napsal je historik Antonín Klimek, patrnì náš nejvìtší odborník na dìjiny první republiky èeskoslovenské.
Tuto problematiku v uvedených 2 dílech na více jak 1.500 stranách zpracoval dle mého názoru velice kriticky, vyváženì a hlavnì bez "tatíèkovského" sentimentu. A to je velice dùležité.
Jako èervená nit se touto odbornou publikací táhne hluboká analýza vztahù mezi Èechy a Nìmci. Je pùvabné sledovat, jak si Nìmci v demokratickém státì zaèali vyskakovat a Èeši zase naopak jim to chtìli vrátit i s úroky za Habsburka. Nìmci byli pøesvìdèeni, že té rovnoprávnosti jako národnostní minorita mají málo a Èeši vzpomínajíce na 300 let, kdy byli jen trpìným národem a cizinci ve své vlastní zemi, se domnívali, že jí jejich nìmeètí spoluobèané mají až až. Tento antagonizmus se dostal i do ulic. Tak jsem to alespoò vnímal já.

Kniha dále popisuje složitou situaci na Slovensku i v Podkarpatské Rusi. Zabývá se etablováním nových politických stran, jejich zápasy v Národním shromáždìní i mimo nìj, do nichž se promítaly i ony zmiòované vztahy k Nìmcùm. Dále se též zabývá nìkdy i prùhlednì farizejskými postuláty klerikárních stran v Èechách i na Slovensku, nástupem komunistù a dusivou atmosférou pøed Mnichovem, kdy opìt na scénu vstupují vztahy s Nìmci, tentokrát zase v obráceném gardu.
Zajímavé je sledovat støídání vlád a role jejich pøedsedù a kabinetní politiky.
Kritického Klimkova pohledu nebyli ušetøeni ani Masaryk s Benešem, pùsobení politického uskupení Hradu a fatální chyby v zahranièní politice, jež pøímo ovlivnil frankofil Beneš napø. dùslednou a ve své podstatì naivní orientací na Francii. Etc., etc. ...
Tak asi takto ve struènosti.
Last edited by Jiří Motyčka on 23 Aug 2007 22:19, edited 6 times in total.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: 1. republika

Unread post by jur »

Jiøí Motyèka wrote: ... odborník na dìjiny první rebubliky èeskoslovenské.
Co tam pise o vztazich s Polskem? :) Je to pravda, ze v roce 1936 CSR tajne jednala s Nemeckem o smlouve o neutoceni, a Nemci ji odmitli podepsat?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Vzahy s Polskem za 1. republiky

Unread post by Jiří Motyčka »

jur wrote:...Co tam pise o vztazich s Polskem? …
No, ty vztahy s potenciálním spojencem, upøímnì øeèeno, nebyly nic moc. Zaèalo to napø. už v øíjnu 1918(!) zápasem o Tìšínsko, zdrojem tìžby uhlí a tradièním územím zemí Koruny èeské, pøes nìž procházela i železnièní magistrála na Slovensko. To vrcholí 7mi denními boji, v nichž padlo 45 Èechù a desítky Polákù. Ti byli z pøedtím obsazeného Tìšínska vytlaèeni. Je zajímavé, že spor o Tìšínsko se stal jedním z velice mála nedorozumìní mezi Benešem a Masarykem. Každý mìl na silové øešení zabraného území Tìšínska prostì jiný názor. Beneš pøivezl instrukce z Paøíže v tom smyslu, že spor vyøeší mezinárodní jednotky, ale Masaryk byl pro radikální a hlavnì okamžité øešení nasazením ès. legií. Tato varianta byla nakonec jestøáby prosazena a vnesla velkou skepsi k malým, novì vzniklým státùm ze strany západních mocností.
Spor o Tìšínsko se v podstatì stal neuralgickým bodem vztahù s Poláky a pøetrval až do r. 1938, kdy si z chutného èeského koláèe ukousli notné sousto Nìmci zabráním Sudet. Poláci taky hned pøikvaèili a z okousaného koláèe si chtìli taky ukousnout, ale to už je pøedmìtem dalšího, „váleèného“ dílu Velkých dìjin.

Ne moc dobré vztahy mezi 2 slovanskými státy ve støední Evropì pokraèovaly nároky Polákù na slovenská území Oravska a Spiše o pùl roku pozdìji. Všechny tyto nedobré vztahy vyústily v neochotì pomoci Polsku v polsko-sovìtském konfliktu a ÈSR vìdoma si nebezpeèí bolševizmu pøesto zachovala neutralitu. Naopak konfliktu ÈSR spíše sobecky využila k tomu, aby byla definitivnì doøešena otázka Tìšínska.
...
jur wrote:...Je to pravda, ze v roce 1936 CSR tajne jednala s Nemeckem o smlouve o neutoceni, a Nemci ji odmitli podepsat?
Ano. Nevím však, do jaké míry se o tìchto jednáních dá mluvit jako o tajných. Urèitì ne z dnešního pohledu! Na smlouvu o nonagresi totiž tlaèila hlavnì Paøíž pod znaèným vlivem Anglie. Ano, smlouva nakonec nebyla podepsána v podstatì ze 2 dùvodù. Tím prvním byly Sudety, protože èeská strana oprávnìnì trvala na tom, že otázka sudetských Nìmcù je její vnitøní záležitostí. Toto stanovisko, když obdrželi Hitler s Goebbelsem, zatmìlo se jim pøed oèima a zaèali vidìt rudì. Tím druhým dùvodem byly vztahy ÈSR se sovìtským Ruskem...
Last edited by Jiří Motyčka on 23 Aug 2007 22:05, edited 2 times in total.
Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

Unread post by Famm-09 »

Abych se pøiznal, tak jsem podrobnì èetl zatím jen X. díl o druhé polovinì 18. století a mám dojem, že tam bylo málo politických dìjin (i když chápu, že se jedná spíše o století vìdy) a rozhodnì bych tam uvítal více vìcí o vojenství, protože vláda Marie Terezie a jejích synù byla v tomhle pøelomová.
Vincere aut mori
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

X. díl

Unread post by Jiří Motyčka »

Famm-09 wrote:Abych se pøiznal, tak jsem podrobnì èetl zatím jen X. díl o druhé polovinì 18. století a mám dojem, že tam bylo málo politických dìjin (i když chápu, že se jedná spíše o století vìdy) a rozhodnì bych tam uvítal více vìcí o vojenství, protože vláda Marie Terezie a jejích synù byla v tomhle pøelomová.
Ano, s tímto hodnocením naprosto souhlasím. Už jsem se o tom také nìkde zmiòoval. Jsem rád, že jsme oba nezávisle na sobì došli ke stejnému závìru.

Je to ale století nejen vìdy, ale taky kultury a umìní. Je to doba vrcholícího baroka. A to je v tom dílu naprosto správnì akcentováno. Pøesto ale toho "dìjepisu" je tam skuteènì velice málo. A týká se to nejenom vojenství, ale pøedevším rozvedení a analýza geopolitických souvislostí fatálního støetu Pruska s Rakouskem-Uherskem vrcholícím sedmiletou a pozdìji tzv. "bramborovou válkou". Tìmto aspektùm habsburských porážek, v nichž èeské zemì definitivnì pøišly o Slezsko, se díl vìnuje velice málo. Pokud by se autoøi X. dílu chtìli i "dìjepisu" vìnovat podrobnìji, mohl být tento díl koncipován bez problémù do dvou èástí "a" a "b" tak, jak je tomu napø. u dílu IV. Vadilo by to nìkomu? Nakladateli urèitì ne a mnì ani tobì teprv ne, protože by nás zajímala právì ta èást "a" . A troufám si tvrdit s velkou mírou pravdìpodobnosti, že nejenom nás...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Nový díl...

Unread post by Jiří Motyčka »

Právì vychází zbrusu nový, šestý díl "Velkých dìjin zemí Koruny èeské", který zahrnuje období 1437 až 1526. Je to mj. období epizod kralování Albrechta Habsburského, Ladislava Pohrobka, doba vlády jednoho z našich nejvýznamnìjších králù Jiøího z Podìbrad a Jagellonské údobí. Zvláštní akcent bych však položil, zdánlivì paradoxnì na toto, cituji: "Problematiku dìjin umìní 'dlouhého' 15. století objevnì zpracovala Milena Bartlová".


Ano, díl pro všechny pøíznivce Podìbradovy doby, všechny èeské polonisty a "slavjanofily"... :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

6. díl Velkých dìjin

Unread post by Jiří Motyčka »

Nakladatelství Paseka vydalo šestý díl Velkých dìjin. "Pan" Paseka opìt pøitlaèil na pilu a díl je k mání za "pouhých" 740,- Kè...
Jak je patrné z tohoto, je tøeba objednávat on-line prostøednictvím internetu. Fakt hodnì se nechá ušetøit, aniž bych chtìl objevovat Ameriku... :wink:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Recenze XVa. dílu (1938 - 1945)

Unread post by Jiří Motyčka »

Abych tento projekt "nechválil" jenom já, dovolím si pøipojit nìkolik postøehù z recenze Jana Nìmeèka tohoto dílu autorù, dvou Janù Gebharta a Kuklíka. Tato recenze se objevila v ÏaSu è. 1/2008, který mi laskavì zapùjèil ježek.

Dopøedu musím konstatovat, že recenze až na nìkolik málo výtek je veskrze pøíznivá a akcentuje skuteènost, že je to první syntetická práce zamìøená na toto období.

Nìmeèek v ní píše, cituji: "Jde o práci vskutku reprezentativní. Èeská spoleènost, která již celou øadu desetiletí oèekává kvalitní syntetické zpracování èeských (resp. èeskoslovenských) dìjin okupace a odboje za 2. sv. války, dostává koneènì po øadì neúspìšných pokusù (...) do rukou dílo, které si mùže beze studu dát do vínku název syntéza èeských dìjin 1938 - 1945. (...) Ètenáø tak poprvé dostává možnost celistvého pohledu na ès. dìjiny jednoho z nejtragiètìjších období v èeských národních dìjinách."...
a v závìru dodává: "Lze jen doufat, že i druhý svazek (díl XVb - pozn. autor pøíspìvku) udrží nastavenou úroveò v hloubce a úrovni zpracování..."

Mohu potvrdit, že pan Nìmeèek, který recenzi psal v dobì, kdy díl XVb. nebyl ještì na svìtì, doufal oprávnìnì... :palec:
Last edited by Jiří Motyčka on 25 Jan 2008 14:34, edited 1 time in total.
Guest

Re: Recenze XVa. dílu (1938 - 1945)

Unread post by Guest »

Jiøí Motyèka wrote:Nìmeèek v ní píše, cituji: "Jde o práci vskutku reprezentativní. Èeská spoleènost, která již celou øadu desetiletí oèekává kvalitní syntetické zpracování èeských (resp. èeskoslovenských) dìjin okupace a odboje za 2. sv. války, dostává koneènì po øadì neúspìšných pokusù (...) do rukou dílo, které si mùže beze studu dát do vínku název syntéza èeských dìjin 1938 - 1945. (...) Ètenáø tak poprvé dostává možnost celistvého pohledu na ès. dìjiny jednoho z nejtragiètìjších období v èeských národních dìjinách."...Mohu potvrdit, že pan Nìmeèek, který recenzi psal v dobì, kdy díl XVb. nebyl ještì na svìtì, doufal oprávnìnì... :palec:
Ještì kdyby mu tak nìkdo prozradil význam èeského obratu "dát do vínku" - to by bylo pochèo.
Guest

Re: Recenze XVa. dílu (1938 - 1945)

Unread post by Guest »

Návštěvník wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Nìmeèek v ní píše, cituji: "Jde o práci vskutku reprezentativní. Èeská spoleènost, která již celou øadu desetiletí oèekává kvalitní syntetické zpracování èeských (resp. èeskoslovenských) dìjin okupace a odboje za 2. sv. války, dostává koneènì po øadì neúspìšných pokusù (...) do rukou dílo, které si mùže beze studu dát do vínku název syntéza èeských dìjin 1938 - 1945. (...) Ètenáø tak poprvé dostává možnost celistvého pohledu na ès. dìjiny jednoho z nejtragiètìjších období v èeských národních dìjinách."...Mohu potvrdit, že pan Nìmeèek, který recenzi psal v dobì, kdy díl XVb. nebyl ještì na svìtì, doufal oprávnìnì... :palec:
Ještì kdyby mu tak nìkdo prozradil význam èeského obratu "dát do vínku" - to by bylo pochèo.
význam vínku:
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/slova/_zprava/161609
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Napo_Leon »

Osobně mám ve své skromné knihovničce o 600 svazcích celkem 11 dílů VDZKČ. Zbylé tři vyšlé díly jsem četl, protože jsme je měli jako povinnou literaturu. Anotace VDZKČ zní přibližně v různých obměnách takto:

"Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý zdroj poznání naší historie i jako obraz současné úrovně české historiografie."

Jako obraz úrovně české historiografie slouží výtečně, protože každý díl má desítky stran o pramenech, zdrojích, literatuře, poznámkách, obsahu, rejstříku, atd. Z tohohle hlediska mají VDZKČ svou cenu. Souhlasím i s profesionálními ambicemi autorů, protože každému období se věnuje konkrétní vědecká kapacita ve svém oboru. Spolehlivost díly mají, protože je zde vždy ta nejmodernější úroveň poznání a stav současného bádání. I se zdrojem poznání bych souhlasil, protože i například v nepovedeném X. díle byl alespoň stručný politický přehled. Nemůžu však souhlasit s tím, že by to byl dosud nejlepší pokus o všeobecné sepsání českých dějin, a to hned z několika důvodů, které uvedu:

Slohová kvalita a úroveň kolísá od zbytečně složitého vyprávění v složitých pojmech a vztazích (díl II. a III.), přes nudné a nezáživné čtení (díl X.), až po obstojné vypravování (díl VII. a VII.) či výtečně slohové zvládnutí u Petra Čorneje (díl V. a VI.). Má-li být vypravování o naší historii poučné, zajímavé a sdělitelné, pak by mělo být pokud možno psáno stejnou formou, na kterou si čtenář zvykne. To bohužel nejde při obšírnosti VDZKČ. Nejdůležitější je, že by měla být historie psána formou, které bude rozumět každý, ať již školený či neškolený člověk. Pokud sáhne po podobném díle člověk, který s termíny a pojmy, které ve VDZKČ jsou, běžně neoperuje, tak je pro něj obsah nudný a nesdělitelný. Každý, kdo někdy četl zářivou češtinu Palackého, Tomka, Novotného, Šusty, Spěváčka či Macka, tak je mu hned jasné, že co se týče slohovosti jsou VDZKČ průměr, spíše podprůměr. Výtečný historik ještě neznamená automaticky, že je dobrý vypravěč. Dobrých vypravečů máme dnes málo a VDZKČ to jen potvrdily.

Politické dějiny vs hospodářské a sociální dějiny. Tady je ona podstata celého díla. Co si člověk představí pod pojmem "historie", dějiny kdy, kde proč, jak? Nebo život lidí a společnosti v daném období? Asi se shodneme, že jedno bez druhého se neobejde a špatně se vysvětluje. Ideální by byla kombinace obojího, tedy rovnováha mezi dějinami politickými a hospodářsko-sociálními. Když už se první díl (chronologicky i vydavatelsky skutečně první) rozhodl, že bude klást důraz na politické dějiny, tak by v tom měly další díly pokračovat. Bohužel tomu tak není vždy. Například nepovedený X. díl jasně ukázal, že někteří autoři si pod pojmem "dějiny" představují něco jiného, než jejich autorští kolegové. Záměrně zestručnili politické dějiny, které jsou v české historiografii v období let 1740 - 1792 zanedbané, a věnovali se kultuře a umění. Odsoudili tak jeden díl k nezdaru. I v jiných dílech se poměr mezi politickými a hospodářsko-sociálními dějinami mění a ubírá na kvalitě celému dílu. I v tomto bodě zaostávají VDZKČ za Palackým, Česko-moravskou kronikou či Českými Dějinami.

Jako další problém vidím to, na čem už ztroskotaly České Dějiny. Tedy individuální vycházení dílů. Přineslo to velký problém v podobě časové mezery 1683 - 1740, kam by se měly vměstnat dva díly. Přitom politické dějiny a ostatní je v tomto období poměrně malé. Autoři na sebe těžko navazují a opět VDZKČ ztrácejí na kvalitě jako syntéza a rozmělňují se na jednotlivě obsahově nevyvážení díly.

Shrnuli to, pak se nejedná o úspěšný pokus představit veřejnosti jejich dějiny, ale jedná se spíše o velký náběh, který přinesl české historiografii několik výtečných a povedených děl, ale jako celek nikdy nefungoval a nikdy fungovat nebude.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Viola »

Zajímavé pojednání už jen proto, že většina z nás myslím četla jen ty díly, které se věnují té "jejich" tématice. Pokud jde o nevyrovnanost politických, resp. hospodářsko-sociálních dějin, zde bych spatřovala spíše chybu redaktora než autorů, kteří zřejmě zadání pochopili poněkud odlišně než ostatní. Za sebe musím uvést, že pod děijnami, tedy pod rozsáhlou monografií o určitém období dějin si představím spíše dějiny politické než hospodářské, a ty především v takovém díle hledám (čímž nechci říci, že by příspěvek o tomto typu dějin neměl v obdobné monografii být).

Pokud jde o celkovou úroveň některých dílů, obávám se, že pro historika, který většinou učí ve škole a k tomu má dost úkolů (bádání) mimo psaní takové knihy, jde o nepřiměřenou časovou zátěž, čemuž odpovídá i kvalita textů v rámci jednoho díla. Přijde mi, že lze poměrně snadno vypozorovat, co konkrétně z díla je autorova doména, jíž se např. zabýval i mimo rámec VD, a co je v podstatě opsané z Českých dějin či jiné monografie. Navíc onen zmiňovaný poznámkový aparát v případě, že se člověk chce opravdu do problému ponořit, naprosto nedostačuje (nějak jsem nepochopila, proč někdy je na listinu odkazováno a vzápětí nikoliv). Takže suma sumárum já je mám doma, protože jako začátek pro bádání jsou určitě vhodné, ale nějak zásadně bych je nepřeceňovala.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Napo_Leon »

Viola wrote:Za sebe musím uvést, že pod děijnami, tedy pod rozsáhlou monografií o určitém období dějin si představím spíše dějiny politické než hospodářské, a ty především v takovém díle hledám (čímž nechci říci, že by příspěvek o tomto typu dějin neměl v obdobné monografii být).

Pokud jde o celkovou úroveň některých dílů, obávám se, že pro historika, který většinou učí ve škole a k tomu má dost úkolů (bádání) mimo psaní takové knihy, jde o nepřiměřenou časovou zátěž, čemuž odpovídá i kvalita textů v rámci jednoho díla.
Jo, to je přesné. Taky mám už od malička zakódované, že dějiny = data, jména, události.

Časová náročnost je pochopitelně nasnadě, protože některé díly se píší i kolik let :lol: Někteří to skutečně píší jako novou práci, zatímco další tam v podstatě opisují své dřívější práce. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Zajímavé pojednání už jen proto, že většina z nás myslím četla jen ty díly, které se věnují té "jejich" tématice.
Já mám tuhle serii špatně načtenou, skoro vůbec až na občasný porovnání, vždycky jsem preferoval a vycházel z té série od NLN.

V poslední době čím dál víc preferuji sociálně-hospodářský vývoj a důkladnou analýsu toho, politický vývoj vyplývá z způsobu hospodaření a tendencí ve společnosti. Jsem marxista, když si to myslím?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Napo_Leon
Kníže
Posts: 350
Joined: 27 May 2010 20:13
Location: Praha

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Napo_Leon »

Ježek wrote: V poslední době čím dál víc preferuji sociálně-hospodářský vývoj a důkladnou analýsu toho, politický vývoj vyplývá z způsobu hospodaření a tendencí ve společnosti. Jsem marxista, když si to myslím?
Nejsi, jen jsi čistokrevný historik 21. století. Popravdě řečeno o českém středověku se už z politických dějin nedá vydolovat o moc více, než co vydolovali Palacký, Tomek, Zap, Novotný, Šusta, Spěváček, Urbánek a Macek. Naopak sociálně-hospodářský vývoj ještě tak popsán v českém středověku není.
https://www.youtube.com/watch?v=A3sBZ5Nr4hc "Look, I don't care about your politics."
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Velké dìjiny zemí koruny Èeské

Unread post by Viola »

Ježek wrote: V poslední době čím dál víc preferuji sociálně-hospodářský vývoj a důkladnou analýsu toho, politický vývoj vyplývá z způsobu hospodaření a tendencí ve společnosti. Jsem marxista, když si to myslím?
To já nevím, já tomu nerozumím. :D
Ale abych nebyla nespravedlivá, musím říct, že co se mi na VD líbí je literatura, prameny a rodokmeny, to je myslím zpracováno dost podrobně.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Velké dějiny zemí koruny České

Unread post by Ježek »

Shodou okolností jsem se dostal k reakci Martina Nodla na Čornejův díl VDZKČ v ČMM 2/2001. Předmětem kritiky je Čornejovo tvrzení, že mor v letech 1380 snížil českou populaci o 30% a uspíšil tím husitskou revoluci. Nodl připomíná na absenci přímých (vylidnění venkova) i nepřímých (zvýšení kultu morového světce sv. Rocha, zvýšení počtu špitálů, celkově změna mentality společnosti) důsledků, které by byly zachyceny prameny - naopak záznamy mluví o tom, že úmrtnost kněžstva byla v této době pouze v řádu procent.
Kritice je podrobeno také Čornejovo pojetí "krise pozdního středověku", které se zastavilo v 70. letech a mladší prace nereflektuje a nerespektuje.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Velké dějiny zemí koruny České

Unread post by Ingolf »

Po patnácti letech (namísto plánovaných pěti) je vydávání všech dílů u konce. Počin získal cenu Magnesia litera pro letošní rok.
Předchozí pokusy o komplexní zpracování českých dějin končily buď rozhodnutím autora nějakým datem, jako rokem 1526 u Palackého, nebo dokončeni narušily objektivní okolnosti, hlavně politické (jako komunistický zásah) - http://www.paseka.cz/webdata/0000003955 ... HMHRGW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; ; http://www.paseka.cz/webdata/0000003955 ... ISAPJE.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpracování Velkých dějin končí rokem 1945, v podstatě kombinací obou předchozích důvodů. Vydavatel tak určil a autoři ani nedodali text a zdůvodnili to tím, že plno lidí ještě žije, je aktivních v politice a tak.. - http://www.velkedejiny.cz/proc-se-edice ... okem-1945/" onclick="window.open(this.href);return false;