Císař Zikmund Lucemburský

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

J.Motyčka

Císař Zikmund Lucemburský

Unread post by J.Motyčka »

Byl císař Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obětoval jako pěšáka na šachovnici, nebo byl alespoň trochu důstojnějším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Byl císaø Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obìtoval jako pìšáka na šachovnici, nebo byl alespoò trochu dùstojnìjším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?
Já bych o nìm neøekl, že byl špatný, zlý. Asi odpovím na nìco jiného. Kvalit svého otce nedosahoval, øekl bych, ale byl to relativnì schopný panovník (narozdíl od Václava). Sice se mu mnoho plánù nepodaøilo, dìdictví Polska, zastavení expanze Turkù, pøesto patøil mezi nejmocnìjší vládce.
Husa neobìtoval, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil). Proces Hus byla vìc církevní, ne svìtský, kdo mohl tušit, co se stane po jeho smrti.
Zikmund byl katolík a hlavnì po právu dìdic èeského království a navíc jako císaø se musel angažovat v boji proti "kacíøùm" v èechách. Nemohl nic nedìlat, co by pak s ním bylo, nevycházel by s mocnou církví, hrozila by nìjaká vzpoura šlechty v øíši. prostì proti Husitùm musel bojovat, už jen kvùli cti. Tvrdì narazil.
Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.
Jiří Motyčka

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Husa neobìtova, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil) ... Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.
Ale také pro nìho výraznì nehnul prstem, pouze mu stále "otcovsky" domlouval, aby odvolal. A mimochodem: glejt zaruèoval Husovi i bezpeèný návrat (asi pouze pro pøípad, kdyby nebyl odsouzen).
Jeho roèní angažmá v èeském království po vyhlášení Jihlavských kompaktát bylo poznamenáno primitivní filosofií. Já jim vše slíbím a až budu korunován, tak postupnì na všechny sliby budu rezignovat. Dokonce mu to i vycházelo. Narazil pouze ve 2 citlivých pøípadech. Nejenže neprosadil uznání Jana z Rokycan arcibiskupem, ale ještì zaèal usilovat o to, aby byl Rokycana tohoto stolce zbaven. Druhým pøípadem byla potupná poprava bouøliváka Jana Roháèe z Dubé po dobytí jeho Sionu. Každý oèekával maximálnì Roháèovo uvìznìní, nebo penìžitou pokutu. To, jak se s pøíslušníkem šlechty vypoøádala "liška ryšavá", byla silná káva i pro nìkteré pøedstavitele katolické šlechty, natož pro kališnické pány. Zikmundovi v èechách zaèala opìt, jako mnohokrát v døívìjších dobách, hoøet pùda pod nohama a skonèil neslavnì tak, jak píšete...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Zikmund a Hus

Unread post by Ježek »

Copak se mìl jako nejvyšší svìtský pøedstavitel (alespoò teoreticky) køesťanstva postavit proti církvi, obhajovat kacíøe a odpadlíka (byť mìl pravdu)?
Jiří Motyčka

Zikmund v. Hus

Unread post by Jiří Motyčka »

Asi ne... A potom také šlo o to, že kostnický koncil mìl hlavnì odstranit trojhlavou hydru papežského schizmatu. Ve svìtle tohoto úkolu byla pak Husova kauza druhoøadou, a to i pro Zikmunda.
Last edited by Jiří Motyčka on 08 Apr 2006 18:32, edited 1 time in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Zikmund

Unread post by Ježek »

Pøesto to byl nejschopnìjší syn Karla IV., ale jeho kvalit zdaleka nedosahoval. Spoustu situací mohl øešit diplomatickou cestou jako jeho otec. Ovšem, nemìl k tomu pøedpoklady, potomky, jako jeho otec, který toho výraznì využíval k zisku nových území (a Zikmund byl dùkazem úspìšné politiky Lucemburkù). Karel IV. touto politiou také eliminoval spojenectví okolních státù proti nìmu. Za Zikmunda byla jiná situace, husitství nemohl eliminovat sòatkem.
Jiří Motyčka

Re: Zikmund

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Za Zikmunda byla jiná situace, husitství nemohl eliminovat sòatkem.
Svatá pravda, zajímavá úvaha. :) Ledaže by si Zikmund vzal za manželku Žižkovu dceru, když ovdovìla po bitvì u Malešova, kde padl její manžel Ondøej/Jindøich(?) z Dubé, spolubojovník pøesvìdèivého vítìze nad první panskou jednotou. Ale to je pøedstava mírnì øeèeno absurdní, že? :(
Nechci si hrát se slovíèky, ale øeknìme, že Zikmund nebyl "nejschopnìjší syn", ale byl spíše schopnìjším politikem i vladaøem než jeho bratr Václav. Mohli bychom konstatovat, že to byl (všeho)schopný èlovìk.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

diplomat

Unread post by Ježek »

Ale kdyby nebyl takový jaký byl, mohl pokroèilejší diplomacií získat za spojence Vladislava Jagella, polského krále a nemuselo by dojít k situaci, kdy se mohl stát èeským králem litevec Zikmund Korybut. Vladislav byl zpoèátku ochoten Zikmunda podpoøit, za pøedpokladu, že Zikmund rozhodne ve sporu s Ordo Theutonicum ve prospìch "Poláka". øád byl víceménì po Grunwaldu v rozkladu a Zikmund s ním nevycházel nejlépe (což by mìl). V téhle oblasti se nemohl spolehnout na nikoho, pøesto, že zde byly dvì znepøátelené strany. Tam na severu si to mìl vyøešit.
Volfštejn
Poddaný
Posts: 5
Joined: 15 Jun 2006 04:07

Re: Císaø Zikmund Lucemburský

Unread post by Volfštejn »

Ježek wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Byl císaø Zikmund "liškou ryšavou", proradný, vychytralý pragmatik, který Husa v Kostnici obìtoval jako pìšáka na šachovnici, nebo byl alespoò trochu dùstojnìjším nástupcem svého otce, Karla IV. v politice?
Já bych o nìm neøekl, že byl špatný, zlý. Asi odpovím na nìco jiného. Kvalit svého otce nedosahoval, øekl bych, ale byl to relativnì schopný panovník (narozdíl od Václava). Sice se mu mnoho plánù nepodaøilo, dìdictví Polska, zastavení expanze Turkù, pøesto patøil mezi nejmocnìjší vládce.
Husa neobìtoval, Husa nechal "obhájit se" na církevním koncilu. Nevím, jestli by pro nìj mohl udìlat více než glejt, zaruèující mu bezpeèný prùchod øíší (ten v podstatì splnil). Proces Hus byla vìc církevní, ne svìtský, kdo mohl tušit, co se stane po jeho smrti.
Zikmund byl katolík a hlavnì po právu dìdic èeského království a navíc jako císaø se musel angažovat v boji proti "kacíøùm" v èechách. Nemohl nic nedìlat, co by pak s ním bylo, nevycházel by s mocnou církví, hrozila by nìjaká vzpoura šlechty v øíši. prostì proti Husitùm musel bojovat, už jen kvùli cti. Tvrdì narazil.
Co opravdu nevyøešil dobøe, byla jeho roèní vláda v èechách, ukonèená potupným útìkem a smrtí ve Znojmì.
V tomto se dá jen souhlasit.Snad kdyby se Václav IV.narodil døív a nebyl tak rozmazlován svým otcem,byl by rozdíl mezi ním a jeho bratrem Zikmundem menší.
Zikmund se musel víc uèit na cestì k moci,jenž poté získal,a na koncilu v Kostnici mìl zcela jiný a vážný úkol,než zaobírat se nìjak podrobnìji Janem Husem.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Zikmund a Uhry

Unread post by Ježek »

Zikmund mìl problémy i v Uhrách, dokonce byl i zajat šlechtou, ztratil Dalmácii, byl poražen u Nikopole, poté se marnì snažil zorganizovat alianci proti Turkùm. Oproti problémech pøi pøevzetí vlády v Èechách se ale jeho vláda v Uhrách jeví jako klidná.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Zikmund a Uhry

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Zikmund mìl problémy i v Uhrách, dokonce byl i zajat šlechtou, ztratil Dalmácii, byl poražen u Nikopole, poté se marnì snažil zorganizovat alianci proti Turkùm...
... a v dìdièných zemích Koruny èeské husitské války a kacíøský plevel. Z toho aby si jeden uzoufal...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Image
Pardon, nemuzu odolat a nedat ho sem.:) Zikmund založil rytíøský øád Draka pro ty, co se vyznamenali v bojích proti husitùm a Turkùm.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Vubec jsem netusila, ze Zikmund byl velky "cestovatel" - po katastrofalni porazce krestanske armady v bitve u Nikopole vyvazl jen tak tak a pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstantinopol vratil domu. Podle rumunskych historiku polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.
Last edited by acoma on 14 Mar 2007 00:16, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

"Cestovatel"...

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:...pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstatntinopol vratil domu...
Tak to byl pomalu takový Odysseus Lucemburský... :D
acoma wrote:...polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.
V dìdièných zemích Koruny mu pšenka moc nekvetla, tak se staral aspoò o to druhé království...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: "Cestovatel"...

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote:
acoma wrote:...pak se rok placal po Cernem mori a pak se pres Konstatntinopol vratil domu...
Tak to byl pomalu takový Odysseus Lucemburský... :D
acoma wrote:...polozil zaklady novemu obrannemu systemu proti Osmanum tak, ze se snazil posunot vlastni uherskou hranici hluboko na jih do Bosny a do slavonskeho a severinskeho banatu a snazil se o zlepseni armady, ktera by se zaroven moghla opirat o jakousi zemskou hotovost.
V dìdièných zemích Koruny mu pšenka moc nekvetla, tak se staral aspoò o to druhé království...
Celý dìdeèek ....

K.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Co mu taky zbylo, když Èechy dostal Václav... Ono by to všechno bylo možná trošku jinak, kdyby byl Zikmund prvorozený a základnu mìl v Èechách... Tedy pùvodnì.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

HR

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:Co mu taky zbylo, když Èechy dostal Václav...
Já mìl na mysli pochopitìlnì období v èeských zemích až po Václavovì smrti, kdy se Zikmundovi nepodaøilo získat své dìdictví ani prostøednictvím desetitisícových intervenèních armád...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak jsem to nemyslela. Spíš z toho hlediska, že si k Èechám nedokázal vytvoøit poøádný vztah - a Èeši k nìmu. Že kdyby to od zaèátku bylo opaènì, nepotøeboval by tøeba ani ty armády...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

by...

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:... Že kdyby to od zaèátku bylo opaènì, nepotøeboval by tøeba ani ty armády...
Možná. Ale to jsme zase u toho tolikrát zmiòovaného (už se ani nechci neustále opakovat) "...co by bylo, kdyby..." A to je zase pouze na tu debatu u sklenky dobrého vína...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Byl Sigmund postavy výteèné, mìl oèi jasné, èelo prostranné, líce jemnì se rdící, bradu dlouhou a hojnou, chtìl duchem velkým všelicos, ale nestále, liboval si v žertech, rád víno pil, po ženách jen hoøel, cizoložství tisícera se dopouštìl, kvapný ke hnìvu, snadno dal se udobøiti, nedržemný pokladùv a dárce rukotržný, více sliboval nežli plnil, a klamal èastokrát. Když byl v Øímì u Eugenia papeže:"Tøi jsou vìci, nejsvìtìjší otèe," øekl "ve kterých se nesnášíme, a opìt tøi ve kterých se shodujeme" ty ráno spáváš, já pøede dnem vstávám, ty vodu piješ, já víno, ty žen se štítíš, já se po nich sháním. Ale v tom se snášíme, že ty štìdøe rozdáváš poklad církevní, a já nièeho sobì nenechávám, ty máš špatné ruce, já špatné nohy, ty kazíš církev, a já øíši svatou. (tolik Aeneas Sylvius Piccolomini, budoucí papež Pius II.)
Last edited by acoma on 14 Mar 2007 01:53, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!