Štaufové

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Štaufové

Unread post by acoma »

Štaufové byli pùvodnì švábská hrabata a od r. 1138 králové Svaté øíše øímské a díky dobré sòatkové politice od r. 1194 králové sicilští. Øímskonìmeckou vládnoucí dynastií byli Štaufové v letech 1138 až 1254. Vymøeli po meèi v r. 1268.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Štaufové - 1. díl

Unread post by Viola »

Štaufové (nebo také Hohenštaufové) se dostávají do popøedí koncem 11. století, kdy si Fridrich I. (dìd Barbarossy) bere dceru císaøe Jindøicha IV. (toho, co bojoval o investituru). Jejich syn Fridrich II. si vzal Jitku Welfskou, jejich spoleèný syn Fridrich III. Barbarossa (I. jako øímský král a císaø) však nebyl pojítkem mezi soupeøícími rody, nýbrž konflikt mezi nimi ještì rozdmýchal (Jindøich Lev, jeho nejvìtší soupeø, byl jeho bratrancem).

Barbarossa mìl 5 synù, kteøí se dožili dospìlosti:

Jindøicha (pozdìjšího øímského krále VI. a otce Fridricha II., vydavatele ZBS), kterého oženil s dìdièkou Sicilského království Konstancíí

Fridricha , který zemøel na stejné køížové výpravì (a snad mìl být zasnouben Konstancii Uherské, pozdìjší manželce Pøemysla I.)

Otu , zavraždìného v Besanconu

Filipa (øímského krále, otce Kunhuty Švábské - manželky Václava I.), také zavraždìn

Èlovìku by se až chtìlo øíci, že to není náhoda, ale nìjaká kletba èi co :wink:
Last edited by Viola on 31 Jul 2007 17:20, edited 1 time in total.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Štaufové - 2. díl

Unread post by Viola »

Ovšem tím štaufské pohromy nekonèí...

Rodinné žezlo pøevzal synáèek Jindøicha VI. Fridrich (jako øímský král a císaø II.), velmi schopný a asi také nesmiøitelný panovník, který ze Sicilského království vybudoval mocenskou základnu pro své øíšské choutky, ovšem zároveò se jednalo o muže vzdìlaného a tolerantního k jiným náboženstvím - pøedevším islámu. Byl na dlouhou dobu posledním mocným øímským panovníkem, i když zemøel roku 1250 jako kacíø, navíc z øímského trùnu sesazený.

Fridrich II. mìl nìkolik synù, do dìjin se významnìji zapsali tøi:

Jindøich Sicilský, snoubenec sv. Anežky Èeské, jenž si nakonec vzal Markétu Babenberskou, postavil se proti otci a život skonèil sebevraždou v internaci. Jejich dva synové také zemøeli v nedospìlém vìku.

Konrád Švábský také zemøel mladý, zanechal po sobì syna Konráda (Konradina[/b]), jemuž se touha po slávì stala osudnou a skonèil jako poslední legitimní mužský potomek Štaufù roku 1268 na popravišti v Neapoli.

Manfred - nemanželský syn Fridricha II., který se snažil uplatnit svá práva, byl brzy po narození legitimizován, ovšem nakonec zemøel v bitvì u Beneventa roku 1266.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Rodokmen

Unread post by Viola »

Schematický rodokmen s nejvýznamnìjšími Štaufy
Image
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Štaufové

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Schematický rodokmen s nejvýznamnìjšími Štaufy
Direktivnì to dávám na stránky.

Psal jsem nìco o privilegiu minus do Babenberkù: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... 1366#11366
To platí o Barbarossovi a Welfech. On k nim nemìl daleko, jen jim vadilo, že nemìli Bavory, poté co tenhle problém vyøešil, zaèala spolupráce mezi ním a Jindøichem Lvem, který kolonisoval východní pomezí Øíše, mìl zde volnou ruku, ale musel pomáhat Rudovousovi v Itálii. Konec Jindøicha Lva znamenalo neposkytnutí kontingentu pøed bitvou u Legnana (1176), kde byl císaø poražen. Welfùm byly zabaveny jejich majetky a byli vyhnáni do vyhnanství (do Anglie).
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Štaufové

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Psal jsem nìco o privilegiu minus do Babenberkù:
Jj. èetla jsem to, jenom mi ten proces oddìlení nebyl úplnì jasný. Prostì aby se vlk nažral... Ale pro Babenberky to fakticky znamenalo pouze návrat do pùvodních pozic - samozøejmì s povýšením na vévodství, ne?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Štaufové

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Ale pro Babenberky to fakticky znamenalo pouze návrat do pùvodních pozic - samozøejmì s povýšením na vévodství, ne?
Babenberkové ztratily nìkteré území. Dìdièný zisk rakouského vévodství je velkým ziskem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Sicílie

Unread post by Viola »

Chtìla jsem se zeptat, jestli nevíte podrobnosti o nástupu Jindøicha VI. na sicilský trùn. Svùj nárok opíral o "dìdièku" království a svou manželku Konstancii, ale byly tam problémy s dìdictvím a nároky jiných, napø. Konstanciina synovce Tankreda. Víc ale nevím :? .
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Sicílie

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Chtìla jsem se zeptat, jestli nevíte podrobnosti o nástupu Jindøicha VI. na sicilský trùn. Svùj nárok opíral o "dìdièku" království a svou manželku Konstancii, ale byly tam problémy s dìdictvím a nároky jiných, napø. Konstanciina synovce Tankreda. Víc ale nevím :? .
O téhle historii vypráví Petrus de Ebulo ve spisu LIBER AD HONOREM AUGUSTI SIVE DE REBUS SICULIS, kronika je ilustrovaná a jeden z obrázkù skonèil na obalu Èech v dobách knížecích od Žemlièky (1997).

Tohle je vysoká politika evropského formátu.
Císaø Fridrich Barbarossa uzavøel se Sicilským králem Vilémem II. dohodu že ožení svého syna Jindøicha za jeho neteø Konstancii, sám Vilém byl bezdìtný, takže to byla prakticky dìdièka toho království. K dohodì došlo roku 1184, ke svatbì v lednu 1186.
Vilém umírá v na konci roku 1189, sicilská šlechta volí králem jeho nevlastního bratra Tankreda z Lecce. mezitím se stává Jindøich po smrti otce nìmeckým králem a jede na svoji Øímskou jízdu (rok 1191), spoleènì s ním i èeský kníže Konrád Ota. V dubnu je papežem Celestinem III. korunován císaøem a pokraèuje na jih uplatnit svùj nárok. Pøed Neapolí ovšem jeho vojsko znièil mor, zemøel i náš kníže, císaø se musel stáhnout.
Další výprava se konala v roce 1194, posily císaøi poslal kníže biskup Jindøich, výprava již úspìšná byla a císaø se nechal korunovat i sicilským králem. Umírá ale za 3 roky pøi úmyslu køížové výpravy a nechává po sobì syna Fridricha (II.), který si musí císaøskou korunu vybojovat, ale to už je jiný pøíbeh.

Jistý vliv mìla na Sicílii Anglie, což plyne z faktu, že v obou zemích vládli Normané (t. è. v Anglii Plantageneti).
Štaufské aspirace na Sicílii a snad Plantagenetské v Øíši (pokud se tomu tak dá øíkat - anglický král získal na jihu Francie, ale ještì v Øíši državy) tyto dvì dynastie stavìly proti sobì a sbližovaly je s jejich protivníky. Welfové mìli v bojích s Štaufy podporu v Plantagenetech (to bude pravý dùvod zajetí Richarda Lví srdce, nikoli pochabná urážka pochybného vévody pochybné zemì). Štaufové mìli oporu v Kapetovcích. Proto bitva u Bouvines mezi francouzským králem a Otou Brunšvickým. Touto bitvou obì spojenectví prakticky konèí. Welfové jsou poraženi a opouští je jejich anglický spojenec, který musí pøepustit práva šlechtì. Francie se pomalu odcizuje od Štaufù a pøipojuje k papežské proticísaøské alianci - opìt Sicílie - Anjouvci, poboèná vìtev francouzské dynastie.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Dík za info. Takže mi z toho vychází zase staré známé, že silnìjší vyhrává. Jenom mi není jasné, jak mohla být Konstancie dìdièkou, pokud žili mužští èlenové rodu...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Jenom mi není jasné, jak mohla být Konstancie dìdièkou, pokud žili mužští èlenové rodu...
Tankred byl nelegitimní a pøedpokládalo se, že Vilém zemøe, pøedpokládal to císaø a potenciální dìdièkou zasnoubil svého syna. Asi jsem to jen špatnì formuloval...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Asi jsem to jen špatnì formuloval...
Díky moc! Už je mi to jasnìjší :wink: .
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Štaufové

Unread post by Robert »

K Štaufom, či Hohenštaufom mám poznámku. V topicu o Árpádovcoch som mal krátku konverzáciu ohľadu rytierov Hont, Poznaň a Vencelin. Asi o 50 rokov
po nich kráľ Salamon prijal ďalších dvoch bratov - rytierov. Boli to pôvodne Normani, ale do Uhorska sa presídlili z Nemecka. Volali sa Gut (asi skomolenina Knut) a Keled.Celá kopa barónskych rodov sa odvíja od nich napr. Báthoryovci, Perényiovci,Losonczy, Bánffy, Országh.... O týchto rytieroch zaznamenali súdobí kronikári, že boli chudobní, avšak veľmi urodzený, a pochádzajú z hradu Staufen. Aj seriózni historici pripúšťajú, že mohlo ísť o bočnú líniu "veľkých" Štaufovcov. Dokázať sa to nedá. Ak je to však pravda, žijú podnes.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

články o Štaufech

Unread post by elizabeth »

Chtěla jsem se zeptat v souvislosti s připravovaným článkem o princi Konradinovi, nepíše (nebo se aspoň nechystá napsat )někdo nějaký článek o dalších Štaufech třeba o Fridrichu II., nebo Fridrichu I. Barbarossovi? Tak významný rod a my k nim máme pouze bitvu u Beneventa a když to dobře půjde, tak budeme mít také Konradina. To se mi ale zdá poněkud málo...

Chtěla bych, abychom vytvořili něco soubornějšího a zkusili to provázat. A taky bych si přála osamostatnit bitvu u Tagliacozza, ale s ní bych potřebovala buď pomoci nebo ( to bych byla nejraději), kdyby ji napsal někdo, kdo již bitvy psal, třeba Acoma nebo Ježek nebo Laurentius, který o ní podal tolik zajímavých informací.

Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: články o Štaufech

Unread post by acoma »

elizabeth wrote:
Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???
Paní drahá, představa je to úžasná. jenže literatura na ... kroniky v češtině veškeré žádné a jediná monografie je asi o Barbarossovi. :doh: :evil:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: články o Štaufech

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:
elizabeth wrote:
Přátelé moji, jak vy se na to díváte? Co na to říkáte???
Paní drahá, představa je to úžasná. jenže literatura na ... kroniky v češtině veškeré žádné a jediná monografie je asi o Barbarossovi. :doh: :evil:
O důvod víc začít jejich historii v češtině psát... Což mě nutí se zeptat: Ježku, jak vlastně to vypadá s tím nákupem Konradina a Fridricha II.? :?:

PS: :idea: a já se fakt aspoň začnu učit němčinu. Nikdo jiný než princ Konradin takový div nemůže dokázat :lol: :wink:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: články o Štaufech

Unread post by Ježek »

elizabeth wrote:Ježku, jak vlastně to vypadá s tím nákupem Konradina a Fridricha II.? :?:
Týjo, k tomu jsem se zatím taky nedostal :( Bude to znít hloupě, ale nejlepší by bylo, kdyby se toho někdo ujal, nechal si to poslat rovnou k sobě a já bych to jen zaplatil ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: články o Štaufech

Unread post by elizabeth »

Ježek wrote:... nejlepší by bylo, kdyby se toho někdo ujal, nechal si to poslat rovnou k sobě a já bych to jen zaplatil ...
Tak dobře, já se toho ujmu. Může mi, pls, někdo, kdo má zkušenosti s posíláním knih ze zahraničí říci, zda si to mám nechat poslat dobírkou nebo raději platit předem? Během příštího týdne bych pak objednávku zrealizovala.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: články o Štaufech

Unread post by Laurentius »

elizabeth wrote:Chtěla bych, abychom vytvořili něco soubornějšího a zkusili to provázat. A taky bych si přála osamostatnit bitvu u Tagliacozza, ale s ní bych potřebovala buď pomoci nebo ( to bych byla nejraději), kdyby ji napsal někdo, kdo již bitvy psal, třeba Acoma nebo Ježek nebo Laurentius, který o ní podal tolik zajímavých informací.
Pokusil jsem se napsat článek o bitvě u Tagliacozzo. Komu to můžu poslat na kontrolu a případné doplnění? Nejsem bohužel ani historik amatér a žádný spisovatel. Ke středověku jsem se teď tak lehce dostal přes svůj zájem o vojenství.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Štaufové

Unread post by Ježek »

O ateismu Fridricha II. nepřímo svědčí arabští kronikáři, kteří píší o jeho cestě do Levanty.


Ibn Wásil: Říkali mi, že císař jednou prohlásil před emírem Facht-Ad-Dínem: "Kdybych se nebál o ztrátu své vážnosti mezi Franky, nevnutil bych sultánovi tyto podmínky. Ve skutečnosti mne Jeruzalém a další zdejší země nezajímají, musel jsem však zachovat svou čest před křesťanstvem."

Sibt ibn al-Džauzí: Z jeho promluv bylo jasné, že je materialista a že si z křesťanství rád utahuje.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.