Kuenringové

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Kuenringové

Unread post by acoma »

Nevím jak Vy, ale já v nich mám totální chaos. Všichni ti Alberové, Jindøichové, Palcéøíci... :cry:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

aspoò nìco málo...

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

I já se zajímám o rod Kuenringù, který je úzce spjat s Èechami. A to nejen skrze Anežku "Palceøík", ale i prostøednictvím mnohých sòatkù s Vítkovci a nejspíše i dalšími rody v Èechách.

Stopy Kuenringù se hledají tìžko už jen proto, že jejich pøízvisko bylo pøepisováno mnoha zpùsoby - Kuenring, kuering, Kuhnring, Chunring, Chuenring, Quering a možná i Schönhering èi Schönring. Zrovna vèera jsem našla jeden nìmecký odkaz na Kunigundu von Schöhering, která byla chotí Vítka "mladšího" nebo III. (cca 1170 - cca 1236-50) z Prèice a Blankenbergu.

Uvádím jeden pramínek, v nìmž je popsáno asi 10 :wink: modifikací jména Kuenring: http://www.phil.uni-passau.de/passauer- ... ster-k.htm

Zkoušela jsem i zjistit, co znamená slovo "kuenring" - erby Kuenringù: http://geschichte.landesmuseum.net/get_ ... &art=Thumb. Slovo "kuenring", èi "kühnring" nebo "chuenring" by nejspíše mìlo vyjadøovat odhodlání k obranì ovládaného území (první a tøetí štít). Kruh odhodlání - a to Kuenringové rozhodnì byli, což prokázali nejen pøi obranì podunajské obchodní cesty, ale i ve službách èeských králù..
Volo, multum, statim!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Rodokmen Kuenringù z poèátku 14. století - klášter ve Zwettlu

Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Vzácný host Hadmara II. z Kuenringu

Unread post by acoma »

Richard I. Lví srdce (podezøelý z vraždy Konráda z Montferratu) se v r. 1192 vracel ze Svaté zemì pøes Korfu, Dubrovník, Zaru a Benátky. Z Benátek do Rakous a pak asi chtìl pøes naše zemì do Míšnì a pk do Saska a pøístavu na lod¡... Krátce pøed vánocemi 1192 se ubytoval v Erdbergu nedaleko Semmeringu a ve zdejší krèmì byl rozpoznán (dle legend podle prstenu) a 22.12.1192 byl zajat. Rakouský vévoda Leopold V. nepøítele Øíše umístil na hrad Dürnstein pod kuratelu Hadmara II. z Kuenringu. Richard byl Kuenringovým vìznìm cca dva mìsíce do konce února 1193.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Kuenringové za Babenberkù a Pøemyslovcù

Unread post by acoma »

Hadmar I. z Kuenringu † 27. 05. 1138 - v r. 1137 pøivedl do Svìtlé (Zwettl) cisterciáky.

Hadmar II. z Kuenringu byl dle Vaníèka županem vitorazským a právì on mìl vzácného vìznì Richarda Lvi srdce

Jindøich III. z Kuenringu †1233 - byl cca od r. 1229 zemským správcem (rector totius Austriae)

Hadmar III. z Kuenringu Jindøichùv bratr byl v r. 1230 v družinì Leopolda VI. a doprovázel ho do San Germana na schùzku s Fridrichem II. Sicilským.

:arrow: Jindøich i Hadmar III. se ještì téhož r. 1230 po Leopoldovì smrti a nástupu Fridricha II. spojili s èeským Václavem I., zmocnili se zemìpanské pokladnice a vydrancovali severozápadní díl vévodství. Fridrich II. Bojovný za to vypálil Køemži, Stein a Zwettl a vnutil jim pøímìøí.

Albero V. z Kuenringu † 8.01.1260 (tu pravost data potvrzují i rak. prameny) - se pár týdnù po Fridrichovì neèekané smrti nechal jmenovat zemským hetmanem (capitaneus Austrie) a úèinnì podporoval èeskou kandidaturu. Zúèastnil se Pøemyslova tažení do Pobaltí (1254/1255) a také jeho vpádu do Bavorska. Po jeho smrti v r. 1260 dürnsteinská vìtev rodu pøešla do tiché opozice vùèi Pøemyslovì vládì. Vìrní mu zùstali vitorazští Kuenringové.

Anežka, milenka Pøemysla Otakar II. a matka jeho dìtí - byla dcera Jindøicha IV. z Vitorazi (Weitry).

Jindøich IV. z Kuenringu nìkde jmenován jako Jindøich ml. z Weitry † 7/1281 - v bitvì na Moravském poli bojoval za Pøemysla(byl jeho ze) a Albero VI. z Kuenringu za Rudolfa Habsburského a tam 26.08.1278 padl.

Vypadá to, že na linii dürenštejnskou a vitorazskou se zaèali dìlit až po Jindøichovi III, který mìl dva syny Albera V. a Jindøicha zv. Suppanus
Last edited by acoma on 08 Jun 2007 23:55, edited 4 times in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Páni, kdepak jsi to vyhrabala? Jenom se v tom lehce ztrácím - Anežka byla dcera Jindøicha IV. - a který Kuenring si vzal dceru Pøemysla, asi Elišku? Ještì mì napadlo, k tm sporùm, zda Anežka byla nebo nebyla z Kuenringu, pokud si její dcera mìla vzít Kuenringa, museli být pøíbuzní, a proto bylo nutné požádat o dispens. Zatím jsem se ale o ní nikde nedoèetla, pøitom myslím, že by se mìla dát najít...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

No právì s tou Anežkou v tom mám taky pìkný hokej. Základní info jsou z Vaníèka, ale i on má obèas Jindøicha z Kuenringu a vzápìtí Jindøicha z Weitry. Takže buï mám choas já a blbì jsem to èetla nebo Vaníèek taky chaosí... Ale Vaníèek netvrdí, že je Anežka dcerou toho a toho. To jsem našla nìkde jinde a teï nevím kde, protože to co jsem sem napsala je kompilát jako hrom... :oops: :oops: Je to aspon trosku srozumitelny :?:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Podle Emlera:

Albero a Jindøich (bratøi)
Jindøich - rakouský maršálek, "župan" z Vitorazi; mìl syna Jindøicha, rakouského maršálka, který si mìl vzít Pøemyslovu dceru (asi Elišku)

Albero - mìl syny Albera, Jinøicha a Litolda (Leopolda)
Last edited by Viola on 18 Nov 2007 19:56, edited 1 time in total.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:Podle Emlera:

Albero a Jindøich (bratøi)
Jindøich - rakouský maršálek, "župan" z Vitorazi; mìl syna Jindøicha, rakouského maršálka, který si mìl vzít Pøemyslovu dceru (asi Elišku)

Albero - mìl syny Albera, Jinøicha a Litolda (Leopodla)


Podle Vaníèka teda -
Jindøich III. mìl dceru Giselu z Kuenringu, ta si vzala Èéèe z Budìjovic
a 2 syny - Albero V. - linie dürnštejnská - potomci Leutold, Albero VI., Jindøich VI.
- Jindøich "Suppanus" starší - linie vitorazská, byl maršálek, manželka Kunhuta z Dobry a dìti Marie - manžel Eberhard z Walsee, Hadmar V., Jindøich mladší, capitaneus Rakouska, manžel Elišky- dcery POII

:arrow: - myslím, že to vcelku sedne.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Chtìla jsem si pohrát s rodokmenem, ale po hodinì práce to vzdávám...

Image
Omlouvám se za (ne)kvalitu...

Tohle dìlení vychází z Vaníèka a také z toho, co sem už napsala acoma. Zmatky jsou v zásadì dva: který z Jindøichù je IV. - podle toho, co tu teï je, nám tam jeden Jindøich jaksi pøebývá... Snad Jindøich st. by mìl být IV. a Jindøich ml. by mìl být V. (??). Druhým problémem je pøípadné zaøazení Anežky do rodokmenu. Pokud opravdu byla z Kuenringu, pak by byla pravdìpodobnì sestrou Albera V. a Jindøicha st. - pøipomínám, že Mikuláš se mìl narodit roku 1255, Anežce mohlo být nìco ke 20, takže se mohla narodit po roce 1235.

Jindøich ml., tedy údajný synovec Anežky, si potom vzal její dceru Elišku. Byli by tedy bratranec a sestøenice v 1. koleni, takže pravdìpodobnì by ani dispens nedostali, nebo byli - podle kanonického práva - ve II. stupni pøíbuzenství, které dostávalo v nejvyšších kruzích povolení jen opravdu výjimeènì.

Z toho mi vyplývají dva možné závìry:

1. Anežka byla potomkem jiného Kuenringa (jednoho z bratrù Jindøicha III.), ovšem i tady by byla dispens nutná... Mìla by tedy být nìkde k nalezení. Hledala jsem potomky Hadmara III. a Albera, ale zatím nic. Pomùže nìkdo?

2. Anežka nebyla z Kuenringu a její pøíslušnost k tomuto rodu vznikla urèitým "šumem"... Který nejstarší pramen nám øíká, že byla z Kuenringu? Proletìla jsem Pokraèovatele Kosmovy a ZK a nikde nic :( .
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Rodokmen je to krásný. Seš strašnì šikovná. Jdu taky hledat.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Kuenringové

Unread post by Viola »

Hadmar III. a Jindøich III. (bratøi; Hadmar byl starší, Jindøich žil podle rakouského serveru v letech 1185-1233) mìli pøídomek "die Hunde" - tedy asi Psi, a to po své matce (údajnì tím odkazovali na s vou pøíbuznost s Welfy, nebo "Welfe" mìlo znamenat štìnì. Mìli údajnì velkou "zálibu" v loupení. Byli syny Hadmara II. a Eufemie z Mistelbachu, v listinách se poprvé objevují kolem roku 1204. Rodinné žezlo pøevzali po smrti svého otce Hadmara II. roku 1217. Jindøich III. si vzal dceru významného rodu, Adelheid z Neuburgu-Falkensteina...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Pejsci.. :lol: A loupeznici... :lol: A vecni burici... :lol: :lol: :lol: To je vypecena rodinka. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Teï jsem našla další informace, které nám to tu lehce zamotávají :? .
Podle jednoho rakouského serveru byl Jindøich IV. synem Hadmara III. (nikoliv Jindøicha), s tím, že se svým bratrem Alberem V. (Albero mìl být starší) drželi rodinné žezlo poté, co synové jejich strýèka Jindøicha III. zemøeli bez potomkù. Protože byli jedinými mužskými potomky Kuenringù, došlo k dìlení jejich panství na Dürnštejn a Vitoraz. V zásadì to tedy souhlasí s tím, co sem už napsala acoma, jen s tím, že se Vaníèek "seknul" v tatínkovi tìchto dvou pánù.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Violo, uz se ztracim. :oops:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Violo, uz se ztracim. :oops:
Já taky :!: teï jsem našla, že mrtvý se oženil, bezdìtný mìl dìti a tatínek si vzal snachu... už z toho šílím :shock:
Ale našla jsem, že Hedvika z Rožmberka byla vdovou po Jindøichovi z Kunenringu - víme po kterém? V úvahu pøichází jedinì Jindøich starší z vitorazské vìtve.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:To myslis tu Hedviku ze Schaunberga? Ze byla vdova to vim, ale po kterym :?: :?:
JJ. Napadá mì jediný, který mìl zemøít roku 1253, to by odpovídalo... Pravdìpodobnì byla jeho druhou ženou a o dost mladší...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

myslíš Suppana z Weitry??
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jindøich mladší, manžel Elišky, zemøel ve vyhnanství v Opavì roku 1281 jako zlomený muž (bojoval po boku Pøemysla, ne Rudolfa!). Jeho bratr Hadmar zemøel svobodný roku 1271.