Richenza

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

dovoluji si pøedstavit nové stránky hradeckého dvora, vážící se k osobnosti královny vdovy Alžbìty Richenzy :wink: http://www.hradeckydvur.net/
servo
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Ryksa wrote:I Richenzina cesta(1332) za svatými ostatky(kterou zmiòuje Elizabeth), kde se nechala doprovázet Lucemburkem Balduinem a Anežkou, svìdèí o tom, že už Richenza nevidìla kolem sebe obyèejné lidské štìstí, ani zázemí rodiny a zamìøila se jen na duchovní život v klášteøe, ke kterému možná chtìla pøivést i svou dceru...
Tedy pøiznám se, že když byl tento pøíspìvek aktuální - tak mi to nìjak uniklo - a ted jen díky odkazu pro Kunhutu Halièskou - koukám a dívím se.

Nevìdìla jsem , že Richenzu na její pouti kromì Anežky doprovázel i "strýc" Balduin - to je zajímavé.

Mùžem to nìkde najít a potvrdit, že je to tak ?

A proè s ní jel ?

K poslední tezi, že osiøelá Richenza zvažovala klášter i pro Anežku - to si nemyslím.

Vzhledem ke všem faktùm potvrzujícím Richnezinu povahu -. ten dceøin doporovd je zcela pochopitelný - matka sebou prostì chtìla dceru mít.
Chtìla být s ní, pro Anežku to urèitì také byla zajímavá cesta. Vzhledem k jejch v zájemného hezkému vztahu je to dost pochopitelné.

Ale co ten Balduin. Vždyt ten musel mít spoustu práce jinde.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Katerina wrote: Ale co ten Balduin. Vždyt ten musel mít spoustu práce jinde.
Napadá mì, jestli to Richenze nedohodil Jeník :wink: - možná se k tomu zachovaly nìjaké listiny?
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:
Katerina wrote: Ale co ten Balduin. Vždyt ten musel mít spoustu práce jinde.
Napadá mì, jestli to Richenze nedohodil Jeník :wink: - možná se k tomu zachovaly nìjaké listiny?
No mì to totiž napadlo témìø okamžitì, ale netroufla jsem si na hypotézu proèpak asi :wink: .

Nevím jestli listiny - ale o té její cestì psalo dost lidí, myslím, že i¡Šarochová. Kouknem se.

Já si chci hlavnì porovnat - protože v hlavì to nemám - kdy pøesnì obì dámy cestovali, a co se v té dobì dìlo na evropských diplomatických kruzích, že mìl zrovna Balduin volno . A kde byl v té dobì Jan.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

RE: Porýnská cesta

Unread post by Katerina »

Tak jsem zatím stihla juknout pouze do Stkoukala - v tom sborníku o královnách, knìžnách a velkých ženách èeských.

Richenzino putování zminuje, celkem zajímavì, zminuje samozøejmì Anežku - ale o Balduinovi ani slovo.
Nicménì pøi popisu této porýnské cesty - jak ji nazývá , zmínil, že Richenza navštívila Trevír. A to by mohlo být ono - žádná velká vìda, èi snad dokonce tajemství - pokud bývalá èeská královna navštíví Trevír, je celkem logické, že se jí trevírský arcibiskup bude vìnovat.
Pak tedy ji tedy na další cestu mohl nabídnout doprovod a cestovat s ní.

Uvidíme , co o tom další literatura.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

K tomu jsem osobnì kromì skromné informace o spoleèném cestování matky a dcery nic nedohledal a tak budu za každou podobnou informaci rád :wink:

Mimochodem v minulém týdnu probìhla na hradecké univerzitì konference k Richenze a chrámu sv. Ducha. Moc nového nepøinesla, spíše se opìt potvrdilo, jak rozdílné pohledy na tuto královnu mají zastánci posledních Pøemyslovcù a Karla IV. Pøesto se PhD. Vìra Nìmeèková pokusila o portrét královny s ohledem na dobová vyobrazení z Richenzyných manuskriptù. Cílem byl návrh pamìtní medaile, realizovaný pøed cca 25 lety. Tato profesorka se jako numismatièka celého projektu aktivnì úèastnila. Výsledek byl samozøejmì velmi orientaèní, pøesto jako sochaø s metodikou souhlasím a pøemohl jsem svùj obvyklý skepticismus :wink:

Ke vztahu Anežky a Jindøicha I. Javorského – byl jsem pøed mìsícem v polském Siedlêcine, kde stojí obytná vìž s nádhernou freskovou výzdobou povìsti o Lancelotovi. Donátorem byl právì Jindøich javorský, který daroval tento malý hrádek své choti, jako jedno z mnoha sídel. Tento unikátní freskový cyklus z 30.tých let 14. st. spolu s náhrobníkem obou manželù docela pøesvìdèivì vypovídá o jejich vzájemném láskyplném vztahu :wink: Pro zájemce mùžu naskenovat a poslat fotky, pro pøíznivce výletù dodám, že z HK je Siedlêcin cca 130 km, je otevøený celoroènì a vstupné jsou 3 zl.
Last edited by Maršálek on 21 Oct 2008 11:05, edited 1 time in total.
servo
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Maršálek wrote:Ke vztahu Anežky a Jindøicha I. Javorského – byl jsem pøed mìsícem v polském Sziedlenczine, kde stojí obytná vìž s nádhernou freskovou výzdobou povìsti o Lancelotovi. Donátorem byl právì Jindøich javorský, který daroval tento malý hrádek své choti, jako jedno z mnoha sídel. Tento unikátní freskový cyklus z 30.tých let 14. st. spolu s náhrobníkem obou manželù docela pøesvìdèivì vypovídá o jejich vzájemném láskyplném vztahu :wink: Pro zájemce mùžu naskenovat a poslat fotky, pro pøíznivce výletù dodám, že z HK je Sziedlenczin cca 130 km, je otevøený celoroènì a vstupné jsou 3 zl.
nìco málo máme zde:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5612
Fotky jsou od Verny, k pøidání mých jsem se ještì nedostal, fresky mám ovšem zdokumentované doufám dostateènì dùkladnì :)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Zany wrote:
Maršálek wrote:Ke vztahu Anežky a Jindøicha I. Javorského – byl jsem pøed mìsícem v polském Sziedlenczine, kde stojí obytná vìž s nádhernou freskovou výzdobou povìsti o Lancelotovi. Donátorem byl právì Jindøich javorský, který daroval tento malý hrádek své choti, jako jedno z mnoha sídel. Tento unikátní freskový cyklus z 30.tých let 14. st. spolu s náhrobníkem obou manželù docela pøesvìdèivì vypovídá o jejich vzájemném láskyplném vztahu :wink: Pro zájemce mùžu naskenovat a poslat fotky, pro pøíznivce výletù dodám, že z HK je Sziedlenczin cca 130 km, je otevøený celoroènì a vstupné jsou 3 zl.
nìco málo máme zde:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5612
Fotky jsou od Verny, k pøidání mých jsem se ještì nedostal, fresky mám ovšem zdokumentované doufám dostateènì dùkladnì :)
Náááádhera !!!! Tak kdy jedem ?????
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Katerina wrote:
Zany wrote:
Maršálek wrote:Ke vztahu Anežky a Jindøicha I. Javorského – byl jsem pøed mìsícem v polském Sziedlenczine, kde stojí obytná vìž s nádhernou freskovou výzdobou povìsti o Lancelotovi. Donátorem byl právì Jindøich javorský, který daroval tento malý hrádek své choti, jako jedno z mnoha sídel. Tento unikátní freskový cyklus z 30.tých let 14. st. spolu s náhrobníkem obou manželù docela pøesvìdèivì vypovídá o jejich vzájemném láskyplném vztahu :wink: Pro zájemce mùžu naskenovat a poslat fotky, pro pøíznivce výletù dodám, že z HK je Sziedlenczin cca 130 km, je otevøený celoroènì a vstupné jsou 3 zl.
nìco málo máme zde:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5612
Fotky jsou od Verny, k pøidání mých jsem se ještì nedostal, fresky mám ovšem zdokumentované doufám dostateènì dùkladnì :)
Náááádhera !!!! Tak kdy jedem ?????
no, já užtam byl :)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

RE: POrýnské putování

Unread post by Katerina »

Tak nìo je v Šarochové - bohužel bez odkazù :

cituji : " Aby zaplašla prázdnotu, která po partnerovi zùstala, povolala k sobì ze Slezska dceru . Cestovala s ní po známých poutních místech, dobøe doložena je jejich cesta Porýním, bìhem niž Richenza plnì shromaždovala sv. ostatky ..
Vznešené dámy provázel trevírský arcibiskup Balduin, vlastní strýc krále Jana Lucemburského , což jen dokazuje jak významnému postavení se Piastovna tìšila. "

Bohužel není odkaz odkud je èerpáno .. ono dobøe doložena je cesta Porýním

Ad 2) z elé formulace bych dokonce soudila, že tìch cest bylo povícero --

No hledáme dál -nìkde v knihovnì mám DaS - s èl. o Richenze, když ne moc lichotivým od Hledíkové.

A juknu taky do Kopièkové.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Dívala jsem se do Velkých dìjin IV.a, ale nic :( .
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Anežka

Unread post by Kunhuta Haličská »

Nevíte náhodou nìkdo jak na konec dopadla Anežka dcera Václava II. a Richanzi? Díky :wink:
Pro, rege!!!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Anežka

Unread post by Viola »

Kunhuta Halièská wrote:Nevíte náhodou nìkdo jak na konec dopadla Anežka dcera Václava II. a Richanzi? Díky :wink:
Je to v tomto tématu o pár stránek dál...
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Re: Anežka

Unread post by Kunhuta Haličská »

Viola wrote:
Kunhuta Halièská wrote:Nevíte náhodou nìkdo jak na konec dopadla Anežka dcera Václava II. a Richanzi? Díky :wink:
Je to v tomto tématu o pár stránek dál...
Díky. :wink:
Pro, rege!!!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:Dívala jsem se do Velkých dìjin IV.a, ale nic :( .
V Kopièkové taky ne, sice je tam o Richenze dost, ale o této cestì nic.
A ten D¡aS zaboha nemùžu najít , pøitom jsem ho mìla v ruce asi pøed dny - a ted najednou zmizel. :twisted:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Katerina wrote:Nevìdìla jsem , že Richenzu na její pouti kromì Anežky doprovázel i "strýc" Balduin - to je zajímavé.
Katko a ke kterým datùm se ta cesta uvádí? Mrkla bych se na listiny...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Katerina wrote:
Viola wrote:Dívala jsem se do Velkých dìjin IV.a, ale nic :( .
V Kopièkové taky ne, sice je tam o Richenze dost, ale o této cestì nic.
A ten D¡aS zaboha nemùžu najít , pøitom jsem ho mìla v ruce asi pøed dny - a ted najednou zmizel. :twisted:
Už ho máš nebo potøebuješ nìco vytáhnout? Mìla bych ho taky nìkde mít. :-s
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

acoma wrote: Už ho máš nebo potøebuješ nìco vytáhnout? Mìla bych ho taky nìkde mít. :-s
Diky moc, pøi velkém úklidu jsem ho našla :) .

Bohužel, žádné detaily ohlednì Richenziny cesty tam nejsou - pouze datace cesty - rok 1333 - èímž odpovídám na pøíspìve výše. :)
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Ohlednì listin bych byl skeptický, pokud vùbec, pak bych hledal ve slezském diplomatáøi nebo spíše MGH. Myslím ale, že s ohledem na úèel cesty nebyl dùvod k vydávání právních písemností. Soukromá korespondence, kterou bych pøedpokládal spíše, se kromì pár vyjímek nedochovala (k Richenze nevím o jediné).
K dataci cestování Richenzy a Anežky jsem také nic konkrétního nedohledal, toliko obecné konstatování "v letech po smrti Jindøicha z LIpé"...

Stejnì tak jsem nedohledal dùvod její návštìvy Hradce nedlouho pøed smrtí. Víme toliko to, že z nìjakého dùvodu pøijela do svého sídelního mìsta a zemøela tu. Jak dlouho její pobyt trval a zda vìdìla, že zde zemøe také nevíme. Jenom se traduje spor hradeckých m욝anù a synù Jindøicha z Lipé o místo posledního spoèinutí Richenzy. Pramen jsem ale nedohledal :roll:
servo
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak jsem našla listiny dokládající pravdìpodobnì Richenzin pobyt v Kolínì n. R. 24. èervna 1333. Víc zatím nic :( .
Zbraslavská kronika se nezmiòuje o cestì v roce 1333, pouze v komentáøi je uvedeno, že na cestì byla v Kolínì a v Trevíru.