Benešovici

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Benešovici

Unread post by elizabeth »

Pokud toto téma máme, tak ho pak slouèím, protože jsem blbì hledala.

Významným pøedstavitelem rodu byl pražský biskup Tobiáš. Byl vysvìcen na knìze 25. února 1279 a o den pozdìji získal také svìcení biskupské. Zajímají mì doklady ( listiny) Benešovické rodové soudržnosti za pøítomnosti tohoto významného pána. Nebo, co jsem našla listiny, tak buï je vydána biskupem Tobiášem, a pak na nich nesvìdèí nikdo z Benešovicù :lol: :( ( CDM IV. CLXXII. z února 1280, str. 234) nebo na ní svìdèí všichni Benešovici ( CDM IV., str. 239) - 22. bøezna 1283 Albrechtu ze Šternberka a kdy zas chybí biskup Tobiáš, jenž byl vázán povinnostmi v Praze. :? Kdo bude ochoten hledat se mnou doložení známé informace, že se biskup Tobiáš hrdì hlásil ke svému rodu? K rodu,z nìhož pocházeli namátkou i Milota z Dìdic, Beneš ze Cvilína, Vok z Kravaø a mnozí další...
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Kdo všechno tu soudržnost uvádí? A nejsou tam uvedeny žádné prameny?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:Kdo všechno tu soudržnost uvádí? A nejsou tam uvedeny žádné prameny?
Kdyby tam nìjaký byl, tak se tak blbì neptám... :lol: :wink:

Vratislav Vaníèek ve Velkých dìjinách a taky Libor Jan v èlánku o interregnu (zøejmì to bude v tý novì pøipravovaný knize). Libor Jan mluví pøi Tobiášovì svìcení v Brnì o pøedpokládaném ( ale nedoloženém) velkém shromáždìní Benešovicù. Taky spolu s ním pøedpokládám, že si to jeho povýšení do takøka knížecí hodnosti (tak o ní mluví Vaníèek) ujít nenechali a L. Jan se odkazuje na Pány z Kravaø Tomáše Baletky ( kteréhož pána mám tady za humny a knihu doma, ale v pøíslušné dobì Tobiášova svìcení o žídné listinì nemluví a o Tobiášovi vlastnì vùbec málo). Vratislav Vaníèek (nemám ho pøed sebou teda ani knihu ani jeho :oops: :wink: :D ) zase rozebírá okázalé rodové sebevìdomí Tobiáše (mimochodem už ho nemám tak nerada jako kdysi, taky dìlal, co mohl a považoval za nejlepší. Holt nìkdy nepomùže ani nejlepší vìdomí a svìdomí),v rozporu s Dìtøichem z Hradce, kdysi kanovníkem v Jihlavì a stal se biskupem olomouckým po smrti Brunovì, který se k Vítkovcùm vùbec nehlásí.
Z Pramenù : ani Pokraèovatelé Kosmovi ani Zbraslavská kronika a v literatuøe: ani Josef Šusta ani František Palacký ani Josef Žemlièka o tom nikde nemluví.
Prostì žádnou listinu, kterou by se dalo podložit okázalé rodové sebevìdomí jsem nenašla a ani v pramenech to není ( pokud to není z nìmeckých, o èemž dost pochybuju :) )
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Saltzmann

Tobiáš a Dìtøich

Unread post by Saltzmann »

elizabeth wrote:... v rozporu s Dìtøichem z Hradce, kdysi kanovníkem v Jihlavì a stal se biskupem olomouckým po smrti Brunovì, který se k Vítkovcùm vùbec nehlásí. ...
Mìl jsem za to, že historici se neshodují v tom, že Dìtøich z Hradce byl Vítkovec, myslel jsem spíše, že se o tom dost pochybuje ...
Jinak znáte následující knihu? Dvorský, František: O starožitném panském rodì Benešovicù I.-II. Praha 1907-1910. Viz napø. tady http://sigma.nkp.cz/F/X7NK457MKBHIUPML8 ... format=999
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Tobiáš a Dìtøich

Unread post by elizabeth »

Saltzmann wrote:
elizabeth wrote:... v rozporu s Dìtøichem z Hradce, kdysi kanovníkem v Jihlavì a stal se biskupem olomouckým po smrti Brunovì, který se k Vítkovcùm vùbec nehlásí. ...
Mìl jsem za to, že historici se neshodují v tom, že Dìtøich z Hradce byl Vítkovec, myslel jsem spíše, že se o tom dost pochybuje ...
Jinak znáte následující knihu? Dvorský, František: O starožitném panském rodì Benešovicù I.-II. Praha 1907-1910. Viz napø. tady http://sigma.nkp.cz/F/X7NK457MKBHIUPML8 ... format=999
Máte samozøejmì pravdu. Neshodují se. Ale o to mi vùbec nešlo...Já jsem jen zdùraznila, že to že skuteènost, že se olomoucký biskup Dìtøich z Hradce vùbec nehlásí k Vítkovcùm ( protože nìkteøí historici tvrdí, že k nim patøí), bývá dávana do protikladu právì s okázalým rodovým sebevìdomím Tobiáše, biskupa pražského. A to Tobiášovo okázalé rodové sebevìdomí doufám doložím listinami nebo kronikami. Což se mi zatím nedaøí.

Za upozornìní na knihu o Benešovicích dìkuji, podívám se po ní, snad v ní nìco bude.

Ohlednì toho pùvodu Dìtøicha z Hradce jsem taky nìjakou publikaci vidìla( myslím že ve Velkých dìjinách V. Vaníèka), ale jsem, bohužel, v práci, tak se nemohu podívat, co pøesnì to bylo. :(
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Saltzmann

Re: Tobiáš a Dìtøich

Unread post by Saltzmann »

elizabeth wrote:Za upozornìní na knihu o Benešovicích dìkuji, podívám se po ní, snad v ní nìco bude.
Není zaè. :) Jeden díl je vìnován Pánùm z Kravaø a druhý zbývajícím Benešovicùm. Je to samozøejmì poznamenáno dobou svého vzniku, ale pokud se zajímáte speciálnì o Benešovice, myslím, že tam mùžete najít leccos zajímavého... Jinak pokud Vás zajímají i napø. Tvorkovští z Kravaø (Ti jsou u Dvorského docela odbytí :( , tak doporuèuji Jiøí Stibor, Genealogie pánù z Tvorkova I., In: Èasopis slezského zemského muzea 1/2004, pokraèování je myslím hned v následujícím èísle 2/2004.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

A nemùže to prostì být jenom tak, že to nìkteøí historici pøedpokládají, ovšem nejsou pro to dostateèné dùkazy? Zatím mi to tak pøipadá...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:A nemùže to prostì být jenom tak, že to nìkteøí historici pøedpokládají, ovšem nejsou pro to dostateèné dùkazy? Zatím mi to tak pøipadá...
Mùže :lol: , ale zatím to nechci takto šmahem shodit ze stolu... I když už to zaèíná vypadat, že se budu muset smíøit s tím, že to tak je. :D
Saltzmann wrote:pokud se zajímáte speciálnì o Benešovice, myslím, že tam mùžete najít leccos zajímavého...
Já se zajímám hlavnì o Vítkovce... Ale Benešovici s nimi úzce souvisejí ( nebo tøeba Bavorovici a další rody v jižních a støedních Èechách). Takže do tìch knih urèitì nahlédnu.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Tobiáš a Dětřich

Unread post by Laurentius »

Je to trochu mimo téma, ale už se zde diskutuje o původu olomouckého biskupa Dětřicha. Jaké jsou další spekulace o jeho původu?
Narazil jsem na postavu olomouckého kanovníka Dětřicha v roce 1279. Byl to syn Herborta z Fulštejna a dřív se objevuje jako purkrabí na Friesachu 1268 (nebo 1269) při urovnování neklidné situace ve Štýrsku biskupem Brunem a jeho otcem truksasem Herbortem z Fulštejna.
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Benešovici

Unread post by Laurentius »

Abych to ještě upřesnil a nešířil nějaké fámy :doh: Olomouckým biskupem byl zvolen Dětřich, který se předtím uvádí v listinách jako kanovník z Jihlavy (de Yglauia / Igla). Dětřich z Fulštejna se hlásil i nadále ke svému rodu a i s predikátem je uváděn jako plebán v Brně.
A teď už konečně něco u Benešovicích. 1281 se Fulštejni přesunuli za Mikulášem Opavským a patří spolu s Benešovici k jeho oporám i např. spolu s Bludem z Jičína a pány z Linavy.
Nový olomoucký biskup Dětřich musel po nástupu asi taky řešit značné spory s Benešovici. Vok z Kravař byl zapleten do vydrancování johanitské komendy v Hrobnici a jeho příbuzný Beneš ze Štítiny zase měl škodit klášteru Hradiště. Na Beneše měla být Dětřichem uvalena i klatba. 1282 došlo v Opavě k urovnání sporu biskupem Dětřichem a vévodou Mikulášem. Benešovici (Vok z Kravař a jeho syn Beneš, Zbyslav z Koutů, Beneš z Branice, Beneš ze Štítiny) se zavázali, že už nebudou ohrožovat klášter Hradiště a jeho statky.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Tobiáš a Dětřich

Unread post by Viola »

Laurentius wrote:JNarazil jsem na postavu olomouckého kanovníka Dětřicha v roce 1279. Byl to syn Herborta z Fulštejna a dřív se objevuje jako purkrabí na Friesachu 1268 (nebo 1269) při urovnování neklidné situace ve Štýrsku biskupem Brunem a jeho otcem truksasem Herbortem z Fulštejna.
Můžeš uvést, z čeho čerpáš? :)
Jinak Dětřich z Fulštejna svědčí v roce 1274 právě na Brunonově listině (RBM č. 854), toho Emler ztotožnil s Dětřichem, olomouckým kanovníkem, z listiny RBM č. 1232 a č. 1236. Jinak na listině Dětřicha, olomouckého biskupa, z 15.7.1281 vystupuje jistý Dětřich v zástupu jiných kolegů, akorát to neumím přesně přeložit - totiusque capituli Olomucensis, dá se to přeložit jako "všichni olomoučtí kaplani"?
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Benešovici

Unread post by Laurentius »

Můžu, ale přesný zdroj nevím. Ta informace je z knihy Velké dějiny zemí Koruny české III.
Ještě mě napadla jedna spekulace :) Dětřich bylo také obvyklé jméno u Hrutoviců a ti měli svá sídla také blízko Jihlavy (Kněžice a hrad Rutenštejn jsou nedaleko). Stejného erbu byl vlastně i podkomoří olomouckého biskupství Pavel. To je snad nejstarší předek pánů ze Sovince.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Benešovici

Unread post by elizabeth »

Děcka ( moravské oslovení pro mě sympatické lidi), z toho Dětřicha "z Hradce" u VV (Vratislava Vaníčka) mám trošku obavu. Velké dejíny zemí Koruny české, str 380: Nejdříve byl zvolen za olomouckého biskupa kanovník dětřich (zemř.1303), který obdržel biskupské svěcení v Praze. Je pokládán, za člena rodu pánů z Hradce, ale k mocnému příbuzenstvu se nehlásí, což je v protikladu s okázalým rodovým seěbevědomím jeho pražského kolegy Tobiáše z rodu Benešoviců ( já jsem ale nenašla listinu, jíž by se toto sebevědomí dalo dokázat). Jediné v čem se budu shodovat s "předřečníkem" je: Dětřich byl dříve kanovníkem a notářem v Jihlavě.Pokusím se najít víc. Myslím, že ty předchozí "stopy" nejsou vůbec špatné, takže v nich budeme pokračovat, ačkoliv v jejich opíráni se o Vaníčka bych byla velmi opatrná... :D
Co nám píše Šusta: Soumrak Přemyslovců, str 318:"....pro neklid země moravské dotud zcela nezjištěný. kapitula nemohla ani volbu nástupce Brunonova provésti na hradě Olomouckém. Sešla se proto v městě, v kostele sv. Petra, aby zvolili za biskupa Dětřicha z rodu hradeckých..."

A František Palacký, Dějiny, str. 123: " Po jeho smrti ustanovil král rudolf na jeho místě (Brunově) Albrechta, vévodu saského, v Moravě za správce; na stolici biskupové následoval po něm Dětřich z Hradce, z rodu pánů Vítkovců (1281 -1302)".
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Benešovici

Unread post by Laurentius »

A jak je to s erbem Benešoviců? Máte v tom někdo přehled? Viděl jsem dvě hlavní verze. Nejčastěji je zavinutá střela stříbrná na červeném poli. Ale hlavně snad páni z Dubé používali i červenou střelu na stříbrném. Zase třeba Jan Roháč z Dubé je vyobrazován s klasickou stříbrnou na červeném poli.
A co klenoty? Nejlepší je stejně ten kapr :) U pánů z Konopiště jsem viděl červenou zavinutou střelu a jinak všechno včetně kapra stříbrné.
maresch
Rytíř
Posts: 178
Joined: 22 Mar 2009 10:41

Re: Benešovici

Unread post by maresch »

Jan Roháč měl prohozené erbovní barvy, pro odlišení od ostatních členů rodu. Páni z Benešova používali paví kytu (svazek pavích per). Kapra v klenotu měli páni z Bechyně. Většina dochovaných dobových dokladů obsahuje pouze štít bez dalších součástí erbu.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Dvorský, František: O starožitném panském rodě Benešoviců

Unread post by elizabeth »

Pro zájemce:
Saltzmann wrote:Jinak znáte následující knihu? Dvorský, František: O starožitném panském rodě Benešoviců, I.-II. Praha 1907-1910
Kniha je ke stažení v Google books.

Konečně jsem se totiž k tomu dostala, protože pořád marně pátrám po okázalém rodovém sebevědomí biskupa Tobiáše... :mrgreen:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Tobiáš a Dětřich

Unread post by elizabeth »

Laurentius wrote:Je to trochu mimo téma, ale už se zde diskutuje o původu olomouckého biskupa Dětřicha. Jaké jsou další spekulace o jeho původu?
Mě osobně zajímá, kdo první přišel s tím, že Dětřich byl Vítkovec a příslušník pánů z Hradce, při procházení listin jsem totiž nikde nenašla zmínku o příslušnosti k vítkovskému rodu. Zatím co u Tobiáše je v RBM II. č 432/str. 167 spolu s Benešem a Milotou jako Tobias ff. V RBM II. č. 580/223 je jako Tobias de Benesow, canonicus... , v RBM II. 635/248 svědčí společně s Milotou ale je označen jako Tobias, prepositus Melnicensis. V RBM II. 644/252 je pro změnu Milota označen jako Mylota frater Thobye. V ostatních listinách potom Tobiáš vystupuje jako canonicus, praepositus nebo episcopus... Že by tohle bylo okázalé rodové sebevědomí zmíněné panem Vaníčkem?

Dětřich ale je striktně označován jako canonicus nebo episcopus, příslušnost k Víttkovcům jsem zatím nenašla. Kdo ji první zmínil? ( Resp. z čeho mohl Palacký čerpat?)

Jinak kniha, Dvorský, František: O starožitném panském rodě Benešoviců, I.-II. Praha 1907-1910, je moc krásná agitka

"Byloť to štěstím pro vlast českou! V těchto zlých dobách potřebovala na stolci arcibiskupském muže vlasteneckého rázného, zkrátka muže celého! A takovým byl náš Dobeš!" :D :lol: :mrgreen:
(Dvorský, František: O starožitném panském rodě Benešoviců, I.-II. Praha 1907-1910, str. 77)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Benešovici

Unread post by Viola »

Šikulka. :)
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Tobiáš a Dětřich

Unread post by Laurentius »

To netuším a taky mě to zajímá. Palacký jasně píše, že byl zvolen biskupem Dětřich z Hradce z rodu Vítkovců.
Proč se uvádí Dětřich skoro pořád s titulem mag. (magister)? Co přesně to znamená? Z jakých vrstev společnosti se rekrutují notáři a mistři? Mohl pocházet olomoucký biskup i z měšťanské rodiny (viz. Petr z Aspeltu)? Proč se uvádí jako de Iglauia (Dětřich z Jihlavy)?
Nemusíte odpovídat :) Je to jen taková úvaha.
maresch
Rytíř
Posts: 178
Joined: 22 Mar 2009 10:41

Re: Benešovici

Unread post by maresch »

Dvorský bohužel není směrodatný. Benešovici se v poslední době nejvíce zaobíral p. Chromý, který pravděpodobně i lokalizoval zaniklý hrad Kavčí Hora (zakladatel Ondřej z Kavčí Hory).