Houska - brána do pekel - historické teorie a také bludy

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Záviš ze Stružnice

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Ostatnì :-s sama nahlédni...
Tak koukám, že máme stejné zdroje :lol: . Jinak v dalším vydání regest po roce 1310 je Houska uvádìna jako Husca èi Huska...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Záviš ze Stružnice

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:po roce 1310 je Houska uvádìna jako Husca èi Huska...
Celkem promìnlivé jméno :D i když poøád v rámci stejného smyslu. Já myslím že i to první komolení (Husta) se váže na Housku. Nenapadá mì ani jiný hrad, s kterým by to bylo zamìnitelné a tohle ještì není tak drastický odklon jako nìkdy bývají...
Viola wrote:koukám, že máme stejné zdroje
Tomu se øíká - zlatý èeský ruèièky - co já se kvùli tìmhle vìcem nachodil do archivù nebo najezdil do Prahy... :(
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení,
dìkuji Vám všem za zájem o Housku, až to možná øekne Durdík, tak tomu uvìøíte. Tady já konèím.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Petøe,
nevím, co Tì na té naší diskusi tak rozlítilo, ani proè sem pleteš Durdíka. Ty jsi projevil svùj názor, my jsme projevili svùj, na tom pøeci nic není a urèitì to není dùvod, proè bys mìl odcházet z tohoto serveru. Názorovì se tu støetáváme pomìrnì èasto, ale to ještì neznamená, že máme vùèi sobì nìjaké osobní antipatie...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

durdík

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Petøe, proè se durdíš? Proè nerespektuješ to, že my se na to díváme jinak? Navíc, jak už øekla Viola, proè sem plést Durdíka? Já osobnì ho neuznávám a i odborná veøejnost není s ním zdaleka zajedno. 8)
Jinak toto je o otevøené debatì a o vìcné polemice... proto se bavme a ne se pøeme o to, èí názor bude mít víc stoupencù... proboha kde to jsme?
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení,
já vím mnoho o hradech a taky jsem k mnohým hradùm a zámkùm na Èeskolipsku pøispìl s novinkami. Když si´pøeètete Gabrielovy Hrady Èeskolipska, u vìtšiny mých poznatkù mne ani radìji neuvádìl, protože bych byl skioro na každé stránce. Jen øeknu jedno - je ABSOLUTNÌ nemožné, že by král stavìl dva tak významné hrady tak blízko. Proto musel Housku stavìt nìkdo JINÝ a kdo to mohl být? Berkové - NE, na takovou stavbnu prostì ekonomicky NEMÌLI (uvádìl jsem Lipou, ale další tady v oblasti - Berštejn, Èap, Zakšín atd.), ale královna ano. Tak proè kvùli tomu necházím všude jen nepochopení, a to není je tady. Pøesto tato informace vyjde knižnì - Doksko ve starých fotogafiích, protože autorem je velmi rozumný pán. Jemu dìkuji, žen tuto myšlenku pøijal, takže snad to bude první vlaštovka.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Houska královnina

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

petr wrote:..je ABSOLUTNÌ nemožné, že by král stavìl dva tak významné hrady tak blízko..
Dva blízko sebe stojící hrady nejsou nijaká rarita, ovšem od téhož zadavatele stavby...?
Nuže ale, pojïme se tedy bavit o tom, proè by si královna stavìla hrad v neosídlené oblasti? Oddechové sídlo to nebylo a nevìøím v královninu kolonisaèní nebo strážní èinnost. Podobnì tak správní centrum v této chvíli nebylo opodstatnìné pro øídce osídlenou oblast, jejíž funkci mohl pøevzít klidnì Bezdìz.
Proè by ho navíc stavìla pomìrnì blízko královy stavby a nespokojila by se se stavbou jeho? Pochybuju o tom, že by zrovna vedli tichou domácnost...
Soudím však, že pokud to stavìla tatáž hu, jistì mìla stejného zadavatele; a v pøípadì královské komory musel být finanèním zdrojem královský vklad / nikoliv královnin a králùv zvl᚝.
Napadají mne stavby pøestavované královnou, velebované, ale neslyšel jsem o tom, že by královna sama nechala stavìt vlastní hrad...

Ale taky je možnost napsat èlánek ohlednì veškeré argumentace v souvislosti s touto teorií a admin (Ježek) ho jistì rád uveøejní pod Tvým jménem na Stránky, kde se s ním bude moci seznámit vìtší množství lidí a tøeba vzbudí podnìtnìjší diskusi... :wink:
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

petr wrote:Vážení, já vím mnoho o hradech a taky jsem k mnohým hradùm a zámkùm na Èeskolipsku pøispìl s novinkami. ...
Och, povídej pøeci, ty náš vyhlášený dalimile...
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení:
Královnám již za dob Pøemyslovcù patøilo nìkolik mìst zvaných vìnná (Mìlník, Hradec Králové), z jejichž daní královny žily, a také nìkolik hradù (mezi jinými Loket v severních Èechách).
HODONÍN: Podle archeologických sbìrù se zdá, že údajnému hradu královny Konstancie, vdovy po Pøemyslu Otakarovi I., z tøetiny 13. stol. nepøedcházel žádný starší støedovìký hrad.
DVùR KRÁLOVÉ: Na procházce okolo kostela zastavili se i tam, kde býval hrad královny Alžbìty a kdež ještì nìkteré památky po nìm pozorovati.
BØECKAV:pùvodnì gotický hrad královny Konstancie, stavìný na døevìných pilotech .....Pravdìpodobnì královna Konstancie nechala v místech hradištì vybudovat hrad
POTŠTEJN: V l. 1410-25 byl hrad v držení královny Žofie, manželky Václava IV., po jejíž smrti r. 1425 pøipadl králi Zikmundovi.
MÌLNÍK: Souèasná podoba zámku je výsledkem tisíciletého vývoje od románského a gotického hradu èeských královen až po renesanèní a barokní zámek šlechtických......Od roku 1000 se na Mìlníku tradoval zvyk dávat hrad knìžnám a královnám vìnem. Ten se pozdìji rozšíøil i na mìsto vzniklé pod hradem (královské vìnné mìsto).......Koncem 10. století na knížecím hradì Emma, vdova po Boleslavu II., razila denáry s legendou Melnic civitas.
BZENEC: Podle Pulkavovy kroniky si hrad vystavìla královna Konstancie, vdova po Pøemyslu Otakarovi I
mohutný hrad Èervený Kameò založený královnou Konstancií, dcerou uherského krále Bély III.,
roku 1277 si královna Kunhuta stìžuje biskupu Brunovi na poškozování svých statkù u hradu Vranova Borešem z Riesenburka, což by mohli potvrdit i nejstarší archeologické nálezy datované do druhé 13. století.
To je jen nìkolik poznámek z internetu, které by mìly ukázat, že královny byly na svých vìnných statcích svrchovanými pány a stavba hradù k tomu patøila. Možná bychom se divili, kdybysme vìdìli, které hrady stavìla královna napø. Kunhuta a její manžel a král Pø.Ot.II. Uvìdomme si, že zakladací listinu má snad jen Karlštejn a pøesné datum otevøení Rajmund. U ostatních hradù je stavitel jen HYPOTÉZOU. Ani napø. u Bezdìzu nevíme, zda hrad stavìl Pø.Ot.II nebo nìkdo tøeba v nájmu (pak by ale hrad nebyl tak veliký) èi z rozkazu. A o tøeba plánech na výstavbu se mùžeme nechat jenom zdát.
Historie je vìdou, která se rozšiøuje i pesto, že chybí listinné dùkazy. Proto to jsou jen dohady a vítìzí právo silnìjších (napø. po roce 1989 ústup od hrdinného vykladu husitských dìjin, dnes by z nich nejradìji udìlali lupièe, i když neøíkám, že jimi nìkdy nebyli). A kdo nemá hluboké znalosti a hlavnì logické myšlení, ten bude jenom papouškovat školní texty, popø. nìco z Vaòkové, Daòka atd., v lepším pøípadì z Palackého, Tøeštíka aj.
Guest

Kralovny a jejich hrady

Unread post by Guest »

petr wrote:Vážení...
HODONÍN: ...hradu královny Konstancie, vdovy po Pøemyslu Otakarovi I....
BØECKAV:pùvodnì gotický hrad královny Konstancie...
BZENEC: ...si hrad vystavìla královna Konstancie, vdova po Pøemyslu Otakarovi...
safra, safra - to byla ale podnikava zenska, ze si po 20 kilometrech prehledne krajiny postavila 3 hrady
petr wrote: Historie je vìdou, která se rozšiøuje i pesto, že chybí listinné dùkazy. Proto to jsou jen dohady a vítìzí právo...
...drzejsiho a bezostysnejsiho fantasty s fasadou poctiveho badatele - nastesti vzdy jen na cas
petr wrote: ...A kdo nemá hluboké znalosti ...
...zvesela vymysli fantasmagorie, upravuje si fakta a nepohodlne reality abstrahuje, jak se mu to prave hodi
petr wrote: Od roku 1000 se na Mìlníku tradoval zvyk...
...leda tak vynaset misto Morany cerneho opentleneho kozla a svihnout jim z hradniho vrchu do reky. Kdys se mistni prestali bat bludicek, nosili ho az na Melnickou Vrutici a tam ho zaslapali do puskvorcu v tuni...
Ohledne kraloven: Melnicti se tak nanejvys dovedeli, ze maji noveho pana/pani a kdyz jel z/do hradni brany nejaky pruvod, najednou se tam motala nejaka jina zenska.
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení,
když si nìkdo myslí, že si pøeète školní dìjepis pro 5. tøídu a myslí si, že ví, co je historie, je možný pøístup. Na druhou stranu jsou nìkteré myšlenky vybojovány dlouholetou èinností.
Dám jediný pøíklad o tom, že vìtšina historických skuteèností z poèátku našeho knížectví i království jsou jen spekulací - najdìte mi JEDINOU zprávu o tom, že Pøemysl Otakar STAVÌL hrad Bezdìz. Mùžete vyvrátit tøeba informaci, že ho stavìli Berkové èi jiní špechtici? Až i toto dokážete, pak pøed vámi smeknu. Do té doby trvám na svém. Dejte se do toho, držím palce.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

petr wrote:Vážení,
když si nìkdo myslí, že si pøeète školní dìjepis pro 5. tøídu a myslí si, že ví, co je historie, je možný pøístup. Na druhou stranu jsou nìkteré myšlenky vybojovány dlouholetou èinností.
Dám jediný pøíklad o tom, že vìtšina historických skuteèností z poèátku našeho knížectví i království jsou jen spekulací - najdìte mi JEDINOU zprávu o tom, že Pøemysl Otakar STAVÌL hrad Bezdìz. Mùžete vyvrátit tøeba informaci, že ho stavìli Berkové èi jiní špechtici? Až i toto dokážete, pak pøed vámi smeknu. Do té doby trvám na svém. Dejte se do toho, držím palce.
K tomuto se nebudu ani vyjadøovat!Ani královna ani šlechta nemá stím nic spoleèného.
Spíš bych se zeptal já!Jak by podle tebe mohla šlechta která je pøímo závislá na obchodu postavit dva hrady(podle tebe na odlouèeném a tudíž nehostiném místì)znichž jedna stavba se rovná nejmodernìjším vojenským pevnostem té doby?Ani královna a už vùbec ani šlechta nemá stím nic spoleèného...
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

arogance

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

petr wrote:A kdo nemá hluboké znalosti a hlavnì logické myšlení, ten bude jenom papouškovat školní texty, popø. nìco z Vaòkové, Daòka atd., v lepším pøípadì z Palackého, Tøeštíka aj.
Petøe, sice své pøíspìvky zahajuješ zdvoøilým oslovením "Vážení...", ale musím se ptát, není-li to jen držení si odstupu od diskutujících, jelikož je velice èasto urážíš podobnými citacemi, jako je výšezmínìná.

Musím upozornit na to, že každý se zde zabývá jen specifickým dílem dìjin a k nìmu má èasto shromáždìny i doslovné opisy pramenù a zjištìné komentáøe z odborné literatury. Admin si ty listiny dokonce sám z latiny pøekládá, já tøeba pøekládat nechávám a každý se tomu vìnuje už nìjakou dobu. Sice ne tak dlouho jako Ty, ale pøi Tvém dlouholetém zájmu a množství informací bych oèekával vìcnìjší informace a ne jen obecná konstatování a sršící despekt k debatujícím.
petr wrote:To je jen nìkolik poznámek z internetu, které by mìly ukázat...
Tato vìta mì pak o to více zaráží... haníš ty, co citují odbornou literaturu a sám vytáhneš informace z internetu! Tam ovšem publikuje kdekdo, vèetnì žákù základní školy. A èasto bez uvedení zdrojù, což si odborník nemùže dovolit.
Tebou uvedené pøíklady královniných hradù ovšem v literatuøe nejsou tak jednoznaèné, jak to vyplývá z Tvých pøíspìvkù a dokonce je to více polemické než královo stavitelství Bezdìzu.
Navíc je vidìt, že se chytáš stébla, když cituješ i pozdní držení Potštejna královnou (1410-1425).
petr wrote:najdìte mi JEDINOU zprávu o tom, že Pøemysl Otakar STAVÌL hrad Bezdìz.
Komoñ sice na to už odpovìdìl, ale otázka trvá: najdi jediný šlechtický rod, který by byl schopen tyto dva hrady postavit?
petr
Panoš
Posts: 36
Joined: 08 Jul 2007 21:13
Location: Nový Bor

Unread post by petr »

Vážení,
já pøeci nechci hledat dva rody, které postavily Housku a Bezdìz, já Vás chci jen pøinutit mne pochopit. Stále mluvíte kolem do kruhu stále to stejné, jen teoretické myšlenky. a nechcete nic udìlat pro ukonèení tohoto kruhu. Jak jsem øekl, když mi nevìøíte, že Housku postavila Kunhuta Uherská, tak dokažte, že Bezdìz postavil Pøemysl Otakar II., a to soudobých pramenù a ne z nìjakých dohadù novodobých historikù. Než tohle splníte, tak se nemám o èem bavit, protože jsem již vše a opakuji, že nìkolikrát, napsal. Já jsem zaèal tohle téma tady o Housce, tak teï se je øada na Vás.
Dìkuji a se vší úctou historie nejsou jen povídaèky, ale taky pilná práce. A ta je teï na Vás. Do té doby, než mi, pokud chcete pokraèovat, oznámíte výsledek vašeho bádání, se již neozvu. Já s klidným svìdomím vím, že výsledek znám. Pøedem Vám však za vaši snahu dìkuji.
Já jsem také asi na rozdíl od Vás již nìjaký archiv prolezl, a to nejen knižní Archiv Èeský, ale i stohy skoro plesnivých materiálù. Na druhou stranu ale pøiznávám, že je to nádherné tøeba držet v ruce originál Albrechta z Valdštejna, èi ménì èi více známého šlechtice apod.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Archivy

Unread post by floriš »

petr wrote:...Já s klidným svìdomím vím, že výsledek znám. Pøedem Vám však za vaši snahu dìkuji.
Já jsem také asi na rozdíl od Vás již nìjaký archiv prolezl....
Hmmm, asi by se k tvému pùsobení a badatelským výsledkùm mohli vyjádøit vaši regionální historici a archiváøi, abychom pochopili hloubku pozitivního pøínosu tvých slov na rozvoj našich znalostí. Zatím na mne tedy extra blahodárný vliv nemìly, ale jistì to bude mou duševní setrvaèností... Já výsledek bádání pøedem neznám, proto se snažím bádat.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Litice

Unread post by floriš »

petr wrote:Vážení,... Pobavmì se tøeba o Liticích. Proè na nìj dalí odvézt pražští a kutnohorští m욝ané zajaté èeské pány? Kdo jim ten hrad pùjèil? Byl to král Jindøich Korutanský a našel jim hrad také na pomezí hvozdu. Víte kde? Je to zejmì hrad u dnešní Hvìzdy nad Blíževedly. Ona totiž pod ním leží vesnice Litice. Takže opìt královský hrad a znáte ho? Nedá se srovnat s výstavností Bezdìzu a Housky, pøesto byl královský. Takže vidíte, že jiné hrady patøící králi byly mnohem skromnìjší a najednou by král stavìl takøka vedle sebe tak nákladné stavby. Tak opakuji, to pøece nemá logiku.
No, jen jestli to tøeba není trochu jinak. Tøeba se jedná o Litici v západních Èechách - hrad nad Radbuzou založený Drslavici už nìkde na konci 12. století a fungující alespoñ do stol. 15. Anebo o podstatnì významnìjší drslavický hrad Litici (nad Orlicí) z konce 13. stol., který se dostal výmìnou s Pùtou z Potštejna r. 1304 do královského držení Václavem II. a jeho následníky (držitelské pomìry jsou však do jisté míry nejisté, protože není 100%, zda se nejedná o starou zpè. Litici - viz http://hrad.litice.sweb.cz/cz/historie.htm)... A ty tady najednou vycvièíš s Liticí, kde žádný hrad toho jména v pøíslušné dobì není a nejspíš ani nikdy jindy nebyl, jelikož na prvním kopci nad Liticemi stála ronovská "Hvìzda" a na druhém kopci si Ronovci bìhem následujících let vysmahli Ronov. A že by se v ïolíku na spojnici tìch dvou - jen 3 kilometry vzdálených - míst ještì vyskytoval další hrad, nota bene tak mocný, aby nebylo být králi zatìžko v nìm uvìznit své "zajatce"... no, to by ti Ronovci museli být opravdu hodnì vrtohlaví.
Anonym wrote:
petr wrote: ...A kdo nemá hluboké znalosti ..
...zvesela vymysli fantasmagorie, upravuje si fakta a nepohodlne reality abstrahuje, jak se mu to prave hodi
Ano, také mám ten dojem, petøe
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Houska - brána do pekel - historické teorie a také bludy

Unread post by thovtt »

Mě třeba zajímá,proč Houska není klasicky opevněna jako jiné hrady.Možná byly hradby již zbourány,ale stavební prvky uvnitř jsou původní,že jsou jako opevnění.Jako vězení,ze kterého aby nikdo neutekl.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Houska - brána do pekel - historické teorie a také bludy

Unread post by Zany »

Co bys na ní chtěl ještě opevňovat? Ze tří stran strmé svahy, přístupná jen ze strany šíje, kdy býval šíjový příkop a další opevnění odstraněná r. 1658 z nařízení císaře jako jeden z moha hradů, který se mohl stát oporou případných císařových protivníků
maresch
Rytíř
Posts: 178
Joined: 22 Mar 2009 10:41

Re: Houska - brána do pekel - historické teorie a také bludy

Unread post by maresch »

thovtt wrote:Mě třeba zajímá,proč Houska není klasicky opevněna jako jiné hrady.Možná byly hradby již zbourány,ale stavební prvky uvnitř jsou původní,že jsou jako opevnění.Jako vězení,ze kterého aby nikdo neutekl.
Jak píše Zany, opevnění hradu bylo dobré. Jen doplním,že na jižní straně stála ještě věž. Původní podoba hradu je znázorněna v hradní kapli.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Houska - brána do pekel - historické teorie a také bludy

Unread post by Zany »

v kapli ne, asi myslíš tzv. Zelenou komnatu. Navíc to je podoba poněkud idealizovaná, další ikonografii najdeš u mě na stránkách http://hrady.dejiny.cz/houska/index.htm