22 červen - Svátek deseti tisíc rytířů

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

22 červen - Svátek deseti tisíc rytířů

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

22. èerven se uctívá jako "Svátek desti tisíc rytířů" či "Deset tisíc rytíøù" nebo "Umuèení 10 000 rytíøù".

Pøiznám se, jsem ponìkud zmatena. Domnívala jsem se, že se jedná o pøipomínku 22. èervna 1099, kdy køižáci koneènì dorazili k Jeruzalému a zapoèali jeho obléhání - tedy památku tisícù padlých, kteøí dobývali "Svatou zemi". Leè, nepodaøilo se mi tuto domnìku dostateènì ovìøit.
O umuèení pøíslušného poètu rytíøù se mi pak nepodaøilo zjistit pranic.

Pomùže i s tím nìkdo?
Volo, multum, statim!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Já se pøiznám, že jsem o tom taky neslyšela, ale našla jsem toto:

Obraz nebo výjev "Umuèení 10000 rytíøù" byl ve støedovìku oblíben, èasto se objevoval na oltáøích, mnohdy ve spojení se sv. Jiøí.

O rytíøích existuje legenda, která vypráví, že za císaøe Hadriána (117 - 138), neúprosného pronásledovatele køesanství, bylo na hoøe Araratu umuèeno deset tisíc vojákù spolu se svými knížecími veliteli i arcibiskupem Hermolaem. Podle ètrnácti umuèených knížat nese nìkdy legenda svùj druhý název - Ètrnáct pomocníkù v nouzi.
User avatar
boukaljan
Panoš
Posts: 39
Joined: 17 Feb 2017 22:42
Been thanked: 2 times

Re: 22 èerven - Svátek deseti tisíc rytíøù

Unread post by boukaljan »

Zbytečky fresky s motivem umučení deseti tisíc Božích rytířů jsou u nás dochovány např. v boční kapli (v bývalém podvěží, vrchní část ubourána) v kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech.

K zasvěcení kaple je dochován i zápis v erekčních knihách: Libri erectionum archidioecesis pragensis saeculo XIV. et XV Antonín PODLAHA (ed.), LE VI., Antonius Podlaha (ed.), Praga 1927, s. 196–-199 (online zde: https://sources.cms.flu.cas.cz/src/inde ... 1&page=228" onclick="window.open(this.href);return false;)