Kuenringové

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Ještì se vracím k té Bystøici - ty zmìny vlastníkù probíhaly takovým fofrem, že jsem si prostì myslela, že to jsou dvì soubìžné teorie o vlastnictví a "státní pøíslušnosti" mìsta :lol:

04/1175 - Konrad z Raabsu svìøuje funkci lokátorù johanitùm a za tím úèelem jim dává k dispozici usedlost Vistritz. Pochopitelnì také les, o jehož vymýcení se mají postarat.
1192 Raabsové vymírají

Úlohu kolonizátorù pøejímají Zöbingové. Poèíaní se stavbou Landštejna (první záznam z r. 1232)

Následují v rychlém sledu Weikertschlagerové, Hirschbergerové a von Plain-Hardegg.

Pak nìjak pøechází do vlivu Pøemysla Otakara II. Kdy, to zatím nevím. Ovšem r. 1276 dává Pøemysl Bystøicko jako svatební zástavu Gutì Habsburské, manželce Václava II.

Jo, a ještì jsem málem zapomnìla na Voka z Rožmberka, ten se mi tam nìkudy historicky vloudil a málem byl opomenut.

R.. 1282 pøipadá Bytøicko èeské korunì, Landštejn a Bystøice jsou pøipisovány Sezemovi z Ladštejna. A koneènì nastává takøka stoletý vlastnický klid :)

Lidem tam žijícím musely doslova oèi pøecházet, jak kolem nich svištìli vlastníci vesnic a hradu! Proto mi pøipadalo nemožné, aby to byla jedna vlastnická øada, proto jsem si myslela, že to jsou dva øetìzy událostí. A ono ne, ono to tak skuteènì bylo :shock:
Volo, multum, statim!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Kateøina_z_Landštejna wrote:Zde onen pramének: http://de.wikipedia.org/wiki/Witigo_de_Planchinbere
To vychází z Kubíkové - Rožmberských kronik.

Žemlièka se domnívá, že "obratnou sòatkovou politikou získali Vítkovci èást dìdictví po bavorském (?) rodu Schönringù-Blankenberkù, jehož pasovská církevní léna v roce 1194 pøevzali".
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Viola wrote:
Kateøina_z_Landštejna wrote:Zde onen pramének: http://de.wikipedia.org/wiki/Witigo_de_Planchinbere
To vychází z Kubíkové - Rožmberských kronik.

Žemlièka se domnívá, že "obratnou sòatkovou politikou získali Vítkovci èást dìdictví po bavorském (?) rodu Schönringù-Blankenberkù, jehož pasovská církevní léna v roce 1194 pøevzali".
Nojo, ale kde se vzali? ("odkud se bevou?" :D )
To by totiž už v tom r. 1194 museli být docela významnou rodinou, které by nìkdo chtìl dát svou dceru nebo jejich pøijmout do rodiny. Navíc Vítek "Èeský", který jel v øíjnu 1194 podepsat listinu do Pasova (biskup Wolfker osvìdèuje zvláštní listinou, že jeho pokrevní pøíbuzný, totiž urozený Babo z Ellenbrechtskirchenu, odkázal dómské kapitule pro pøípad svého skonu veškeré svoje statky, on biskup naproti tomu propùjèuje mu hrad Struben se vším pøíslušenstvím i ves Gergweis a v zástavu udílí ještì ves Alnkoven a dvùr ve Straßu) je na ní uveden jako první ze svìdkù - tedy to musela být osobnost s dostateènì významným postavením.
Musel pøece být odnìkud, nìèí! To mi vrtá hlavou #-o a proto se spíš pøikláním k tomu, že byl - Schön(h)ering-Blankenberg. Že Vítkovci vznikli
buï rozrodem Blankenbergù, nebo jsou nìjací jejich vzdálenìjší synovci.

Protože oni se objevují zrovna v r. 1194, kdy mìl zemøít Vítek z Prèice, toho rodu první. A ten do té doby stihl být truksasem Vladislava II. , Václava I, purkrabím kladským, pražským - to je kariéra jak Èomolungma :shock:
I proto si myslím, že byl nìjakým nadìjným synem èi synovcem Schön(h)ering-Blankenbergù, kteøí jej vyslali co šikovné tykadélko do sílícího království èeského :wink:

Jo, a aby ten binec byl opravdu poøádný, tak jsem narazila na další pøepisy názvu Prèice - Pøíc, Pøcíce (JULIUS STRNADT
Kraj dál na sever od Dunaje a peèe Vítkova - http://www.kohoutikriz.org/data/w_strna.php). Mnì z té rodinky snad hrábne; potøebovala bych si na nì budu vybudovat extra speciál slovník a do nìj psát poznámky, protože sešit už nestaèí. To jsem si teda vybrala famílii :lol: #-o
Volo, multum, statim!
Mildi
Panoš
Posts: 32
Joined: 22 Sep 2007 11:56
Location: Bratislava

Unread post by Mildi »

Nako¾ko sa zaujímam o rodokmeò pánov z Landštejna, som potreboval na vyjasnenie niektorých väzieb na Kuenringovcov pozna aj rodokmeò Kuenringovcov. Po dlhom h¾adaní som už dávnejšie našiel už vo Vašej dislusii spomínaný server http://wc.rootsweb.com/cgi-bin/igm.cgi? ... cno=118091 , ktorý obsahoval pre mòa dosia¾ njapodrobnejšie informácie. Samozrejme neviem plne posúdi hodnovernos ale niè lepšie som nenašiel.

Z neho som si opísal nasledujúci rodokmeò, ktorý Vás snáï poteší:

1 Castle Count Nizo of Krems-Gars
Rodièia: Bertold of Krems
Manželka: Truta of Kuffern
Deti: Adalbero I.
Hadmar I. of Kuenring
Pilgrim of Zwettl
Herbord of Gars

1.1 Adalbero I. ( *1112 +1156 )
Rodièia: Nizo of Krems-Gars + Truta of Kuffern
Manželka: ?
Deti: Adalbero II. of Kuenring ( *1137 +1182 )
Heinrich of Zöbing-Sponsdorf ( *1138 +1170 )
Heinrich of Gudramsdorf ( *1141 +1171 )
Rapoto of Schönberg-Mödling ( *1144 +1176 )
Otto of Gobatsburg-Purchartsdorf ( *1147 +1183 )

1.1.1 Adalbero II. of Kuenring ( *1137 +15.8.1182 )
Rodièia: Adalberto I. of Kuenring + ?
Manželka: Elisabeth of Kuenring ( *1138 ) ( pozn.MD: iné pramene uvádzajú Elisabeth von Wolfa )
Deti: Hadmar II. of Kuenring ( *1156 )
Albero of Kuenring ( *1158 )
Gisela of Kuenring ( *1161 +1192 ) m. Leutwin von Sunnberg ( +1192 )

1.1.1.1 Hadmar II. ( *1156 +21.7.1217 )
Rodièia: Adalbero II. of Kuenring + Elisabeth of Kuenring
Manželka: Offemia of Mistelbach ( *1175 +Aug.1214 )
Deti: Hadmar III. of Kuenring ( *1200 +17.4.1231 )
Heinrich I. of Kuenring ( *1202 )
Gisela od Kuenring ( *1196 _+1217 ) m. Ulrich von Falkenberg
Albero III. of Kuenring ( *1198 +1220 )

1.1.1.1.1 Hadmar III. of Kuenring
Rodièia: Hadmar II. of Kuenring + Ofenia of Mistelbach
Manželka: ?
Deti: Gisela of Kuenring
Heinrich II. of Kuenring
Albero IV. of Kuenring

1.1.1.1.1.1 Gisela of Kuenring ( +1270 )
Rodièia: Hadmar III. of Kuenring + ?
Manžel: Schetzko of Budweis ( Pozn.MD: asi Èéè z Budejovíc, pozdejšie z Velešína )
Deti:

1.1.1.1.1.2 Heinrich II. of Kuenring ( +12.5.1293 in Znaim )
Rodièia: Hadmar III. of Kuenring + ?
Manželka: Kunigunde of Dobra ( +1303 in Burg zu Linz )
Deti: Heinrich V. of Kuenring-Weitra
Alheid of Kuenring ( +22.6.1281 )
Hadmar of Kuenring ( +1271 )
Albero VI. of Kuenring-Windegg

1.1.1.1.1.2.1 Heinrich V. of Kuenring Weitra ( + July 1281 in Troppau )
Rodièia: Heinrich II. of Kuenring-Weitra + Kunigunde of Dobra
Manželka: Elisabeth of Bohemia ( *1258 ) - dcéra Anežky Palceøíka a Pøemysla Otakara II.)
Deti: Kunigunde of Kuenring
Hadmar of Kuenring ( +1303 )
Heinrich VI. of Kuenring ( +1340 )

1.1.1.1.1.2.1.1 Kunigunde of Kuenring ( * pred 1260 )
Rodièia: Heinrich V. of Kuenring Weitra + Elisabeth of Bohemia
Manžel: Jenovitus Zmilo von Gratzen ( Smil z Nových Hradov )
Deti: Smil z Landštejna ( Pozn.MD: deti sú doplnené z iných èeských dokumentov )
Ojíø z Landštejna
Ofka z Landštejna

1.1.1.1.1.2.1.2 Hadmar of Kuenring ( +1303 )
Rodièia: Heinrich V. of Kuenring-Weitra + Elisabeth of Bohemia
Manželka: ?
Deti:

1.1.1.1.1.2.1.3 Heinrich VI. of Kuenring ( +1340 )
Rodièia: Heinrich V. of Kuenring-Weitra + Elisabeth of Bohemia
Manželka: Maria
Deti: Anna of Kuenring

1.1.1.1.1.2.1.3.1 Anna of Kuenring
Rodièia: Heinrich VI. of Kuenring + Mária
Manžel: Heinrich Streun von Schwarzenau ( +1360 )
Deti:

1.1.1.1.1.2.2 Alheid of Kuenring ( +22.6.1281 )
Rodièia: Heinrich II. of Kuenring + Kunigunde of Dobra
Manžel: Wulfing of Chiau ( +1285 )
Deti:

1.1.1.1.1.2.3 Hadmar of Kuenring ( +1271 )
Rodièia: Heinrich II. of Kuenring + Kunigunde of Dobra
Manželka:
Deti:1.1.1.1.1.2.4 Albero VI. of Kuenring Windegg ( + Feb. 1342/43 )
Rodièia: Heinrich II. of Kuenring + Kunigunde of Dobra
Manželka: Agnes of Capellen ( +1318 )
Herburg of Pettau ( *1298 +1343 )
Deti: Johann II. of Kuenring ( +26.1.1348/49 )

1.1.1.1.1.2.4.1 Johann II. of Kuenring ( +26.1.1348/49 )
Rodièia: Albero VI. of Kuenring + Herburg of Pettau
Manželka: Anna of Wallsee
Deti: Nizzo of Kuenring ( +3.1.1405/06 )
Elisabeth of Kuenring ( +1379 ) m. Otto of Chiau ( +1379 )

1.1.1.1.1.2.4.1.1 Nizzo of Kuenring ( +3.1.1405/06 )
Rodièia: Johann II. of Kuenring + Anna of Wallsee ( +31.5.1368 )
Manželka: Margareta of Pottendorf ( + 25.5.1394 )
Agnes of Wartenburg
Deti: Bernhard of Kuenring
Achaz of Kuenring ( +4.10.1427 )
Agnes of Kuenring ( +1417 ) m. Johann of Liechtenstein

1.1.1.1.1.2.4.1.1.1 Bernhard of Kuenring ( +1397 )
Rodièia: Nizzo of Kuenring + Margareta of Potendorf
Manželka: Helene von der Leipa
Deti:

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2 Achaz of Kuenring ( +4.10.1427 )
Rodièia: Nizzo of Kuenring + Margareta of Potendorf
Manželka: Barbara of Stubenberg
Deti: Johann III. of Kuenring
Albero VII. of Kuenring
Georg I. of Kuenring
Ursula Of Kuenring
Balthasar I. of Kuenring

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.1 Johann III. of Kuenring ( +5.3.1445/46 )
Rodièia: Achaz of Kuenring + Barbara of Stubenberg ( +1434 )
Manželka: Anna of Stubenberg ( +1446 )
Deti:

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.2 Albero VII. of Kuenring ( +1344 ? )
Rodièia: Achaz of Kuenring + Barbara of Stubenberg ( +1434 )
Manželka: Katharina von der Leipa ( +1444 )
Deti:

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3 Georg I. of Kuenring ( +1464 )
Rodièia: Achaz of Kuenring + Barbara of Stubenberg ( +1434 )
Manželka: Magdalena of Volkersdorf
Barbara of Kraig ( +1464 )
Deti: Amelie of Kuenring
Balthasar II. of Kuenring ( *21.10.1457 )
1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.1 Amelia of Kuenring ( +1513 )
Rodièia: Georg I. of Kuenring + Barbara of Kraig
Manžel: Hans of Kranichberg ( +1513 )
Deti:

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2 Balthasar II. of Kuenring ( *21.10.1457 +20.10.1494 )
Rodièia: Georg I. of Kuenring + Barbara of Kraig
Manželka: Elisabeth of Liechtenstein-Murau
Deti: George II. of Kuenring ( +1500 )
Anna of Kuenring ( +1510 ) m. Wolfgang of Kraig
Ehrentrudis of Kuenring ( +1505 ) m. Jakob of Clement (+1513 )
Johann IV. Of Kuenring ( *1481 +29.4.1513 )

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2.4 Johann IV. of Kuenring ( *1481 +29.4.1513 )
Rodièia: Balthasar II. of Kuenring + Elisabeth of Liechtenstein-Murau
Manželka: Anna of Zelkin ( +20.3.1532/33 )
Deti: Margareta o Kuenring ( +23.8.1541 )
Floria of Kuenring ( +17.6.1534 in Seefeld )
Christoph of Kuenring ( *27.7.1503 +1505 )
Wilhem of Kuenring ( *8.5.1505 +6.10.1541 )
Marquard of Kuenring
Barbara of Kuenring ( * 3.8.1509 +1513 )
Balthasar III. of Kuenring ( *30.3.1511 +1547 ) m.Anastasia of Zelking

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2.4.4 Wilhem of Kuenring ( *8.5.1505 +6.10.1541 )
Rodièia: Johann IV. Of Kuenring + Anna of Zelkin
Manželka: Salome of Rogendorf
Sibylla of Fugger ( *26.5.1522 +5.12.1551 )
Deti: Elisabeth of Kuenring ( +1551 ) m.Simon of Egkh-Hungersbach

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2.4.5 Marquard of Kuenring ( *9.10.1506 +1570 )
Rodièia: Johann IV. Of Kuenring + Anna of Zelkin
Manželka: Elisabeth of Starhemberg ( *1521 +1556 )
Katharina of Pollheim ( +15.3.1569/70 )
Deti: Johann of Kuenring
Albero VIII. of Kuenring
Marquard of Kuenring
Juliana of Kuenring
Rosina of Kuenring
Susanna of Kuenring
Johanna of Kuenring
Maximiliana of Kuenring
Elisabeth of Kuenring
Magdalena of Kuenring
Hans Erasmus of Kuenring ( *1541 )
Johann VI. Ladislaus of Kuenring
Azzo of Kuenring
Polyxena of Kuenring
1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2.4.5.2 Albero VIII. of Kuenring ( +1598 in Vienna )
Rodièia: Marquard of Kuenring + Elisabeth of Starhemberg
Manželka: Barbara of Schärffenburg
Barbara of Rottenburg ( +9.12.1602 )
Deti: Elisabeth of Kuenring ( +1591 )
Georg Marquard of Kuenring ( *24.10.1581 +7.2.1585/86 )

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.3.2.4.5.12 Johann VI. Ladislaus of Kuenring (+9.12.1594 in Seefeld)
Rodièia: Marquard of Kuenring + Katharina of Pollheim
Manželka: Maria Salome of Polheim ( +1.8.1607 )
Deti: Johann of Kuenring ( +22.6.1590 )


1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.4 Ursula of Kuenring ( +1437 )
Rodièia: Achaz of Kuenring + Barbara of Stubenberg ( +1434 )
Manžel: ?
Deti:

1.1.1.1.1.2.4.1.1.2.5 Balthasar I. of Kuenring ( +1443 )
Rodièia: Achaz of Kuenring + Barbara of Stubenberg ( +1434 )
Manželka: ?
Deti:


1.1.1.1.1.2.4.1.1.3 Agnes of Kuenring ( +1417 )
Rodièia: Nizzo of Kuenring + Margareta of Potendorf
Manžel: Johann of Liechtenstein ( *1368 )
Deti: Johann of Liechtenstein ( +4.6.1427 )
Ulrich of Liechtenstein ( +1435 ) m. Hedwig of Pottendorf,
Ursula of Stubenberg ( +1446 )
Margareta of Liechtenstein m. Albrecht of Neitperg


1.1.1.1.1.2.4.1.2 Elisabeth of Kuenring ( +1379 )
Rodièia: Johan II. of Kuenring + Anna of Wallsee
Manžel: Oto of Chiau
Deti:

1.1.1.1.1.3 Albero IV. of Kuenring ( +8.1.1259/60 )
Rodièia: Hadmar III. of Kuenring +
Manželka: Gertrud von Wildon ( +30.1.1259/60 )
Deti: Albero V. of Kuenring ( +26.8.1278 in Marchfeld )
Leutold I. of Kuenring ( *1243 +18.6.1312 in Durnstein )
Heinrich IV. of Kuenring ( *1252 +31.1. 1285/86 in Burg Feldsberg ) m. Alheid of Feldsberg


1.1.1.1.1.3.1 Albero V. of Kuenring ( +26.8.1278 in Marchfeld )
Rodièia: Albero IV. of Kuenring + Gertrud von Wildon
Manželka: ?
Deti:
1.1.1.1.1.3.2 Leuthold I. of Kuenring ( * 1243 + 18.6.1312 in Durnstein )
Rodièia: Albero IV. of Kuenring + Gertrud von Wildon
Manželka: Agnes of Feldsberg
Agnes of Asperg ( +5.4.1341 )
Deti: Agnes of Kuenring
Klara of Kuenring
Johan Jans of Kuenring ( +Feb. 1347/48 )
Hadmar of Kuenring
Elisabeth of Kuenring ( + 1308 )
Agnes of Kuenring
Leuthold II. of Kuenring


1.1.1.1.1.3.2.1 Agnes of Kuenring

Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manžel: ?
Deti:


1.1.1.1.1.3.2.2 Klara of Kuenring

Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manžel: ?
Deti:

1.1.1.1.1.3.2.3 Johan Jans of Kuenring ( +Feb. 1347/48 )
Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manželka: Agnes of Massau
Agnes of Ortenburg ( +29.10.1386 ) p.m. Eberhard VI. of Walsee-Weitra
Deti: Leuthold III. of Kuenring ( +4.8.1355 )
Anna of Kuenring ( +13.12.1385 )


1.1.1.1.1.3.2.3.1 Leuthold III. of Kuenring ( +4.8.1355 )
Rodièia: Johan Jans of Kuenring + Agnes of Massau
Manželka: Alhaid of Wallsee
Deti:

1.1.1.1.1.3.2.3.2 Anna of Kuenring ( +13.12.1385 )
Rodièia: Johan Jans of Kuenring + Agnes of Ortenburg
Manžel: Heidenreich of Maissau ( *1336 +12.10.1381 )
Deti: Hans II. of Maissau ( +1397 )
Georg of Maissau ( +1390 )
Margareta of Maissau ( +1419 ) m. Pilgrim VI. of Puchheim (+10.10.1401 )

1.1.1.1.1.3.2.3.2.1 Hans II. of Maissau ( +1397 )
Rodièia: Heidenreich of Maissau + Anna of Kuenring
Manželka: Anna of Neitperg ( +1440 )
Deti: Leuthold II. of Maissau ( +1403 ) m. Katharina of Duino
1.1.1.1.1.3.2.3.2.1.1 Leuthold II. of Maissau ( +1403 )
Rodièia: Hans II. of Maissau ( +1397 )+ Anna of Neitperg
Manžel: Katharina of Duino ( +21.12.1435 ) p.m. Reinprecht II. of Walsee
Deti: Hans of Maissau ( +1403 )

1.1.1.1.1.3.2.3.2.2 Georg of Maissau ( +1390 )
Rodièia: Heidenreich of Maissau + Anna of Kuenring
Manžel: Katharina of Kranichberg ( +1440 )
Deti: Hans IV. of Maissau ( +1410 )


1.1.1.1.1.3.2.4 Hadmar of Kuenring ( +1305 )
Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manželka:
Deti:


1.1.1.1.1.3.2.5 Elisabeth of Kuenring ( + 1308 )
Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manžel: Witigo of Landstain ( Vítek z Landštejna )
Deti: Vilém z Landštejna ( Pozn.MD: Doplnené z iných èeských dokumentov )
Smil z Landštejna
Zbyòek z Landštejna


1.1.1.1.1.3.2.6 Agnes of Kuenring ( +24.4.1372 )
Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manžel: Andreas of Liechtenstein-Murau (+1400) 2.m. Dorothea of Gars
Deti:

1.1.1.1.1.3.2.7 Leuthold II. of Kuenring ( *1308 +21.8.1348 )
Rodièia: Leuthold I. of Kuenring + Agnes of Feldsberg
Manželka: Sophie of Massau
Deti: Agnes of Kuenring ( +31.5.1368 ) m. Friedrich III. of Walse (*1319 +8.7.1362)
Elisabeth of Kuenring ( +14.8.1379 ) m. Eberhard VII. of Walsee (+21.4.1371) 1.m. Flormei of Pettau
Klara of Kuenring ( +8.1.1358/59 )
Wilbirg of Kuenring ( +1364 )

1.1.1.1.1.3.2.7.1 Klara of Kuenring ( +8.1.1358/59 )
Rodièia: Leuthold II. of Kuenring + Sophie of Massau
Manžel: Friedrich of Walsee ( +23.4.1371 )
Deti: Agnes of Walsee ( +1370 ) m. Baron of Zelkung (+15.6.1370 )
Johanna of Walsee ( +19.4.1374 ) m. Jan of Meseritsch
Wolfgang of Walsee ( +1374 )
Ulrich of Walsee ( +1374 )
Friedrich VI. of Walsee ( +1392 )1.1.1.1.2 Heinrich I. of Kuenring ( *1202 +1281 )
Rodièia: Hadmar II. of Kuenring + Offemia of Mistelbach
Manželka: Adelheid of Falkenstain ( *1226 +1288 )
Deti: Hadmar IV. of Kuenring
Heinrich III. of Kuenring
Euphemia. of Kuenring

1.1.1.1.2.1 Hadmar IV. of Kuenring ( *1254 )
Rodièia: Hadmar IV. of Kuenring + Adelheid of Falkenstain
Manželka: ?
Deti:


1.1.1.1.2.2 Heinrich III. of Kuenring ( *1257 )
Rodièia: Hadmar IV. of Kuenring + Adelheid of Falkenstain
Manželka: ?
Deti:

1.1.1.1.2.3 Euphemia. of Kuenring ( *1261 +1290 )
Rodièia: Hadmar IV. of Kuenring + Adelheid of Falkenstain
Manželka: Rudolf of Pottendorf ( *1258 +1311 )
Deti: Adelheid of Pottendorf ( *1278 )
Rudolf of Pottendorf ( *1279 )
Heinrich of Pottendorf ( *1281 )
Euphemia of Pottendorf ( *1272 )
Konrad of Pottendorf ( *1284 +21.12.1324 ) m. Hedviga of Goldeck
Siboto of Pottendorf ( *1286 +12.1.1319/20 )

1.1.1.1.3 Gisela of Kuenring ( *1196 +1217 )
Rodièia: Hadmar II. of Kuenring + Offemia of Mistelbach
Manželka: Ulrich von Falkenberg
Deti:


1.1.1.1.4 Albero III. ( *1198 +1220 )
Rodièia: Hadmar II. of Kuenring + Offemia of Mistelbach
Manželka:
Deti:Pozor, èíslovanie jednotlivých èlenov nesúhlasí s Vašim èíslovaním, nako¾ko v tomto rodokmeni sú uvádzaní napr. všetci Heinrichovia (Jindøichovia ) nielen tí, ktorí sa stali významnými.
Nájdete tam ale všetkých v tejto diskusii doteraz spomínaných, žial okrem Palceøíka, ale dá sa odhadnú, ktorého Jindøicha to bola dcéra.

Ve¾a úspechov v ïa¾šom pátraní.
Historia magistra vitae
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Pane Mildi,

to je nádherný pøíspìvek! Díky moc za nìj :palec: =D>
Volo, multum, statim!
Mildi
Panoš
Posts: 32
Joined: 22 Sep 2007 11:56
Location: Bratislava

Unread post by Mildi »

Oh¾adom h¾adania Anežky Palceøíka v rodokmeni Kuenringovcov som na základe Vašich diskusii a aj mojich vlastných poznámok ako teoretických možných rodièov Anežky Palceøíka vytipoval Heinricha I. ( Jindøicha I. ) pod¾a mnou opísanégo rodokmeòa Kuenrigovcov položka 1.1.1.1.2
Jeho dáta narodenia a úmrtia dávajú istú šancu, aby bol reálnym otcom Anežky. V tom prípade by sobáš Elisabeth of Kuenring s Heinrichom V. ( Jindøichom V. ) položka 1.1.1.1.1.2.1 bol sobášom druhostupòpvého bratranca a sesternice. Neviem posúdi reálnos udelenia dišpenzu. Èo som stihol zisti o Elisabeth od Bohemia, je to že, prvýkrát bola vydatá za Oldøicha z Drnholce, následne za Jindøicha z Kuenringu a do tretice za Vikarta z Polné.
Prvé dve manželstvá jej asi zorganizoval jej otec PO II. a bola asi akousi odmenou jemu blízkym š¾achticom a teda pre Jibdøicha možno vybavil aj dišpenz ( vtedy bol ešte s pápežskou kúriou asi zadobre ). Tretie manželstvo Elisabeth of Kuenring s Vikartom z Polné bolo snáï už z lásky, lebo bolo uzavreté až po smrti PO II. a Jindøicha z Kuenringu. Alebo som stále naivný?

Moje smerovanie Anežky Palceøíka ako dcéry Jindøicha I. z Kuenringu má ale jeden nedostatok, lebo manželka Jindøicha Adelheid of Falkenstain sa mala narodi v roku 1226 a to by musela Anežku porodi ve¾mi ve¾mi mladá. A tá by musela svoju dcéru taktiež porodi ve¾mi mladá.

Ak by ale táto moja konštrukcia bola pravdivá ( osobne jej nedávam vysokú pravdepodobnos ) tak by Záviš z Falkenštejna ( pod¾a niektorého Vášho príspevku brat Adelheidy ) bol strýkom Anežky Palceøíka. A možno cez jej vzah k PO II. mal možno dojem, že pri PO II. urobí karieru.
Ale to už sú prisilné konštrukcie a Palceøík možno vôbec nepochádzal z rodu Kuenringovcov. Prosím o oponentúru u ostatných diskutujúcich.

Pozn.: Prosím o prepáèenie, že nepíšem èesky ale to by bola asi gramatická katastrofa. Vïaka za pochopenie.
Historia magistra vitae
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Mildi wrote:Ak by ale táto moja konštrukcia bola pravdivá ( osobne jej nedávam vysokú pravdepodobnos ) tak by Záviš z Falkenštejna ( pod¾a niektorého Vášho príspevku brat Adelheidy ) bol strýkom Anežky Palceøíka.

Adelhaid byla z Neuburg Falkensteinu a tak se obavam, ze s nasim Falkenstejnem nemela nic spolecneho. :?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ahojky Mildi,
vítáme Tì tady a myslím, že vùbec nevadí, že nepíšeš èesky. Jak napsala Acoma, se Závišem to nemá nic spoleèného. Jinak já sama jsem zastáncem myšlenky, že Anežka nebyla z Kuenringu, možná to ani nebyla Anežka... Ale to je samozøejmì jen moje domnìnka, kdybychom nìkde našli relevantní pramen, bylo by to bezva... Samozøejmì ta pøípadná dispens by jím mohla být.

K Elišce, dceøi PO II., není úplnì jisté, zda jde o tutéž dceru, je v tom zmatek a nevíme ani, kolik jich mìl celkem. Já si myslím, že v pøípadì manželky Oldøicha z Drnholce a Jindøicha z Kuenringu šlo o jednu a tutéž dceru - totiž Elišku - viz http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... sc&start=0. U Vikarta z Polné si jistá nejsem, máš nìjaké prameny?
Mildi
Panoš
Posts: 32
Joined: 22 Sep 2007 11:56
Location: Bratislava

Unread post by Mildi »

Zdravím Violu,
a ïakujem za oponentúru, pri týchto pátraniach je potrebná ako so¾.
Údaj o troch manželoch Elišky dcéry Palceøíka a PO II. som našiel vo Wikipedií ale tá nie je spo¾ahlivá. Bral som ju ako tak za vierohodnú informáciu lebo som našiel na nete ešte jeden dokument, kde boli aj roky jednotlivých svatieb. Žia¾ tento dokument neviem teraz znovu nájs. Budem si musie tieto dokumenty asi preventívne sahova na pevný disk.
Manželstvo s Oldøichom z Drnholce bolo asi znaène krátke lebo ten zahynul v bitke v Rakúsku a následne bola svatba s Jindøichom z Kuenringu. Kedže Wikipedia uvádza aj Oldøicha aj Jindricha a následne aj Vikarta snáï to nie je celkom bluf.
Okrem toho som ale väzbu nejakej z dcér na Vikarda našiel aj v nasledujúcom súbore: http://patricus.info/Rodokmeny/Przemyslovci.txt
V tomto súbore je ale Vikard oznaèovaný ako manžel nejakej dcéry Palceøíka a PO II.
Pre mòa je tiež dos ažko predstavite¾né, že by dotyèná Eliška po manželstve s Jindøichom z Kuenringu a troch detoch sa hrnula do ïa¾šieho manželstva. Ale kto vie.
Konkrétny historický dokument nepoznám, takže je to s otáznikom.
Historia magistra vitae
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Mildi, ty tøi manželství uvádí, myslím, i Vaníèek ve svých Dìjinách, takže Wiki v tomto pøípadì asi neblafuje.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Øeknìme, že k dcerám Pøemysla II. jsem celkem skeptická :wink: . Podle našich informací z rakouských serverù mìl Jindøich z K. zemøít roku 1281, Elišce mohlo být pouze nìco pøes 20 let, takže mìla ještì urèitì možnost a i chu se vdát. O jejich dìtech nic nevím, mohl bys to konkretizovat? Ani na rakouských serverech jsme zatím nic nenašli.
Jinak Vaníèek opravdu Elišce pøiøadil manžely tøi - jenže pokud se dobøe pamatuju, je to složitìjší, neví se pøesnì, kolik dcer bylo, pouze u nìkterých šlechticù z pramenù vyplývá, že si vzali nemanželskou dceru PO II. Jenže vìtšinu neznáme jménem a navíc nevíme, jestli se nìkteré nevdaly víckrát. Nìkterá dcera mìla za manžela Voka z Kravaø a také Markvarta z Trnavy.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

pro Violu

Unread post by acoma »

Viola wrote:Prošla jsem si pár listin...
CDM - uspoøádal Boèek
1185 - Hadmar z K.
1227 - Jindøich z K.
cca 1250-53 Albero maršálek
1251 - Albero maršálek
1254 - Albero z K.
kvìten 1277 (Vídeò) - Jindøich z K., maršálek, jako manžel dcery PO
kvìten 1277 (Vídeò) - Jindøich z K., maršálek, jako manžel dcery PO
záøí 1277 (Praha) - protože neumím latinsky a tahle listina je docela dlouhá a složitá, neumím si její obsah úplnì správnì vyložit; každopádnì v jednom místì jsou tam zmínìni 4 Kuenringové - jako "nìèí" vìrní - jen jsem nepochopila jestli Pøemysla, nebo Rudolfa :?
Jindøich a Albero z K. - bratøi, Jindøich st. z Vitorazi a jeho syn Jindøich, maršálek
neumím si to vysvìtlit, jediné, co mì napadá - pokud tedy v dobì podpisu této listiny všichni žili, že se jedná o syny Albera V., Jindøicha IV. a Jindøicha VI., který si vzal Elišku; potom ovšem Jindøich IV. - starší - nemohl zemøít už 1253; mimochodem, na jedné rakouské stránce jsem našla, že zemøel až 1293
Když mi oskenuješ tuhle listinu - mám pøekladatele...
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: pro Violu

Unread post by Viola »

acoma wrote:Když mi oskenuješ tuhle listinu - mám pøekladatele...
Mìlo by to být pøímo na téhle stránce uprostøed, jinak Regesta II. è. 1089. jsi zlato :wink:
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Re: pro Violu

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

acoma wrote:
Viola wrote:Prošla jsem si pár listin...
CDM - uspoøádal Boèek
1185 - Hadmar z K.
1227 - Jindøich z K.
cca 1250-53 Albero maršálek
1251 - Albero maršálek
1254 - Albero z K.
kvìten 1277 (Vídeò) - Jindøich z K., maršálek, jako manžel dcery PO
kvìten 1277 (Vídeò) - Jindøich z K., maršálek, jako manžel dcery PO
záøí 1277 (Praha) - protože neumím latinsky a tahle listina je docela dlouhá a složitá, neumím si její obsah úplnì správnì vyložit; každopádnì v jednom místì jsou tam zmínìni 4 Kuenringové - jako "nìèí" vìrní - jen jsem nepochopila jestli Pøemysla, nebo Rudolfa :?
Jindøich a Albero z K. - bratøi, Jindøich st. z Vitorazi a jeho syn Jindøich, maršálek
neumím si to vysvìtlit, jediné, co mì napadá - pokud tedy v dobì podpisu této listiny všichni žili, že se jedná o syny Albera V., Jindøicha IV. a Jindøicha VI., který si vzal Elišku; potom ovšem Jindøich IV. - starší - nemohl zemøít už 1253; mimochodem, na jedné rakouské stránce jsem našla, že zemøel až 1293
Když mi oskenuješ tuhle listinu - mám pøekladatele...
Buï pozdraven, milá paní,

o té listinì už jsme tutuším mluvili - bylo to nìco o tom, že ta podepsaná skupina už nebude komusi škodit, ani jej pronásledovat. Jednalo se tam o nìjakou odvetu na napadení nìjaké královské osoby. Dcera mi ji pøesnì pøeložila a já teï marnì hledám ve schránce, kde to mám #-o
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Jsem Chuan, jsem génius :palec: O:) \:D/ :D :-({|= :pivko:

"Zde týž samý èastoøeèený (d.) náš král Øímský, pokud bychom my a naši (lidé) byli jeho muži vyrušeni (napadeni) nebo utlaèováni (rozèíleni),
budou si na nìj všichni dávat pozor (sledovat ho). Jestliže tak nìkdo
neuèiní, vìrní muži, hrabata (zde následuje øada jmen) za urèitou
satisfakci nestáhnou se odtud za ždáných okolností"
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Ale ne... Tak to není ona :cry:
Volo, multum, statim!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Gisela z Kuenrigu

Unread post by Ježek »

M. R. Pauk ve studii Czeczowice (Od knížat ke králùm) uvádí Giselu, manželku Èéèe z Budìjovic, jako dceru Hadmara III. zvaného Hund a sestru Jindøicha z Weitry.

Èéè, syn Budivoje, sudího jasného krále Èechù Otakara, vnuk Èéèe ze Železnice, žijícího na sklonku bouølivého vìku, se objevuje poprvé na listinì k roku 1251, jeho první žena byla Jutta (Judita), snad z rodu Vítkovcù, zemøela pøed rokem 1266. V letech 1263-5 ztratil Èéè Budìjovice, získal Veliš.
Pro nás je dùležité, že záznamy ze Zwettl hovoøí o manželství bez syna.
Dle listiny v CDB V/3 1514 Èéèe z 22.5.1270 byla již Gisela mrtvá ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Nìco ke Kuenringùm

Unread post by Viola »

Katerina wrote:už z toho Žemlièkova Sborníkù. Podle Mìøínského byla Anežka pravdìpodobnì z rodu rakouských Kuenringù (toho pravdìpodobnì už se asi v této souvislosti nezbavíme) snad z manželství Jindøicha Iv: z linie Weitra - Seefeld (pøipomínán od 1240, zemøel 1293) a Kunhuty z Dobre.
Tu knihu mám teï pùjèenou. Z. Mìøínský sám o Anežce pochybuje, nicménì uvádí možné zdroje, jak už napsala Katka. Já se domnívám, že dcerou Jindøicha IV. a Kunhuty být nemohla z vìkových dùvodù - pokud porodila Mikuláše snad v roce 1255, mohlo jí být øeknìme mezi 16 a 20 lety, takže se mohla narodit mezi lety 1235 a 1239 (jde opravdu jen o mùj odhad). Vìkem by však pøíslušela spíš k Jindøichovi IV. a Alberovi jako jejich sestra (resp. i jako sestra Gisely), a to vzhledem k tomu, že se oba v aktivní politice objevují až poèátkem 50. let. Vìkem by tedy pasovali k Pøemyslovi.

M. Wihoda navíc za Anežèiny dìti považuje i vyšehradského probošta Jana, dceru Annu a další dceru Anežku/Alžbìtu; ti tøi se však mìli narodit až po roce 1260, což já osobnì - kvùli pøíchodu Kunhuty Halièské do Prahy a k zdaleka nedostateèným dùkazùm o jejich pøíbuzenství s ostatními nemanželskými Pøemyslovými potomky - vyluèuji.
Last edited by Viola on 04 Jun 2008 13:37, edited 1 time in total.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Tak jsem brouzdala v Mildiho "rodokmenáøi" a zaujal mne tam tnehle zápis:

ID: I189409
Name: Count Hadmar of Kuenring
Sex: M
Death: 1303

Father: Count Heinrich V of Kuenring-Weitra
Mother: Princess Elisabeth of Bohemia b: 1258

Což by mìla být Eliška Èeská, kterou mìl mít Pøemysl Otakar s Agnes von Kuenring.

Ale pokud ji mìl s Anežkou Kuenringovou a za manžela dostala Jindøicha V. Kuenringa, tak to si vzala pøíbuzného :-k
Kuenringové byli rodina široká, takže nìjaký vzdálenìjší rozrod nemusel být problémem. Ale možná to znovu nastoluje otázku, zda Agnes byla vùbec z Kuenringù.
Volo, multum, statim!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Kateøina_z_Landštejna wrote:Ale pokud ji mìl s Anežkou Kuenringovou a za manžela dostala Jindøicha V. Kuenringa, tak to si vzala pøíbuzného :-k
Kuenringové byli rodina široká, takže nìjaký vzdálenìjší rozrod nemusel být problémem. Ale možná to znovu nastoluje otázku, zda Agnes byla vùbec z Kuenringù.
Mùj názor na vìc je myslím dostateènì známý :wink: . Pøednì bych ale chtìla uvést, že není zdaleka jasný rok, kdy se mìla Eliška narodit - lze ho umístit pravdìpodobnì mezi roky 1255 a 1260, ale pøesné datum nevíme. Už proto jsem k této informaci trochu skeptická. Jinak jsme došli v našich bádáních k tomu, že se mìlo jednat opravdu pouze o dvì vìtve Kuenringù (dürnsteinskou a vitorazskou), které se mìly dìlit u Albera a Jindøicha st. O dalších vìtvích (strýècích, bratrancích) zatím nevíme. Nepochybnì by byli bývali potøebovali dispens (která se možná nedochovala, to je samozøejmì možné). Mimochodem, našla jsem dispens ke sòatku Jindøicha z Lichtemburka s Domaslavou ze Strakonic - lze ji najít v Regestech. Proto mi nejde moc do hlavy, že by se o dispensi pro dceru krále nevìdìlo... :-k