Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:...Mimochodem, proè byl vlastnì postaven Ojvín?
Opravdu se témìø shodnì všude uvádí, že byl hrad Ojvín postaven za úèelem posílení ochrany cesty od Žitavy na Èeskou Lípu. (Nijak jsem tuto možnost neovìøoval).
Za zakladatele se kolem r. 1253-1260 považuje Chval z Lipé. Souèasnì s Ojvínem mìlo vzniknout i nìkolik dalších ronoveckých pevností.
Image
Hrad Ojvín.

Již ke konci XIII.st. ale zaèal pustnout a byl obsazen pouze purkrabími. Teprve kolem r. 1311 jej mìl Jindøich z Lipé (Chvalùv syn?) obnovit a rozšíøit, ale pak krátce na to (1319) zas smìnit (i s Ronovem a Krásným Bukem) s Janem Lucemburským.
Janùv syn, Karel IV., pak nechal hrad pøestavìt na celestýnský klášter.
Image
Romantická malba zøícenin celestýnského kláštera na Ojvínì.

Podrobnìji i s odkazy viz: http://klaudyan.psomart.cz/clanek.php?id=10
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

plánky ojvína

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Nevidìl nìkdo nìjakou rekonstrukci Ojvína pro dobu pøed pøestavbou na klášter?
Pøípadnì nìjaký nìmèináø, co to jméno pùvodnì znamenalo?

(Strašný písmo na oèi, není-liž pravda...?) :D

Image
p(o)sel z budoucnosti

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Viola wrote:...Mimochodem, proè byl vlastnì postaven Ojvín?
hrad Ojvín postaven za úèelem posílení ochrany cesty od Žitavy na Èeskou Lípu.
Zitavska stezka byla skutecne obchodni a dopravni tepna (ne jako dalnice mezi praglem a brnem) 8)
Ze byla skutecne dobre chranena neni o tom pochybnosti.Napriklad i straziste ktera tuto tepnu hlidala mela troji val a myslim ze i nektere maji vlastni studnu :!:
Proto se nedivim Ojvinu.Ale bohuzel vubec nic o nem nevim.Vlastne nic.Chtel sem se podivat abych ti udelal radost a rozdejchat tuhle diskuzy Ale je mi lito.Nezjistil sem ani ze na Ojivinu strasi :( natoz neco blize k dejinam nebo cele stavbe.P :oops: roste nic
Kolemjdoucí

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by Kolemjdoucí »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Nezjistil sem ani ze na Ojivinu strasi....
Také nevím o tom, že na nìm strašilo, ...o tom by asi nejvíc vypovìdìli lidé z podhradí? Ale v jedné historické práci z r. 1602 se píše, že "...Toho také Roku (1366) Cýsaø Karel skrze nìgaké widìnij noènij/z gednoho Zámku swé° w Kragi Zitawském/øeèeného Owín/ Klásster we gméno Ducha Swatého a blahoslawené Pannì Marygi y Swatému Wácslawowi ku památce dal postawiti."
Tedy, že se tradovalo, že Karel IV. na Ojvínì "vidìl nìjakého fantoma", kvùli kterému dal vystavìt klášter...? Takže buï na tom hradì strašit opravdu muselo, nebo strašilo pøímo Karlovi...? :( :lol:
p(o)sel z budoucnosti

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Stim strasenim mel kaja asi nejake vlekle problemy.udajne v rozborenem prazskem hrade ponem v noci hodil nekdo cisi a volne chodil po jejich mistnosti...No kdo vi.. 8)
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

nìkteré odpovìdi.Název Ojvín.Nejpùvodnìji psán Moiben/1290/,Castrum Oywin /1316/,castrum-tábor,ležení,Jan z Gubna žitavský kronikáø r.1390 používá postupnì tøi názvy Moyben,Owben,OybinNejpravdìpodobnìjší se jeví pùvod v Ve slovanském jménì Mojba a oznaèení jeho území.Druhé vysvìtlení je možné z nìmeckého oibm náøeèím tisi/Eiben/.Tisový les se skuteènì táhl až na krompach,zde se zachovali dva-pøes dva tisíce let staré.A stìmi vidinami Káji se to mìlo tak.Vroce 1364 naøídil mìstu Žitavì postavit Císaøský Dùm na severní stranì Oybína.Dùvodem byla touha mít romantické sídlo na severní výspì království a praktická strana vìci blízkost Brandenburgu.Dùm je i na obrázku.V r.1365 cestoval do Avignonu v Provencalsku.Zde se seznámil s øádem celestianù.Jejich uèení se mu natolik zalíbilo ,že dva mnichy vzal do PrahyTìm se tu však pro pøíliš rušný život nelíbilo a chtìli zpátky na jich Francie.Aby je udržel kázal stavìt pro nì klášter na tichém Oivínì.Stavìlo se v letech 1366-84.Stavìli nejlepší stavitelé z dílny P.Parléøe,a to v ve francoiském stylu -tak kázal král.Bìhem stavby bydleli mniší,ke kterým pøibyli další v královském domì.Georg
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Ojvín

Unread post by Katerina »

Pánové,

toto není pøíspìvek, jen podìkování za erudované a obsáhlé informace.

Díky

K.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by acoma »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Opravdu se témìø shodnì všude uvádí, že byl hrad Ojvín postaven za úèelem posílení ochrany cesty od Žitavy na Èeskou Lípu. (Nijak jsem tuto možnost neovìøoval).
Za zakladatele se kolem r. 1253-1260 považuje Chval z Lipé. Souèasnì s Ojvínem mìlo vzniknout i nìkolik dalších ronoveckých pevností...
vzdálených od sebe vždy cca den cesty. Ronovci opravdu na konci 90. let Žitavu ztratili, ale Ojvín jim zùstal. R. 1290 se na nìkolika listinách objevuje Èenìk z Ojvína (Ztenco de Moibin). Jindøich z Lipé v r. 1310 získává Žitavu a hrad Ronov a v r. 1312 obnovuje zpustlý Ojvín. 31.8.1319 nebo nìkdy okolo tohoto data vymìnil pan z Lipé Žitavsko i s Ojvínem za statky na Moravì. Jan Lucemburský poté postoupil Žitavsko s hrady Ronovem, Ojvínem a Schönbuchem jako zástavu za dosud nevyplacené vìno Anežky jejímu muži Jindøichu Javorskému. Po Javorského smrti (1346) se dle dohody celé území vrátilo zpìt èeskému království.
19.8.1348 Karel IV. dává Žitavu i s okolím do zástavy Rudolfovi II. Saskému na dobu deseti let. a 27.11.1357 ji vyplácí. Téhož roku naøizuje Oldøichu Tistovi z Hedèan, aby vystavìl celní hrad Karlsfried, a tím snížil význam obchodní Lipské cesty a pozdvihl cestu Žitavskou. Na Ojvínì v r. 1364 buduje palác a v r.1366 již zmiòovaný celestinský klášter.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Kronikáø Jan z Gubenu se plete v tom, že celestini mìli klášter v Avignonu (byl založen až 1395-1402). Václav Hájek z Liboèan èerpal zøejmì také z Gubena a zamìnil celestiny s benediktiny a tvrdí, že jich na Ojvín pøišlo šest (Guben uvádí dva). V každém pøípadì byli mniši povoláni na Ojvín v r. 1366. Beneš z Krabice napsal:" V téže dobì pan císaø Karel založil nový klášter na svém hradì Ojvínì u Žitavy a umístil v nìm mnichy, kteøí se nazývají celestýni..." Guben napsal:"Tito pøišli sem do tohoto mìsta ve výše uvedených letech o Letnicích... a zaèali stavìt."
S doporuèující listinou byli mniši vysláni na Ojvín, listina naøizovala k "velké radosti" obyvatelùm Žitavy, aby byli celestýnùm nápomocni pøi výstavbì a mìli jim povinnì pøispívat 200 kopami pražských grošù a celestyni ještì týdnì dostávali 10 kop pr. grošù z kutnohorských dolù.
17.3.1369 dal Karel dodateènì vystavit pøi cestì z druhé øímské jízdy v Lucce zakládací listinu kláštera zasvìceného všemohoucímu Bohu, Duchu svatému, Pannì Marii, svatému Václavovi muèedníkovi a svatému Petru Vyznavaèi. Jinak klášteru sv. Ducha (Mons Paracleti). Karel vybavil klášter všemi právy, poctami, privilegii i svobodou, zaruèující mu samostatnost a neprodejnost majetku. Hrad Ojvín mìl zùstat v trvalém majetku Èeské koruny.
v r. 1369 mìl císaø dokonce dle Gubena strávit noc v císaøském paláci na Ojvínì a na základì stížností ojvínských mnichù na žitavské, dostali žitavští ostøe "vyspíláno" a museli pøevzít veškeré závazky související s výstavbou celestinského kláštera. Odpovídali za služby spojené se stavbou, ze øemeslníky atd. "..."titíž mniši utiskovali mìsto a chudou radu... jež musela snášet a vydržet tak velké zlo, jakého se jí nedostalo do dnešního dne ještì od žádného pána."
Last edited by acoma on 13 May 2007 22:17, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Kronikáø Jan z Gubenu se plete
M. Sovadina uvádí nìkolik pøíkladù, kdy se Jan z Gubenu mýlí, nìkdy dost zásadnì, a proto ho nepovažuje za pøíliš dùvìryhodný zdroj.
No a Hájek... :roll:
Jinak dùvodem, proè na Ojvín Karel uvedl právì celestiny, bylo jeho seznámení s tímto øádem v papežském Avignonu a také jeho exkluzivita a neznámost v Èechách.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Ojvín na konci 17. století

Unread post by acoma »

Bohuslav Balbín je pøesvìdèen :"Soudím, že jsem ve svém životì ještì nikdy nevidìl pøírodou takto opevnìné místo...: sestává z takové kamenné masy, že nemùže být pøemoženo ani podminováním a jinými prostøedky dnešního vojenského umìní, ani rourami a p횝alami naplnìnými støelným prachem..."

Image

Ojvín, hradní a klášterní areál z jižní strany (Linsinger 1997)
Last edited by acoma on 10 Jun 2007 17:44, edited 2 times in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ojvín na konci 17. století

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

acoma wrote:Bohuslav Balbín...
A odkud máš prosím Tì tu citaci?
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Ojvín a Karlsfried

Unread post by acoma »

Richard Nìmec uvažuje o tom, zda Karlova pøestavba Ojvína nesouvisela i s demonstrací královské moci vùèi Žitavì a Šestimìstí (od r. 1346 hornolužická mìsta Lubañ, Zhoøelec, Budyšín, Kamenec a právì ta èeská královská Žitava). Podotýká, že místní šlechta a mìstský spolek mìli na tomto území až pøíliš velký vliv a panovník zde nikdy nesídlil a tak prý ojvínská fundace poukazuje na mocensko-reprezentativní rozmìr, jehož faktické sdìlení bylo zviditelnìno promyšleným uspoøádánim hradního a klášterního areálu a zejména jeho exponováním v pohledové ose k mìstu Žitava. Hrad Kalsfried mìl naopak pøipomínat Karlovu autoritu ve vìcech finanèních - vybudovaný jako celnice uzavírající jediný prùchozí prùsmyk v okolí... (od r. 1364 rezidence žitavského fojta). Autor podotýká, že Karlùv velmi úspìšný prastrýèek, trevírský biskup Balduin rád stavìl "vzdorohrady" v dohledu hradù znepøátelených rodù. A postavil jich docela dost. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

proè celestýni na Ojvínì?

Unread post by acoma »

Wolfgang Braunfels ve své práci prokázal, že mnišské øády kladly velký dùraz na tradici urèovanou zakladatelem svého øádu. Dodržovali specifický klášterní život, který byl internì upraven a patrnì se projevoval i upøednostòováním urèité stavební dispozice kláštera. Je tedy možné, že celestýni se svými novými fundacemi snažili pøiblížit podobì mateøského kláštera (koneckoncù stejnì jako ostatní kokontemplativní øády) i poustevnickým ideálùm Petra z Morrone. Nìmec tím vysvìtluje dobovou zprávu Jana z Gubenu, že mniši se chtìli vrátit z Prahy zpìt do Avignonu a teprve poté, co jim Karel IV. nabídl pomìrnì nehostinnou parcelu na Ojvínì "v pusté lesní krajinì" se rozhodli v Èechách zùstat. Ojvín se totiž poodbá mateøskému klášteru celestýnù - klášteru Sv. Ducha v del Morrone (po zrušení øádu je od r. 1868 je využíván jako vìzení a jak vypadá vevnitø se díky tomu neví... :wink: ) a napovídá tomu i støídmá jednolodní stavba a vybudování poustevny v areálu ojvínského konventu.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Johann von Guben

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Viola wrote:
acoma wrote:Kronikáø Jan z Gubenu se plete
M. Sovadina uvádí nìkolik pøíkladù, kdy se Jan z Gubenu mýlí, nìkdy dost zásadnì, a proto ho nepovažuje za pøíliš dùvìryhodný zdroj..
Já zase narazil na opak. Cituji anotaci J.Panáèka v Reg.Lipp.: "...Dnešní historikové (naposledy Sovadina 1997, 12; 1998, 27) se shodují v mínìní, že zápisy Jana z Gubenu (ze 3. ètvrtiny 14. století) pomìrnì spolehlivì zachycují situaci v dobì o 100 let starší. Dnes již tyto kronikáøské zprávy považujeme pøi nedostatku jiných za cenný pramen..."
****
A co tedy øíká o vzniku Ojvínu samotný Jan Guben?
"Jeden zemìnín sedìl u Lipého (by der Lypen), jmenoval se Chval (Quale), jeho byla ona strana hor až k Lipému. Jeho služebník lovil medvìda na skále, kde byl pak postaven Ojvín (Moyben). Skolil jej zde, jel pak domù a øekl: ´Pane, vidìli jsme jedno z nejlepších míst k postavení hradu, jaké by jste mohl spatøit.´Tak byl postaven první Ojvín (Owben)."
Zápis se týkal období mezi lety 1253-1262.
(Regesta Lippensia, ed. J.Panáèek, s. 16, Èeská Lípa 2000)
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Nedávno mne admin. vyzval,abych nìco napsal o období husitství v tomto kraji.Mne asi zaujal právì Ojbin.Husité ho obléhali již r.1420 a to pod vedením Zbyòka z Dubu a Chvala z Øepèic.Hrad však oddolal a o tom se jistì roznesla zpráva.4.listopadu pak husité vypálili jeho "dceøinný" klášter v Praze.Mezitím se kanovníci chrámu svatého Víta rozhodli právì sem pøevážet pro záchranu zbylé vìci z katedrály Podaøilo se narychlo odvézt knihy a zbytky ostatkù svatých,oltáøe,obrazy a sochy již nezachránili.To husité spálili nebo znièili r.1421,pod vedením Jana Želivského.
Mezitím se na hrad soustøïovalo velké množství katolických knìží nejen z Èech,ale i ze slezska a míšeòska..Muselo jich tam být hodnì, o èemž svìdèili úèty za dodávky proviantu z Budišína.Tyto dodávky snad byly naøizovány i nìm.císaøem a papežem.R: 1429 opìt došlo k obléhání.Pod vedením Prokopa Holého dorazilo cca 4000mužù/z toho 400 jezdcù/ a asi 130 vozùOjbín byl ostøelován z p횝al,ale pøesto oddolával.Nakonec se rozhodli husité koøistit v okolních obcích a poté, co vydrancovali Zhoøelec,odešli.A ještì jedna zajímavost.Když se Klášter na Oybínì rušil,tak vìnovali hlavní oltáø hádejte kam?Do Cvikova
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by Michal »

Včera jsem byl na Ojvíně, bylo už sice zavřeno a navíc začlo pěkně bouřit, ale musím říct, že i od vstupního turniketu je to impozantní pohled. :clap: Krásná je i obec pod hradem, o krajině okolo nemluvě. A v létě budou na hradě pravidelné rytířské slavnosti, jestli jsem teda dobře rozuměl tomu plakátu. Němčina není můj obor, o čemž svědčí můj pětiminutový pokus o rozhovor s průvodkyní, kterou jsme potkali, když jela domů a zakončili ho málem srdečným objetím a líbačkou. :lol: Sympatická paní. :wink:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Hrad Ojvín-Oybin na Žitavsku

Unread post by Georg »

Našel jsem obsáhlou publikaci o historii Ojbina,digitalizováno
http://books.google.de/books?id=gokzAAAAYAAJ
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".