Tvrze

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Guest

Re: Lipka

Unread post by Guest »

[Ahoj,
i já mám tuto tvrz takøka u huby a teprve nedávno se mi podaøilo ji "objevit". Jsou to tak tøi roky zpátky a je to díky publikaci Hrad,zámek, tvrz, hrad Lipka. Bližší info o publikaci pøípadnì mùžu zjistit.
Jinak se už dlouho snažím najít o této stavbì nìco víc podrobnìjšího, ale kromì nìkolika starých fotografií pøed zkázou zpùsobenou JZD Horní Bradlo jsem nic nenašel.
Objekt dál chøadne, ale totální zkáza mu zatím nehrozí. Nicménì je jen otázkou èasu, kdy spadne poslední barokní štukovaný strop...
Každopádnì je to úžasné místo, nabyté energií. Zajdi schválnì ke staré lípì, co stojí mezi hrobkou a tvrzí, dotkni se jí a uvìdom si, že ona je všeho co se zde stalo svìdkem. Vidìla první osadníky, dìlníky kopající základy tvrze, její stavbu i rozkvìt, umírání majitelù panství i jejich pohøby. A vidìla i zkázu toho všeho. Ale sama poøád stojí. Mohla by nám celé dny vyprávìt...... :pivko:
kdyby si vìdìl nìco víc o tvrzi, dej mi prosím vìdìt na jardadr@centrum.cz
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

k zátlucké tvrze je relevantní sta v Encyklopedii èeských tvrzí III. str. 1033. V bibliografii pak másledující odkazy:

Sedláèek, August: Hrady 5, s. 168.
Wolf, Vladimír: K lokalizaci vsi Sluki z let 1238-1241. ZMK ÈSAV 1966.
Wolf, Vladimír: Zaniklá ves a tvrz Zátluky na Královéhradecku lokalizována. ZMK ÈSAV XII, 1971, è. 1-2, s. 148-151.
Wolf, Vladimír: Lokalizace zaniklé vsi a tvrze Zátluky na Královéhradecku. AR 24, 1972, s. 439-440.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

k tvrzi Lipka na Chrudimsku opìt EÈT, str. 406-407 a dále:
Rieger, B.: Tvrz Lipka. PA 10, 1877, è. 4, s. 737-742.
Sedláèek, August: Hrady 1, s. 163-166.
Svoboda, Ladislav: Ke stavebnímu vývoji zámku Lipka na Chrudimsku. ZPP 56. 1996, è. 1-2. s. 42-45.
Guest

Unread post by Guest »

Zany wrote:k tvrzi Lipka na Chrudimsku opìt EÈT, str. 406-407 a dále:
Rieger, B.: Tvrz Lipka. PA 10, 1877, è. 4, s. 737-742.
Sedláèek, August: Hrady 1, s. 163-166.
Svoboda, Ladislav: Ke stavebnímu vývoji zámku Lipka na Chrudimsku. ZPP 56. 1996, è. 1-2. s. 42-45.
Zdravím a dìkuji za bližší informace! Zaujal mne hlavnì ten poslední odkaz a proto bych se rád zeptal co to je zkratka ZPP? Omlouvám se za své nedostatky, ale vážnì nevím co to je za èasopis.
Dìkuji Jarda
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Anonym wrote:Zaujal mne hlavnì ten poslední odkaz a proto bych se rád zeptal co to je zkratka ZPP? Omlouvám se za své nedostatky, ale vážnì nevím co to je za èasopis.
Dìkuji Jarda
ZPP = Zprávy památkové péèe
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Unread post by Verna »

Abych tedy pøispìla k výbìru zajímavých tvrzí:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2984
Byli jsme tam v kvìtnu. Je to pøíklad toho, že se obèas najdou nadšenci, kteøí se pustí do obnovy památek, za což je èlovìk musí obdivovat. Je to spousta práce pod dozorem památkáøù. Navíc jsme mìli štìstí, že pøestože je objekt oficiálnì nepøístupný, ujal se nás jeden z èlenù sdružení založeného z dùvodu záchrany této památky a poskytl nám docela obsáhlý výklad o tom, co tam všechno dìlají a dìlat ještì budou a ukázal nám tvrz odshora dolù :) Chtìjí tam zøídit jakési kulturnì-vzdìlávací centrum s galerií, tak jsem zvìdavá, co z toho nakonec bude.
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

nìkolik zajímavých prací k tvrzím od Petra Chotìbora:

Chotìbor, P. 1982: K situaci a stavební podobì vesnických feudálních sídel. Archaeologia Historica 7, 357 - 366.

Chotìbor, P. 1983: Pøíspìvek ke studiu stavební podoby tvrzí. Archaeologia Historica 8, 513 - 520.

Chotìbor, P. 1987: K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby støedovìkých staveb. Archaeologia Historica 12, 321-329.

Chotìbor, P. 1989: Nejstarší období výstavby èeských tvrzí (do pol. 14. stol.). Archaeologia Historica 14, 257-270.

Chotìbor, P. 1990: Rekonstrukce obytné místnosti tvrze v Sudkovì dole. Archaeologia Historica 15, 217-222.

Chotìbor, P. 1992: Tvrze v ikonografických pramenech. Archaeologia Historica 17, 177-187.

Chotìbor, P. 1996: Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti. Archaeologia Historica 21, 307 – 314

Chotìbor, P. - Smetánka, Z. 1985: Panské dvory na èeské støedovìké vesnici. Archaeologia Historica 10, 47 - 56.

Chotìbor, P. 1989: Srubové obytné místnosti v prostøedí èeských tvrzí. Castellologica bohemica 1, 91 - 104. Praha.
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

jinak moje oblíbená tvrz je zaniklá Hlásenická (dnes Lásenice) pár kilometrù od Jindøichova Hradce. Hypotetická rekonstrukce i komiks o ní vyšel kdysi v ábíèku :D Bavil jsem se s Mgr. Burianem z Mìstského muzea a možná se bude po dokonèení archeologických sondáží krapet rekonstruovat
Image
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
Habart z Lopaty
Poddaný
Posts: 1
Joined: 11 Mar 2008 17:45
Location: Plzeò

Unread post by Habart z Lopaty »

Zajímavou tvrzí je také Mydlná na Plzeòsku. Mnoho z ní sice nezbylo, ale zato zùstala bez dalších zásahù tak, jak se zozpadla. Lidé z okolí totiž její zbytky považovali za trosky kostela, a tak se báli zde tìžit kámen(jak tomu bývalo u mnoha tvrzí a hradù), aby se nedopustili svatokrádeže...
filipek
Sedlák
Posts: 9
Joined: 19 Jul 2013 13:39

Re: Tvrze

Unread post by filipek »

Já zase uvítám jakoukoliv informaci o již neexistujících tvrzích v Sudličkově Lhotě a Borovnici u Rychnova.
p(o)sel z budoucnosti wrote:Tak trochu me zarazi ze se nemluvi o nizsim slechtickem sidle jakym byla tvrz.Pritom nektere tvrze maji daleko silnejsi opevneni nez kdejaky hrad(hradek).
Ku prikladu sem si listoval a moc me zaujala tvrz v Malesove (1424 se opodal odehrala take bitka 8) )
Husitska vojska ji dobejvala udajne 2 dny.Treba jeji vez ma na nase pomery unikatni rozmery(cislo nechtejte :D )A takovejch je vic.Ale je velka skoda ze se na vladycka sidla zapomina.Proto budu rad kdyz napisete o nejake sve oblibene tvrzi nebo tvrzi z vaseho okoli.Na kazde se da zajiste najit neco zvlastniho,mimoradneho.

Zaverem prikladam odkaz na malesovskou tvrz http://www.malesov.cz/_newest/_universalni/uvodni.htm
User avatar
kacuro
Zeman
Posts: 150
Joined: 07 Feb 2013 15:33

Re: Tvrze

Unread post by kacuro »

Zdravím,
sháním nějaké informace k tvrzi (hrádku) v Kostelci u Jihlavy (též Vestenhof), které by se dali použít jako malý historický exkurz do připravovaného článku o nálezu PG nedaleko odsud. Nalezl jsem pouze několik kusých informací na netu, které se mi zatím nedaří ověřit v odborné literatuře. Neznáte k tomuto místu někdo nějakou zmínku v literatuře? Díky. To samé se týká i zdejšího opevněného kostela sv. Kunhuty, který by měl být starší než ta tvrz, ale také se mi k němu zatím nepodařilo najít nic použitelného ...
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Tvrze

Unread post by Zany »

Ke kostelu sv. Kunhuty je monografie v Průzkumech památek 2001/I, str. 104-121, další celkem obsáhlá zmínka je v Archaeologia historica 36/II, v článku o výzkumech na Jihlavsku, konkrétně str. 437-443
Ke tvrzi samozřejmě heslo ve velkém Plačkovi, Plaček dále obsáhleji v Archaeologia historica 27, str. 477-482
v dodatcích k ilustrované encyklopedii Plaček dále na str. 41-43 v Kostelci uvádí kromě Vestenhofu další, nedávno zcela zaniklé tvrziště