Petr Vok z Rožmberka

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Petr Vok z Rožmberka

Unread post by KOMOŃ »

Drive silny pijak a bourlivak ale take velmi uznavanej a vzdelanej slechtic.
Zdi zamku Bechyne vypraveji Vokovu predexistenci ale moc se mi nelibi vseobecne povedomi o nem.Zvlaste po dvou velmi zdarenych filmech byl chapan za bohema.
A tak kdo vi o nem vice at sem napise. 8)
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak já budu reagovat. Moc toho nevím, ale každopádnì rožmberské imperium bylo pøed krachem, když ho po Vilémovi pøevzal... Pak se ho snažil zachránit, leè bezúspìšnì. Ten obraz, který o nìm vytvoøily filmy, jak jeste bohužel jejich dobrým zvykem, možná byl aktuální v dobì jeho mládí, ale pozdìji rozhodnì ne. Zapøisáhlý protestant.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Jeho manzelka Katerina z Ludanic by dnes byla klientkou ustavu pro dusevne chore. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
p(o)sel z budoucnosti

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

acoma wrote:Jeho manzelka Katerina z Ludanic by dnes byla klientkou ustavu pro dusevne chore. :wink:
Byla prokazatelne nemocna?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Petr Vok z Rožmberka se narodil 1.10.1539 v Èeském Krumlovì jako poslední dítì Jošta III. z Rožmberka a Anny z Rogendorfu. Byl posledním na svìt pøišlým Rožmberkem a jako 14denní novorozenec se stal po smrti otce (15.10.1539) polovièním sirotkem. Petr Vok byl protestant. Zajímavé je, že v r. 1562 vyjel na velkou cestu a navštívil dnešní Nìmecko, Nizozemí, Belgii (nìkdejší španìlské provincie - "Habsburkové rozpínaví..."). Podíval se i do Anglie.
Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

pohøeb Petra Voka

Unread post by acoma »

Pøi pohøebním prùvodu posledního Rožmberka, byl rodový erb nesen v obrácené poloze a knìz Matìj Cyrus "naposledy, ponìvadž ten obyèej jest, když poslední veliký pán svùj rod dokoná, s žalostivou a pronikavou øeèí, s oželením a oplakáním té poslední rùže štít s erbem rožmberským, na tabulce malovaný, pøelomil a dolù na zem z kazatedlnice shodil."
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Pro více informací doporuèuji - Anežka Svobodová "Petr Vok z Rožmberka"
nakl.Melantrich , Jaroslav Pánek "Poslední Rožmberk" nakl.Brána, František Kafka "Zlatý vìk Rùží" nakl. Mladá fronta.
Lze sehnat v antikvariátech.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Historický kalendáø na titulní stránce nám dnes pøipomíná:

Petr Vok z Rožmberka - zemøel krátce po ètvrté hodinì ranní 6.listopadu 1611 ve vìku 72 let.

Chtìla bych jen krátce pøipomenout a ocitovat výrok tohoto jihoèeského velmože:

" Jsme všickni Èechové, jsme krev jedni druhých; jednoho Pána Boha, jednoho krále, jedno právo èeské máme;trpme radìji Èechové sebe, než abychom potom jiné cizí a daleké národy trpìti musili, kteøíž by nás všech mezi sebou trpìti nechtìli, ale usilovali by nás všechny trápiti a snad i ven ze zemì potomnì vyhnati".

Citát je z memoranda èeským stavùm z roku 1608. Blíží se smutné výroèí bitvy na Bílé Hoøe , kde se bohužel tato slova Petra Voka z Rožmberka naplnila mìrou vrchovatou.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Petr Vok z Rožmberka

Unread post by Viola »

Poněkud mě překvapila zpráva o zamýšlené exhumaci Tychona de Brahe. Proč to však píšu do tohoto tématu - podle dánského historika se měl na pokusu o Brahovu vraždu podílet i Petr Vok (!) a to prosím pěkně pro peníze. :?
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Petr Vok z Rožmberka

Unread post by Zany »

Viola wrote:Poněkud mě překvapila zpráva o zamýšlené exhumaci Tychona de Brahe. Proč to však píšu do tohoto tématu - podle dánského historika se měl na pokusu o Brahovu vraždu podílet i Petr Vok (!) a to prosím pěkně pro peníze. :?
No jo, Dánové vědí kulové... jestli to všechno fabuluje jen na základě toho, že mu údajný jed měl být podán na večírku u Petra Voka, tak to jsou hodně chabé indicie
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: Petr Vok z Rožmberka

Unread post by Dagmar »

Bože, no to jsou opravdu jen chabé fabulace.......
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Rožmberkové

Unread post by thovtt »

O podivném chování paní Kateřiny z Ludanic píše dost podrobně kronikář Břežan ve své Rožmberské kronice
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Petr Vok z Rožmberka

Unread post by thovtt »

A.Svobodová_Petr Vok z Rožmberka,1985
str.97
výňatek z dopisu Petra Voka manželce Kateřině z tažení proti Turkům 25.září 1594
A nyní nevěda,dá-li se mi Pán Bůh s Tebou více shledati,když jsem se s svým Pánem Bohem smířil ,také Tobě všechno ,co jsi proti mně činila,bez Tvé prosby odpouštím,tak abychom jestliže nebude v tomto životě,alev budoucím,radostně,kdež lépe o sobě mysliti budeme,se shledali a na věky s sebou přebývali.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Rožmberkové

Unread post by KOMOŃ »

thovtt wrote:O podivném chování paní Kateřiny z Ludanic píše dost podrobně kronikář Břežan ve své Rožmberské kronice
A nemohl by jsi prosím sehnat nějaké citace?Už dlouho mě vrtá hlavou, co bylo ve středověku podivné a co ne.
Bez piva to není ono.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re:

Unread post by slavicekvac »

Štítek na rakvi v hrobce VB nám říká 05 11 1611. Kronikáři zřejmě buď přijali datum pohřbu, nebo se hodilo udělat magické datum :-)
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Petr Vok z Rožmberka

Unread post by Michal »

Petr Vok se docela zruinoval finacováním obrany Jižních Čech, zejména Třeboně proti Pasovským, obětoval na to svůj rožmberský poklad, který v Kutné Hoře proměnili v peníze. Jediný ze šlechty projevil rozhodnost a statečnost a nehájil jen své osobní zájmy. :clap:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Re:

Unread post by KOMOŃ »

slavicekvac wrote:Štítek na rakvi v hrobce VB nám říká 05 11 1611. Kronikáři zřejmě buď přijali datum pohřbu, nebo se hodilo udělat magické datum :-)
A nemohlo jít o datum podle toho, kdy úmrtí bylo zapsáno v úmrtní knize?
Bez piva to není ono.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Re:

Unread post by slavicekvac »

KOMOŃ wrote:
slavicekvac wrote:Štítek na rakvi v hrobce VB nám říká 05 11 1611. Kronikáři zřejmě buď přijali datum pohřbu, nebo se hodilo udělat magické datum :-)
A nemohlo jít o datum podle toho, kdy úmrtí bylo zapsáno v úmrtní knize?
Taky jsem zbytečně zaspekuloval. Omlouvám se. Prostě kroniky 06 11 1611, a štítek na rakvi 05 11 1611
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Re:

Unread post by KOMOŃ »

slavicekvac wrote:
KOMOŃ wrote:
slavicekvac wrote:Štítek na rakvi v hrobce VB nám říká 05 11 1611. Kronikáři zřejmě buď přijali datum pohřbu, nebo se hodilo udělat magické datum :-)
A nemohlo jít o datum podle toho, kdy úmrtí bylo zapsáno v úmrtní knize?
Taky jsem zbytečně zaspekuloval. Omlouvám se. Prostě kroniky 06 11 1611, a štítek na rakvi 05 11 1611
Třeba kronikář vycházel ze zápisu z úmrtní knihy, který byl zapsán až druhý den, kdežto ti, co ho pohřbívali věděli, že umřel o den dřív.
Nebo zemřel třeba v noci a nikdo si nebyl jistej, jestli téhož dne, nebo toho příštího.I to je totiž možné :lol:

Příjde mi to ale zbytečné to řešit.Je to jeden den.
Bez piva to není ono.