Václav I.

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Václav I.

Unread post by acoma »

Byl Václav I. (tzv. Jednooký) dobrý panovník a diplomat nebo strávil svùj život jen na lovu a útìkem pøed zvukem zvonù? :wink: Má podíl na získání babenberského dìdictví?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
qwer139
Sedlák
Posts: 7
Joined: 16 Jan 2007 19:14

Re: Václav I.

Unread post by qwer139 »

acoma wrote:Byl Václav I. (tzv. Jednooký) dobrý panovník a diplomat nebo strávil svùj život jen na lovu a útìkem pøed zvukem zvonù? :wink: Má podíl na získání babenberského dìdictví?
Myslím, že byl dùstojným nástupcem svého otce, na èeské zemi mu urèitì záleželo a dokázal zvládnout i svého tìžce zvládnutelného syna, takže nìjakého toho kòoura bych mu dopøál. :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Václav I.

Unread post by Ježek »

Øeklo by se, že to byl nevýrazný panovní, ale Václav I. dokázal udržet vysokou politiku svého otce, a co víc, dopomoci synùm k získání Rakous.
Dokázal vyøešit problémy s bratrem Pøemyslem -markrabìtem moravským, ubránit se Fridrichovi Bojovnému. Dobøe se orientoval v boji mezi císaøem a papežem.
Ovšem nedokázal pomoci Jindøichu II. Pobožnému u Lehnice. Asi to bylo dobøe, ta pomoc by tu bitvu stejnì nezvrátila. Tady mìl štìstí, že tataøi naším uzemím jen protáhli, nìmyslím, že by je dokázal porazit. Porazil jen nepoèetný oddíl u Žitavy.
Poté nastal rozmach stavby hradù.
Po sporech s Bojovným dokázal oženit Vladislava s Gertrudou v kvìtnu 46. O mìsíc pozdìji poslední Babenberg padl, ale Vladislav umírá již v lednu.
O povstání kralevice Pøemysla jsem mluvil, tady: http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... c&start=15
Z boje o rakouské dìdictvíc - interesovaných bylo opravdu dost - císaøství, uherský král, bavorský vévoda, Jindøich Míšeòský.
Václav tìsnìji pøipojil Žitavsko k Èechám, Opavsko zabezpìèil pro Piastovcùm. Pokraèoval rozvoj mìst
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Byl panovníkem v pøevratné dobì plné zmìn, zajisté nebylo lehké vycházet se šlechtou, která se v té dobì snažila co nejvíce odpoutat od jeho vlivu (viz. onen spor se synem), mì osobnì je tedy milejší než kupøíkladu právì Pøemysl Otakar II., takže já bych hodnotil kladnì.
Historia magisteria vitae.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Vèera jsem ho psala do rejstøíku, myslím si, že mìl regulérní depresi. Jinak se to podle mého názoru vysvìtlit nedá. :cry: A nejen proto klobouk dolù pøed jeho kralováním. :) Dokázal toho dost.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Myslím, že byl dost nedocenìným panovníkem. Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné. Babenberské dìdictví by jistì Pøemysl bez Václavovy podpory nezískal. Rozvoj mìst, kolonizace, rytíøská kultura v Èechách, zlepšování ekonomické situace zemì. Dost nevyrovnaný èlovìk - na jednu stranu lhostejnost k manželce (aèkoliv nevíme, co jí pøedcházelo), na druhou stranu možná až patologický vztah k matce a sestøe Anežce...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

jako osobnost musel byt fakt zvlastni. Schopnej, nadanej a asi trochu divnej. Napada me, jestli v tom nehral nejakou roli jeho fotrik...
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Øekla bych, že u všech jeho dìtí. Pøemysl asi chtìl pro dìti to nejlepší, jinak byl autorita, despota, proti nìmu asi nìžná máma Konstancie... Možná žil Václav s pocitem, že se mu nikdy nevyrovná... No vùbec se mi líbí ty vztahy v jejich rodinì ke konci Pøemyslova života... Teda když zapomenu na vìèný spory s bratrem Pøemyslem, myslím, že tam rodina i celkem fungovala. Narozdíl od pozdìjších dob (Anna vs. Eliška). Taky to možná bylo lidmi, kteøí tu rodinu vytváøeli, a také tìmi, kteøí je ovlivòovali - Konstancie, Anežka, to byly asi obìtavé ženy bes diskuse, ale i Anna, provdaná do Slezska, ovlivnìná svou tchýní, sv. Hedvikou, a Judita Korutanská - tam ty vazby vlastnì pøetrvaly do vlády Pøemysla. Vždy jeho bratranci z Korutan a Slezska byli vychováni v Praze. (Zase jsem odboèila :D .)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote: Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné.
Podle toho jak to myslíš... Za Pøemysla se válèilo v Øíši. Pøedtím se válèilo také dost, ovšem povìtšinou to bylo taky venku - Slezsko, Rakousko. Když už se k nám cizinec dostal, tak pouze jako spojenec vyhnaného Pøemyslovce, který táhl na Prahu. Ale za Václava se obecnì válèilo míò, ovšem víc s cizinci, než mezi sebou...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:Myslím, že byl dost nedocenìným panovníkem. Vždy kromì Pøemyslova povstání a tatarù na Moravì (a samozøejmì pohranièních šarvátek na èesko-rakouské hranici) u nás nebyla vojska, což tehdy nebylo až tak bìžné. Babenberské dìdictví by jistì Pøemysl bez Václavovy podpory nezískal. Rozvoj mìst, kolonizace, rytíøská kultura v Èechách, zlepšování ekonomické situace zemì. Dost nevyrovnaný èlovìk - na jednu stranu lhostejnost k manželce (aèkoliv nevíme, co jí pøedcházelo), na druhou stranu možná až patologický vztah k matce a sestøe Anežce...
Jestli mohu trochu rozvinout tu rytíøskou kulturu - u Václava to asi opravdu v Èechách poøádnì zaèalo. První turnaje jsou spojeny s jeho oblíbencem Ojíøem z Friedberka, za nìj máme prvního doloženého minnesangera ve službách èeského krále reinmara von Zweter.
Václava I. tam vylíèil jako ctitele žen (inu Pøemyslovec) a podporovatele umìní.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Podle toho jak to myslíš... Za Pøemysla se válèilo v Øíši. Pøedtím se válèilo také dost, ovšem povìtšinou to bylo taky venku - Slezsko, Rakousko. Když už se k nám cizinec dostal, tak pouze jako spojenec vyhnaného Pøemyslovce, který táhl na Prahu. Ale za Václava se obecnì válèilo míò, ovšem víc s cizinci, než mezi sebou...
Myslela jsem to tak, že to je jedna z jeho typických charakteristik jeho vlády, ne jediná:)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Udajne zlato zpusobuje nebo zhorsuje bolesti hlavy. A pokud nekoho boli hlava, tak zvoneni musi byt peklo. Takze prichazim s teorii, ze Vaclava mohla stale nebo casto bolet hlava a proto mel radsi lesni ticho a klid. Migrena? Kdo mate zkusenosti s bolenim hlavy - co myslite :?:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Jak to bylo vlastnì s tìmi Mongoly? trubadúøi ho opìvovali jako zachránce (køesanské) Evropy, získal si tím ohromnou prestiž, v publikacích o nìm (viz napø. Žemlièka - Poèátky Èech královských) jsou zmínky o jisté snaze Václava o spolupráci pøi obranì pøed Mongoly, na druhou stranu obecnì se o tom moc neví, mám navíc doma jednu knihu - podotýkám, že je populární - s kapitolkou o Mongolech - a o našem Václavovi ani zmínka:(
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Jak to bylo vlastnì s tìmi Mongoly? trubadúøi ho opìvovali jako zachránce (køesanské) Evropy, získal si tím ohromnou prestiž, v publikacích o nìm (viz napø. Žemlièka - Poèátky Èech královských) jsou zmínky o jisté snaze Václava o spolupráci pøi obranì pøed Mongoly, na druhou stranu obecnì se o tom moc neví,
Václav spìchal na Lehnici, ale nestihl pomoci Pobožnému (díkybohu), takže opìvòoval pohranièí. To se ale ukázalo jako nedostateèné, když Mongolové projeli Moravou (cíl tažení bylo porazit Bélu), Nìjaký zbloudilý koøistný oddíl byl poražen u Žitavy Václavem a snad došlo k nìjakému vítìznému boji u Olomouce. Nikdy to nebyl støet s celou armádou, vždy jen potyèky s plenícími bandami. Tou dobou se Mongolové dozvìdìli o smrti hlavního velitele, tak jejich vojevùdci rychle spìchali do východní Asie (ne)dìlit se o moc.
Proto západní Evropì mohlo pøijít, že je nìjak zázraènì zastavil právì Václav.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Mimochodem - kolem Lehnice jsem projíždìla, je to strašnì blízko! èlovìk si to ani neuvìdomí... Teï mì napadlo, že tam pøeci jen nìjaké opevnìní být muselo, pøeci jinak by to vzali rovnou na jih pøes Èechy, a nevraceli by se zpátky, aby to vzali pøes Moravu.
p(o)sel z budoucnosti

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Ježek wrote:Václav spìchal na Lehnici, ale nestihl pomoci Pobožnému (díkybohu), takže opìvòoval pohranièí. To se ale ukázalo jako nedostateèné, když Mongolové projeli Moravou (cíl tažení bylo porazit Bélu), Nìjaký zbloudilý koøistný oddíl byl poražen u Žitavy Václavem a snad došlo k nìjakému vítìznému boji u Olomouce. Nikdy to nebyl støet s celou armádou, vždy jen potyèky s plenícími bandami. Tou dobou se Mongolové dozvìdìli o smrti hlavního velitele, tak jejich vojevùdci rychle spìchali do východní Asie (ne)dìlit se o moc.
Proto západní Evropì mohlo pøijít, že je nìjak zázraènì zastavil právì Václav.

Dovolim si oponovat.Vmongolskem lidovem folkloru se vypravi ze prave jejich velka armada byla zastavena na ceskem uzemi.(konkretne na morave)ja vim je to folklor kterej nic nemusi rikat ale kdyz se mluvi o armade??? :roll:


Nekolik badatelu a snad i nekteri historici se pripojuji k domence ze prave u oOlomouce doslo k vetsimu stretu.
Stoji za to se zajimat vic nez napsat jen par radku.Zvlast kdyz v lidovem folkloru se vyoravi "to a to".Pokud vim mongolove narazily nekolikrat ale nejak prilis se tim nechlubily natoz aby se o tom vypravelo malejm detem jeste dnes.Ale s bitkou u Olomouce to tak je!!!

Pokud sou nazory alespon z 50%pravdive tak mongolci narazily vlivem (asi podceneni) ve stylu boje kterej jim nevyhovuje.(Utocit na kopec kde se branily muzi sesikovany pomoci falandy,falangy-zname z alexandra velikeho v jehoz podani byla takova armada neporazitelna)
Proto je mozne ze mongolove zaznamenali necekane ztraty kdy se nekolikrat marne snazily prolomit tuhle fenomenalni barieru az se to dostalo do povesti...
No nevim posudte sami popr .si to zjistete take sami.Ja mam ted na praci trochu odlisne veci ale rad si to prectu a az bude trosku casu zacnu se o to malinko zajimat. :twisted:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Vmongolskem lidovem folkloru se vypravi ze prave jejich velka armada byla zastavena na ceskem uzemi
¨V Mongolsku mohli být tak daleko od reality jako tøeba ve Španìlsku. Pouze ohlas toho, že se Mongolové stoèili k východu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak jsem si zase hrála s mapièkou...

Image

Tataøi táhli od Lehnice zpátky, aby vpadli na Moravu. Èechy byly pravdìpodobnì dobøe opevnìné, asi pomohly i hory, že nezaútoèili do Èech od severu. Od Lehnice na Opavu je cca 250-300 km (podle toho, kudy se jde :) )
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:
Tataøi táhli od Lehnice zpátky, aby vpadli na Moravu. Èechy byly pravdìpodobnì dobøe opevnìné, asi pomohly i hory, že nezaútoèili do Èech od severu. Od Lehnice na Opavu je cca 250-300 km (podle toho, kudy se jde :) )
Podél Odry a Moravy byla nejjednodušší cesta do Uher. Václavovi opevòovací prace mohly znamenat záseky a pohranièní opevnìní v našem pohoøí.
U té Žitavy to byl asi jen nìjaká plenivá družina, pokud se vùbec chtìla dostat na jih, tak asi podél Labe - a øádnì si zarabovat cestou...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Spíš mi pøijde zvláštní, že nevpadli do Èech, ale vraceli se už vydrancovaným Slezskem.