Jiří z Poděbrad - král dvojího lidu

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Jiří z Poděbrad - král dvojího lidu

Unread post by Jiří Motyčka »

Byla pro Jiřího z Poděbrad, husitského krále jeho konfese handicapem, stala se mu přítěží na trůnu, ze kterého vládl zemi, v níž jako první v Evropě bylo legálně povoleno dvojvěří Jihlavskými kompaktáty?...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Král dvojího lidu

Unread post by Jiří Motyčka »

To, že král Jiøí z Podìbrad byl kališnického vyznání, mu co se týèe vnitøní politiky spíše pomáhalo, vždyt' kraloval v zemi, kde se Jihlavská kompaktáta stala souèástí zemského zákona, chcete-li ústavy. A navíc! Jiøí z Podìbrad se zavázel k tomu, že pro obì strany, jak kališnickou tak i katolickou bude dobrým a nestranným králem, a to se po celou dobu svého panovnického mandátu snažil upøímnì dodržet.
Jiná situace byla ve sféøe zahranièní politiky. Tam byla pro nìho jeho konfese skuteèným handicapem, protože pro papežskou kurii mající politický vliv na zbytek Evropy byl Podìbrad kacíøským králem vládnoucím kacíøské zemi. Situace se ještì zhoršila po jednostranném zrušení Basilejských kompaktát papežem Piem II. 31. bøezna 1462. Tento akt Aenease Silvia Piccolominiho, znalce èeského prostøedí a autora humanistického historického díla Kroniky èeké (Historia Bohemica) byl však ve své podstatì aktem protiprávním ve smyslu mezinárodního práva.
Last edited by Jiří Motyčka on 23 Jan 2008 09:25, edited 1 time in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

krátké hodnocení neodborníka na pozdní støedovìk

Unread post by Ježek »

na posledním èeském králi bych nejvíce ocenil, jeho toleranci vùèi katolíkùm. Aè byl sám vychován v husitském duchu, toleroval ve své zemi katolíky. Narozdíl od mnoha králù po nìm. Oznaèovat èeské zemì za kacíøské a provádìt v tom duchu opatøení - akce proti králi (po otci Rumun, po matce Chorvat Matyáš Korvín, jednota katolických pánù), nemìly nic s náboženstvím spoleèného.
Významné + je, že dokázal "sjednotit" èeské království a hospodáøsky ho obnovit ( obnovení ražby grošù), ovšem ne na pøedrevoluèní úroveò. Rozvíjelo se i umìní.
Poselstva èeských pánù - taktéž téma samo o sobì. Pøedbìhl ale svoji dobu. By to celé mìlo být namíøeno proti Turkùm.
Chválit i kritzovat se dá jeho kariéra z ne tolik významného šlechtice na krále. Z toho pohledu se dá pochopit vznik Zelenohorské jednoty, jako pokraèování boje poražené strany vùèi pánovi z Podìbrad.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

absurdní pøímìr

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Pro mì to je období, kde jsem spíš jen na návštìvì a tak obdivuji obrazy po stìnách než abych kritizoval nevhodnost nìjakého mobiliáøe. :D
Ale pøesto se nemùžu ubránit dojmu, že Jiøík Podìbradský byl náš první president v historii.
Nebyl z panovnické dynastie, nebral si významnou princeznu, ani královnu-vdovu. A pøesto byl zvolen za panovníka zemì. Nevím proè mám z nìj víc dojem "proto-presidenta" než feudálního panovníka....
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: krátké hodnocení neodborníka na pozdní støedovìk

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:na posledním èeském králi bych nejvíce ocenil, jeho toleranci vùèi katolíkùm. Aè byl sám vychován v husitském duchu, toleroval ve své zemi katolíky. Narozdíl od mnoha králù po nìm. Oznaèovat èeské zemì za kacíøské a provádìt v tom duchu opatøení - akce proti králi (po otci Rumun, po matce Chorvat Matyáš Korvín, jednota katolických pánù), nemìly nic s náboženstvím spoleèného...
Ano.
Matýáš Korvín byl bezcharakterní èlovìk konající zištnì jen ve svùj prospìch a bez skrupulí. Toto negativní hodnocení se týká snad nejvíce jeho vztahu ke králi Jiøímu, svému tchánovi...
Ježek wrote:...Významné + je, že dokázal "sjednotit" èeské království a hospodáøsky ho obnovit ( obnovení ražby grošù), ovšem ne na pøedrevoluèní úroveò. Rozvíjelo se i umìní...
Ano, toto je možná jeho nejvìtší pøínos pro Èeské zemì, protože jejich devastace ve všech oblastech života spoleènosti po husitských válkách byla obrovská...
Ježek wrote:... Pøedbìhl ale svoji dobu...
V tomto ohledu opìt narazil na nepøipravenost doby, obdobnì jako reformace èeská.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: absurdní pøímìr

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:... Ale pøesto se nemùžu ubránit dojmu, že Jiøík Podìbradský byl náš první president v historii...
Hm, hm, velice zajímavý pohled na Jiøího a netradièní pøirovnání, které ale vùbec není od vìci. Proè? Je to z hlavnì z dùvodu autorství jeho diplomatických mezinárodních projektù, které pøedbìhly dobu témìø o pùl tisíciletí!...
p(o)sel z budoucnosti

nemanzelske dite?

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Jiri je mozne alespon pripustit nejakou uvahu o tom ze Podebrad byl podle tehdejsich odpurcu oznaceb jako nemanzelske dite?
Je mozne alespon pripustit nejakou uvahu?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: nemanzelske dite?

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Jiri je mozne alespon pripustit nejakou uvahu o tom ze Podebrad byl podle tehdejsich odpurcu oznaceb jako nemanzelske dite?...
Domnívám se, že ne. Jeho otec Viktorin Boèek z Kunštátu byl významný šlechtic neménì významného moravského rodu. Už jen skuteènost, že Jiøí z Podìbrad je považován za jediného èeského krále, který nepocházel z panovnické dynastie, je z historického pohledu pozoruhodná. Proto si vùbec nedovedu pøedstavit, že by byl zvolen èeským králem levoboèek...
Last edited by Jiří Motyčka on 20 Feb 2007 09:29, edited 1 time in total.
p(o)sel z budoucnosti

Re: nemanzelske dite?

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Jiøí Motyèka wrote:
p(o)sel z budoucnosti wrote:Jiri je mozne alespon pripustit nejakou uvahu o tom ze Podebrad byl podle tehdejsich odpurcu oznaceb jako nemanzelske dite?...
Domnívám se, že ne. Jeho otec Viktorin Boèek z Kunštátu byl významný šlechtic neménì významného moravského rodu. Už jen skuteènost, že Jiøí z Podìbrad je považován za jediného èeského krále, který nepocházel z panovnické dynastie, je z historického pohledu pozoruhodná. Proto si vùbec nedovedu pøedstavit, že by zvolen èeským králem levoboèek...

Takze neni mozne ze ti co ho takhle osocily rekli jen to co by u papze hralo velkou vahu?Co by papeze utvrdilo dat Jiriho do klatby?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: nemanzelske dite?

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Co by papeze utvrdilo dat Jiriho do klatby?
Kdyby byl Jiøí z Podìbrad levoboèek, ale katolické konfese, tak jeho nemanželský pùvod by bylo to poslední, co by papeži vadilo. To mi vìø! Èímž jsem zároveò odpovìdìl na to, co øímské kurii vadilo ze všeho nejvíce.
Podìbrad musel však èelit daleko hloupìjší, ale o to více nepøíjemné pomluvì, tìžko v tehdejší dobì vyvratitelné, totiž, že otrávil Ladislava Pohrobka...
p(o)sel z budoucnosti

Re: nemanzelske dite?

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Jiøí Motyèka wrote:
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Co by papeze utvrdilo dat Jiriho do klatby?
Kdyby byl Jiøí z Podìbrad levoboèek, ale katolické konfese, tak jeho nemanželský pùvod by bylo to poslední, co by papeži vadilo. To mi vìø! Èímž jsem zároveò odpovìdìl na to, co øímské kurii vadilo ze všeho nejvíce.
Podìbrad musel však èelit daleko hloupìjší, ale o to více nepøíjemné pomluvì, tìžko v tehdejší dobì vyvratitelné, totiž, že otrávil Ladislava Pohrobka...

Ja fakt netusim kdyz tak to opravim ale sem myslel ze umrel na leukemii.Ale co kdyz ne.Podebrad jiste zadnym svatouskem nebyl a nebal se ani uplacet aby byl zvolen zemskym spravcem.Presto ta otazka te otravy je docela zajimava
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: nemanzelske dite?

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Ja fakt netusim kdyz tak to opravim ale sem myslel ze umrel na leukemii...
Naprosto správná diagnóza, "doktore z budoucnosti". :D
V r. 1985 byly ostatky Ladislava Pohrobka podrobeny všestrannému prùzkumu nejmodernìjšími dostupnými metodami týmem nejkvalifikovanìjších odborníkù pod vedením antropologa MUDr. Emanuela Vlèka, DrSc. Ostatky byly zkoumány antropologicky, toxikologicky, rentgenologicky, sérologicky a histologicky. Závìr prù-zkumu byl nejen jednoznaèný, ale zárovìò i senzaèní. Ladislav Pohrobek nebyl otráven, ale zemøel na chorobu, kterou støedovek neznal a ani znát nemohl, totiž na jednu z forem leukémie hemoblastózu. Nakonec i pøíznaky popisované v pramenech (podkožní hematomy, tj. krevní výrony v podobì tmavých skvrn, zduøení uzlin a v koneèné fázi srdeèní selhání) odpovídají tomuto onkologickému onemocnìní. Povìst Jiøího z Podìbrad byla tedy po pùl tisíciletí takøíkajíc "in memoriam" dokonale oèištìna.
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Ale co kdyz ne...
Sám z pøedchozího vidíš, že tato otázka je již bezpøedmìtná a nemùže obstát!
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Podebrad jiste zadnym svatouskem nebyl a nebal se ani uplacet aby byl zvolen zemskym spravcem...
To, èemu ty øíkáš, že "nebyl žádnym svatouškem", já nazývám pragmatickým a brilantním politikem, kterého si v tomto ohledu smìle dovolím porovnat i s Karlem IV. a kterému souèasní politici nesahají ani po kotníky...
p(o)sel z budoucnosti

Re: nemanzelske dite?

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

To, èemu ty øíkáš, že "nebyl žádnym svatouškem", já nazývám pragmatickým a brilantním politikem, kterého si v tomto ohledu smìle dovolím porovnat i s Karlem IV. a kterému souèasní politici nesahají ani po kotníky...[/quote]


Prave techto panovniku u nas bylo potreba.Nebat se odporu slechty a prosazovat zajmy ceske zeme za jakychko-li podminek.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: nemanzelske dite?

Unread post by Jiří Motyčka »

Jiøí z Podìbrad patøí bezesporu mezi nejvýznamnìjší panovníky na èeském královském trùnu. Tuto skuteènost je tøeba akcentovat o to víc, že jak už jsem se zmiòoval, Podìbrad byl jediným našim králem, který nepocházel z panovnické dynastie. Právì proto jeho mandát nìkteøí souèasní "znalci" historie zpochybòují s tím, že jeho volba nebyla právoplatná(!). Tuto záležitost jsme dlouho probírali na fóru http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=12 . Rád bych tuto debatu pøenesl i na toto fórum, a proto se ptám: "Co si o tom myslíte, vy?"...
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Prave techto panovniku u nas bylo potreba.Nebat se odporu slechty a prosazovat zajmy ceske zeme za jakychko-li podminek.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

No ono je to tìžké a vždycky trochu nápadné, kdykoliv je nìco nového. Zpochybòování mandátu Jiøího by bylo stejné jako napø. u MArie Terezie nebo tøeba všech králù po vymøení Pøemyslovcù... Myslím, že volba panovníka "ze støedu" byla v té dobì jediným možným øešením, jak uchránit Èechy pøed obèanskou válkou, dìlením èi jinou pøíšerností...
Které historiky máš, Jirko, na mysli? Trochu jsem se zabývala kontinuitou BEnešovy vlády po Mnichovu. Ta byla nejen o 600 let mladší, takže pravidla národního i mezinárodního práva byla mnohem vyspìlejší, ale otázka její kontinuity stojí podle mì mnohem víc "na vodì" než volba Jiøího.
A navíc, podle známého hesla - právo svìdèí silnìjšímu :)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Mandát

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:...Které historiky máš, Jirko, na mysli? ...
Spíš než historiky jsem mìl na mysli tyto "znalce"...
Jiøí Motyèka wrote:...jeho mandát nìkteøí souèasní "znalci" historie zpochybòují s tím, že jeho volba nebyla právoplatná(!). Tuto záležitost jsme dlouho probírali na fóru http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=12 ...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

tak jsem se dívala na tu diskuzi... pøijde mi, že vìtšina lidí, kteøí kritizují jeho volbu, neví, o èem mluví. Podle Zlaté buly sicilské totiž na trùn nastupuje zvolený panovník, pøièemž primogenituru vùbec nezakotvuje, ta vyplývala z tehdejšího obyèejového práva a nesporného práva Pøemyslovcù na èeský trùn. Myslím, že Fridrich II. v dobì jejího vydání nepøedpokládal, že by se králem mohl stát vlastnì králùv leník, ovšem je tam rozdíl skoro 250 let, kdy se spoleènost i chápání práva mìnilo. Proto napø. po vymøení Pøemyslovcù nebyl zvolen králem èeský šlechtic, protože to tehdy zkrátka bylo nemyslitelné... V polovinì 15. století s ohledem na okolnosti už jistì ne.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Znalci

Unread post by Jiří Motyčka »

Ano, Violo. V tomto duchu jsem se také snažil oponovat onìm "znalcùm". Marnì, neb se jednalo o tvrzení proti tvrzení, kterého se sveøepì držel(i).
Navíc v dobì, kdy byl Podìbrad zvolen králem, mìl už za sebou úspìšné období zemského správce. Byl tedy pro šlechtu èitelným a osvìdèeným kandidátem...
Viola wrote:... Podle Zlaté buly sicilské totiž na trùn nastupuje zvolený panovník, pøièemž primogenituru vùbec nezakotvuje, ta vyplývala z tehdejšího obyèejového práva a nesporného práva Pøemyslovcù na èeský trùn. Myslím, že Fridrich II. v dobì jejího vydání nepøedpokládal, že by se králem mohl stát vlastnì králùv leník, ovšem je tam rozdíl skoro 250 let, kdy se spoleènost i chápání práva mìnilo. Proto napø. po vymøení Pøemyslovcù nebyl zvolen králem èeský šlechtic, protože to tehdy zkrátka bylo nemyslitelné... V polovinì 15. století s ohledem na okolnosti už jistì ne.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Primogenitura je zpùsob rozhodování o následníky mezi potomky jednoho vládce. Vždy ale musí být nastaveny pravidla, co dìlat, když vymøou všichni potomci, buï je zvolen nový král šlechtou, nebo mùže dìdit po pøeslici. Ovšem u nás šlechta potvrzovala nástup nového panovníka, i když o nìm nebylo pochyb (také to má dlouhou genezi). Je to svým zpùsobem vyjádøení vìrnosti. Kromì toho existuje ještì nástupnická dohoda vládce se šlechtou Všechno je ale jen teorie (kolikrát velmoži porušili seniorát...), u nás dlouhým vývojem, šlechta dostala právo a zodpovìdnost volit v pøípadì smrti krále - posledního z vìtve, nového zástupce. Možnost dìdit po pøeslici byla podružná záležitost, pouze argument, nikoli závazek. Odepøení vìrnosti králi, se tak mohlo rovnat volbì jiného...
Šlechta mohla zvolit kohokoli - tedy i jednoho z nich. Riskovala tím sama, že ji nìjaký okolní monarcha násilím donutí zvolit nìkoho jiného.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Jiøí z Podìbrad byl již krátce po tøicítce nazývan souèasníky úboreèek (mohutný, zavalitý èlovìk). V r. 1464 ve vìku ètyøicetipìti let se dokonce písemnì omluvil papeži, že za ním nemùže pøijet do Øíma, nebo jsme nyní obtíženi nadmìrnou tlouškou svého tìla. Ke konci života se již témìø nemohl pohybovat a pøi balzamování Podìbradova tìla bylo jeho bøicho na píï obrostlé tukem. Známky tìžké obezity byly nalezeny i na jeho kostøe. Podle Emanuela Vlèka za to zøejmì mohla endokrinní porucha.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!