Jan Nepomucký

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus

Mìl být Jan Nepomucký svatoøeèen?

Ano, protože to byl muèedník
15
28%
Ano, protože s jeho svatostí jsou spojovány zázraky
5
9%
Ne, protože jeho svatoøeèení bylo úèelové, mìl se stát v dobì temna jakousi protiváhou k Husovi
25
46%
Nevím
9
17%
 
Total votes: 54

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Huler v. Jenštejn a Nepomuk

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Já se naopak domnívám, že byl natolik naoèkován svými nohsledy (Hullerem aj.)...
Dobøe, žes tohoto králova milce pøipomnìl. Patøil asi mezi Jenštejnem nejvíce pøehlíženého a ten tuto pøezíravost oplácel primitivním a okázalým pøedvádìním své „všemocnosti“ pod ochranou krále. Jednalo se o již naznaèované porušování kanonického práva rychlým „odsouzením“ klerikù podle svìtského právního øádu.
V r. 1392 nechal podkomoøí Zikmund Huler stít nebohého studenta klerika, který byl pøistižen pøi krádeži v kostele, pozdìji nechal utopit(!) exekutora papežského mandátu o pùhonu a s arogancí sobì vlastní se v tomto antiklerikálním tažení vyžíval. Jeho excesy se dìly v rámci králem dùslednì prosazované vnitropolitické strategie podøízení moci církevní moci svìtské. Na tom by samo o sobì nebylo nic špatného, kdyby to nebylo provázeno oním flagrantním porušováním kanonického práva ze strany svìtské moci. Královský podkomoøí v tomto ohledu opravdu „vynikal“.
Huler byl nakonec pøedvolán pøed arcibiskupský soud a vykonavatelem pøíkazu byl povìøen no kdo jiný, než doktor dekretù Johánek z Pomuku. Abychom si dokázali pøedstavit, jaký respekt tento zatykaè u Hulera zpùsobil, ukazuje reakce podkomoøího. Vysmál se nastalé situaci tím, že k soudu se dostaví pouze s kopiníky v poètu 200. Vìdom si své královské ochrany z toho udìlal frašku, kterou povýšil ad absurdum, když následnì nechal upálit dalšího klerika z nám neznámého dùvodu. Jenštejn nad ním vyhlásil klatbu. A král? Pøikázal královským mìstùm, aby Hulerovi složila nový slib vìrnosti…
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Huler v. Jenštejn a Nepomuk

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...A král? Pøikázal královským mìstùm, aby Hulerovi složila nový slib vìrnosti…
Typický obrázek Èeského království za vlády psycholabilního krále Václava IV. Takovýchto právních a morálních excesù byla spousta. Markvartovi z Vartemberka je kronikami pøièítána vina, že jako první porušil dlouhodobý mír po Karlu IV. (To byla první Václavova obì).
Ale vše se stupòovalo do té míry, že zaèali být agresivnì usmrcováni odpùrci i z nejvyšších kruhù (Johánek z Pomuka), není pak divu, že když ani tento vrchol královy krvežížnivosti nestaèil (následoval zanedlouho Hus). Proti tomu vystoupil, v zájmu své vlastní bezpeènosti, celý národ. A když ožralý král spatøil, že již situaci nezvládne, trefil ho šlak.
Nevyznìlo to snad moc zaujatì? :lol: Øíkalo se mi skoro jako pohádka. :D
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: nemec zvolen za ceskeho patrona.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Nova era parodovanych dejin dovoluje zvolit za ceskeho svetce cloveka kterej ma nemeckej puvod,byl chovan v nemecke rodine...
Jan Nepomucký byl podle tehdejšího støedovìkého pohledu Èech! To je nutné si uvìdomit, tøebaže byl pùvodem národnosti nìmecké.
Nìkteré oblasti osídlené sudetskými Nìmci, vysídlené po válce, byly také Nìmci osídlené podle písemných pramenù nepøetržitì od 14. století. Tito lidé už nebyli Nìmci nikdy v pravém slova smyslu. Kdyby pøišli do Nìmecka, byli by to pøistìhovalci, a kdyby tu zùstali, nebyl by pohled na nì jiný... Šest staletí zde žili a jejich nìmectví bylo jiné než øíšských Nìmcù, a už za Monarchie nebo ve støedovìku.
p(o)sel z budoucnosti wrote:...jasne vyplyva ze "nas"cesky svetec nemeckeho puvodu se stal obeti politickeho intrikareni.
Toto jsem v pøedešlých pøíspìvcích oznaèil za lži, které mají poškodit obraz Nepomuckého v oèích tìch, kteøí na to nemají svùj názor. (Podobná taktika je zhusta využívána na rùzné skupiny lidí, jako v minulosti byly ženy, homosexuálové, vegetariáni aj.)
Kdo posuzuje svìtcovu legendu "od poèátku", v souladu s písemnými záznamy, z toho by nìco takového ani nemohlo vypadnout. Vrcholem je pak všeobecnì rozšíøená teze, že "si Nepomuckého vyrobili Habsburkové." :roll:
p(o)sel z budoucnosti

Re: nemec zvolen za ceskeho patrona.

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Neni treba az moc fanaticky obhajovat schozene telo z kamenneho mostu.

Znovu opakuji ze si neumim predstavit jak by mohl jeden z velkych trnu v ocich kralova zpovidat jeho "manzelku".Takovejto clovek se musi dvoru vyhejbat velkym obloukem a v kazde dobe byl kdekoli nejakej nasazenej spicl kterej by v opcanem pripade tutto zhavou novinku donesl na patricna mista.
Kralova manzelka neni jen takovej pochybnej stin kterej se muze jen tak vytratit a doprovod mela zajista Zofie az na prevet!Tudiz si ani neumim dobre predstavit jak by mohl nenavideny clovek u dvora zpovidat kralovnu.
To povazuji za cirej vymysl a i kdyz nepochybuji ze neco vedel ale nerekl to.To davam spise do souvislosti ve sporech s Jenstejnem.

Pravdepodobne doslo pri samotnem muceni k necekane udalosti-smrti.Zrejme ani nikdo necekal ze dokona a jiste jeste drive pred tim nez vubec mohl mluvit.Proto jeho se zbaveni tela vyhozenim do vlatavy!Porad nevim co na tom mate.

A jeste jedna vec.Ma vubec nekdo nejakej dukaz ze vyloveni jisteho tela se zachovalou mozkovou tkani bylo vubec jeho?Neco co je skutecne zasadni?Niceho sem si nevsimnul...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: nemec zvolen za ceskeho patrona.

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Neni treba az moc fanaticky obhajovat schozene telo z kamenneho mostu...
To opravdu ne. Ale tady nikdo snad neobhajuje "schozené tìlo z kamenného mostu", ale Johánkovo nezpochybnitelné muèednictví. Dokážeš si vùbec pøedstavit, že máš vykloubené obì ruce v rameni po "štosování", jsi natažený na žebøíku a nìkdo ti pálí boky pochodní. Nepøál bych to ani svému nejvìtšímu nepøíteli, tím ménì tobì. Znovu ponìkolikáté opakuji. Jeho smrt byla naprosto zbyteèná a absolutnì neadekvátní jeho "provinìní". A v této souvislosti je mi úplnì jedno, jestli byl Nìmec nebo Èech, barevnej nebo bílej, žid nebo køesan, víme...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: nemec zvolen za ceskeho patrona.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Neni treba az moc fanaticky obhajovat schozene telo z kamenneho mostu.
Ono totiž v tomto sporu nikdy nešlo o tìlo, jak øekl i Jirka, ale o zcela nìco jiného. Tam šlo pøedevším o rozsáhlé porušování práv nejvyšší mocí. A Johánkovo tìlo nebylo jediným, které poznalo královu nenávist; ...dopadlo však nejhùøe.
p(o)sel z budoucnosti wrote:Znovu opakuji ze si neumim predstavit jak by mohl jeden z velkych trnu v ocich kralova zpovidat jeho "manzelku"....
Ten vztah nebyl vyhrocen od poèátku - to je první vìc.
Druhou vìcí je, že se zásadnì odmítá nepomuckého úèast na zpovìdnictví, jakožto cílená (stejnì jako celá jeho legenda?).
Pøesto nikdo toto doposud nevyvrátil, aè to již krátce po jeho smrti bylo bráno za fakt, a nikdo nad tím nepochyboval.
A když už mi to bylo podsunuto, pøestože mì tato záležitost zpoèátku vùbec nezajímala, ujal jsem se tedy oposièní obhajoby; ale i tak, ani zastánci ani odpùrci "zpovìdnictví", nemají v ruce jediný dùkaz, by positivní èi negativní... :)
p(o)sel z budoucnosti

Re: nemec zvolen za ceskeho patrona.

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Znovu rikam.predlozte mi jediny dukaz toho ze vylovene telo bylo jeho a zacnu se o to zajimat! :twisted:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Johánkova smrt

Unread post by Jiří Motyčka »

Staré letopisy èeské píší o r. 1393 mj. toto: "Téhož léta utopen jest slavný doktor Johánek, vikáø arcibiskupství pražského pod mostem pražským, krále Václavovým rozkázáním, protože proti jeho vùli stvrdil byl opata kladrubského...". O Johánkovì smrti vìdìlo kolem 15(!) analistù. Pøipouštím, že jeho tìlo bylo vyloveno až po 1 mìsíci od jeho smrti a pohøbeno bylo z pochopitelných dùvodù na neznámém místì... No a co? Já porád nevim, vo co ti furt de s tim tìlem, to už je snad "mánie". Vyslovím arcikacíøskou myšlenku. I kdyby ostatky, které nakonec skonèily ve sv. Vítu, nepatøily Nepomukovi, bylo by to to poslední, co by mi na tomto muèedníkovi vadilo...
p(o)sel z budoucnosti wrote:Znovu rikam.predlozte mi jediny dukaz toho ze vylovene telo bylo jeho a zacnu se o to zajimat! :twisted:
p(o)sel z budoucnosti

Re: Johánkova smrt

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

[quote="Jiøí Motyèka"]Staré letopisy èeské píší o r. 1393 mj. toto: "Téhož léta utopen jest slavný doktor Johánek, vikáø arcibiskupství pražského pod mostem pražským, krále Václavovým rozkázáním, protože proti jeho vùli stvrdil byl opata kladrubského...". O Johánkovì smrti vìdìlo kolem 15(!) analistù.
Toto je jasnej dukaz o tom ze je to obet politicka a ne obet osobni.

Jinak vyklad slova (ne)Pomuk je mozna trosku jinej nez si myslite.

Pomukat znamena nevydavat ani hlasku to znamena ani nemluvit a nevyluzovat zadne zvuky.(tak to alespon chapu ja).
V ocich idiota jako sem ja to zni skutecne jasne ale i presto mi to nedalo a podival sem se jeste dal.on totiz jmeno mest pred kterym je napsan zapor "ne"neni nejak vubec casty.A je skutecne az moc podezrele ze v okoli pomuka tech vesnic a mist se zaporkou "ne"je skutecne hodne.proto i ja se stotoznuji s nazorem ze to nebylo jen nejake odlod cisteren kteri porad museli mlcet.Tohle byl jen jakysi lidovej folklor pri davani jmen a tentokrate se zaporkou Ne.
Jinak poloha materskeho klastera "cisteren"se jmenuje neme udoli.to tu taky treba nezaznelo a melo by!Ale priklanim se k tom,u ze pomuk a nepomuk nema nic co do odliseni.jen v tom malem uzemi si lidi davali jmena vesnic se zaporkou ne!Tomu verim vic.V praxi by to skutecne vypadalo velice kostrbate kdyby lidi rozlisovali uzemi lidu kteri mluvit muzou a lidu "cisteren"kteri mluvit nemuzou.
No nevim nevim co mi k tomu nekdo reknete.Asi me tady vynesete zase v zubech...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Johánkova smrt

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Toto je jasnej dukaz o tom ze je to obet politicka a ne obet osobni...
Ale to v pøípadì "justièní vraždy" je úplnì jedno. Jak už jsem psal, muèednictví konèící smrtí muèedníkovou je jen jedno. Muèednictví není politické, apolitické, velké, malé, menší, vìtší, je to vždy velká lidská tragedie jedince èi skupiny lidí...
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Jinak vyklad slova (ne)Pomuk je mozna trosku jinej nez si myslite. Pomukat znamena nevydavat ani hlasku to znamena ani nemluvit a nevyluzovat zadne zvuky...
Tys asi neèet mùj èlánek o Nepomuckém na hl. stránkách, nebo nepozornì.
Pro nevydávání ani hlásky existuje odvìký termín "nemukat" (napø. "Už ani nemukni, nebo uvidíš!"). Pomukávání byly naopak zvuky, jimiž se øeholníci mohli ve své pøísné øeholi "domlouvat". A jestli od toho bylo odvozeno jméno Pomuk, je pochopitelnì "pouze" hypotéza, víme...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

ves nepomuk

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:... v okoli pomuka tech vesnic a mist se zaporkou "ne"je skutecne hodne....Tohle byl jen jakysi lidovej folklor pri davani jmen a tentokrate se zaporkou Ne....
Já teï nevím, jestli mluvíme o tomtéž, ale v okolí Nepomuka jsem žádný sklon k "pøedložkování" místních jmen nenašel. Dokonce témìø žádnou takovou ves. :(
Zato jsem se celkem divil, že Nepomuk je kromì toho "pravého" na Plzeòsku, také jiný u Rožmitálu, u Písku a Èeských Budìjovic. Pak jsou ještì dva Nepomuky (opravdu v pomnožném èísle) u Telèe a Lanškrouna. :)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ves nepomuk

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Já teï nevím, jestli mluvíme o tomtéž, ale v okolí Nepomuka jsem žádný sklon k "pøedložkování" místních jmen nenašel...
Tys taky neèet mùj èlánek o Nepomuckým? :D Nebo jak tomu mám rozumìt? Jmenovalo se to místo s klášterem Pomuk a aby se odlišila blízká ves, tak si jí zaèalo øíkat "ne Pomuk" a to èasem splynulo v Nepomuk... :?:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ves nepomuk

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...Tys taky neèet mùj èlánek o Nepomuckým? ...
Klid, klid... Tvùj èlánek je skoro jako povinná èetba (v dobrém smyslu slova). Já se nehádám, dokonce si i myslím, že Posel chtìl Tvoji teorii o pùvodu jména trochu "doplnit", nebo spíš - oponovat jí? :D
No a já zas trochu oponuju jemu :( a ještì se pøitom podivuji, že v Èechách máme 6 vesnic stejného jména!
A navíc máš pravdu ještì Ty, že se nejdøív øíkalo Pomuk což pozdìji splynulo do Nepomuku a abychom byli úplní, je dobré si øíci, že se Pomuku zaèalo øíkat Nepomuk ještì za života Johánka z Pomuku.... :D
p(o)sel z budoucnosti

Re: ves nepomuk

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

[quote="Jiøí Motyèka"]Znovu musim oponovat.Ve starocestine znamenalo mukat/pomuknout jednoznacne mlcet a nemluvit.Nevim z jakeho zdroje to mas ale ja bych za nej ruku do ohne nedaval.
Znovu opakuji ze v okoli je hned nekolik mist se zaporkou "ne".Dohledavat to skutecne nebudu verim vedeckym PRACOVNIKUM a etimologum.
Dale je pozoruhodne a to zajiste oba moc dobre vite ze pomuk a nepomuk se ve starych listinach jednoznacne shoduje tzn.ze nebyl vubec rozlisovan.
Je to naprosto stejnej priklad jak (ne)Zamyslice.U tohoto se tez nic nereozlisovalo.A urcite se najde mnohem vice. :roll:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ves nepomuk

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Ve starocestine znamenalo mukat/pomuknout jednoznacne mlcet a nemluvit...
No dyk jo. Nemluvit (neøeènit, nepoužívat øeè) neznamená mlèet. To není slovíèkaøení, jak by se nìkdo mohl mylnì domnívat. Hned to uvedu na pøíkladu souvisejícím s naší polemikou.
Protože cisterciákùm v lokalitì zvané Pomuk jejich pøísná øehole zakazovala na veøejnosti (napø. pøi práci v klášterní zahradì) mluvit, tak spolu nemluvili a museli se tedy jinak dorozumívat (napø. když chtìl mnich, aby mu jeho bratr v Kristu pùjèil rýè), jakýmisi neartikulovanými zvuky. Nemluvili tedy spolu, tzn. že pomukávali...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: ves nepomuk

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka, p(o)sel z budoucnosti wrote:...Ve starocestine znamenalo mukat..nemluvit...
Tak, milí pøátelé ve verbální zbrani, a když se øíká, že v dobì Jana Nepomuckého byly v Èechách 4 Nepomuky -vsi, znamená to snad, že každá stála u kláštera? 8)
p(o)sel z budoucnosti

Re: ves nepomuk

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka, p(o)sel z budoucnosti wrote:...Ve starocestine znamenalo mukat..nemluvit...
Tak, milí pøátelé ve verbální zbrani, a když se øíká, že v dobì Jana Nepomuckého byly v Èechách 4 Nepomuky -vsi, znamená to snad, že každá stála u kláštera? 8)
Jak sem ti rikal Nepomuk ma tu zvlastnost ze je tam az moc prilisna koncentrace jmen se zaporkou.A souhlasil si i stim ze okoli nepomuku podle pomistnejch nazvu byl nasilne osidlen.zajimava je ves Nechanice(podle nejakeho nechana se jmenovala ves lidu nechanovych).je dost mozne ze kdovijakej nechan na lid pusobil tak ze jmenovky vesnic se slovem ne se stali lidovym folklorem.Nepomuk a pomuk je stejne.V dejinach se spali stejne a ve chvily kdy nepomuk zbohatnul v tezbe uz temer vylucne Nepomuk i kdyz zase nekdy pomuk.je v tom trochu bordelismus ale myslim ze sem se chytnul spravneho stebla.prinejmensim bychom meli nechanovi spolecne dat pres drzku za to ze nam dela takove problemy :twisted:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

mosty v Praze za Nepomuka

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...byl jako mrtvej vyhozen z kamenneho mostu v praze.(kdo zaruci ze to byl skutecne karluv?)...
Mosty byly pomìrnì nároènou a významnou stavbou. Pokud se nemýlím, tak ani v Praze více mostù tou dobou nebylo.
Obecnì se historici domnívají, že severnìji od dnešního Karlova mostu, byl pod Klárovem tradièní brod, který navazoval na dnešní Kaprovu ulici smìøující na Staromìstské námìstí. Pozdìji tam byl zbudován jednoduchý døevìný most, který mìl vzít za své povodní r. 1118, ale písemnì doložen není.
Nìkdy v letech 1170-1180 byl postaven tzv. Juditin most (pojmenovaný podle manželky krále Vladislava I.). Povodeò r. 1342 však strhla i tento most a tak došlo ke stavbì mostu Karlova.
Jinak, stejnì jako stavba nìkterých hradních studní byla nákladnìjší než stavba samotného sídla, tak i most si v té dobì mohla dovolit jen vìtší a významná evropská mìsta....
Ale to nijak nesouvisí s Janem Nepomuckým. :wink:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: mosty v Praze za Nepomuka

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Povodeò r. 1342 však strhla i tento most a tak došlo ke stavbì mostu Karlova.
...
Ale to nijak nesouvisí s Janem Nepomuckým...
Ale souvisí, by jaksi nepøímo. 8) Socha uvedená u èlánku "Jan Nepomucký - život a smrt" ( http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2006120002 ) je socha Nepomuckého právì z Karlova mostu. Byla první sochou na kamenném mostì, pochází z r. 1683 a je jedinou bronzovou sochou v mostní aleji. Nejprve byl vytvoøen jakýsi hlinìný (terakotový) návrh pocházející z dílny vídeòského sochaøe Matyáše Rauchmüllera, který byl bezprostøednì následovaný modelem ze døeva od Jana Brokoffa, mj. autora plastik sv. Josefa a Kristova Køtu z toho samého mostu. Nakonec Nepomuka z bronzu odlil Nìmec Volfgang Jeroným Heroldt.
Na zábradlí pøibližnì uprostøed mostu se ještì náchází reliéf zobrazující Nepomukovo utopení.

P.S. Název po svém zakladateli nejstarší kamenný most v Praze spojující Staré mìsto pražské s Malou stranou dostal až v r. 1870(!).
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

ÈT2

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Dnes na ÈT2 v 19:00 bude struèný minidokument o Nepomuckém. :idea: