Kunhuta Haličská

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

;)
Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Chci se zeptat, jestli je nejaka literatura k teto kralovne krome Sarochovy. Vite o necem, co by obsahovalo nejake zminky o Kunhutine zivote pred Moravskym polem? Mam pocit, ze nic kloudnyho neni. :cry: Ale treba se pletu.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Chci se zeptat, jestli je nejaka literatura k teto kralovne krome Sarochovy. Vite o necem, co by obsahovalo nejake zminky o Kunhutine zivote pred Moravskym polem? Mam pocit, ze nic kloudnyho neni. :cry: Ale treba se pletu.
Obávám se, že ne - maximálnì v nìjakých knížkách o té dobì. Navíc si myslím, že v souèasné dobì o tak nádherném období našich dìjin se toho napsalo zoufale málo :!: Žemlièka napø. hodnotí Kunhuty velmi negativnì (aèkoliv si ho velmi vážím, tímhle mì fakt naštval :) , oproti tomu Vaníèek ve Velkých dìjinách III. ji hodnotí kladnì a doèteš se tam dost nových informací o dobì bezprostøednì následující po Moravském poli i o jejím slavném útìku z Bezdìzu. Mimochodem, podle nìj snad Kunhutu na Bezdìz neodvezli, ale pøijela na nìj sama, dobrovolnì...

Jo a co øíkáte na Radostný údìl vdovský? Mnì pøijde super, až na pár malièkostí se shoduje s mým názorem 8)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)
A ona je doložená? Nìkdo právì uvádí, že jo, já si zase ale myslím, že kdyby mìl manželku, tak to kroniky rozmázly trochu víc... Ale možná se pletu, zas až tak to nastudované nemám...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:
acoma wrote:Sarochova je prima, az na tu manzelku Jindrich z Lipe.:)
A ona je doložená? Nìkdo právì uvádí, že jo, já si zase ale myslím, že kdyby mìl manželku, tak to kroniky rozmázly trochu víc... Ale možná se pletu, zas až tak to nastudované nemám...
Rozmazavali jsme to o 106 v oddilu pana z Lipe. Jukni tam.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Díky, jukla jsem :) Takže jisté není zase nic :(
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Karel IV. - "kdysi se již nejjasnìjší èeská královna , když zemøel její manžel král a zanechal po sobì dìti, budoucí nástupce v tomto království, spojila v druhém manželství s jakýmsi urozeným pánem dotyèného království, jaké pøi této pøíležitosti vznikly v království rozbroje a škody, jak se království rozštìpilo a jak mimoøádnì bylo poškozeno..." tolik citace z Maiestas Carolina.
Následkem Kunhutina sòatku s "èarodìjem" z Falkenštejna byla tedy Karlova snaha vtìlit do nového zákoníku ustanovení jednoznaènì vyluèující sòatky královen vdov s pøíslušníky domácí šlechty. Podle tohoto ustanovení se sice mohla královna vdova znovu vdát, ale za
"nìkoho jiného než obyvatele království, pokud je to ovšem urozený kníže, hodný cti a stavu této královny".
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Maiestas Carolina

Unread post by acoma »

Dodávám, že tento pøedpis se mìl týkat královen korunovaných a pomazaných. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Super :)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak, diskuse o mé oblíbené královnì nám tu usíná, takže se to tu trochu pokusím rozvíøit :D Líbí se mi na ní, že se nenechala vláèet dìjinami, ale pokusila se se svým životem nìco udìlat, aèkoliv doba, v které prožila svých posledních 10 let, nebyla nijak rùžová. Úsmìvný mi proto pøijde názor prof. Žemlièky, že "Kunhuta prostì nemùže vzbuzovat mnoho sympatií". Já vždycky, když to ètu, øíkám si, že u mì jich vzbudila dost :)
U Kunhuty nemám problém s jejím vztahem k Závišovi, ale opìt pøipomínám její diskutabilní mateøský vztah k malému Vašíkovi po smrti Pøemysla Otakara II. Tam si nejsem zcela jist...
Tohle je stokrát propíraná otázka, takže já pøispìju do mlýna svou ženskou troškou... Jak uvádí Šarochová, v té dobì v 7 letech bylo normální opustit domov (v 7 letech zaèínala pážecí služba). Navíc matky - královny se vìtšinou o dìti až tak nestaraly, od toho mìly chùvy. Takže je možné, že Václav zùstal na Bezdìzu s chùvou. Vaníèek upozoròuje, že Václav byl na Bezdìz odvezen 4. února, Kunhuta 11. února v Praze vydává listinu, takže buï za ním odjela dobrovolnì pozdìji, nebo se mezitím vrátila do Prahy a pak zpìt na Bezdìz. Navíc si nedovedu pøedstavit to rozhodování matky, která buï bude sedìt u svého syna a nepomùže mu, nebo uteèe a bude se mu snažit pomoci zvenèí - tak trochu Sofiina volba, nemyslíte?
Anebo to bylo trochu jinak a v tom útìku mìl být zahrnut i Václav, jenže to prostì nevyšlo?
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

acoma wrote:Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:
v rámci pokrevního pøíbuzenství ano, jinak je docela úsmìvné, že všichni evropští panovníci se také vzájemnì vnímali jako bratranci :wink:
servo
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:Chápu to dobøe, že Kunhuta a Alžbìta Kumánka byly sestøenice? :lol:
matka Kunhuty Anna a otec Alžbìty Štìpán byli sourozenci. Lásky bych ale v tomhle "pokrevnim" vztahu pøíliš nehledala, viz Anin útìk i s korunovaèními klenoty k zeti Pøemyslu Otakarovi II.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:Lásky bych ale v tomhle "pokrevnim" vztahu pøíliš nehledala, viz Anin útìk i s korunovaèními klenoty k zeti Pøemyslu Otakarovi II.
A tøeba vraždu Bély Maèevského, Kunhutina bratra, roku 1272.
Pikantní na tom všem je, že když starý Béla IV. vìdìl, že se blíží jeho konec, zavázal si Pøemysla, svého vlastnì soupeøe, aby poskytl azyl nejen tøeba Annì, ale i dalším šlechticùm, kterým hrozilo nebezpeèí ze strany bélova vlastního syna.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote: A tøeba vraždu Bély Maèevského, Kunhutina bratra, roku 1272.
Myslela jsem, že byl zabit jedním z Kyseckých (nepamatuju jakým) za vìdomí tehdy nezletilého Ladislava na Zajeèím ostrovì. A prý obzvláštì bestiálním zpùsobem.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:Myslela jsem, že byl zabit jedním z Kyseckých (nepamatuju jakým) za vìdomí tehdy nezletilého Ladislava na Zajeèím ostrovì. A prý obzvláštì bestiálním zpùsobem.
Aha, tak možná máš pravdu. Nìkde jsem to èetla, že ho mìl na svìdomí Štìpán, ale možná to byly jenom pozùstatky jeho vlivu...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

V Anežèinì kláštìøe se našel kus náhrobku Markéty, dcery Pøemysla Otakara II. Zemøela 24.08.1277. Celý náhrobek popsal Bohuslav Balbín pøed rokem 1687 a právì on opsal latinský nápis na nìm. Asi jedno ze zemøelých dìtí POII a Kunhuty :?:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Vrah Bély Maèevského

Unread post by acoma »

acoma wrote:
Viola wrote: A tøeba vraždu Bély Maèevského, Kunhutina bratra, roku 1272.
Myslela jsem, že byl zabit jedním z Kyseckých (nepamatuju jakým) za vìdomí tehdy nezletilého Ladislava na Zajeèím ostrovì. A prý obzvláštì bestiálním zpùsobem.
Tak jsem to našla. Na konci roku 1272 Jan Kysecký po návratu z èeského azylu na Pøemyslovì dvoøe nejen, že poinformoval èerstvou královnu vdovu Alžbìtu Kumánskou o plánech èeského krále na ovládnutí západního Slovenska (tuto lukrativní nabídku od dalšího azylanta hrabìte Egidia, nebyl Pøemysl schopen odmítnout), ale také úkladnì zabil Bélu Maèevského a jeho mrtvolu prý rozsekal na kusy. Poté se stal slavonským bánem.

Zajímavé mi pøijde, že Jan Kysecký se bìhem pobytu v Èechách stihl oženit. Vzal si nejmenovanou dceru Smila z Lichtenburka, sestru Jindøicha z Lichtenburka. A vypadá to, že Lichtenburci se za vraždu a skutky vykonané svým uherským švagrem dostali do nemilosti, protože na konci roku 1272 Lichtenburci mizí z královského dvora a Jindøich se objevuje jako svìdek až na listinì z r. 1278.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Vrah Bély Maèevského

Unread post by Viola »

acoma wrote:Zajímavé mi pøijde, že Jan Kysecký se bìhem pobytu v Èechách stihl oženit. Vzal si nejmenovanou dceru Smila z Lichtenburka, sestru Jindøicha z Lichtenburka. A vypadá to, že Lichtenburci se za vraždu a skutky vykonané svým uherským švagrem dostali do nemilosti, protože na konci roku 1272 Lichtenburci mizí z královského dvora a Jindøich se objevuje jako svìdek až na listinì z r. 1278.
Už si nevzpomínám pøesnì, ale tenhle problém rozebíral J. Urban v Lichtemburcích.