Církev a Bible ve středověku

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1089
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

Církev a Bible ve středověku

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Bible, označovaná jako Kniha knih, Písmo svaté, nebo také jako kniha inspirovaná Bohem byla v historii už tolik polemizovaná, jako žádná jiná kniha. Také vede v prvenství vydaných výtisků ze všech knih vůbec.
Obecně řečeno, jde o soubor kanonizovaných knih židovského a křes?anského náboženství, rozdělujícího se do dvou částí: aramejsko-hebrejského Starého zákona (14.-4.stol.př.n.l.) a v řečtině psaného Nového zákona (seps. v průběhu 1.stol. n.l.), který byl sestaven z 27. knih včetně čtyř nejznámějších evangelií.
Nejstarší české biblické překlady vznikaly ve 14.stol.

Bible z počátku nebyla prostým lidem určena vůbec, přestože ovlivňovala život celé středověké Evropy a kázala morálku každého jedince tehdejší společnosti. Později docházelo ke zpřístupnění formou obrázkového výkladu.

Soubor desítek odlišných textů vede i k nejednotnosti obsahu a z toho pramení rozdílnost ideového výkladu, který v historii ukázal své nejrůznější stránky. V minulém století bylo nalezeno několik evangelií a dalších rukopisů, které byly označeny za apokryfy, k nimž se církev nechce znát a ostatním odkrývají ideový posun původních biblických spisů od dnešního znění...
(Bible, jakožto hlavní tepna středověkého myšlení, je velice širokým tématem. Tento témat je však věnován Jirkovi, který jeho zrod předurčil již v utnuté diskusi u Templářů...) :)
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Než se pustíme do další diskuse je třeba si některé základní skutečnosti ozřejmit, ale i zpřesnit, aniž bych zde chtěl přednášet biblistiku. Ve svých příspěvcích na toto téma se budu zabývat převážně Novým zákonem, tj. druhou částí Písma svatého, kterou jako základ svých konfesí přijali za vlastní „pouze“ křesťané. Nový zákon tak, jak ho známe dnes, vznikl v 2. pol. 1. st. a v prvních desetiletích 2. st.
Nový zákon sestává ze 4 evangelií (Mt, Mk, L, J), tj. z řeč. eu – dobrý, angelia – zprávy, poselství. První tři evangelia jsou synoptická, evangelia pro srovnání, či porovnání, čtvrté, Janovo je zváno „teologickým“. Pokračováním Lukášova evangelia jsou Skutky apoštolů, jejichž pravděpodobným autorem je také evangelista Lukáš. Následuje 21 epištol (dopisy, listy), jejichž nejvýznamnějším autorem je apoštol Pavel. Závěr Nového zákona tvoří apokalyptické Zjevení Janovo. Ústřední postavou druhé časti Bible je Ježíš (řec. Iésús, hebr. Jehóšuá - Jozue) s třemi hlavními, tzv. christologickými tituly označujícími základ víry a jeho nezpochybnitelný význam již pro první křesťanská společenství: „Kristus“, "Syn Boží" a "Pán".

Na závěr tohoto příspěvku je třeba si vysvětlit ještě 2 pojmy:
Septuaginta - (z lat. septuaginta = 70) nejstarší překlad Starého zákona z hebrejštiny do řečtiny pořízený ve 3. a 2. st. př. Kr. v Alexandrii. Podle staré legendy překládalo Starý zákon 72 učenců a zaokrouhlené číslo 70 dalo podnět k názvu překladu.
Vulgáta - text Bible, jehož překlad do latiny, popř. jazykovou úpravu dokončil r. 405 (406) po Kr. sv. Jeroným (Hieronymus, † 420). Do II. vatikánského koncilu to byl úřední biblický text.

Tolik nejstručnější úvod a nyní se již můžeme ponořit do hlubiny tématu, založeného Przemyslem de Nyestieyky. Ve svých příspěvcích se nebudu zabývat tím, co možná naznačil Przemysl, ale zaměřím se na český středověk...
Naposledy upravil(a) Jiří Motyčka dne 11 zář 2006 17:15, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Bible a èeský støedovìk

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Nejdříve používanými biblemi byly pochopitelně latinsky psané texty, jejichž základem byla Vulgáta. V těchto latinsky psaných biblích se začaly objevovat nejprve poznámky doslova mezi řádky (glosy). Ty rannější glosy jsou psané staroslověnštinou, ty pozdější staročeštinou a jsou významným dokladem o vývoji jazyka. Následují překlady již souvislejších textů Písma do češtiny pocházející pravděpodobně z 11. až 12. st. Nejprve se jednalo o starozákonní žalmy a novozákonní evangelia a byly pořizovány pro potřeby života řeholníků v klášteře.
První české překlady Bible začínají vznikat za vlády římského a českého krále Václava IV. Nejstarší český nezachovaný rukopis tzv. Leskovecko-Drážďanské bible pochází z 80. let 14. st. Z dochovaných překladů Bible patří k těm nejznámějším Olomoucká bible z r. 1417 a bible Litoměřicko-Třeboňská vzniknuvší na počátku 2. dekády 15. st. Všechny tyto překlady jsou stále pořizovány z latinsky psaných předloh, ale jsou na nich již patrné výrazné stopy Husovy reformy pravopisu.
Po vynálezu knihtisku, v r. 1488 byla vytištěna v čechách bible Pražská následovaná o rok později biblí Kutnohorskou. V poč. 70. let 15. st. je ještě u nás vytištěn Nový zákon. Další tisky 2. části Bible pocházejí z doby kolem rr. 1485 a 1498. To se již pomalu dostáváme do novověku…
český národ byl mezi prvními, které začaly nejen překládat Bibli do národních jazyků ale i tisknout. Je to nezpochybnitelným vyjádřením hlubokého vztahu české středověké společnosti k Písmu, který má kořeny právě již v husitské době.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Filosofický náhled na Bibli ve støedovìku

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Protože toto téma osiřelo a tento vývoj po jeho rozdělení jsem přesně očekával, je načase, abych se opomíjené a odstrčené „siroty“ opět ujal sám a obrazně řečeno utřel jí slzičky pod očima i vysmrkal nos nepoužitým bílým kapesníkem. :cry:
Je třeba si povědět něco o veskrze zajímavém období středověkého myšlení souvisejícího s Písmem svatým a tím je scholastika. Jedná se o středověký filozofický směr, který se snažil zdůvodnit křesťanskou věrouku především myšlením aristotelským (hl. představitel Tomáš Akvinský). Má 3 období: rané (8. - 11. století), vrcholné (13. století) a úpadek (14. - 15. století). Jedním z hlavních úkolů scholastiky bylo zdůvodňování náboženských dogmat z filozofického nadhledu a přesto z logiky věci byla scholastika podřízena teologii. Proč? Protože učí, že víra je více než rozum a pokouší se řešit některé filosofické problémy teologickou formou (např. vztah mezi obecným a jedinečným). O této tezi se můžeme donekonečna přít, ale to je asi tak vše, co s tím naděláme.
Je třeba si uvědomit, že scholastika ve své ranné fázi byla revolučním předělem v náboženském myšlení, protože si, přátelé, představme, že na křesťanskou věrouku se začalo pohlížet prizmatem takových „pohanů“, jakými byli Platón a Aristoteles. Teologové již ve 12. st. neměli problém s tím, aby se pro ně víra, náboženství a biblické texty staly filozofickými kategoriemi, pro něž byly jakýmisi standardy učení takových osobností antické filosofie, jakými byli výše uvedení starořečtí filozofové.
Ranný středověk se spokojoval pouze s tím, že rozvíjel teologii Písma v duchu starokřesťanské patristiky. Patristika je studium textů starokřesťanských spisovatelů (církevních Otců) zhruba do 7. až do poloviny 8. st. V pozdějším období charakterizovaném sjednocováním křesťanského Západu, rozšiřováním obzorů např. křížovými výpravami a v neposlední řadě zintenzivněním duchovních vazeb mezi národy začaly být mantinely patristiky příliš úzkými. Bylo nutno do teologických studií Písma zapojit hlubší analytické myšlení a rozšířit o novou dimenzi. K tomu se „pohanská“ filozofie skvěle hodila a to vč. jejího pojmosloví. Toto intelektuální úsilí církevního prostředí vrcholí ve 13. st. Aristoteles byl postupně zbaven „pohanského“ obsahu, byl "vzkříšen", „pokřtěn“ a již nic nestálo v cestě tomu, aby byl vzat za vzor nové, moderní filosoficko-teologické metody posuzování Písma svatého a křesťanské věrouky vůbec. K tomu byla velice vhodná právě Aristotelova pojmová řeč. Tuto zcela novou metodu revoluční povahy nejprve přijaly chudé žebravé řády, aby se později těžiště vědeckého teologického výzkumu a křesťanské badatelské činnosti začalo přesouvat na nově vznikající první univerzity. Ale to už je jiná kapitola…
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Jiøí Motyèka píše:Než se pustíme do další diskuse je třeba si některé základní skutečnosti ozřejmit, ale i zpřesnit, aniž bych zde chtěl přednášet biblistiku...
Ještě jeden doplněk, jehož definice se, alespoň doufám, bude zamlouvat i Przemyslovi.

Apokryfy - náboženské spisy, které nebyly zařazeny do Písma svatého. Některé tzv. deuterokanonické knihy jsou přijímány katolickou východní církví, ale západní katolické, protestantské církve ani židovské náboženství je neuznávají. Každé dílo, jehož autorství je sporné nebo jehož obsah není považován za autentický, může být prohlášeno za apokryf, to však neznamená, že by nemělo historickou či jinou hodnotu.
Naposledy upravil(a) Jiří Motyčka dne 10 lis 2006 11:52, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1089
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

Re: Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Takovýto výklad se zdá být objektivní (necírkevní?:? ) a mě se samozřejmě zamlouvá! :D
Jiøí Motyèka píše:...Každé dílo, jehož autorství je sporné nebo jehož obsah není považován za autentický, může být prohlášeno za apokryf...
Ale právě tato věta vždycky trčí ve vzduchu. Copak se ví, kdo sepsal evangelium Janovo, Matoušovo...? Tito jmenovaní to jistě nebyli a podobně je tomu i s apokryfními evangeliemi a proto to vyčleňování mi staví srst do pozoru a alarmuje na potencionální výskyt politické selekce :D
Dobře, že´s tuto definici apokryfů "vyvěsil".
(...ve vedlejší kapitole se pak budem moc bavit o tom, proč se právě ta hodnotná, ale nezařazená evangelia, někomu nelíbila k šíření "slova božího" :D ;) )
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky píše:Takovýto výklad se zdá být objektivní (necírkevní?:? ) a mě se samozřejmě zamlouvá!...
Tak to jsem rád... :)
Przemysl de Nyestieyky píše:... Copak se ví, kdo sepsal evangelium Janovo, Matoušovo...? Tito jmenovaní to jistě nebyli ...
Samozřejmě, že se to neví a autoři 4 zařazených evangelií jsou také neznámí. V tom se neliší od těch apokryfních...
Przemysl de Nyestieyky píše:Dobře, že´s tuto definici apokryfů "vyvěsil".
Chtěl jsem to již udělat při založení tohoto tématu, ale pak jsem si řekl, přece tady se nebudeme bavit o těch nezařazených. A co z toho vzešlo... :(
(Ale tyto 2 naše poslední příspěvky měly asi být zase v tom "jiném" tématu.)
Uživatelský avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Příspěvky: 1089
Registrován: 09 čer 2006 15:05
Bydliště: in Alta civitate
Been thanked: 1 time

Re: Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka píše: (Ale tyto 2 naše poslední příspěvky měly asi být zase v tom "jiném" tématu.)
On to je takový kruh...chodí se pořád dokola, protože se jedna věc zády opírá o druhou. Á propos, kdo ví, jak by konečné znění Bible vypadalo, kdyby se kanonizace kodexu listin tehdy ujmul někdo jiný? (...a jé, náběh na paralelní historii :oops: ) Ale já myslím, že to s tím pořád souvisí... ;)
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Re: Základní pojmy - Nový zákon

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky píše:... kdo ví, jak by konečné znění Bible vypadalo, kdyby se kanonizace kodexu listin tehdy ujmul někdo jiný?...
Ale kdo např.? Dle mého názoru těch možností moc nebylo, když odmyslíme "čerstvě" konvertované římské, řecké a maloasijské vyznavače pohanských náboženství na křesťanskou víru...
(Ale utíkáme od tématu "Bible ve středověku"...)
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Kláštery

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky píše:...proto by jistě nebylo od věci, v tématu Středověká bible, nasměrovat diskusi trochu tímto směrem... Tedy… rozšíření klášterní působnosti...
Mnišství vzešlo z té nejčistší podstaty křesanství. Základním cílem mnišství bylo následovat Krista a žít v zářném světle jeho charismatu. Vzdává se majetku, rodinného života a svodů těla (rigidní celibát). Uzavření se světu za kamennými zdmi klášterů nemělo být samoúčelným aktem směřujícím k askezi, ale mělo vést řeholníky v tichu klášterních místností a zahrad k rozjímání a důslednému uplatňování Písma svatého nejen v jejich životě. Meditace se tady netýkala pouze cesty ke spáse a pomoci svým bližním, ale i Bible, tj. studia biblických textů a biblického poselství.

Ještě dávno před reformačními snahami Viklefa, Husa a Luthera, který byl také mnichem, došlo k reformním hnutím na půdě klášterů. První takový reformní antifeudální pokus souvisí s krizí církvi již v 9.(!) st. a jeho střediskem byl nově založený (kolem r. 910), nezávislý klášter v burgundském Cluny. Tato první krize v církvi souvisela právě se závislostí klášterů na světské moci. Clunyjští řeholníci se kromě nápravy církve, meditaci a motlitbám za všechny křesany věnovali též rozvoji věd(!), opisování vzácných manuskript a to nejenom církevních, politickému životu a kontaktům s významnými představiteli světského života. Druhou reformou byla tzv. gregoriánská reforma a jejím fundamentem se stalo nadčasové heslo „liberta acclesiae“ (svoboda církve). Navázala na clunyjskou, ale ještě více se snažila uplatnit tuto svobodu a nezávislost v praxi. Hnutí, jež bylo nazváno po Řehořovi VII., chtělo změnit praxi zacházení s kláštery a opatstvími, které zakládala šlechta. Tedy s tzv. laickou investiturou. Nezávislost na těchto fundátorech pocházejících z řad šlechty měla zamezit flagrantnímu finančnímu vykořisování (simonii) ze strany světského zakladatele.

O půl tisíciletí později musel Hus a další reformátoři začít bojovat proti simonii uvnitř církve, nebo v tuto praxi se zvrhly a obrátily o 180 st. reformy o svobodě vzešlé z mnišství v Cluny a gregoriánská...
Naposledy upravil(a) Jiří Motyčka dne 20 čer 2007 16:47, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Vánoèní pøíbìh v Bibli a jeho vliv na umìní

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Chci se v tento čas pozastavit nad Vánočním biblickým příběhem. Nebudu se však věnovat atributům, které konzumní společnost této doby proměnila v kýče a nebo rovnou nahradila Santa Klausem. Nemám tedy na mysli jesličky v Betlémě, nad nimiž se sklání Josef s Marií a v nichž leží Jezulátko, nemám na mysli pastýře s ovečkami, nemám na mysli Tři klanící se krále, ani zářící kometu nad Betlémským chlévem, etc. Chci se pozastavit nad něčím úplně jiným. Tento příspěvek bych si dovolil věnovat Zvěstování, které souvisí s neustálou polemikou o Spasitelově původu a jeho početí.

…byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: ‚Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.‘ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: ‚Neboj se, Maria, vždyt' jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.‘ Maria řekla andělovi: ‚Jak se to může stát, vždyt' nežiji s mužem?‘ Anděl jí odpověděl: ‚Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží‘…“ (Lukáš 1, 26-35)

Zvěstování Páně je prvopočátek Vánočního příběhu a předznamenává ho. Anděl Páně zde zvěstuje Panně Marii, co se stane, ale hlavně jí vysvětluje, proč se to stane.
Obrázek
Mnoho deskových obrazů známých i neznámých mistrů (Mistr vyšebrodského oltáře, 14. st.) gotického umění osahuje ústřední motiv Zvěstování Páně. U Marie stojí anděl a něco jí šeptá do ucha. Nebo dokonce nese jakýsi svitek pergamenu. Je půvabné sledovat a zamýšlet se nad tím, co nám chtěl středověký umělec sdělit, když vidíme, jak od pergamenu visí pečet'. Je od samotného Boha Otce? Na některých obrazech má Marie oči doširoka otevřeny v němém úžasu nad tím, co se právě dověděla, na jiných je má zavřeny ve sladkém spánku, v němž měla živý sen o archandělu Gabrielovi, poslu Božím…
Mnoho plastik je věnováno tématu Zvěstování. Zaujala mě obzvláště jedna socha, už si ani nepamatuji, kde jsem ji viděl, ale uvízla mi v paměti svojí monumentalitou. Marie sedí na sedátku a k jejímu uchu, k němuž anděl přikládá spojené dlaně do jakési trubičky, má široce rozevřená křídla a právě svůj let „přibrzdil“, nebot' má nohy malinko výše než trup.
Mnoho katolických kostelů je zasvěceno Zvěstování Páně. I některé klášterní sakrální stavby jsou zasvěceny této události. Má to být připomínka mystéria Zvěstování členům řádu a akcent na toto téma, kterému je doporučeno se věnovat při rozjímání a usebrání mysli v tichu klášterních zdí ( http://vcervinka.superhosting.cz/tepla/tepla.htm ).
Ano, přátelé, biblický příběh o Zvěstování je velké téma a začíná jím příběh o Synu Božím. A toto velké téma do nebývalé krásy rozvinulo právě gotické umění, má pokračování v strohosti renesance a vyvrcholení v monumentalitě baroka…
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Irské mnišství

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky píše:...proto by jistě nebylo od věci, v tématu Středověká bible, nasměrovat diskusi trochu tímto směrem... Tedy… rozšíření klášterní působnosti...
Irské mnišství přes svoji nespornou a upřímnou askezi bylo velice činné (mise směrem do kontinentální Evropy - http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=246 ), nijak vzdálené a odpoutané od světa a pozemského života, charakteristické intenzivní činností duchovní ve prospěch pohanských, ještě nechristianizovaných lokalit. Svojí nezištnou službou pro svého Pána a Spasitele byli všude cizinci ale zároveň stále doma ve svém „příbytku“. Žili pro svůj posvátný a asketický ideál s úžasným akcentem na lásku k bližnímu bratru v Kristu nebo i k potenciálnímu bratru, kterého teprve nenásilně zasvěcovali do křesanské víry. K této misijní činnosti v jejich podání, jejímž fundamentem bylo šíření víry v Ježíše Krista, jim patrně stačily pouze texty evangelisty Jana z Nového zákona.
Myslím, že i některým dnešním teenagerům by irští mniši patrně museli imponovat, aspoň těmi „účesy“. Posuďte sami podle toho, jak vypadali. Drsné vzezření s dlouhým vousem a ještě delší poutnickou holí. Téměř dohola ostříhaní, jen nad čelem uzoučký věneček vlasů a ze zbytku nevyholeného temena spuštěný předlouhý zbytek vlasů.
Přes ramena měli přehozen kožený vak s knihami, také čutoru s vodou a na prsou se jim pohupovaly schránky s relikviemi a skříňka s posvěcenými hostiemi. Takto vybavení vším potřebným se vydávali na dlouhé cesty za svým posláním a se svým poselstvím...
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

zabij...

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Stanislav píše:...jak strašná kniha je Starý zákon. Kniha plná krve a násilí. Je tam třeba - desatero - a hned na dalších stránkách Hospodin přikazuje svému národu - a teď vražděte. Nejhorší mi připadají příkazy - zabijte je i s dětmi...
Starozákonní Jahve byl mnohdy nemilosrdný, nesmiřitelný, dlouho si ho vyvolený lid, když se třeba začal opětovně klanět zlatému teleti, musel udobřovat. Ano, tento Jahve byl nadmíru přísný. Ale Hospodin svůj lid přesto všechno miluje a nekáže mu, aby šel v jeho jménu a hromadně vraždit starce, ženy, a děti. To všechno jsou buď lidské nálezky (špatný nebo účelový výklad) a nebo se to děje v duchu starozákonního imperativu "...oko za oko, zub za zub..." (Ex 21,24; Lv 24,20 a Dt 19,21) a tedy nikoli bez prvotní příčiny...

A máš-li snad na mysli tohle, cituji: "Král dal židům všude po všech městech právo, aby se shromáždili a postavili na obranu svých životů, aby vyhladili, povraždili a zahubili všechnu válečnou moc národa a krajiny těch, kteří by je napadli, i s dětmi a ženami, a kořist po nich aby si vzali jako lup." (Est 8, 11), tak tím, kdo tady přikazuje, přesněji řečeno opravňuje, není Hospodin, ale král Achašveróš, pravděpodobně tedy perský král Xerxes I. ...
Uživatelský avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Příspěvky: 410
Registrován: 17 dub 2007 15:44

Re: Irské mnišství

Nový příspěvek od Kateřina_z_Landštejna »

Jiøí Motyèka píše:Irské mnišství přes svoji nespornou a upřímnou askezi bylo velice činné (mise směrem do kontinentální Evropy - http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=246 ), nijak vzdálené a odpoutané od světa a pozemského života
Ellis Petersová (Pageterová) popisuje v jedné ze svý cadfaelovských středověkých detektivek moc pěkně systém welškého a irského klášternictví. A přesně jak říkáš - bylo velmi blízké normálním lidem, běžnému životu. Nemluvě o tom, že i vstupování do a vystupování z kláštera bylo podstatně snadnější, než v pozdějíšch staletích. Klášter bylo do nějakého 13. možná 14. století studnou vědomostí, útočištěm ohrožených, školou, lékárnou. Poměrně přátelským místem, jehož se lidé nebáli, ale měli k němu úctu. Ale pak... :-k
-----------------------------------------------------------------------------------
Chjo - já když čtu o "vyvoleném národě", tak mi naskakuje vyrážka jak Himálaj a dostávám astmatické záchvaty #-o :D
Volo, multum, statim!
Stanislav
Zeman
Příspěvky: 105
Registrován: 05 lis 2007 21:35

Nový příspěvek od Stanislav »

Starozákonní Jahve byl mnohdy nemilosrdný, nesmiřitelný, dlouho si ho vyvolený lid, když se třeba začal opětovně klanět zlatému teleti, musel udobřovat. Ano, tento Jahve byl nadmíru přísný. Ale Hospodin svůj lid přesto všechno miluje a nekáže mu, aby šel v jeho jménu a hromadně vraždit starce, ženy, a děti. To všechno jsou buď lidské nálezky (špatný nebo účelový výklad) a nebo se to děje v duchu starozákonního imperativu "...oko za oko, zub za zub..." (Ex 21,24; Lv 24,20 a Dt 19,21) a tedy nikoli bez prvotní příčiny...
Nemyslím, Jiří, že máš pravdu. Celý Starý zákon je podle mne, oslavou dobyvačné a uchvatitelské války. Je to duch celé knihy. Čím se vlastně provinili původní obyvatelé Zaslíbené země - bránili své rodiny a domovy - před Izraelem vedeným Hospodinem. Tak vybil Jozue celou zemi......nikoho nenechal vyváznout, vše co dýchalo , vyhubil jako klaté, jak kázal Hospodin (Jozue 10). A nejednalo se podle mne o "...oko za oko, zub za zub..." . Ve čtvrté knize Mojžíšově je jeden hezký příklad : Pomsta nad Midjánci. V Bibli není uvedeno, že by se Midjánci nějak provinili, ale naopak Židé hřešili s Midjánkami. Z logického pohledu se provinili Židé. Přesto Hospodin řekl Mojžíšovi " Napadni Midjánce a pobijte je". Když se tak stalo, ušetřila vojenská výprava Židů ženy a děti. Mojžíš se však rozčílil " Nyní zabijte všechny děti mužského pohlaví a všechny ženy jež poznaly muže. Panny si pak ponechte pro sbe". A z celé knihy je patrné, že Mojžíš jenom tlumočí Hospodina. (4.Kniha Mojžíšova 31)
Pokud si ti udatní válečníci měli ponechat panny pro ssebe, nemohly se Moábky předtím nějak provinit (a už vůbec ne Midjánci).
Znovu musím opakovat - je to kniha plná hrůzy.
Vím, že jsem vytáhl jen malou část z Bible (dobývání Svaté země) a že celá kniha je o něčem jiném. Ale stále přemýšlím, proč právě v této části je uvedeno ono slavné " nezabiješ".
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Starozákonní krutosti – úvod

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Začnu od „konce“.
Stanislav píše:Ale stále přemýšlím, proč právě v této části je uvedeno ono slavné "nezabiješ"…
Je uvedeno v časové posloupnosti. Starý zákon je totiž také jakýmsi „soupisem“ dějin vyvoleného národa. A ono páté přikázaní není ani tak „slavné“ jako spíš „profláklé“.
Imperativ „nezabiješ“ se nevztahuje a ani nemůže vztahovat na válečné běsnění. Pokud ano, tak židé ani křesané by nikdy žádnou válku nepoznali a žili bychom dodnes jako v ráji. Bohužel žijeme na zemi. Podle tohoto přikázání, kdyby tě někdo vojensky napadl, tak bys čekal jen jako vrtohlavá ovce, až tě nepřítel podřízne, protože by ses ani za cenu vlastního života nechtěl provinit proti pátému přikázání. Vím, týká se to především obranné války.

Kdyby se např. husité tímto přikázáním „řídili“, tak rodící se první evropská reformace by byla zničena v samém počátku a utopena v krvi už první křížovou výpravou. Nelze prostě toto přikázání dávat do souvislosti s válkou a obrannou už vůbec ne. To mohou dělat bohužel pouze pacifističtí snílkové a idealisti.
Moderní česká historiografie si dala tu práci, aby spočítala odkazy na Písmo v korespondenci Jana Žižky. Došla - pro někoho možná - k překvapivému závěru. 75% odkazů je na Starý zákon a jenom zbytek na Nový zákon. Nepřemožitelný se na základě svých vítězství považoval za prodlouženou ruku Hospodinovu. Doba vymknutá z kloubů byla brutální a krutá. Proto byla Žižkovi, jemuž se válka stala řemeslem, bližší starozákonní nesmiřitelnost a krutost než apel Nového zákona. Abychom však tohle bezezbytku pochopili, museli bychom v Žižkově době, tedy v éře pozdního středověku 1. třetiny 15. st., žít.

Ježíš Kristus svým pozemským životem předurčil tezi, kterou čteme v první Janově epištole (1J 4, 8 ): „Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska“. (Vidíme zde diametrální odklon od starozákonní nesmiřitelnosti.) Nechci ani počítat, kolik bylo vyhlášeno výprav ve jménu Boha a pod symbolem kříže např. na ochranu Božího hrobu, proti pohanům nebo proti českým kacířům. A tak bychom mohli pokračovat...

Nejsem teolog ani biblista, tím méně exegetik, ale jedno vím s naprostou jistotou. Písma Starého i Nového zákona se dají vykládat, nechci říci rovnou libovolným, ale několikerým způsobem zcela určitě. O tom se měl možnost přesvědčit např. náš M. Jan Hus na koncilu v Kostnici a vyslanci husitů na koncilu v Basileji, kde se sešel výkvět tehdejší křesanské vzdělanosti a učenosti. Mimochodem stejné je to i s Koránem. I Mohamedovo učení vykládají, jak je všeobecně známo, jinak tolerantní muslimové a zcela jinak militantní fundamentalisté např. z teroristických organizací.
Tolik tedy na úvod.

pokračování...
Naposledy upravil(a) Jiří Motyčka dne 20 pro 2007 15:56, celkem upraveno 6 x.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Starozákonní krutosti – pokraèování

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

...pokračování
Stanislav píše:...Celý Starý zákon je podle mne, oslavou dobyvačné a uchvatitelské války. Je to duch celé knihy...
Dejme tomu. Ale až na tato tři slůvka: „celý“, "oslavou" a „celé“. Tady naopak nemohu souhlasit já, a to kategoricky. (S čím se z uvedeného citátu dá souhlsit, pak už mnoho nezbývá a je to méně podstatné.)
Židé totiž vedli i obranné války proti jiným uchvatitelům a ne vždy se jim to dařilo. Např. proti Nabúkadnezarovi (Nabuchodonozorovi), po jehož tažení proti Judeji následuje tzv. Babylónské zajetí, jehož součástí bylo vyvrácení i Hospodinova domu v Jeruzalémě a jeho pád (2K 24, 1-4; 25, 8-9). Byl to Hospodinův trest za neodpustitelné hříchy, které páchal vyvolený lid a jeho vládci. Tady poznáváme Hospodina trestajícího a jestli je tohle nějaká "oslava", pak jedině trestu za hříchy.
Stanislav píše:...Ve čtvrté knize Mojžíšově je jeden hezký příklad : Pomsta nad Midjánci...
Ale to je přesně dle principu „oko za oko, zub za zub“, protože nejprve se provinili Midjánci a Moábci a za to je stihla pomsta, trest Hospodinův. Chcete-li tedy, Hospodin byl i pomstychtivý. (Mimochodem Midjánci byli také těmi, kteří prodali Josefa do otroctví.)

Ke zbývající části tvého příspěvku stručně, souhrnně, ale hlavně chronologicky:
ad Mojžíš: Mojžíš se rozběsnil už tehdy, když lascivní Moábky nepokrytě zvaly vyvolený lid "k obětním hodům svého božstva" (Nu 25, 2). Jaképak že to bylo božstvo? No, přece pověstný Baal a ty slavnosti měly sexuální, až orgiastický charakter. To se Hospodin, kterého poznáváme tentokrát jako Boha žárlivého, taktéž rozzlobil svatým hněvem, protože se jednalo o paktování se s midjánskými skupinami spolčenými s Moábci a flagrantní porušení prvního přikázání. Bylo třeba proto rázně zakročit. Můžeme se donekonečna přít o adekvátnosti té odvety.
Hospodin nepřikazuje zabíjet ženy a děti, když říká Mojžíšovi: „Vykonáš za syna Izraele pomstu na Midjáncích a pak budeš připojen ke svému lidu.“(Nu 31, 2) To, o čem píšeš ty, se opravdu událo na rozkaz Mojžíše, který se však Hospodinem „pouze“ oháněl.
Nechci slovíčkařit, ale čtěme, prosím, text Písma velice pozorně a rozlišujme to, co nařizuje Hospodin a to, co dělá smrtelný člověk v „Jeho jménu“ (viz předchozí moje příspěvky). To jsou pak mj. ony tzv. lidské nálezky ...

ad Jozue: Byl vojevůdcem, který Izrael převedl přes Jordán do země zaslíbené Hospodinem. Jericho bylo získáno bez boje. Izrael postupně dobývá jižní a pak severní koalici kenaanských králů, etc. Protože toto tažení je vítězné, je jasné, že je doprovázeno Hospodinem.
K tomuto textu, jež zakončuje „jižní tažení“: „Tak vybil Jozue celou zemi, (...) a všechy jejich krále. Nikoho nenechal vyváznout, vše, co dýchalo, vyhubil jako klaté, jak přikázal Hospodin, Bůh Izraele.“ (Joz 10, 40), já mohu jen dodat, že to není ani výrok Hospodina, ani výrok Jozua, je to „pouze“ komentářový a vyprávěcí text Písma...

pokračování...

P.S. Když je citován Biblický text, je navýsost vhodné kromě kapitoly, zvláště dlouhé, uvádět i verš...
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

Starozákonní krutosti – závìr

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

...dokončení.

Protože „Nikdo“ na předchozí příspěvky nereagoval (očekával jsem především reakci od iniciátora tohoto zajímavého subtématu), dovoluji si pokračovat v argumentaci, která se subjektivní názor snaží dostat do vyváženější polohy, jiného světla a podívat se na daný problém poněkud z nadhledu.
Stanislav píše:...Celý Starý zákon je podle mne, oslavou dobyvačné a uchvatitelské války. Je to duch celé knihy...
Není a i ty to možná(?) moc dobře víš. Ano, to, o čem jsme psali v předchozích příspěvcích se týkalo řekněme „dobyvačné“ války „ospravedlněné“ tím, že se jednalo o Hospodinem zaslíbenou zemi pro Jeho vyvolený lid. Tady Starý zákon preferuje tzv. „zákon dobývání“ vtělený i do příběhu o dobývání Jericha (Joz 6, 1 – 27), které bylo dobyto bez boje, nebo bojovníci jsou očištěni obřízkou a svátostným obecenstvím s Hospodinem. Krutosti v knize Jozue jsou pro mnohé čtenáře téměř nesnesitelné. Vím. Ale jedná se zde i o zdůraznění jakéhosi kultovního protikladu Boha a bohů nepřátel vyvoleného lidu. Ale to se již dostávám na tenký led teologické exegeze, která by asi přestala být pro mnohé srozumitelnou.

Už jsem se o tom zmiňoval v předchozím. Jozue je skutečným dobyvatelem, ale boje Soudců jsou již veskrze obranné. Jen namátkou. Otoniel (Otníel Sd 1, 12 – 15; 3, 7 – 11), Gedeón vítězí nad Midjánci, (madiánskými) loupeživými kočovníky sedlajícími velbloudy a devastujícími úrodu Izraele (Sd 6 – 8) a Samson, solitér v boji proti Pelištějcům (Filištínským) (Sd 13 – 16).

Středověké rytířské zásady, týkající se utiskovaných, vdov a sirotků, jsou rovněž zásadami křesanskými a mají základ v Písmu Starého zákona: „Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.“ (Iz 1, 17)
Bůh už nechce války, chce konečně mír, dozvídáme se později od proroků. Např.: „I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Iz 2, 4)...

Na závěr jsem si ponechal třešinku na dortu, Píseň písní resp. Píseň Šalamounovu. Je to óda na lásku, oslava nejkrásnějšího citu, jehož síla je porovnávána se smrtí, a chvalozpěv vztahu mezi lidmi: „Vždy silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její – žár ohně, plamen Hospodinův.“ (Pís 8, 6).
A nebojme se konstatovat, že v pasážích popisujících vztah muže a ženy, je text i lehce eroticky podbarvený.
Ty pasáže Písně písní, které popisují lásku obecně, chápali v Husových dobách ale i Kraličtí jako alegorii či archetyp vztahu Boha (Krista) a jeho lidu (církve).

Ano, i toto jsou ony „kruté“ starozákonní texty, jimiž je také prodchnuta "celá kniha" ...
Stanislav
Zeman
Příspěvky: 105
Registrován: 05 lis 2007 21:35

Nový příspěvek od Stanislav »

J.M. napsal :
Protože „Nikdo“ na předchozí příspěvky nereagoval (očekával jsem především reakci od iniciátora tohoto zajímavého subtématu), dovoluji si pokračovat v argumentaci, která se subjektivní názor snaží dostat do vyváženější polohy, jiného světla a podívat se na daný problém poněkud z nadhledu.
Stanislav napsal:
...Celý Starý zákon je podle mne, oslavou dobyvačné a uchvatitelské války. Je to duch celé knihy...
Není a i ty to možná(?) moc dobře víš. Ano, to, o čem jsme psali v předchozích příspěvcích se týkalo řekněme „dobyvačné“ války „ospravedlněné“ tím, že se jednalo o Hospodinem zaslíbenou zemi pro Jeho vyvolený lid.
Svým prvním příspěvkem na toto téma, jsem se nechtěl pouštět do rozboru Starého zákona. Chtěl jsem jen uvést dojem, který na mne tato kniha udělala.
Stanislav napsal:
Co myslíte? Nevycházelo středověké pronásledování židů právě ze znalosti Starého zákona? Vždy to rozhodně není kniha osavující nějaký národ, či vůdce (Mojžíše a pod.), ale krvavá historie dobyvatelů.
Proč křesané po celý (nejen) středověk pronásledovali Židy? Vždy ty koho si vážili a milovali (z dějin svého náboženství) byli Židé. A už to byl Jan Křtitel, Panna Maria, sv.Josef, Máří Magdaléna či Apoštolové. Proč tuto lásku nepřenesli na celý národ?
Nevěřím, že to bylo způsobeno tím "vždy nám zabili Spasitele". V tom příběhu o umučení Krista vystupují Židé jako žalobci. Ale Židi nebyli sami - soudil Říman, mučili Římani a popravovali také Římané. Je jasné, že bez udání Židů, by nemohl být Kristus popraven. A židovská nobilita (zákoníci a farizeové) si přála jeho smrt. Že byl dav Židů při procesu obratně zmanipulován, není nic divného. Takové manipulace znali určitě i ve středověku, jako je známe i my. Stejně tak byli zmanipulováni i přítomní římští vojáci. A nikdy jsem se nedozvěděl, že by křesané stejně nenáviděli obyvatele Apeninského poloostrova (potomky Římanů).
Bylo to snad proto, že Židé žijící mezi křesany, žili trochu jinak, trochu jinak vypadali, udržovali si svoji komunitu a své staré náboženství? Ale vždy to jejich náboženství byl základ křesanství.
A určitě to nebylo proto, že si Hospodin vybral jako svůj milovaný národ právě Židy? A ne nás Slovany, Franky, Vlachy nebo Germány. To by zase odporovalo křesanské lásce k Bohu (kterou určitě všichni cítili) a strachu z něj.

Možná, že to vše snad trochu působilo na hodnocení Židů prostým křesanem. Já si však myslím, že to hlavně byla manipulace (snad i nevědomá) vykladačů Písma (kněží). A ta možná vycházela z netolerance (která byla s vírou nějak svázána) a využívala i znalosti Starého zákona.

Snad je to někde zasunuto v "genech lidí", ale veškerá tolerance k odlišnosti druhého člověka končí tam, kde se střetává "mé náboženství" s "jeho odlišnou vírou". Dějiny nás učí, že v tom byli lidé nesmiřitelní (a jsou dosud). A pověsti o takové toleranci některých komunit (např. prvních Římanů) byly buď jen pověstí nebo to bylo čistě účelové. A bylo chápáno jen jako dočasná tolerance. I to přece známe. Všiměte si např. ekumenických snah křesanů v Evropě. Vždy o toto dorozumění se křesané pokouší již téměř 1700 let. A to k sobě mají tak blízko. Vždy jde vlastně o jedno náboženství, jen s různými výklady.
A tato netolerance, možná podvědomá, měla i vliv na výklad Písma pro lidi, kteří si nemohli v Bibli číst. Je docela možné, že kněží četli Starý zákon už s tím "podívejte se co ti Židé vše vyváděli". Mohli potlačit "židovství" např. při výkladu Destera, Písni písní a pod. A zdůraznit je při líčení dobývání Svaté země. Stejně tak mohli při výkladu Nového zákona zdůraznit "židovství" u farizejů a potlačit u všech ostatních.
A lidová slovesnost si přidala pověry a fámy a už se to dějinami táhlo po staletí.
I v době, kdy už bylo možné, pro velkou většinu lidí si přečíst Bibli sám, mohl Starý zákon na nevzdělané (jako jsem např. já), působit stejně násilnicky. A stejně jako já si ani neuvědomovali, že jde o dějiny jednoho národa, a že ostatní národy se při dobývání území chovaly stejně.
Věřím, že např. náš kmen při cestě z Kavkazu (pokud se stěhoval odtud) za sebou nechával "potoky" krve a zde se nechoval o nic lépe.

Ostatně podobnou manipulaci jsme zde předvedli s Jirkou. Oba jsme ze Starého zákona vytrhávali určité jednotlivosti (události) a komentovali je podle vlastního záměru. Já chtěl zdůraznit to násilí, které ve Starém zákoně je a Jirka zase to dobré co kniha obsahuje.

Stejně by mne zajímalo kdo z vás Starý zákon četl a co si o něm myslíte?
A už vůbec nechápu - co je v Židech za vitalitu, že ty staletí vůbec přežili.
Uživatelský avatar
Jiří Motyčka
Král
Příspěvky: 1124
Registrován: 29 čer 2006 20:29
Bydliště: Budíkov
Been thanked: 3 times

manipulace

Nový příspěvek od Jiří Motyčka »

Stanislav píše:...Ostatně podobnou manipulaci jsme zde předvedli s Jirkou. Oba jsme ze Starého zákona vytrhávali určité jednotlivosti (události) a komentovali je podle vlastního záměru...
Obávám se, že nazývat to "manipulací", není zcela přesné. Já jsem "vytrhával" ne proto, že bych chtěl "manipulovat", ale proto, že jsem chtěl reagovat na tuto tendenční a ve své podstatě nepravdivou tezi:
Celý Starý zákon je ... oslavou dobyvačné a uchvatitelské války. Je to duch celé knihy.
Nic víc, nic míň.

Proto jsem se snažil uvésti zcela opačné argumenty, které by tuto "tezi" aspoň trochu uvedly na pravou míru. Je třeba si uvědomit, že toto čtou i kolemjdoucí, kteří v ruce Bibli třeba vůbec nikdy nedrželi. A pak taková výše uvedená teze je přesně to, co chce ateista české provenience slyšet...
*****
A reakci na tohle...
Proč křesané po celý (nejen) středověk pronásledovali Židy?
...jsem umístil :arrow: SEM.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Common Crawl Bot a 0 hostů