TGM

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: TGM habsburský levoboèek?

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:...Hypoteticky - Fr. Josef se mohl s Terkou seznamit v jejich 33 letech, kdy jemu bylo 16. Proc by to nemohlo byt? Vzdyt musel byt oslnen zralou zenskou. :wink: :lol:
Prosím vás, odkejvejme to tý acomì, který se ta "hypotéza" evidentnì zalíbila, že fotrem TGM je starej Procházka, a už dá koneènì pokoj... :lol: :lol: :lol:

Ale nejdøív by mì opravdu zajímalo, kdy se údajný taky oplodnitel Redlich narodil.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Acomì: Ten èasopis spal a zbytky rozmetej po nìjakém malebném mìsteèku v bavorské východní marce.

Tahle dabata nemá pro mne nìjakého smyslu, tudíž se do ní zapojovat nebudu. TGM byl èlovìk, který zkázu i spásu lidského pokolení pøekonal. On se do dìjin nezapsal, že byl synem nìkoho, on se zapsal tím, kým byl on sám.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Povahovì si Redlich s Masarykem byli blízcí. I jinak si dobøe rozumìli. Redlich navštìvoval starého pána na Hradèanech i v Lánech a pravdìpodobnì nejednou vzpomínali na šastná léta v Holíèi, Kopèanech a Hodonínì, kde bylo tak dokonale lhostejné, zda nìkdo byl synem velmože Redlicha nebo jeho koèího Josefa Masaryka.

Tolik další citát z knihy.Zøejmì se jednalo o Josefa Redlicha,který,když byla vyhlašována Èeskoslovenská republika r 1918,byl zrovna ministrem financí RU.Jinak k Redlichùm jsem našel pouze na stránkách mìsta Hodonín
http://www.hodonin.com/vismo/dokumenty2 ... 1=&p2=&p3=
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

A jaký je vztah Nathana Redlicha a Josefa Redlicha?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Jiøí Motyèka wrote:Zase Masaryk "støílející do dìlníkù". To už tady "dlouho" nebylo. Ach jo. #-o :roll: ](*,)
Jde ale také o autoritu státní. (Výbornì!) Musíme si uvìdomiti, že výkonným orgánùm bezpeènostní služby dáváme do rukou zbraò ne snad pouze proto, aby se mohly brániti proti útoku na své osoby, nýbrž aby také mohly hájiti stát proti útokùm na jeho nezadatelná suverénní práva. (Výbornì!)
Takových a podobných výrokù bylo na senátním jednání 10.2.1931
Pak se nediv,že z toho obvinili nejv. pøedst státu.Veøejnì to ale nešlo,na to byli zákony
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Duchcov

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Pak se nediv, že z toho obvinili nejv. pøedst státu...
Nedivím, protože prezidenta obviòovali hlavnì komunisti a nìmeètí šovinisti, kteøí cynicky ke štvavé kampani proti TGM využili skuteènosti že u Duchcovského viaduktu 4. 2. 1931 mezi mrtvými a zranìnými byli vìtšinou Nìmci. Cynicky proto, že jim nešlo v prvém plánu ani tak o mrtvé a ranìné, jako o jejich politiku živenou patologickou nenávistí k prezidentovi. Obdobnì tomu bylo u komunistù.

Ono když se v souvislosti s Duchcovem øekne "A", je tøeba k tomu dodat i ono pøísloveèné "B". A o to se s dovolením pokusí moje nepatrnost.
Masaryk pochopitelnì žádný rozkaz ke støelbì nevydal, akorát že se to prezentuje, jakoby by byl velícím dùstojníkem oné èetnické jednotky, která do prùvodu pøevážnì nìmeckých nezamìstnaných zahájila palbu. V té dobì byl ministrem vnitra slovenský agrárník Juraj Slávik. Ten to pak od prezidenta schytal, bez ohledu na to, že Slávik byl prohradnì orientovaným politikem. Masaryk ho dùraznì upozornil na to, že je tøeba podobným událostem nekompromisnì zamezit. Slávik pak provedl personální opatøení zodpovìdných lidí za støelbu v Duchcovì. Dle mého skromného názoru to bylo na Slávikovo odvolání.

Komunistická marxistická historiografie to demagogicky hodila na TGM a ústním i písemným podáním se toto klišé o tom, jak "Masaryk støílel do dìlníkù", nota bene nezamìstnaných, šíøilo až do dnešních polistopadových dob, aniž by se uvádìly relevantní historické argumenty a souvislosti, které by do tìchto událostí vnesly aspoò trochu objektivnosti.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Takže historická fakta
"Všechna èest našemu èetnictvu, které dovedlo v sobì utlumiti sentimentalitu a dalo výraz svým radikálním vystoupením pro øíši a národ a stateènì hájilo, co bylo tìžce vybojováno. Skloòme se nad tragikou ètyø svedených dìlníkù, ale radìji bychom litovali jednoho komunistického štváèe, žida Stránského. Každý m욝ák byl zmobilizován, aby rozšíøil tuto pravdu."
To napsal sudetonìmecký šovinistický tisk.
Krvavou košilí mával v parlamentu soc. demokrat/místní rodák/K.Kreibich,který doprovázel Beneše do Londýnského exilu.
Slávika jmenoval kdo?
A stávkovalo se a støílelo už 2 roky-napø.dùl Alexander,NelsonIII.To se do Prahy nedoneslo?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

jmenování Slávika...

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Slávika jmenoval kdo?...
Že by snad rovnou prezident Masaryk?... :wink: :)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Georg wrote:Slávika jmenoval kdo?
Slávik byl ministrem v Udržalovì vládì (7. 12. 1929-29. 10. 1932) a jmenoval ho samozøejmì prezident.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

zodpovìdnost

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:
Georg wrote:Slávika jmenoval kdo?
Slávik byl ministrem v Udržalovì vládì (7. 12. 1929-29. 10. 1932) a jmenoval ho samozøejmì prezident.
Jasnì.
Georg nám chtìl svojí kontrolní otázkou, na niž je jediná možná a správná odpovìï, naznaèit, že za støelbu do bezbranných dìlníkù byl v koneèném dùsledku zodpovìdný stejnì Masaryk... :wink:

BTW. Tak mì tak napadá, proè takto nesmlouvavì kritiètí a nekompromisní nejsme ke Klausovi. Asi proto, že je ještì žijícím prezidentem. :idea:
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: zodpovìdnost

Unread post by Viola »

Jiøí Motyèka wrote:Georg nám chtìl svojí kontrolní otázkou, na niž je jediná možná a správná odpovìï, naznaèit, že za støelbu do bezbranných dìlníkù byl v koneèném dùsledku zodpovìdný stejnì Masaryk... :wink:

BTW. Tak mì tak napadá, proè takto nesmlouvavì kritiètí a nekompromisní nejsme ke Klausovi. Asi proto, že je ještì žijícím prezidentem. :idea:
Jo ahá, to jsem nepochopila :roll: .
No tøeba by náš souèasný prezident jako vrchní velitel ozbrojených sil mìl být zodpovìdný za toho magora, co nechal v Chorvatsku kleèet na pumpì své dìti :lol: .
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Tak za tu bídu v pohranièí,která vše vyvolala, byl Masaryk zodpovìdný osobnì.Už proto,že nechal sepsat Findeise prohlášení ke vzniku republiky,kde si zajistil,že peníze napùjèované žid.amer bankéøi Francii ia Velké Británii se dostanou nazpìt i s úroky.Jinak v tom našem ostrùvku demokracie nebylo zvykem,aby nìkdo bral odpovìdnost za lidi svého resortu,což je v demokraciích bìžné.Naopak støílení do demonstrantù zde bylo tradicí,zahájenou již v r.1919.Zjisti si do kolika demonstrací se støílelo a to nemám na mysli ty nìmecké.Akorát v Oslavanech se to nepovedlo,policie se nechala radši odzbrojit,než aby støílela.
Masarykovi se taky poved "husarský kousek",když vedle Procházkova komorníka vzal do služeb na post policejního prezidenta jeho špicla na èeské politiky Richarda Bienerta.Ten to dokonce dotáhl na pøedsedu protektorátní vlády.Jeho syn si mimochodem vzal dceru hlavního mluvèího TGM Peroutky,tomu dal osobnì TGM 1mil.Kè nazaložení jeho novin/aby ho pak neoslavoval /a vnuèka je manželkou exprimátora Kasla..Elity poøád u veslaJinak Sám Bienert se dal do služeb KGB a tak dostal jen 3 roky ,z nichž byl pøedè. propuštìn/kde sedìl se nezjistilo/.
Pátral jsem po staviteli tohoto zámeèku
Image
a pùvodním majitelem byl asi on.Jezdil si sem zastøílet hlavnì tetøevy se svými kolegy.Jeden zastøelil sám sebe -unikum.
Chce to odhodit rùžové brýle nasazené národu za jejich peníze.
Last edited by Georg on 26 Jul 2008 16:49, edited 1 time in total.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

A ještì jednu poznámku,a jsem zas napomenut,že je to do dalších temat,ale vono všechnose vším souvisí.

Aèkoliv TGM odvolával a jmenoval vlády a úøedníky jak na bìžícím páse jeden z mála miláèkù se držel.R.Bienert.Ten naopak dìlal karieru .Od polic. øeditele v Praze na pol.øed.ÈSR,z místopresidenta Politické správy až na presidenta/až v r.1939/.Otázka proè.Tento dvojí konfident mìl za I:WW jako zpravodajec RU a souèasnì úzké styky s TGM a jeho placenou zprav službou pro brity.Mohl tak dobøe dodávat cenné informace,za nìž bylo brity dobøe placeno.Jo brácha na mne....Takový èlovíèek na špinavou práci aby náš moudrý a laskavý tatíèek mohl dìlat ty,ty,ty.O jeho charakteru svìdèí i to ,že jako min.vnitra prot.vlády dal k dispozici nacistùm svých 50 tis."jinak spolehlivých lidí"na vyš. atentátu na Heydricha.A byl to on kdo na Václaváku pøed dosud rekordní návštìvou 300tis.lidí pøeèetl projev a pøísahu èes. národa na vìrnost k øíši.
Takto krásnì se tam mluvilo
... Podíváme-li se zpìt na uplynulý mìsíc, èlenové vlády Èech a Moravy hovoøili sami nejménì k jednomu milionu vzrostlých Èechù. Nesèetné korporace, odborové organisace, spolky, osazenstva a instituce svolaly nìkolik set apelù, kterých se úèastnilo daleko pøes pùl milionu lidí. Mùžeme klidnì øíci, že pøímo, tváøí v tváø, od úst k ústùm a od srdce k srdci polovina obèanù Protektorátu Èechy a Morava mìla pøíležitost vyslechnout své odpovìdné èinitele a rozhodnout se, jak v budoucnu zaøídí svou práci, jaké stanovisko zaujme k dìjùm, kterých jsme svìdky. Tisíce a tisíce dopisù souhlasu , hromadných podpisù na prohlášeních, které došly panu státnímu presidentovi a èlenùm vlády, svìdèí o tom, že pøelom v èeském lidu nastal, že mnoho neteèností konèilo zdravým procitnutím a že nikdy Beneš se svými ztracenými spoleèníky nebyl tak vzdálen duši celého èeského národa, jako je tomu nyní na poèátku druhé poloviny roku 1942.Tyto dny súètujeme s Benešem a s jeho pomahaèi také právnì podle platných zákonù naší zemì. Právì ustavený národní soud složil už slib do rukou pana státního presidenta, aby v nejbližších dnech vynesl zasloužený ortel nad zrádci národa, kteøí jsou v žoldu nepøítele.
A pak pan Bienert pøeèetl slib èes. národa za hlasitého provolávání...

[img]http://zpravy24.pantax.cz/2005/images/0 ... ib2[1].jpg[/img]
No a pak pøišlo osvobození Beneš se vrátil a Bienert dostává jeden z nejn. trestù,za chvíli je propuštìn,prý ani o tom nevìdìl.

Podívej na øeè k tomu posl Stekla
http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/eknih/194 ... 057002.htm
Každopádnì proti tomu nic neudìlal.A když budeš naté stránce pøeèti si co øekl posl Jelínek citujíc jeho zetì F.Peroutku k událostem po 5. kvìtnu 1945 .Az dosud jeste kazda revoluce vzbourila hlubiny; hanba by byla, kdybychom se rozpakovali hanebne ciny odsoudit. Narod nebojoval za to, aby nasili jen dostalo jinou barvu; bojoval, aby nasili nebylo." - To rika Ferdinand Peroutka jako odpoved na tutez otazku, kterou mi kladl p. posl. dr. Jelinek. A ja chci rici, ze pro narod nepracuje ten, kdo mlci o zlu a proti zlu nebojuje dusledne, kdo uspava lidi i narod, nybrz kazdy, kdo ukazuje jasne cestu ke svobode, pravde, rovnosti a pravu
A jelikož máš rád závìry-Bienert proplul všemi režimy
a/Nepochopitelný sled událostí a hloupost politikù
b/ Beneš nevìdìl,co se doma za II:.WW dìlo
c/ Bienert toho vìdìl z titulu svého postavení hodnì i na miláèky lidu.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

A jsme zase u toho. Pokud budeme opravdu kvalitní demokracii hodnotit 100%, ta èeskoslovenská mohla mít klidnì takový 90% - samozøejmì, své mouchy mìla, ale byla jedinou støedoevropskou demokracií. Opravdu demokratické státy v Evropì v té dobì nebo krátce pøedtím témìø nebyly. Èeskoslovensko se zrodilo ve složité dobì a podle mého názoru se s ní vyrovnalo se ctí, na níž logicky spoèinulo i nìkolik èerných skvrnek. A my, místo abychom si vážili našich demokratických koøenù a byli na nì hrdi, vyzdvihujeme tìch nìkolik skvrnek stále dokola, jako by bylo normální mít ne pouhých 90% demokracie, ale rovných 100. Obávám se, že tahle diskuse k nièemu nepovede.

Btw. Bienert byl sice spjatý s R-U policií, ale spolupracoval s Maffií, právì díky tomu mohl s èistým štítem zaèít dìlat politiku v Èeskoslovensku.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Já bych si tu první republiku zase tak moc neidealizovala, protože není co. Byla to ve své dobì standardní formální demokracie, která se nijak nevymykala evropskému prùmìru.
A aèkoli fungovaly z našeho pohledu demokratické instituce, stejnì tak tu na plné obrátky fungovala politická policie, za politické názory se vyhazovalo z práce, vìznilo, znemožòoval se výkon povolání, krachovaly tu kampelièky i banky, tunelování jelo na plné obrátky, veøejné zakázky byly doménou nìkolika spøátelených skupinek, politická korupce byla rovnìž na velice slušné úrovni a národnostní diskriminace (zejména na Slovensku a Podkarpatské Rusi) vedla k nacionalistickému extrémismu a rozpadu Èeskoslovenska.

Masaryk nebyl žádný "tatíèek", ale tvrdý politický handlíø, který se obklopil skupinkou oddaných politikù, bankéøù a publicistù a piloval kult osobnosti par excellence.

Je to v pøíkrém rozporu s legislativou, již dnes mùžeme první republice jen závidìt. Jenže - tehdy byly pøijaty skuteènì skvostné zákony (srozumitelné, proveditelné, respektovatelné), které však bohužel nebyly provedeny. A už to byly zákony sociální (o sociálním pojištìní, o ochranì nájemníkù a pod.), nìkteré politické (zákon na ochranu republiky na
pø.), èi finanèní (o finanèní prokuratuøe aj.). Nula od nuly tedy pošla :|

Jsem toho názoru, že by bylo záhodno nahlížet masarykovské Èeskoslovensko racionálnì a vìnovat nìjaký èas ètení dobových tiskovin, parlamentních tiskù, stenozáznamù, vybrat si pár publicistù z celého politického spektra a srovnat jejich reakce na dìní zde. Fakt to nebyla žádná selanka...
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Jednu obrovskou zásluhu však musím Masarykovi pøiznat; tou je vybudování sítì støedních škol po celé republice, takže možnost získat kvalifikaci se otevøela skuteènì skoro všem dìtem.
A s tím spojený systém stipendií a zavedení povinnosti školní docházky pro uèòovskou mládež, která tak získala certifikované teoretické odborné vzdìlání. Díky tomu patøili èeskoslovenští dìlníci i mnozí živnostníci mezi nejkvalifikovanìjší na svìtì a vlastnì to platí dodnes (i pøes cílenou likvidaci odborného školství v 90. letech).
Volo, multum, statim!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

hodnocení režimù

Unread post by Jiří Motyčka »

Kateøina_z_Landštejna wrote:Já bych si tu první republiku zase tak moc neidealizovala, ...
Mohu-li mluvit za svoji nepatrnost, tady pøece nejde o nìjakou zjednodušující idealizaci, ale o snahu po vyváženém hodnocení. Nìkdo prostì "idealizuje", nìkdo zase nachází pouze negativa. Takže obdobnì jak píše Vilola, když nìkdo furt jen èerní, musí se zase nalézti i ti, co bìlí. Jinak nelze. :wink:
Kateøina_z_Landštejna wrote:...Jsem toho názoru, že by bylo záhodno nahlížet masarykovské Èeskoslovensko racionálnì a vìnovat nìjaký èas ètení dobových tiskovin, parlamentních tiskù, stenozáznamù, vybrat si pár publicistù z celého politického spektra a srovnat jejich reakce na dìní zde. Fakt to nebyla žádná selanka...
Ano, zvláštì si speciálnì vybrat ty tendenèní, které a kteøí lahodí mému svìtonázoru. Tak toho jsem na hony vzdálen. :!: Já si radìji prostuduji syntetické dílo moderní historiografie, které se snaží tuto dobu hodnotit s nadhledem nìkolik desetiletí a která bere do úvahy a kriticky analyzuje i tebou zmiòované dobové reálie. Když ne nic jiného, ušetøím svùj tak drahocený èas...
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Jiøíku, to podsouvání mi trošku vadí. Pokud øeknu "z celého politického spektra", tak tím myslím pøesnì to, co jsem napsala. Žádná monografie nemùže nahradit èas, vìnovaný ètení dobových novin a dalších pramenù. Už jen proto, že je vždy subjektivní, protože, bohužel, neznám moderního historika, který by do svou práci neovlivnil svým svìtonázorem.

A že tìch negativ je mraky a pravdìpodobnì pøevažují nad pozitivy, to není má chyba, ale holt souhrn poznatkù. Nevím, proè bìlit nìco, co bylo spíše šedivé svou podstatou. Kdyby to byla taková "èervená knihovna", tak by tu nebyly slumy, "working poverty", mraky lidí hledajících obživu v zahranièí, klientelismus a další a další "laskominy". V neposlední øadì i nakonec fašisace nemalé èásti populace (nejen nìmecké) :|

Ve smutném osudu první republiky bychom mìli hledat varovné signály pro dnešek - protože tehdejší kapitalismus byl stejnì málo kultivovaný, jako ten dnešní v ÈR. A ono to mìlo své následky, má je a bude mít i dnes.
Volo, multum, statim!
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Jiøí,ty mé pøíspìvky byly o tom co jsi mi poradil,abych uvádìl relevantní histor. fakta-Tak jsem je naservíroval.Masaryk dle tehdejší ústavy jmenoval nejen ministry,ale i vyšší státní úøedníky vèetnì prezidia politické správy.Takže jsem ty histor.osoby rozvedl i do souvislostí.Jinak já bych mohl pìt na první rep.ody,protože naše rodina se mìla jak....Ten dùm, co bydlím mìli jako vík.chalupu,vèetnì zahradníka ,kuchaøky a šofera.Jenomže tak se mìlo jen pár lidí a hodnì døelo velkou bídu.A to i díky politické situaci zde vládnoucí.
Pravda je,že spíše hledám chyby,to èerné,co zústalo pod poklièkou.Tento národ totiž potøebuje sebereflexi.A ta bude možná jen pokud se nezaujatì postaví k tomu co bylo.ne se bít v prsa ,jak se co povedlo a pøitom to co pøesnì popsala Kateøina-zápisy z parlamentu a pod.hovoøí opaènì.I dobové kroniky obcí,mnohé jsou na internetu.Vìø,že hodnì èasu nad tím tu strávím-manželka by vykládala. :D .A ještì nìco dùležité,popsala to opìt Kateøina z LSmutný odkaz dnešku.Nadáváme dnes na politiku.Ona je ale v mnohém stejná,ne¨ jakoza prv. rep.,a díky mediím se alespoò obèas nìco provalí,což tehdá moc nebylo.Není snad schùze posl.snìmovny té doby ,aby se neprojednávalo vydání poslance policii-korupce,fin.úniky,trestné èiny.Nenašel jsem,že by nìkoho vydali.Nepøipadá Ti to nìco?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

podsování a režimy

Unread post by Jiří Motyčka »

Kateøina_z_Landštejna wrote:Jiøíku, to podsouvání mi trošku vadí...
Nikokomu nic nepodsouvám, nebo se o to aspoò snažím. Nepodsouvat. Já bych se moh' taky domnívat, že mi nìkdo nìco podsouvá, když píše o "idealizaci" èehosi nebo nìkoho.
Kdybych si 1.R potažmo TGM idealizoval, bylo by to z hlediska historické reflexe naprosto neprofesionální. Neidealizuju si ani jiné období z našich dìjin, které je z hlediska souèasnosti daleko kontroverznìjší, natož období 1.R. Nebo se snad nìkdo domnívá, že vady 1.R a jejich protagonistù nevidím, èi snad dokonce nechci vidìt?... :wink:
Kateøina_z_Landštejna wrote:...Ve smutném osudu první republiky bychom mìli hledat varovné signály pro dnešek - protože tehdejší kapitalismus byl stejnì málo kultivovaný, jako ten dnešní v ÈR...
...a na ta pozitiva co nerychleji zapomenout. Bylo jich pøece tak zanedbatelné množství. Pak už ale zbejvaj jen ta 2 období mezi tím... :roll:
Last edited by Jiří Motyčka on 27 Jul 2008 20:59, edited 1 time in total.