Fórum zájemců o historii
https://e-stredovek.cz/forum/

Eliška Přemyslovna
https://e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=352
Stránka 3 z 5

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 01 led 2007 12:47 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská kronika

Ježek píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra. :lol:

Tolik èeská nebyla. Psal ji Nìmec latinsky...
Vznikla v èeském prostøedí, Petr se myslím považoval navíc za Èecha, ne? A oficiálním jazykem církve byla latina. A jestliže pøišel z Žitavska, to náleželo k Èechám. O tom, že se nìmecky mluvící obyvatelé Èech ve støedovìku považovali nikoli za Nìmce, jak bychom je nazvali my dnes, ale za Èechy asi nemusím øíkat.
Takže to byla èeská kronika, jen psaná tehdy bìžným jazykem... :)
Jiøí Motyèka píše:
Przemysl de Nyestieyky píše:
... Ještì že tu teï na fóru nejsou holky...

No poèkej, ty nám to spoèítaj' až se vrátìj'!
Asi se nestaèej divit. Ale jsem rád, že se Jindøich nejeví jen mì jako snùška vlastností nehodných následování :D

Autor:  Jiří Motyčka [ 01 led 2007 14:52 ]
Předmět příspěvku:  Re: "útìk" na hrad Loket

Przemysl de Nyestieyky píše:
...A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra...
Ano byl by to pramen použitelný na obranu Elišky, protože Petr Žitavský pøestože se objevil v Èechách za Pøemyslovcù, byl velkým pøíznivcem Lucemburské kandidatury. Pak se mu ale Jan nìjak znelíbil, vzpomnìl si na své zaèátky a pøiklonil se k Elišce Pøemyslovnì.
A nepolemizujme jakého jazyka rozumìj národa byla kronika Aula regia. Jak Przemysl správnì pøipomíná byla psána latinsky, Petr pocházel z hornolužického mìsta a protože o jeho mládí nevíme nic, mohl být klidnì i Lužickým Srbem, tedy slovanským bratrem.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 02 led 2007 13:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: "útìk" na hrad Loket

Jiøí Motyèka píše:
...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter. A jelikož v nìm, pery tìchto mnichù, vzniklo kronikáøské dílo - bylo nazváno Chronicon Aulae Regiae. 8)
Ale jak jsem øekl, že nechci chytat za slovo, tak se o tom už víc zmiòovat nebudu... :lol: :lol: :lol:
Musím s Tebou ale souhlasit. Moc o Petru Žitavském nevíme a jestliže se sám považoval za Èecha a celý aktivní život zasvìtil práci v Èechách, byl Èech. Možná vìtší než Sternbergové, Schwarzenbergové, Waldensteinové aj. :D

Autor:  Jiří Motyčka [ 02 led 2007 17:29 ]
Předmět příspěvku:  Kronika Zbraslavského kláštera

Przemysl de Nyestieyky píše:
Jiøí Motyèka píše:
...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter...
Nechci se z toho vykroutit (ty mi to stejnì nebudeš vìøit :) ), nechci polemizovat s pravdìpodobnì nejvìtším znalcem kronik na tomto fóru, ani nechci mít poslední slovo - ale!
Aula Regia (pro "nezasvìcené" síò královská) - tak nazval toto místo Václav II. po založení kláštera. Mìl jsem tedy na mysli obecnì kroniku psanou ve zbraslavském klášteøe více autory. A to taky není slovíèkaøení... :D
Petr Žitavský byl øeknìme rádcem i duchovním pøítelem Elišèiným, takže jsme od hlavního tématu vlastnì ani neodboèili, ale mùj první pøíspìvek vìnovaný tomuto tøetímu opatovi zbraslavského kláštera byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 03 led 2007 12:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kronika Zbraslavského kláštera

Jiøí Motyèka píše:
...pøíspìvek..byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(
Jasnì že tomu rozumím. :D Já to nebral vùbec vážnì :wink: ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik :( zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti. :!:

Autor:  Jiří Motyčka [ 03 led 2007 14:53 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kronika Zbraslavského kláštera

Przemysl de Nyestieyky píše:
...ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik...
Na to jsem si udìlal svùj názor a nikdo, zdùrazòuji nikdo mi ho nebude vyvracet. A už vùbec ne prostøednictvím fóra. :lol: O to se mùžeš pokusit, až se zase sejdeme na 2. setkání... :D

Przemysl de Nyestieyky píše:
...zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti...
Obávám se, že pro dozvìdìní se více o této záležitosti je nutné navštívit archivy v Nìmecku, pokud to už nìkdo neudìlal pøed námi... :D

Autor:  Ježek [ 03 led 2007 15:08 ]
Předmět příspěvku:  Slovíèkaøení/lekce latiny + národy

V záasadì jsi mìl 3 možnosti:
1) kronika zbraslavského kláštera (zbraslavská)
2) Chronicon Aulae Regiae
2) kronika Auly Regie

Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování

Ještì k pùvodu. Nìmec žijící v Èechácm mohl být na tehdejší pomìry dobrým èeským "vlastencem". Snad jen kromì Židù všichni byli považováni za lidi Pøemyslovcù tj. za èeský národ, bez ohledu na etnický pùvod. Že se Nìmci nehlásili k èeskému národu je jiná vìc

Autor:  Jiří Motyčka [ 03 led 2007 15:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Slovíèkaøení/lekce latiny + národy

Ježek píše:
...Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování...
No, jóóó, tak jsem to nevyskloòoval. Ano, sypu si popel na hlavu, na níž mám máslo a jdu kleèet na hrách... :D :lol: :lol:
No a nyní vážnì. Latinu neovládám pochopitelnì aktivnì, i když si dovedu pøedstavit, že bych za to i zaplatil, ale to asi až v penzi... Jsem rád, že s pomocí slovníku si nìco sám pøeložím z latiny do mateøského jazyka... :(

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 06 led 2007 17:11 ]
Předmět příspěvku:  spekulace o Elišce?

Elizzabethin nový èlánek na Stránkách o Rejèce je vskutku podnìtný k reakcím. :D Ale zajímaly by mì dvì vìci -
Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem? (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?

Autor:  elizabeth [ 07 led 2007 09:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: spekulace o Elišce?

Przemysl de Nyestieyky píše:
...Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem?
Podle me asi tolik jako kdyz se uvazuje, ze byli Zavis s Premyslem sokove v lasce ke Kunhute. To je z nejake staroceske pisne...

Przemysl de Nyestieyky píše:
... (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )?

To mas mozna pravdu, nicmene se to objevuje v knihach, ktere se tvari jako literatura faktu.
Przemysl de Nyestieyky píše:
...
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?
Pokud je to pouze hypoteza, tak rozhodne hypoteza historiku. Zkusim najit primy zdroj.

Autor:  Jiří Motyčka [ 07 led 2007 11:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: spekulace o Elišce?

Przemysl de Nyestieyky píše:
... pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho...
Já bych to ještì obrátil, èímž to možná zkomplikuji a "zamotám". V tématu o Jindøichu z Lipé jsem ve svém zakládajícím pøíspìvku psal o "manželsko-mileneckého 'ètyøúhelníku'“. On to byl spíše manželsko-milenecký trojúhelník, v nìmž hlavní roli hrál Jan Lucemburský, který uzavøel politický sòatek s Eliškou Pøemyslovnou a krásná, inteligentní, vzdìlaná a umìnímilovná Alžbìta Rejèka mu prostì uèarovala. A to muselo samozøejmì Elišku velice iritovat...

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 07 led 2007 15:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: spekulace o Elišce?

elizabeth píše:
To je z nejake staroceske pisne...
A staroèeská píseò je z 18. století nebo ze støedovìku?

Autor:  elizabeth [ 07 úno 2007 15:15 ]
Předmět příspěvku: 

Pro mnozici se nazory na foru na knihu pani PhDr. Kopickove umistuji svuj prispevek do tematu Eliska Premyslovna, nebot ji se to nejvice tyka:
viz. treba Violin prispevek:
viola píše:
nejvíc mì zajímá konfrontace historikù a historièek, podle mého názoru - samozøejmì to neplatí vždy (èetli jste knížku o Elišce Pøemyslovnì od b. Kopièkové?? já to vrátila hned druhý den...) - ženský pohled na vìc je neotøelejší a možná blíž pravdì, ale pánové mohou oponovat 8)


Podobny nazor zde mel i Marsalek, ktery to sice precetl, stejne jako ja, ale autorka jej ( ani mne) nijak nepresvedcila. Rada bych se zeptala, zda existuje nejake objektivni a (aspon trochu) ctive hodnoceni kralovny Elisky Premyslovny, ktere by stalo za precteni.

Autor:  Viola [ 07 úno 2007 16:08 ]
Předmět příspěvku: 

Tak já té knížky kousek pøeèetla, fakt jsem se na ni tìšila, ale když zaèala líèit Elišku jako nejvìtší chudinku a obì všech kolem, když vytáhla domnìlou spolupráci Richenzy a inkvizitorù... Myslím, že není zlý J. Spìváèek (ten zase zatracuje Jindøicha z Lipé), ale ve vìtšinì knih jde buï jen o zmínky nebo o vylíèení situace bez hodnocení... Aspoò tedy o èem vím já. Ještì mì napadá kniha od G. Šarochové 1.9.1310 - svatba (je to z edice významných událostí), ale samozøejmì nejde o monografii o Elišce samotné.

Autor:  Ježek [ 06 led 2008 12:52 ]
Předmět příspěvku:  krev Elišky Pøemyslovny

floriš píše:
Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?

Autor:  Jiří Motyčka [ 06 led 2008 15:58 ]
Předmět příspěvku:  Re: krev Elišky Pøemyslovny

Ježek píše:
floriš píše:
Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?
...taky jsem se chtìl s dovolením voptat...

P.S. Nepatøí to spíš do Pokecu? Mátne mì totiž ta pøesnost na 2 desetinný místa. :lol:

Autor:  JOhanka.1412 [ 20 led 2008 13:39 ]
Předmět příspěvku: 

Eliška má dneska narozeniny!
Všechno nejlepší! :D
=D> :-({|= :ruce:

Autor:  Margharet [ 26 led 2008 10:09 ]
Předmět příspěvku: 

" 29.9.1330 umøela na Vyšehradì v domì Jana probošta, bratra svého, Alžbìta jinak Eliška, krále Jana Èeského manželka a císaøe Karla IV. matka, na Zbraslavi, vedle otce svého, krále Václava II., pochována. Byla s manželem svým živa 20 let a porodila mu tøi syny a ètyøi dcery. Paní pobožná, ctná, dobrotivá, šlechetná a k chudým lidem milostrdná.
Manželství s Janem Lucemburkem, o tøi roky mladším, nebylo šastné a život Elišèin byl øadou útrap. Odlouèena vùlí královskou od syna svého Václava a obklíèena intrikami Jindøicha z Lipé, prožila smutný život, jenž skonèila v ústraní vdovského sídla."


To je citace ke dni úmrtí Elišky Pøemyslovny z knížky "Historický kalendáø národa èeského" od Veleslavína.

Autor:  Návštěvník [ 13 úno 2008 13:54 ]
Předmět příspěvku: 

Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.

Autor:  Viola [ 13 úno 2008 14:02 ]
Předmět příspěvku: 

Anonym píše:
Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.

Ahojky,
nechtìl(a) by ses zaregistrovat? Jinak diskusi na toto téma se meze nekladou, zajímá mì, proè takhle uvažuješ :wink: . Ono se tìžko hodnotí - mrcha nemrcha, Jindøich byl zøejmì velice neschopný a Annì možná ani nic jiného než "nekalé" praktiky, i proti vlastní sestøe nezbývaly, pokud si chtìla udržet alespoò teoretickou šanci na trùn... Ale to je samozøejmì vìc názoru. Zajímavé je, že svým nejmladším dìtem-dvojèatùm dala Eliška jména Eliška a Anna.

Stránka 3 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/