Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn
  Dobov dokumenty

  * Magna carta libertatum

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 14. 10. 2007 (12417 peten)

  Velk listina svobod, pijat krlem Janem I. Bezzemkem nedlouho po prohran bitv u Bouvines, stoj na potku anglickho parlamentu. Zde je jej peklad (i s pozdjmi doplky krle):

  Jan, z Bo milosti krl Anglie, pn Irska, vvoda normandsk a akvitnsk, hrab z Anjou. Arcibiskupm, biskupm, opatm, pnm, baronm, justicim, lesnkm, sprvcm, ministerilm a vem jejich bailivm a vrnm, pozdraven.

  Dvme ped Bohem, pro spasen na due a spasen du naich pedk a ddic, ke slv Bo, veleben svat crkve a lep uspodn naeho krlovstv, na radu naich ctnch otc, tpna, arcibiskupa v Canterbury, primase cel Anglie a kardinla svat msk crkve, Jindicha arcibiskupa v Dublinu, Williama z Londna, Petera z Winchestru, Jocelyna z Bath a Glastonbury, Hugha z Lincolnu, Waltera z Worchesteru, Williama z Coventry a Benedikta z Rochesteru, biskup, mistra Pandulfa, subdiakona a lena dvora pana papee, bratra Aymerica, mistra du Templ v Anglii a vzneench mu Williama Marshala hrabte z Pembroke, Williama hrabte z Warenne, Williama hrabte z Arundel, Alana Gallowaye konstbla Skotska, Warina syna Gerolda, Petera syna Herberta, Huberta de Burgh, seneala Poitou, Hugha de Neville, Matthewa syna Herberta, Thomase Basseta, Alana Basseta, Philipa de Aubeney, Roberta z Ropsley, Johna Marshala, Johna syna Hugna a dalch, nm vrnch.

  1) Na prvnm mst pipusme Bohu, a touto nynj listinou potvrzujeme pro ns a nae ddice navdy, e anglick crkev mus bt svobodn a mus mt sv prva v pln me a svoje svobody nedoten, a je na vl, aby to tud bylo pozorovateln, jak je zejm z tto skutenosti, ne spory mezi nmi a naimi barony zaaly. My ochotn a spontnn udlili a na listinou potvrdili svobody voleb tato prva povauji za nejvt nutnost a dleitost anglick crkve a obdren potvrzen toho od pana papee Inocenta (III.), kter my zachovvme a my si pejeme, aby nai ddici zachovvali, to v dobr ve na vky potvrzujeme vem svobodnm mum naeho krlovstv, nm samotnm a naim ddicm. Vechny svobody napsan ne, jsou dny a dreny jimi a jejich potomky, nmi a naimi potomky.

  2) Jestlie njak z naich hrabat nebo baron nebo jinch naich sluebnk, jako velitel v rytsk slub, zeme a jeho smrt jeho ddic bude plnolet a dluen vojensk sluby, on mus ze svho ddictv vyplatit starou slubu, jmenovit ddicov hrabte £100 za kadho hrabcho barona, ddicov barona £100 za barona, ddicov ryte 100s, nanejv za rytsk plat. A kdo dlu mn mus dt mn podle starodvn drby ln.

  3) Jestlie ddic nebo njak podobn bude neplnolet a svenec, on zsk svoje ddictv v okamiku, kdy se stane plnoletm, bez vyplacen sluby a bez konce.

  4) Strci zem, jako ddici, kte nejsou plnolet, mohou si vzt st zem ze svho ddictv, ne vak vce, ne nezbytn vnosy. Pimen bn odmny a pimen sluby, a to bez kodch na lidech a zbo; a jestli my odevzdme opatrovnictv nad zem nebo nm podobnm erifovi nebo nkomu dalmu, on je nm odpovdn za odmny. A pokud on bude niit to, co je mu pidleno do opatrovnictv, my zaplatme kompenzaci za nj a zem bude propjena dvma spravedlivm a rozvnm mum toho lna, kte budou odpovdn za nhrady nm nebo tomu, koho jim pidlme. A kdy my dme nebo prodme opatrovnictv nad tou zem a on dopust znien pidlenho, ztrat opatrovnictv, a to bude pidleno dvma spravedlivm a rozvnm mum z toho lna, kte budou podobn odpovdni nm, jak je ve eeno.

  5) Krom toho, po celou dobu opatrovnictv, strce mus dret opraven domy, parky, hjemstv, rybnky, mlny a ostatn vci nlec k zemi, krom nhrad, a mus navrtit ddici, kdy se stane plnoletm, jeho zemi pln zsobenou, s pluhy a s majetkem hospodstv podle toho, co rolnick sezna vyaduje a dvodn nhrady si me nechat.

  6) Ddicov se mohou oenit bez hany, jet ped svatbou mus bt sjednno nejblimi pokrevnmi pbuznmi oznmen ddic.

  7) Vdova me uvat svho vna a ddictv okamit a bez obt po smrti svho manela, nebude platit nic ze svho vna nebo jejho vdovskho podlu drenho v den smrti jejho manela a ona zstane v dom svho manela 40 dn po jeho smrti; bhem t doby j bude pipsn jej vdovsk podl.

  8) dn vdova nesm bt pinucena k satku tak dlouho, dokud chce t bez manela, bude j zajitna monost nevdat se bez naeho souhlasu, pokud je v naem dren, nebo bez souhlasu jejho pna, kter ji dr, pokud pat dalmu.

  9) Ani my, ani nai bailivov neuchvt za dn dluh, dnou zemi nebo rentu, tak dlouho, dokud statky dlunka jsou schopn splcet dluh, ani toho, kdo se zaruil za dlunka zstavou na tak dlouho, dokud hlavn dlunk je mu schopen platit dluh, a pokud je hlavn dlunk neschopn platit dluh, nem prostedky k platb, potom me zruky vypovdt za dluh, a oni mohou, pokud chtj, mt zem a renty dlunka a do t doby, ne nenahrad dluh, kter mu mli zaplatit, pokud neme ukzat, e hlavn dlunk nevyplatil svoji pohledvku ve vci eench zruk.

  10) Pokud si nkdo pj od id jakoukoli sumu, velkou i malou a zeme pedtm, ne je zaplacena, dluh nebude dleit tak dlouho, dokud je ddic neplnolet, nebo kdokoli ho dr, nebo jestli dluh padne do naich rukou, my nebudeme dlat nic, vyjma hlavnho zmnnho v zruce.

  11) A jestlie zeme nkdo zadluen u id, jeho ena bude mt svj vdovsk podl a nezaplat nic z dluhu a jestlie mrtv mu opust nezletil dti, oni budou mt poskytnuto nezbytn zabezpeen z majetku zesnulho a dluh bude vyplacen zstatkem, rezervovanm, nicmn, slubou patc pnu zem; dluhy jinm ne idm budou eeny stejn.

  12) dn rytsk da nebo jin rytsk sluba nebude uloena v naem krlovstv bez bnho snmu naeho krlovstv, vyjma vkupnho na osoby, pro pasovn naeho nejstarho syna rytem a pro svatbu na nejstar dcery, jen pro tyto dvody pomoc me bt vybrna. Stejn se budou eit pomoci z Londna.

  13) A msto Londn bude mt vechna starobyl prva a zvyklosti jak na zemi, tak na vod. Nadto my chceme a udlujeme vem ostatnm mstm, hradm, vesnicm a pstavm vechny jejich svobody a zvyklosti.

  14) A opaten bnho snmu krlovstv ohledn zhodnocen pomoci (vyjma t ppad ve eench) nebo rytsk dan, my budeme mt dvod k svoln arcibiskup, biskup, opat, hrabat a vtch baron, individuln naimi dopisy --- a, v dodatku, my svolme obyejn pes nae erify a bailivy k danmu datu, jmenovit, po uplynut poslednch 40 dn a na uren msto, a ve svolvacch dopisech my osvtlme dvody pro svoln. A kdy svoln probhne, zleitost postoup k urenmu dni, shodn se snmem tch ptomnch, skrz listy maj pijt ti, kdo byli pozvni.

  15) My nevydme v budoucnu dn prvo k vzet sluby od svobodnho mue, vyjma pro vkupn jeho osoby, pro pasovn jeho nejstarho syna rytem a pro svatbu nejstar dcery, a pro tyto jenom dvodn pomoci me bt vybrna.

  16) Nikdo nebude donucen dlat vt slubu za rytskou gi nebo za dn jin svobodn dren, ne je odmna za to.

  17) Prost lid nebudou nsledovat n dvr, ale zstanou na urenm mst.

  18) Zjitn odnt drby, smrti potomka, pln aloby, nebude oznmeno jinde ne v krajch jim nle, a to tmto zpsobem my, nebo, pokud my budeme mimo oblast, n vrchn justici, pole do kadho kraje 4x do roka dva soudce, kte spolu se 4 ryti z kadho kraje, mohou vynst verdikt v kraji v den a v mst konn snmu kraje.

  19) A jestlie rozsudek neme bt proveden v den konn krajskho snmu, tam musej zstat stejn jako mnoho ryt a svobodnch dritel, kte jsou tehdy na krajskm snmu toho dne, jak je nezbytn pro vynesen rozsudku podle vznamu vyeen zleitosti.

  20) Svobodn mu neme bt potrestn za lehk pein, za velk pein me bt potrestn v souladu s jeho vhou. Tak zachrn ivobyt a kupec stejn zachrn svj kapitl, nevolnk me bt potrestn stejn, zachrn sv prostedky k it jestlie se jim dostane nae milost: nikomu z ve eench trest nesm bt uloen, krom ppadu psahy dobrch mu ze sousedstv.

  21) Hrabata a baroni nesmj bt potrestni od nikoho jinho krom jejich peer, a jen podle stupn jejich peinu.

  21) Hrabata a baroni nesmj bt potrestni od nikoho jinho krom jejich peer, a jen podle stupn jejich peinu.

  22) dn klerik nesm bt potrestn v respektu k jeho svtskmu postaven, vyjma po zpsobu dve eenm, v souladu s jeho crkevnm beneficiem.

  23) dn vesnice nebo jedinec nebude pinucen k stavb mostu na nch bezch, vyjma tch, kte jsou odedvna s tm svzan.

  24) dn erif, konstbl, koroner nebo jin z naich bailiv, nebude moci bt poten drenm na koruny.

  25) Vechna hrabstv, setniny, wapentakii a trethingy budou na starch rentch bez pidan platby, vyjma naeho vlastnho panstv.

  26) Jestlie nkdo, drc od ns svtsk lno, zeme a n erif nebo bailiv uke nm dopisy zjevn pobdky dluhu, kter zesnul dluil nm, bude legln pro naeho erifa nebo bailiva zskat a udlat seznam movitost zesnulho nalezench na svtskm lnu hodnoty dluhu pod dohledem spravedlivch mu. Nic z movitost nebude vyjmuto a do chvle, kdy nm bude splacen dluh pln a zbytek bude odstoupen exekutorm k proveden vle zesnulho. A jestlie nic nm nedluil, vechny movitosti nm pipadnou po zesnulm, zachovvajc jeho en a dtem jejich dvodn podl.

  27) Jestlie svobodn mu zeme bez sepsn posledn vle, jeho majetky budou pedny jeho nejblim pbuznm a ptelm pod dohledem crkve, splcejc kad dluh, kter dluil zesnul.

  28) dn konstbl nebo jin bailiv n nevezme n obil nebo jin majetky, pokud onen zaplat na mst v hotovosti nebo me odloit platbu dohodou s prodvajcm.

  29) dn konstbl nebude nutit ryte k darovn penz namsto hradn stre pokud chce str vykonvat sm nebo skrz jinho dobrho lovka, jestlie pro njak dobr dvod to neme dlat sm a pokud ho meme vst nebo poslat na vojenskou slubu, on bude osvobozen ze stre, protoe je u ve slub.

  30) dn erif nebo bailiv n nebo kdokoli dal neme vzt kon nebo vozk od njakho svobodnho mue pro pepravu bez dohody se svobodnm lovkem.

  31) Ani my ani nai bailivov nevezmou pro hrady nebo jinou nai prci, devo, kter nen nae, vyjma dohody s tm, to devo je.

  32) My nebudeme dret vce ne rok a den zem usvden ze zrady, pak budou zem pedny pnm ln.

  33) Od nynjka vechny ryb zbrany budou odstranny od Teme a Medway pes celou Anglii, vyjma tch, kter jsou podl pobe.

  34) aloba zvan Praecipe nebude v budoucnu brna nikm v vahu, jeho pomoc me njakou drbu ztratit svobodn mu pi soudu.

  35) Nech je jedna mra pro vno po celm naem krlovstv, jedna mra pro pivo, jedna mra pro obil, jmenovit Londnsk tvrtka a jedna ka pro ltky, kter jsou barveny ervenohnd nebo halberget, jmenovit dva lokty s okraji. Nech je to stejn s vhami jako mrami.

  36) Nic nesm bt dno nebo vzato z ivota nebo d v budoucnosti pro obalobu z inkvisice. Msto toho bude udlena volnost obvinn a ne odmtnut.

  37) Jestlie nkdo m od ns propachtovan statek, jako sokagium nebo burgagium a dr dal zemi za rytsk sluby, my nebudeme chtt, z dvod propachtovanho statku, sokagium nebo burgagium, mt opatrovnictv nad jeho ddicem nebo zem nebo jinm lnem, ani nebudeme mt pi o propachtovan statek, sokagium, burgagium, ledae by propachtovan statek dluil rytskou slubu. My nebudeme mt v opatrovnictv ddice, ani zemi, kterou dr dal za rytskou slubu z dvodu drobnho serantstv, kter on dr nm za slubu pevedenou nm noi nebo py nebo podobnmi.

  38) dn bailiv neme v budoucnosti vzt nikoho k soudu na zklad svho naen, bez vrohodnch svdk pro tento mysl.

  39) dn svobodn mu neme bt potrestn, uvznn, zbaven majetku, prohlen psancem, vyhnn ze zem nebo jinak pronsledovn, nikdo ho neme napadnout nebo poslat nkoho k napadnut jeho, vyjma spravedlivho rozsudku jeho peer nebo prva zem.

  40) Nikomu neprodme, nikomu neodmtneme nebo neodlome prvo a justici.

  41) Vichni kupci mohou odejt a pijt do Anglie jist a bezpn a zstat a cestovat celou Angli, jak po zemi, tak po vod, pro kupovn a prodvn starmi a pravmi svobodami proti clm, vyjma obdob vlky a jestli je jejich zem s nmi ve vlce. A jestlie oni pijdou do na zem na zatku vlky, oni budou pijati bez zrann na jejich osobch a zbo, a my nebo n vrchn sud budeme vdt, jak s kupci v na zemi zachzet, kte se objev v zemi ve vlce s nmi, kdy vlka skon a jestlie zde bude bezpeno, ostatn mohou zstat bezpen v na zemi.

  42) Bude spravedlnost v budoucnosti pro kadho, bez pedsudk oekvan vrnosti nm, kdo chce opustit nae krlovstv a vrtit se bezpen po zemi i vod, bezpen v obecnm zjmu, za krtkou dobu bhem vlky vyjma uvznnch nebo psanc v souladu se zkony krlovstv a rodk zem, kter je s nmi ve vlce a kupc (se ktermi je zachzeno jak bylo eeno ve)

  43) Jestlie nkdo, kdo dr njakou odmr jako est ve Wallingfortdu, Nottinghamu, Boulogne, Lancasteru nebo jinou odmr, kter je v naich rukou a baroni zemou, jeho ddic ned dal pomoc a neudl jinou slubu nm, ne by se stal baronem, jestlie baronstv bude v baronovch rukou a on je bude dret za stejnch podmnek, jako by je drel baron.

  44) Mui, kte ij mimo les, nepotebuj od nynjka pijt ped nae soudce lesa na hlavn vzvu, jestlie oni nejsou sthni soudn nebo jsou zruky za njakou osobu nebo osoby, kter jsou pipojen k lesnm peinm.

  45) Nebudeme jmenovat soudce, konstbly, erify nebo bailivy jinak podle znmho prva krlovstv a mnme to dobe sledovat.

  46) Vichni baroni, kte objev opatstv, kter maj vsady od krl Anglie nebo starobyl lna, musej je ochrnit bhem interregna, jak oni mohou.

  47) Vechny lesy, kter jsou lesy v naem ase, budou okamit odlesnny, a tak bude udlno i s nmi behy, kter budou chrnny nmi v naem ase.

  48) patn zvyklosti spojen s lesy a baantnicemi, lesnky a lovmi, erify a jejich ednky, nmi behy a jejich sprvci, budou okamit vyetovny v kadm kraji 12 psahajcmi ryti toho kraje, kte jsou vybrni jako dob mui toho kraje. Bhem 40 dn po dokonen vyetovn s tm bude naprosto skoncovno a nikdy to ji nebude nastoleno, postarme se my, nebo n sud, pokud nebudeme v Anglii, kdy to bude vdt prvn.

  49) My okamit vrtme vechny zajatce a vsady dan nm anglickmi mui, jako zruku pro mr nebo vrnou slubu.

  50) My odstranme kompletn z ad pbuzn Gerarda de Athee a v budoucnosti nebudou mt dn ad v Anglii, jmenovit Engelarda de Cigogne, Petera a Guye a Andrewa de Chanceaux, Guye de Cigogne, Geoffreye de Martigny a jeho bratry, Philipa Marc a jeho bratry a jeho synovce Geoffreye a vechny jejich nsledovnky.

  51) A bude mr nastolen, odstranme z krlovstv vechny ciz ryte, stelce z ku, seranty a kupce, kte pili s komi a zbranmi k jm krlovstv.

  52) Jestlie nkomu bude odata drba nebo bude dren mimo sv zem, hrady, svobody nebo jeho prva nmi bez leglnho rozsudku jeho peer, my mu to okamit napravme: jestlie nastanou okolo toho rozepe, potom rozhodne rada 25 baron, kte jsou mnni ne k zajitn mru: pro vechno, nicmn, co bylo odato nebo dreno mimo bez spravedlivho rozsudku jeho peer, krle Jindicha, naeho otce nebo krle Richarda, naeho bratra, kter mme v rukou, nebo jsou dreny jinmi, kter my svzali potvrzenm jim, my mme bnou dobu k odloenm nrok kik, vyjma tch vc kolem kterch pe zaala nebo ptrn jsme nadili ped nam pijetm ke; kdy nicmn jsme se vrtili z naeho putovn nebo jestlie nebyla ance neudlat nic k tomu, my chceme jednou udlat pln rozsudek v tom.

  53) My dme stejn odklad stejnm zpsobem v konn justice v otzce odlesnn nebo zadren les, kter Jindich n otec nebo Richard n bratr zalesnili a v zpsobu opatrovnictv zem, kter byly lny jinch, opatrovnictv jeho druh jsme mli a dotud z dvodu lna, kter nkdo drel za vojenskou slubu, a v ppad opatstv zaloenho na ln nkoho, ne na ln nm patcm, ve kterm pn lna prohlsil za legln. A kdy jsme se vrtili nebo jestlie bychom se nevydali na nae putovn, my chceme jednou udlat pln rozsudek tomu, kdo to vysvtl v tch vcech.

  54) Nikdo nebude potrestn nebo uvznn na zklad aloby eny za smrt nkoho, vyjma jejho manela.

  55) Vechny zvry, kter jsme vykonali nespravedliv a proti prvu zem a vichni potrestan neprvem a proti prvu zem, budou zcela odkodnni, nebo se podrob rozsudku 25 baron, kte jsou uvedeni ne pro zachovn mru, nebo rozsudku vtiny stejnch spolu s ve eenm tpnem, arcibiskupem Anglie. Jestli bude moci, a jinak jemu podobn mohou se spojit s nm za tmto zmrem, a jestlie on pesto nebude moci tuto zleitost vyeit, bude to provedeno jednm nebo vce ve eenmi barony v podobnm sloen, oni mohou bt vyjmuti ze soudu v ppad pochybnost a ostatn vybran, budou psahat a zasednou na sv msta v podku ze stejnch 25 pro tento ppad.

  56) Jestlie my odebereme drbu nebo budeme dret Welana mimo zem nebo prva nebo jin vci bez leglnho rozsudku jeho peer v Anglii nebo ve Walesu, bude okamit odkodnn jimi a jestlie bude s tm nesouhlasit, bude rozhodnuto v March rozsudkem jeho peer pro majetky v Anglii dle prva v Anglii, pro majetky ve Walesu dle prva Walesu, pro majetky v March dle prva Marche. Welan mohou udlat to sam u ns.

  57) Pro vechny vci, nicmn, kter mu byly zabaveny nebo dreny bez leglnho rozsudku jeho peer krle Jindicha, naeho otce, nebo krle Richarda, naeho bratra, kter jsou v naich rukou nebo rukou nkoho jinho, kter my svzali potvrzenm jim, my mme bnou dobu k odloen nrok kik, vyjma tch vc, kolem kterch pe zaala nebo ptrn jsme nadili ped nam pijetm ke; kdy nicmn jsme se vrtili z naeho putovn nebo jestlie nebyla ance neudlat nic proti tomu, my chceme jednou udlat pln rozsudek dle zkon Walesu nebo ve eench region.

  58) My propustme syna Llywelyn a vechny zajatce z Walesu a privilegia, ktermi zajiujeme bezpenost pro mr.

  59) My sjednme s Alexandrem, krlem Skotska, zaleitosti nvratu jeho sester a zajatc a zleitosti jeho svobod a prv, tak jak jsme sjednali s naimi barony Anglie, ledae by to njak bylo jinak ne listiny, kter mme od Williama jeho otce, kdysi krle Skotska, a to bude podmnno rozsudkem jeho peer na naem dvoe.

  60) Vechny tyto ve een zvyky a svobody, kter jsme udlili k zachovn v naem krlovstv tak daleko, jak se tkaj ns spolen s naimi mui, vemi z naeho krlovstv, kleriky i laiky, budou zachovny, tak jak se to bude jich a jejich mu tkat.

  61) Od t doby, nadto, pro Boha a rozmoen naeho krlovstv a pro lep uklidnn svr mezi nmi a naimi barony, my jsme slbili vechny tyto vci ve een, pejc si je k neporuenmu a neotesitelnmu uitku provdy, my dvme a udlujeme je podepsanm bezpen, jmenovit, z baron bude vybrno 25 baron z krlovstv, kte chtj, kte musej se vemi zachovvat, dret a vytvet podmnky k zachovvn mru a svobod, kter jsme udlili a potvrdili jim tmto nam privilegiem.
  Jestlie my, nebo n sud, nebo n bailiv nebo nkdo z naich sluebnk proheil se proti nkomu njak nebo by pekroil njak z lnk mru a bezpenosti a obaloba bude potvrzena 4 z ve eench 25 baron, tito 4 baroni pijdou k nm, nebo k naemu sudmu, pokud budeme mimo krlovstv a vznesou alobu pro pein ped nmi, aloba ns donut eit pein bezodkladn.
  A pokud my nenapravme pein, nebo jestlie budeme mimo zemi a sud nenaprav pein bhem 40 dn od pinesen aloby nm nebo naemu sudmu, pokud nebudeme v krlovstv, ve en 4 baroni pednesou ppad k projednn 25 barony a tchto 25 baron spolen s komunitou t zem exekuuj a zabav nm jako oni mohou, jmenovit, uchopiteln hrady, zem, majetky, jinak jak mohou, chrnc nai osobu a osoby na krlovny a naich dt, a do doby, dokud podle jejich nzoru nprava bude vykonna, a kdy bude vykonna, oni uposlechnou ns, jak mli udlat pedtm.
  A kdokoli v zemi, kdo chce vzt psahu k podroben se rozkaz eench 25 barony k exekuci z ve uvedench dvod a s nimi zabav tolik, kolik me a my veejn a voln umonme komukoli zci se psahy, kdo to chce a my nebudeme zakazovat to komukoli. Vskutku, vichni v zemi, kte se budou vzprat jim a jejich dohod k psaze 25 baronm k pomoci jim k exekuci a zabaven nm, my jim psahme, jak bylo ve eeno, na n rozkaz.
  A jestlie njak z 25 baron zeme nebo opust zem, i jinak bude pedejito ve eenmu, zbytek z eench baron me vybrat dalho vhodnho na jeho msto a on me psahat jako zbytek.
  V ppad exekuce, kter je svzan s tmito 25 barony, jestlie mezi tmito 25 barony najednou v nem bude njak neshoda, nebo jestli nebudou svolni vichni, oni se rozhodnou a ustanov vtinou, co uin a rozkou, pesn jako kdyby se na tom shodlo vech 25 baron a eench 25 bude psahat, e budou vrn zachovvat ve een vci a umoovat jejich zachovvn.
  My nepimjeme nkoho k nemu, jednoho osobn skrz nkoho jinho, m njak z tchto konces nebo svobod me bt odvolno nebo pozmnno a jestlie njak z vc je prosazena, nech je zrueno a my nikdy neuijeme to osobn nebo skrz nkoho jinho.

  62) A my pln odpoutme a omilostujeme kadho ze zt, rozhoen a zahoklosti, kter vzpllo mezi nmi a naimi mui, kleriky i laiky, z as spor. Nadto my pln odpoutme vem, klerikm i laikm, tak jak nle nm plnm odputnm, vechny protichdn pleitosti pi stejnm sporu mezi Velikonoci v estnctm roce naeho panovn a nastolenm mru. A, krom toho, my povme vyhotovenm pro n dopis jasn osvden pana tpna arcibiskupa z Canterbury, Jindicha arcibiskupa z Dublinu a ve zmnn biskupy a mistra Pandulfa ohledn jejich bezpe a ve mnnch vhod.

  63) Proe si pejeme a pevn pikazujeme svobodu anglick crkve, a mui naeho krlovstv nech dr ve een svobody, prva a vhody dobe a pokojn, svobodn a tie, pln a kompletn, pro n a jejich ddice od ns a naich ddic ve vech zpsobech a na vech mstech, jak je eeno ve. Psahy, nadto, budou dny, jak nmi, tak naimi barony, e vechny tyto vci ve een budou zachovvny v dobr ve a bez zlch snah. Svdky jsou ve zmnn a mnoho dalch. Dno na rukou na louce zvan Runnymede mezi Windsorem a Staines patnctho dne ervna v 17. roce na vldy.

  Korektury:Tekla, Flori.
  Dkuji

  Cel lnek | Komente: 0 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha