Tragdie rodu Vilmovc

Autor: Tekla <(at)>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 03. 05. 2006

aneb Svatoplukova krut msta. Pbh z let 871 894.
Na obrzku dajn podoba Svatopluka.
Vchodn marka, rok 882.
Ve Vchodn marce propuk spor, jen skon velkou tragdi pro potomky Svatoplukovch hlavnch neptel, Wilhelma a Engilschalka, bratr, kte oba zemeli bhem moravskho povstn pot, co se tento kne z rodu Mojmrovc opt ujal vldy v zemi. Svatopluk toti nemohl na kivdy, kter vinou tchto hrabat utrpl v roce 871, zapomenout. Navc je docela dobe mon, e Svatoplukovo uvznn a nslednou vzpouru Moravan odnesli jeho blzc pbuzn, na nich se Frankov krut mstili. Dala by se tak vysvtlit jinak tko pochopiteln Svatoplukova nenvist vi vem z rodu Vilmovc, kter se ji brzy mla projevit v pln niiv sle.
Pleitost mu k tomu dal hrab Aribo, jen byl rovn s Vilmovci spznn vzal si za enu sestru Wilhelma a Engilschalka. Po smrti obou bratr v roce 871 se jejich potomci nedokzali dohodnout na svm nstupnictv. Sprvcem rodovho ddictv Vilmovc a markrabtem Vchodn marky se proto z rozhodnut krle stal prv Aribo.
Jene Megingoz (syn Wilhelma) a Pabo (syn Engilschalka) byli toho nzoru, e strc Aribo jejich statky neoprvnn okupuje. Po smrti Ludvka Mladho tedy vtrhli do Vchodn marky a plenili ji takovm zpsobem, e Aribo vzal radji nohy na ramena a se svm synem Isanrikem prchal na Moravu, podat Svatopluka o pomoc.
Ten se nenechal dlouho pemlouvat. Uzavel s Aribem dohodu, v n se zavzal jej vojensky podpoit. Aby ml jistotu, e na nj Aribo nechyst njakou lku, nechal si na Morav Isanrika jako rukojm. A vyrazil.

Masakr Vilmovc zan

Vchodn marka, rok 884.
Prohlsil (Svatopluk), e se bude mstt a tak tak uinil. Od jin sti eky Dunaje napadl Werinhara, prostednho ze t syn Engilschalkovch, tak hrabte Vezzilla, kter byl jejich pbuzn, a nechal mu utnout pravou ruku, jazyk a stran vc genitlie, take po nich nezstalo stopy. Nkte jejich lid se pak vrtili s uatou a zkrcenou pravic. Vojsko na rozkaz knete zpustoilo vechno ohnm, navc za Dunaj vyslal vyzvdae a kdekoliv byl majetek nebo vlastnictv uvedench chlapc, byl bez prodlen odevzdn ohni. (Fuldsk anly k roku 884)
Werinhar ani Vezzillo Svatoplukv njezd nepeili. Krutost knete Moravan vydsila Megingoze a Paba natolik, e se radji pokusili zachrnit tkem k Arnulfovi do Panonie.
Kdy se to dozvdl kne Svatopluk, poslal k nmu posly a pravil mu: M neptele chrn. Jestlie je nepropust, nebude mezi nmi mr. Jet jinou alobu proti nmu vznesl. Tvoji lid se o mm ivot a stejn tak i o mm krlovstv lstiv rad s Bulhary, kte pedelho roku zpustoili m krlovstv. Chci, aby mi bylo psahou potvrzeno, e to nen pravda. Arnulf odpovdl, e nikdo z nich tak nein. (Fuldsk anly k roku 884)

Svatopluk to na Panonii

Jene Svatopluk u je rozhodnut na Arnulfovu Panonii zatoit. Morava byla u tehdy skuten Velk, ale mla se stt jet vt. Svatopluk sebral obrovsk vojsko sloen z oddl naverbovanch nejen na Morav, ale i v okolnch zemch, kter mu byly poplatn, tedy nejspe i v echch, a vydal se smrem na jih, na Arnulfovo zem, aby se jednou provdy vypodal s nenvidnmi Vilmovci. Pi prchodu Panoni byl vak k jejm obyvatelm nemilosrdn.
Nelidsky a krut ji jako vlk zmuil, ohnm a elezem velkou st zpustoil, zastrail a obsadil. (Fuldsk anly k roku 884)
Jeden tok mu vak k plnmu podroben zem nesta. Pot, co se Svatoplukovo vtzn vojsko vrt zpt a slo doma nakradenou koist, roz jeho ady o dal tisce vojk a vrac se zpt, aby Panonii zasadil posledn smrtc rnu.
Takovm mnostv lid vldl na tomto pochodu, e na jednom mst bylo jeho vojsko spateno, jak prochz od vchodu do zpadu slunce. (Fuldsk anly k roku 884)*
Odhaduje se, e Svatoplukova armda tala na svou dobu neuvitelnch ticet tisc bojovnk. S takovou silou v zdech Svatopluk v tehdej Evrop prakticky neml sob rovnho soupe.
Megingoz a Pabo, bojujc na stran Ariba, se mu marn pokouej postavit nkde v okol Balatonu. Kdy konen pochop, e nemaj anci, je u pozd. Jejich vojci jsou pobiti a oba mui se vrhaj do vod eky Rbu v zoufal snaze zachrnit hol ivoty. Ani jim vak nen dopno prolomit proklet svho rodu. Oba najdou ve vodch eky svou smrt.
Svatopluk pak pokrauje ve sv krut misi. Stle nem dost krve a utrpen svch neptel. Panonie byla cel zniena od eky Rbu k vchodu. Sluhov a sluky se svmi dtmi byli zajmni, z pedk byli nkte zajati, nkte zabiti a, co bylo potupnj, zbaveni rukou, jazyka, genitli. (Fuldsk anly k roku 884)

Frankov pros o mr

Zprva o krutm osudu jihovchodnho cpu e let a na dvr krle Karla III. Ten rychle m pes Bavorsko na vchod, aby se s rozzuenm Moravanem osobn setkal a utiil jeho hnv. Schzej se na hoe Monte Comiano u eky Tullnu. Karel m ze Svatopluka respekt a tak bez odporu uznv jeho nov zemn zisky. Velk Morava se rozrst a k Vdni a dle na jihovchod a k ece Drv. Sprva Doln Panonie je udlena Braslavovi (mohlo by se jednat o Svatoplukova nejstarho syna Predslava), Bavorsko je sveno Arnulfovi.
Csa navc Svatoplukovo postaven potvrzuje vztaenm rukou, m je podle tehdejch pravidel po mskm zpsobu uznn Svatopluk krlem.

Bavorsko, rok 885
Arnulf, jen se u dostaten pesvdil o tom, jak nebezpenho m ve Svatoplukovi soupee, dospl k nzoru, e by mu daleko lpe prosplo uinit z nj svho spojence. Za ptomnosti bavorskch pedk s nm proto uzavr mr a dokonce mu snad i dv za enu svou sestru Giselu. Vzjemn nedvra obou vldc je vak stle patrn.

Nekonvenn satek princezny Ellinrat

Korutany, rok 892
Toho roku vstupuje do dalho djstv pbh, jen meme bez nadszky nazvat Tragdie rodu Vilmovc. Ze esti syn Wilhelma a Engilschalka zstali po krvavm roce 884 na ivu u jen ti. Wilhelm mlad, jeho bratr Ruodperht a jejich bratranec Engilschalk. Ti se ukrvali u Arnulfa v Korutanech. Engilschalk nael na krlovskm dvoe nejen azyl, ale i svou ivotn lsku. Zamiloval se vak ponkud neastn i jinak eeno mil a pli vysoko. Objektem jeho zjmu se toti stala Arnulfova dcera, princezna Ellinrat. Mon v jeho ponn hrla svou roli i vypotavost, kadopdn vsledkem jeho rozhodovn, jak se vztahem k Ellinrat naloit, byl riskantn pln na uzaven satku s touto vysoce postavenou lechtinou. Protoe na klasick postup sjednn zsnub prostednictvm vyjednava vzhledem ke svmu momentln ponkud nzkmu postaven (ddictv po otci stle okupoval Aribo) nemohl ani pomyslet, nezbylo mu nic jinho, ne se pokusit svou milou Ellinrat unst. Jeho pln byl nebezpen minimln ze dvou dvod jednak proto, e nos nevsty byl hrdelnm zloinem a tak proto, e Engilschalk vlastn neml kam prchat. Nakonec mu nezbylo nic jinho, ne zkusit tst u svho neptele slo jedna u Svatopluka. Ocitl se pmo v jm lvov. Kupodivu mu vak jeho odvn pln vyel. Tedy aspo prozatm.
Zatmco Engilschalk setrvv v bezpe na Morav, vydv se Ellinrat za svm rozzlobenm tatnkem a da se j uchlcholit ho natolik, e je ochoten souhlasit se svatbou. A nejen to. Aby nebyl satek jeho dcery nerovnm, jmenuje Arnulf Engilschalka markrabtem Vchodn marky. Engilschalkovi tedy zatm pln vychz, avak jak u bylo naznaeno tst novomanel potrv jen krtce.

Neastn pbh rodu Vilmovc pokrauje

Vchodn marka, rok 893
Engilschalk se brzy stv trnem v oku bavorskch vvod, kte nejsou schopni strvit jeho zvratn rychl spoleensk vzestup a spolky se Svatoplukem. Engilschalk si navc nepon pli obratn, take si v krtk dob vyrob mnoho neptel. A to se mu stane osudnm.
Staten si vedl ve svench vcech proti nkterm bavorskm pedkm. Jejich rozhodnutm byl oslepen, kdy neopatrn zael ve mst ezn do palce krlova a nebyl krli ohlen. (Fuldsk anly k roku 893)
Rychle nabyl, rychle pozbyl. Jene slep Engilschalk se nevzdv. Posl svho bratrance Wilhelma se dost o pomoc ke Svatoplukovi. Spiknut je vak prozrazeno. Engilschalk je zavradn a Wilhelm odsouzen za velezradu a popraven.
Ruodperht, posledn peiv ze syn Wilhelma a Engilschalka se zachrn tkem na Moravu. Uvozovky jsou v tomto ppad skuten na mst. Ruodperht, zdrcen ze smrti svho bratra i bratrance, si toti dovol zkritizovat Svatopluka za jeho postoj ve sporu, jen se vyvinul tak tragicky pro jeho pbuzn. Obvin jej, e jim v tto zleitosti lstiv radil. Takovou drzost Svatopluk nestrp. Ruodperht za ni draze zaplat. Jet tho roku je na Morav zavradn. Svatoplukova pomsta na potomcch nenvidnch hrabat je dokonna. Osud mu vak nedopeje pli dlouho se z n radovat.

Krl Svatopluk umr

Morava, rok 894
as, jen byl vymen krli Velk Moravy Svatoplukovi, se naplnil. Bohuel, za jakch okolnost se tak stalo, zstane navdy utajeno. Nedostatek informac o pinch Svatoplukovy smrti v budoucnu povede kronike a legendisty ke spdn tajemnch historek o jeho zhadnm zmizen i odchodu do kltera.
Svatoplukovi souasnci jsou vak pi len jeho konce velmi strun.
Asi v tuto dobu zemel t Svatopluk, krl moravskch Slovan, mu mezi svmi nejodvnj a duchem nejbystej. (Regino z Prmu k roku 894)
Svatopluk, kne moravsk a dloha v proradnosti, kdy vechny sousedn krajiny pobouil, obchzel se lst a skonost, zniv lidsk krve. Naposled jet povzbuzoval sv, aby nebyli milovnky mru, nbr radji zstali nepteli svch soused a neastn ukonil posledn den. (Fuldsk anly k roku 894)


*) K Svatoplukov vojsku a hlavn jeho zsoben lnky pana Galatka: Moravsk Sahara a vrobn arel a Boty pro Svatopluka a jeho bojovnky

LITERATURA:
Duan Tetk: Vznik Velk Moravy. Moravan, echov a stedn Evropa v letech 791-871. Vydalo nakladatelstv Lidov noviny. Praha 2001
Milo olle: Od svitu kesanstv k sv. Vojtchu, Praha 1996
apka, F.: Djiny zem Koruny esk v datech. Praha 1998
Dmmler Ernst: Geschichte des Ostfrnkischen Reiches. Verlag von Duncker und Humblot Berlin 1865
Mhlbacher Engelbert: Deutsche Geschichte unter den Karolingern, 1896
Lubomr E. Havlk: Kronika o Velk Morav. Jota, Brno 1992
Ludk Galuka: Uhersk Hradit-Sady. Kesansk centrum e velkomoravsk. MZM, Brno 1996
Ludk Galuka: Slovan doteky pedk. MZM, Brno 2004