Medvìdi v Království èeském

Společenské uspořádání (obecné trendy), každodennost, kultura a umění, vojenství ...
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Medvìdi v Království èeském

Unread post by kanuk »

Dìjiny Vysokého/Jiz. zmiòují, že cesta snad existovala v mladší dobì kamenné. Také zmiòují, že tam nìkdy ve 14. nebo 15. stol. žili medvìdi. Jestli se nemýlím, je to z Prahy blíž, než na Šumavu, kde medvìdi žili snad do 19 stol. Sice stavìt hrad kvùli medvìdùm, ale páni králíci mohli mít koníèky všelijaké.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Navarov

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:Dìjiny Vysokého/Jiz. zmiòují, že cesta snad existovala v mladší dobì kamenné. Také zmiòují, že tam nìkdy ve 14. nebo 15. stol. žili medvìdi. Jestli se nemýlím, je to z Prahy blíž, než na Šumavu, kde medvìdi žili snad do 19 stol. Sice stavìt hrad kvùli medvìdùm, ale páni králíci mohli mít koníèky všelijaké.
Hlavnì jeleni!Jenom jeleni.Medevìdù a prasat,pokud vím se báli už v dobì kamenné.Jak to bylo ve støedovìku nevím.Ale kde byl jelen,tam bylo o lov postaráno.
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Navarov

Unread post by Viola »

kanuk wrote:Jo, a tak mne napadlo, proè by èeští králové jezdili na medvìdy radìji do Pojizeøí než na Šumavu. Šumava byla - jestli se nemýlím - pod vlivem Rožmberkù, se kterými se èeští králové dvakrát nemilovali. Aspoò v oné dobì, kdy osud Pøemysla Otakara II. byl ještì v dosti dobré pamìti.
Tak za Petra z Rožmberka ty vztahy, až na poèáteèní rozpory, byly velmi dobré, a to jak ze strany Jana, tak i Karla. K úèasti Rožmberkù v povstání proti Pøemyslovi doporuèuji napø. tento èlánek, pøíp. diskusi k tomuto tématu.
Btw. co máš poøád s tìmi medvìdy?
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Medvìd v Navarovì

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

KOMOÑ wrote:Taky sem si pøeèetl nìco o lovu medvìdù...Nevím a ani to nebudu zkoumat kdo napsal takovou pitomost,že medvìd už byl kolem 14 století vyhuben,ale byl bych rád kdyby alespoò v téhle záležitosti nikdo nedìlal pitomce ze mì!To se tady stává docela èasto ale já jen pro zdùraznìní...Medvìda v Krkonoších mùžete potkat i dnes! Je to pøíšerná vzácnost ale èas od èasu se tam zatoulá Medvìd hnìdý (brtník).
Tak snad už nìkdo takovou hovadinu z pusy nevypustí.I když pøipouštím,že tahle nedotèená lokalita,musela být na pøelomu 13/14 století,úplným rájem pro lov!
Samozøejmì, že je to první blbost. Ve støedovìku a pozdìji byl lov medvìdù oblíbenou kratochvílí.
Oficiálnì se øíká, že poslední medvìd byl v Krkonoších (Sedmidolí) zastøelen r. 1726!
Druhá blbost je, že výskyt medvìda zde byl nepøetržitì od støedovìku do dneška! To rozhodnì ne. O výskytu ptactva i rostlinstva existuje pomìrnì dobrá evidence výskytu a medvìd by urèitì neunikl pozornosti. :wink:
Viola wrote:..co máš poøád s tìmi medvìdy?
Vysoké má ve znaku medvìda a taktéž vzdálenìjší Lánov, který býval souèástí hradu Navarova. :)
Last edited by Przemysl de Nyestieyky on 03 Apr 2008 19:31, edited 2 times in total.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Medvìd v Navarovì

Unread post by KOMOŃ »

No já mám informace od lesních hospodáøù a lidí,kteøí tam skuteènì chodí-ne od tìch,kdo o tom píše nebo jen ète.Je to vzácnost ale sou pøípady,kdy tam skuteènì byl.A docela nedávno.
Bez piva to není ono.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Medvìdi v Království èeském

Unread post by Ježek »

Snad by něco k tomu mohlo být tady: http://www.kosmas.cz/knihy/161856/medved/
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.