Středověk
Dnes je: 20. 10. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Listinu v roce 1251 nemohl vydat Premysl Otakar I., ten uz nezil. (Hrabata z Hckeswagenu msto zbohatnut na kolonizaci padek rodu)
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Poet zobrazench lnk: 15 (z celkem 30 nalezench)

  |0-15|15-30|
  lechta

  * lechta v Kosmov kronice

  Vydno dne 11. 11. 2012 (6141 peten)

  Kosmas l lechtu velijak nkdy trp panovnickmi rozmary, jindy naopak sama uruje, kdo bude panovnkem a jak bude vldnout, vdy je ale v centru politickho ivota knectv. Pro zjednoduen v nsledujcm lnku budu dokldat nkolik socilnch rol Kosmovch souasnk. Nemn dleitou otzkou bude pbuzenstv lechty z 11. a zatku 12. stolet se lechtou, kter je doloen v listinch (od 40. let 12. stolet).

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * esk lechta ve 13. stolet

  Vydno dne 14. 10. 2012 (13304 peten)

  Shrnut vvoje lechty a jej titulatury za vldy poslednch Pemyslovc, a tak shrnut odlinch nzor eskch historik.

  Cel lnek ke staen (i s pesnmi citacemi) je k disposici zde

  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 2 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Jan Sokol z Lamberka

  Vydno dne 01. 10. 2012 (13190 peten)

  Jan (nebo tak Jeek) Sokol z Lamberka. Proslul esk vlenk, astnc se domcch vlek mezi posledn generac Lucemburk, svm zpsobem i lapka. Njemnk v slubch Vladislava Jagelonskho, velitel jedn z eskch korouhv v bitv u Grunwaldu, kter ovem jako oldn zanal v Itlii a to ve slubch byzatskho csae Jana. lechtic, kter je obklopen nkolika nedoloenmi bludy ml bt hlavnm stratgem polskho vojska roku 1410, ml tak Jana iku z Trocnova nauit taktice, kter vyuvala vozovou hradbu. Dky jeho spn karie a zaznamenn j v pramenech jeden z pklad monho ivota drobn lechty na pelomu 14. a 15. stolet.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 16 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 6.as

  Vydno dne 24. 06. 2012 (5642 peten)

  Zaiatkom roku 1336 sa darilo Petrovi z Romberka, Vilmovi z Landtejna a vyehradskmu probotovi Jnovi Volekovi zskava stle v vplyv v krovstve prostrednctvom nslednka trnu, mladho princa Karla. Tto trojica v svoj prospech vyuvala urit mernsku nklonnos mladho nslednka a mono aj znalos latinskho jazyka, ktor im v obdob pokia si Karel neosvojil esk jazyk, umonila s nm komunikova priamo po latinsky bez tlmonkov..

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * et "kici" na konci 12. stolet

  Vydno dne 20. 05. 2012 (9729 peten)

  Svat zem (terra repromissionis) msta, kde psobil Je Kristus, fascinovala a lkala, fascinuje a lk kesanstvo po celou dobu existence tohoto nboenstv. Na kolbce kesanstv, kter bylo pro kesany ztraceno, se promtaj vechny ideologick zmny. vahy, zda it vru mezi pohany, jak se zachovat pi jejich odporu, mylenkov zvraty od odmtn vojensk sluby mskm csam-pohanm, mision, kte se radji nechali ozdobit muednickou korunou, msto aby doshli hmatatelnho spchu, a k plnovanm vojenskm vpravm laik, cesta od pedchdc Augustina a k Urbanovi II. vdy brala v vahu a v prvn ad myslela na Svatou zemi.

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 5.as

  Vydno dne 14. 08. 2011 (5438 peten)

  Od roku 1327 zaal Vilm z Landtejna astejie sprevdza Jna Lucemburskho na jeho cestch mimo zemia eskho krovstva, priom zskaval komplexnej pohad na jeho konanie v rmci eurpskej politiky ako aj na spsob vyuvania prostriedkov plyncich z iech. Vilm zaal detailnejie chpa svislosti rskej politiky a hracie monosti eskch krov. Sm sa stal sasou mocenskho mechanizmu presadzovania lucemburskch zujmov v eurpskom politickom priestore.

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 3.as

  Vydno dne 06. 02. 2011 (9038 peten)

  Vtek z Landtejna zanechal po svojej smrti (niekedy po roku 1312 ) svojim potomkom dobr majetkov zkladu, priatesk vzahy s eskm krom Jnom Lucemburskm, vzbu na mocensk skupinou Jindicha z Lip, ako aj vedomie, e aj landtejnovci sa mu podiela na vlde v echch.

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 4 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 4.as

  Vydno dne 14. 03. 2010 (6708 peten)

  Domalick snem a jeho vsledky znamenali prehbenie dualizmu moci v eskom krovstve. Jn Lucembursk musel postpi vkon funkcii eskmu panstvu a jeho krovsk titul sa stal viac reprezentanou funkciou. Krovi ostalo prvo na prjmy z urbury, prjmy z kltorov a krovskch miest, priom aj sprvu tchto prjmov riadil krovsk podkomo (funkcia obsadzovan eskou achtou ). K vypsaniu berne mohol kr pristpi len pri dohodnutch udalostiach, mimo nich k jej vypsaniu potreboval shlas snemu.

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 1 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 2.as

  Vydno dne 08. 03. 2009 (8004 peten)

  Oj z Lomnice dosiahol v kvtnu 1284 funkciu najvyieho komornka eskho krovstva. Tto funkciu zskal hlavne vaka podpore svojho priatea Zvia z Falkentejna, od ktorho postavenia bolo zvisl aj postavenie samotnho Oja z Lomnice. Mocensk monosti Oja z Lomnice boli zko spojen s osudom Zvia z Falkentejna. Oj si tento stav uvedomoval a svojim konanm si chcel aj samostatne zska vnos a autoritu.

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 15 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zlat doba Striebornej rue - 1. as

  Vydno dne 26. 10. 2008 (11244 peten)

  Pni z Landtejna so znakom striebornej ( bielej ) rue v erbe boli sasou vznamnho eskho rozrodu Vtkovcov, ktor sa v obdob poslednch Pemyslovcov a prvch Luxemburgovcov aktvne zapjali do politiky eskho krovstva, a v tomto obdob astch mocenskch zmien, sa snaili postpi o najvyie v mocenskom rebrku.
  Z tohto ich obdobia mme len kus listinn informcie a popisy dobovch kronk, astokrt poznamenan osobnm nzorom autora a obas aj nepresnou interpretciou. Tento lnok si nekladie za lohu vedecky exaktne, len striktne na zklade dochovanch dokumentov, rekontruova dejiny rodu. Jeho cieom je populrne opsa pravdepodobn genzu rodu, ivoty, ciele, pohntky a uvaovanie niektorch jeho prslunkov v kontexte eskch dejn. Mnoh historici asto hodnotia jednotlivch prslunkov eskch achtickch rodov len na zklade ich ochoty pomha, resp. podrobi sa cieom panovnka bez ohadu na ich osobn a rodov snahy. Cieom tohto lnku je prve snaha trochu obrti pohad na prslunkov eskej achty - v tomto prpade pnov z Landtejna, aby sme sa poksili pochopi ich rozmania a konanie. [Z dvodu ahieho tania pre eskch itateov s men, dtumy a tituly uvdzan po esky; z dvodu oddelenia historicky doloench faktov od vah autora s vahy v texte zvraznen kurzvou. akujem za pochopenie. ]

  Cel lnek... | Autor: Mildi | Poet koment: 6 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Nkolik poznmek k perodu ednick lechty v pozemkovou

  Vydno dne 04. 05. 2008 (8391 peten)

  aneb Nesml pokus o pochopen vvoje elit v prbhu revolunch spoleenskch zmn

  Cel lnek... | Autor: Jan kvrk | Poet koment: 0 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Byli Naeratici nepohodln krli?

  Vydno dne 06. 04. 2008 (9794 peten)

  aneb
  Letm literrn-historick reere o tom, pro jsou lnky o tomto rodu tm vdy chaotick a diametrln se li v popisu jejich pvodu, nzvu, erbu

  Cel lnek... | Autor: Przemysl de Nyestieyky | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zvi z Falkentejna, st druh, Zvi a Kunhuta

  Vydno dne 03. 02. 2008 (23200 peten)

  Mezi lechtici eskmi a moravskmi, kte pilnuli ke dvoru jejmu, vynikal asto jmenovan pn Zvie z Rosenberka netoliko urozenost, jakoto starosta Vtkovc, ale i osobn povahou. Byl on mu jak ulechtil postavy a jemnch mrav, tak neobyejnch pro vk svj schopnost a vdomost, udatn ryt a proslul bsnk; ba povaovn byl netoliko u sprostho lidu, ale i mezi vysoce postavenmi, za nebezpenho kouzelnka a arodje. Pvabu t a takov osobnosti krlovna vdova neodolala nadlouho: pivinula ho k sob ble, jmenujc jej purkrabm na Hradci a sprvcem hradu svho; konen pak oddala se s nm tajn. (Frantiek Palack, Djiny nrodu eskho)

  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 22 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Zvi z Falkentejna, st prvn - Zvi a krl Pemysl Otakar II.

  Vydno dne 16. 09. 2007 (29105 peten)

  Od narozen po bitvu na Moravskm poli.

  Hlubok, Hlubok s vemi a valy,
  za dvna Zvie pvce tu sali.
  Sali ho pod hradem na svm luhu,
  Uboh zpvku, uboh druhu.
  Rd e ml krlovnu, padla mu hlava,
  Posavad rudne tu od krve trva.


  Cel lnek... | Autor: Hana Skekov | Poet koment: 12 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  lechta

  * Jan Kolda ze ampachu

  Vydno dne 17. 06. 2007 (12132 peten)

  esk lechtic, tborsk hejtman, loupeiv ryt, dobrodruh, oldk polskho krle a strank Jagellonsk kandidatury - lovk s nepochybn zajmavm ivotnm osudem.

  Cel lnek... | Autor: Przemysl de Nyestieyky | Poet koment: 3 | Pidat koment | Informan e-mailVytisknout lnek

  |0-15|15-30|

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  jen  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha