Prvo jako soust evropsk identity: Ke stetu Evropy a islmu

Autor: Lubo Rokos <(at)>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 01. 03. 2020

Nedvn migran krize a bezprostedn kontakt Evropy s islmem podntil svm zpsobem zjem o historii. Oily obrazy kik v boji s muslimy ve Svat zemi, st Evropan nhle nalezla svoje kesansk koeny. Historie dostvala za kol nalzt evropskou identitu. Jene historie nenabz hotov odpovdi na otzky, kter jsou aktuln zrovna tady a te a kter by navc vychzely pln vstc zadavateli. 1) Materilu ke zpracovn (historickho i aktulnho) se ale nabz dost, s nktermi tmaty se svm.

I. Populismus a lidov kov vprava

et populist se asto hls ke kovm vpravm, na sv akce chod v borech kickch ryt. 2) Profesionlnm rytem se ovem nemohl stt kdekdo, nap. johanitou se mohl a dodnes me stt pouze lechtic. S ryti putovali do Palestiny i adov vojci neurozenho pvodu, jejich mentalita vce odpovd dnenmu populismu.

Slavn kzn Bernarda z Clairvaux r. 1095 motivovalo k prvn kov vprav adu kesan. Bojovou morlku vyhrocovali lidov kazatel a nboensk naden nebo spe fanatismus se zaal vybjet v tocch na idy. Jeden takov dav thl z e pes Prahu, kter tak zaila prvn zaznamenan pogrom v esk historii, jak zachytil Kosmas (III, 4): "Tho roku (=1096) nastalo takov hnut, ba bosk zancen v lidu pro cesty do Jeruzalma, e v nmeckch krajch, zejmna ve vchodnch Frankch, zstalo v hradech a ve vsch jen velmi mlo obyvatel. A ponvad pro mnostv vojska nemohli vichni zrove jt jednou cestou, oboili se nkte z nich, kdy thli na zem, z Boho doputn na idy. Proti jejich vli je ktili a ty, kte se nechtli podvolit, zabjeli."

Houfy lidovch kik nedoly daleko. Hned za hranicemi Uher na zem dnenho Slovenska je kvli jejich loupeivmu chovn rozehnal uhersk krl Koloman. Kdy naopak do Uher dorazilo rytsk vojsko Gottfrieda z Bouillonu, Koloman jej pijal a bez konflikt doprovodil na jin hranice Uher.

Tady se historie docela opakuje. Dnen populistick antiislmsk hnut projevuje zancen pro vc, vytv bojov jednotky ve form domobran, kter se ale nejev jako bojeschopn v relnm vlenm konfliktu. 3) To zancen se ale stejn jako v minulosti me obrtit proti idm. A u je mezi populisty skryt neonacistick kdlo, nebo a se jedn o obecnou agresi vi vemu cizmu, je mra antisemitismu u populist vy ne v okoln spolenosti. Prv na populistick hnut psob konspiran weby, kter mimo antiislmsk rtoriky propaguj i antisemitismus. Podle informac tajnch slueb publikuj nejvce antisemitskch text v R prokremelsk dezinforman weby. 4)

Profesionln vojenskou sloku pro vlku s muslimy, pop. s islamisty, pedstavovali kit ryti a dnes armdn sloky. Jejich zahranin akce dok bt kontroverzn - kici byli schopni brutlnch masakr, dnen mise bvaj smovny do oblast, kde je zjem kontrolovat nalezit ropy. Profesionln jednotky ale um npor neptelsk ideologie zastavit a pokud zstaneme v domcch podmnkch, nechme silov sloky konat. Pokud se stt ujme protiterotistickch opaten typu instalace betonovch ztaras proti vjezdu auta do davu, je nesmysl komentovat to jako vtzstv populist. Preventivn opaten jsou potebn a je dobe, jestli se jich ujme profesionln stt a ne populisti sami.

II. Reconquista, conquista a vztah k uprchlkm

S kesanskou lskou k blinmu koliduj nenvistn vlevy o tom, jak je teba uprchlky stlet na hranicch nebo topit v moi, resp. "pro pijmat a sponzorovat uprchlky, kdy sami mme mlo". Kesanstv na vztah k jinovrcm pamatuje slovy Matouova evangelia: "Slyeli jste, e bylo eeno: Milovati bude blinho svho a nenvidt neptele svho. J vak vm pravm: Milujte sv neptele a modlete se za ty, kdo vs pronsleduj, abyste byli syny nebeskho Otce; protoe on dv svmu slunci svtit na zl i dobr a d隝 posl na spravedliv i nespravedliv. Budete-li milovat ty, kdo miluj vs, jak vs ek odmna? Co i celnci nein tot? A jestlie zdravte jenom sv bratry, co inte zvltnho? Co i pohan nein tot?" (Mt 5, 43-47)

Zmiovan nenvistn vlevy jsou na prvn pohled v pmm rozporu s tmto biblickm cittem. Historicky ale nejde o nic tak novho, jak je vidt na pkladu praxe panlskho katolictv.

Rok 1492 je datem celosvtovho vznamu, Krytof Kolumbus ve slubch panlskho krle objevil Ameriku. panlsk krl tho roku zlikvidoval posledn bod muslimskho osdlen panlska, a sice emirt v Granad. Ten byl pln zvisl na dobr vli panlskho vldce, kter toho roku vyprchala.

Islm fungoval ve panlsku od zatku 8. stolet. Kesansk stty se drely zuby nehty na severu Iberskho poloostrova a politiku vi muslimm charakterizovala tzv. reconquista (znovudobvn). Drobn vlky drela v reii panlsk lechta s motivac, e ppadn zemn zisk si lechtic ponech a krl mu jej potvrd jako lno. Vznikla tak mon mimovoln idea, e en kesanstv se rovn en kesansk vojensk moci na kor jinovrc.

Tato idea pak dola naplnn v Americe, tentokrt bhem conquisty (dobvn). en kesanstv probhalo tak, e kesant panl obsadili njak zem na Indinech. Proti tomuto postoji vznikla meninov opozice, kter se odvolvala na klasick en kesanstv pomoc misi a zskn nevcch ke konverzi; hlavnm ideologem misijnho pstupu byl dominikn Bartolomeo las Casas.

Dnen populistick pstup k uprchlkm kopruje panlsk pstup k nevcm. Kesanstv se vc ne v biblickch metodch manifestuje v drb kesanskho zem bez jinovrc. Rozdl je jen ten, e panl tak inili ofenzivn, kesansk zem roziovali, kdeto dnen populist in defenzivn, zem brn proti plivu jinovrc.

III. Prvo jako soust identity
Maty Korvn a mstn prvo

Soust slovenskho Popradu je pamtkov rezervace Spisk Sobota, pvodn mstsk jdro. Spisk Sobota nleela do linie mst zaloench nmeckmi kolonisty na obchodn cest pod slovenskmi horami, kter se za Popradem obtela kolem Tater na sever do Polska.

Jak k prvodkyn v tamjm gotickm kostele, kolem Popradu ilo vce etnik - Slovci, Nmci, Maai, Polci a dal. To neinilo samo o sob problmy, protoe vichni podlhali stejnmu prvu, a k tomu se vztahuje i tamj pbh.

Do msta zavtal uhersk krl Maty Korvn. Nechal se s doprovodem inkognito ubytovat v jednom dom a bylo zvykem, e host na opltku provede njakou domc prci. Korvn dostal za kol ped odchodem zamst mstnost. Chopil se metly, zametl a na rozlouenou pidal vek s penzi, m teprve prozradil svou totonost.

Korvn vldl rozlehlmu krlovstv od chorvatskho Jadranu na jihu po slovensk Tatry na severu, na jeho bedrech leela hlavn obrana Evropy proti tureck expanzi. A pesto se bez e dil mstnm prvem jednoho msta na hranicch sv e. To je hlavn poselstv pbhu a souasn hlavn poselstv pro souasnost. Mstn prvo respektoval krl a nen dvod, aby mstn prvo dnes nerespektoval migrant bez prostedk...

Evropsk prvo versus aria

Historick optika se nauila vnmat nboensk konflikty ist vroun. Djiny jsou pln nsil mezi kesany a muslimy, mezi katolky a heretiky, mezi katolky a protestanty, fanatici Islmskho sttu jakoto vyznavai sunny likvidovali bez milosti ity. Kulturn rozdly Evropy a islmu nemus vychzet jen z nboenstv. Jene kdy se ve styku s islmem hledala vlastn identita, hledala se tak trochu logicky v opanm nboenstv, tedy v kesanstv (kdy pomineme vyznavae novopohanskch smr). Islm s sebou ale nese (v rzn me) i onu prvn strnku, kter pronik kadodennm ivotem a vi kter se lze tak vyhradit. Mimo kesansk Evropy pece funguje i Evropa osvcensk a ateistick, me existovat i Evropa socialistick nebo zelen, existuje i Evropa liberln. Prvn ivot zpadn Evropy je zaloen na spoleensk rovnosti, se ariou to koliduje minimln v oblasti prv a rovnosti en nebo sexulnch menin. Hlavn zdroj problmu mezi Evropou a muslimy tak nevidm v teologickm sporu, jestli je Bh trojjedin nebo jedin, nbr v kolizi prva.

Nco jinho ne Maty Korvn si o mstnm prvu mysl bval prask imm Smer Shehadeh aktuln souzen za podporu terorismu: "U pi zatku hlavnho len se nechal slyet, e tento soud neuznv, e uznv pouze islmsk nboensk prvo ara a soud ari." 5) A v tom je kmen razu

Tady se mi zamlouv kanadsk pstup. Pisthovalce se ujme mstn lovk, kter mu uke, jak funguje svobodn spolenost, jak se chovaj lid k sob, jak se chovaj k enm atd. Je to rozdl od populistickho pstupu, kter migrantm zake brt prci mstnm, zrove jim zake t na dvkch a pak ukazuje, e migranti zanaj t kriminln a jsou nepizpsobiv. Migrant dostane skutenou anci zaadit se. Me se stt, e migrant nov normy nepijme. Pak dostane zpten letenku, protoe jeho pobyt je zdrojem konflikt. Nejde ani tak o to povaovat svoje prvo za lep, ale kdy je prvo migranta je technicky vzato nesluiteln s prvem a ivotem mstnm, me se svmu prvu oddvat v jin zemi.

Muslimsk migrant me bt ohroen vlkou na svm ivot, ale to neznamen, e by ml nboensk spory, by v men me, exportovat do Evropy. Jestli mu tak zle na svm nboenskm pojet, a si sv msto pro nj vydobude zpt na Islmskm sttu, ne v Evrop.

Podobn nen dvod tolerovat, aby muslimov v evropskch kolch odchzeli z hodin djepisu pi vuce holokaustu. Nenvisti k idm je v Evrop tolik, e nen dvod nechvat ji ivou jet u muslim.

***

Prvo je dnes vnmno jako njak spoleensk disciplna, kter se lid tk, kterou se mus dit, ale lovk nevnm, e by byl s prvem njak bytostn srostl. Byly ale doby, kdy bylo prvo pmo soust identity: "Podle zkon platnch v 7. stolet, Frank, kter vstoupil co crkve, pestal bt Frankem: il podle mskch zkon, a podle zkona se tedy stal manem." 6)

Vikinsk zem v Anglii neslo nzev Danelag - zem dnskho zkona. Pokud Islanan vikinsk doby nkoho pijali za svho, vyjdili to slovy "uvst do prva". Barbarsk prvo bylo ir ne dnen, zahrnovalo spoleensk normy, z nich nkter byly i vyadovan, zahrnovalo nboensk normy, hlavn ast na ritulech. Toto veprostupujc a vezahrnujc pojet prva je mimochodem podobn islmsk rii.

To je odpov na vtku populist, e kdo pijm uprchlky ped vlkou, chce v Evrop riu (najednou je nezajm nboensk strnka). Pijmout uprchlka zuboenho vlkou neznamen chtt riu, ani ji riskovat nepmo, tedy tm, e si ji muslimov sami prosad. Pokud funguje justice podle evropskch prvnch zsad, jak ukzal prv soud se Smerem Shedahem, lze vyznavae rii vykzat do patinch mez.

Evropa sebevdom
Evropa psobila tv tv islmskmu plivu bezradn. Na teroristick toky odpovdala stereotypn tm, e vtina muslim k nsil nesah a je teba je chrnit ped pauln odvetou. Na mst je ale dt jistotu i Evropanm, e podobnm tokm bude rzn pedchzet; vyjden solidarity postienm sttm a poetn pietn pochody takovou jistotu peci jen nedvaj.

Oproti tomu muslimov bezradn nepsob. S sebou pinej pevn hierarchickou spolenost, zvyky a tradice, nboenstv i prvo, co vechno dohromady d jejich ivot. Hledaj Evropan podobn jistoty, ztracen od doby osvcenstv? Karel Schwarzenberg prohlsil, e ho nelekaj muslimov, ale przdn kostely

Evropsk kultura ale nen przdn. Svoboda si vyaduje prostor - a prostor nen przdnota, prostor je zkladna pro inorod, aktivn ivot. Kontrast vi muslimskm fanatikm vynikne nejlpe pi sociologickm srovnn. adu teroristickch tok na Zpad provedli muslimov z druh nebo tet generace imigrant. Je to skupina lid, kter u ztratila pvodn koeny a nov jet nenalezla. V ivotopisech tchto terorist pak lze st, e ivot trvili podle islmskch mtek dekadentn - v hospodch s alkoholem a cigaretami, u potaovch her, ale vbec ne v meitch. Ale vlna oku a strachu ped Islmskm sttem a invaz muslim jim vnukla npad dt svmu pokaenmu ivotu jet pokaenj teku...

Zkoumn psychologickch profil muslim, kte odchzeli ze Zpadu bojovat pmo do ad Islmskho sttu, ukzalo tak jinou motivaci ne nboenskou. Islmsk stt diktuje lovku ivot do poslednch podrobnost. Islm sm o sob naizuje denn pt modliteb, islamist ovldaj lovka pln na zpsob tvrd sekty. Muslim na Zpad (asto opt z t druh nebo tet generace pisthovalc), vykoenn a nejist v cizm svt a nepijat mstnmi, potom nachz svou jistotu a d v radiklnm islmu...7)

***
Historie je potebn pi hledn koen a uvdomn si, odkud a kam jsme se to dostali. Evropa se mimo kesanstv hls jet k antickmu ddictv. V antickm ecku lze sledovat kontrast mezi spolenost pevn ruky (co byla Sparta) a spolenost inorodou, kter experimentovala s demokraci, jejm centrem byly Athny.

Sparan ili ve spolenosti, kter byla na jednu stranu konzervativn a na druhou stranu protokomunistick. Sparan mli pevn stanovenou pozici, a to i majetkovou - Sparan ml pevn stanoven pdl pdy a nemohl roziovat svj majetek, aby se nenaruila spoleensk rovnovha.

Zbytek ecka zatm proval obdob rozmachu - lodn podnikn vytvelo zisky, ekov zakldali kolonie od ernho moe a pobe dnenho Turecka na vchod pes kolonie v Albnii, Itlii a Egypt po kolonie ve Francii a panlsku na zpad. eck moeplavec Ptheas pak odplul do Atlantiku a podal cestopisnou zprvu o severnch koninch Evropy.

eck inorodost pinesla objevy v mnoha oblastech. Prodn vdu obohatili ekov o objeven matematick zkony, praktick uit nalezli ekov v zemmistv a kartografii. Spoleensk vdy dote erpaj z demokratickch eckch experiment. Do taj ivota se snaila proniknout eck filosofie, z umn celosvtovho vznamu jmenujme Homrovy eposy. Sparta tomuto pokroku, tomuto "eckmu zzraku", nepispla v podstat nim...

Evropa navazuje na ecko v jeho inorodosti, akort je to pro n tak pirozen, e si to sama u neuvdomuje. inorodost je ale npln ivota, kdo ji nem, me inklinovat k systmu, kter mu bude ivot dit. A je u jedno, jestli to bude islm se svmi pti modlitbami denn, ramadnem a nazenm obleenm, nebo jestli to bude populistick vzhlen se v autokratickm Putinov Rusku se vemi komickmi projevy vyznvn lsky a oddanosti tomuto autokratovi. Pokud si ale Evropa uvdom svoje aktivn koeny a bude je dle rozvjet, nem dvod si pipadat njak vyprzdnn nebo slab.

Poznmky:
1) Tak r. 2012 pipadlo osmisetlet vro Zlat buly sicilsk a zrove v rmci Evropsk unie probhala diskuse o tzv. dvourychlostn Evrop, tedy nerovnomrnm vvoji vysplej a zaostalej poloviny Unie. Profesor Martin Wihoda jakoto znalec Zlat buly se svil s tm, e v mdich dostal otzku, jestli je ve Zlat bule sicilsk obsaena dvourychlostn Evropa... Jako kdyby listina o dynastickm nstupnictv jedn zem pedjmala 800 let dopedu proces sjednocovn Evropy a v jejm rmci rozdlen na dv poloviny (kter u k sob mezitm zase naly cestu). Takovou schopnost jasnozivosti nem dn listina nebo lovk. V roce 2012 tak nikdo netuil, jakou kriz si EU projde nebo e Unii opust Velk Britnie.
2) https://www.expres.cz/zpravy/tomio-okamura-spd-ortel-diktator-krest.A191222_111506_dx-zpravy_peve
3) Podle zprvy Ministerstva vnitra o extremismu za druh polet r. 2019 (s. 6): "Nadle platilo, e domobrany sdruovaly reln pouze destky osob dchodovho a peddchodovho vku, kter fakticky nevyvjely tm dnou aktivitu. ... Reln jsou tyto skupiny stle paralyzovny osobnmi animozitami a neschopnost koordinovat logisticky nronj aktivitu." - https://www.mvcr.cz/clanek/pololetni-zprava-mv-o-extremismu.aspx
4) http://www.ztis.cz/rubrika/z-domova/clanek/podle-vyrocni-zpravy-antisemitske-texty-v-cesku-nejcasteji-publikuji-dezinformacni-prokremelske-weby
5) https://www.novinky.cz/krimi/clanek/z-lidskeho-hlediska-to-nebyly-zlociny-haji-se-shehadeh-zalobce-pro-nej-navrhl-10-let-40313055
6) James, Eduard: Frankov, NLN, Praha 1997, s. 16.
7) Psychologickmu profilu nesamostatnho, ale poslunho lovka odpovd i ppad echa Jana Silovskho odsouzenho za terorismus. Silovsk dal o podmnen proputn a i kdy slovy obhjkyn "od potku trestu si pln veker povinnosti, je nejlepm pracovnkem mezi vzni, chov se zdvoile a slun", soud se piklonil k protistran: "To, e dostal nkolik kzeskch odmn za klid a pracovn morlku, jet nesvd o jeho nprav. Jde o osobu submisivn a zvislou, kter se vyznauje poddivost. Je schopen pouze plnit pokyny a poslouchat rozkazy, a nikoliv sm se snait o npravu a veden dnho ivota." - https://www.novinky.cz/krimi/clanek/vzorny-ale-nenapraveny-ceskeho-dzihadistu-soud-z-vezeni-nepustil-40294577