Oj ze Svin a z Lomnice, 2. dl

Autor: Mildi <(at)>, Tma: lechta, Vydno dne: 24. 06. 2018

Po zdrvujcej porke eskho vojska sa vazn vojsko pohlo na Moravu, kde sa Rudolfovi Habsburskmu zaali podriaova mest. Krovna Kunhuta poiadala opomoc Otu V. Braniborskho, ktor skutone vstpil do iech, nie ako podporovate krovny, ale ako sebavedom hegemn, o vyvolalo medzi nm a krovnou hlboknepriatestvo. Kunhuta nsledne poiadala opomoc vratislavsk kniea Jindicha IV. zvanho Probus, ktor vstpil svojskom do vchodnch iech (slavsko). Vojsk rmskeho kra postupovali zMoravy alej do iech. Za tejto situcie sa Kunhuta rozhodla rokova sRudolfom asnaila sa dohodn vytlaenie Otu Braniborskho adohodn sprvu iech pre Jindicha Vratislavskho. Situcia dospela krokovaniam v sedleckom kltore, kde bola dosiahnut dohoda urujca rmec vldy vechch ana Morave na obdobie 5 rokov. Sprvcom iech sa stal Oto Braniborsk, Jindich IV. Probus dostal do sprvy Kladsko aMorava ostala vazovi Rudolfovi Habsburskmu. Zrove bola dohodnut amnestia pre odbojn achtu afinann zabezpeenie pre krovn vdovu na Opavsku (46).

Rozpad krovskej moci vyuili obaja uteenci Zvi aOj, ktor vtrhli do junch iech aobsadili svoje pvodn majetky. Zvi dajne prepadol arozvrtil kltor Zlat koruna, ktor pravdepodobne zskal jeho majetky, ke musel utiec do vyhnanstva. Aj Oj sa rzne ujmal svojich majetkov a zaal obsadzova vetky posty svojmi udmi. Sved otom informcia, e koncom zi 1278 (okolo sviatku sv. Michala) vyhnal zo Svn farra Ludvka, tam dosadenho Pemyslom. Chcel ho nahradi sebe blzkou osobou kaplnom Antonnom zWitigenave.
N Oj nielen obsadil svoje pvodn majetky, ale vyuil aj rozpad majetkovej enklvy Kuenringovcov zWeitry, podporujcich Pemysla azskal pre svoj rod Nov Hrady - Gretzen. U 21. mja 1279 vystupuje ako svedok (Hogyrius de Gretzen) na listine Albrechta zo Strobnice, ktor odovzdval dedinu Zwettlern kltoru vZwettli (47).
Nevieme presne akm spsobom Oj zskal pre svoj rod panstvo Gretzen Nov Hrady. Formlnym zkladom bolo asi manelstvo jeho syna Smila sKunhutou dcrou Jindicha ml. zKuenringu, priom panstvo zskal ako veno nevesty. Meme len pekulova ako sa Ojovi podarilo zariadi sob svojho syna sdcrou prvrenca kra Pemysla Otakara II. Predpokladm zo strany Oja kombinciu sily adiplomacie. Vtom obdob boli Jindich star ako aj jeho syn Jindich mlad zKuenringu asi a do roku 1280 obliehan na hrade Weitra (48) a ich majetky boli postupne obsadzovan Rudolfovmi prvrencami. Panstvo Gretzen susedilo smajetkami Oja ajeho rodu (Sviny, r). Oj obsadil toto panstvo mono s podporou Kuenringovcov zlnie Drnstein, ktor vkonflikte sPemyslom jednoznane podporovala Habsburka. So sobom jeho syna Smila sKunhutou dcrou Jindicha ml. zKuenringu sa urite muselo aka, pokia obaja soben nedosiahnu potrebn vek. Jindich ml. z Kuenringu si vzal za manelku Pemyslovu nemanelsk dcru Elisabeth vroku 1275 (49). Preto ich dcra Kunhuta bola vroku 1279 ete len vdetskom veku. Ojov syn Smil bol asi ete tie neplnolet apreto sa panstva Gretzen ujal priamo jeho otec. Drav Oj na zisk novho majetku nevhal vyjednva sob svojho syna snemanelskou vnukou Pemysla Otakara, ktor ho vyhnal z iech. Mono to chpal ako svoje odkodnenie.
Obrzok niie zobrazuje rod Jindicha st. zWeitry ajeho rodinu vrtane Jindicha ml. jeho dcry Kunhuty ajeho vnat Eufmie, Smila aOja (50):


Ojov syn Smil pouil predikt zNovch Hradov a 1. prosince 1284, kde ako Zmilo de Gretzen purchravius in Podebrad, oslobodzuje bratov ( mnchov ) zVyho brodu od cla vmeste Gretzen. Ako svedkovia s uveden Heinrichus de Rosenberch, Wocho de Witigenow, noster consanguineus, Wocho de Lobenstayn, Albertus de Strobnitz aal (51).
Jindich zRoemberku bol asi inicitorom tejto dohody aostatn svedkovia boli asi susedia Smilovho panstva (bratranec Vok, Albert zo Stropnice ako aj raksky achtic Wok zLobenstaynu). Smil kon samostatne bez svojho otca apravdepodovne vtomto obdob bol u plnolet, preto meme odhadn jeho narodenie pred rokom 1270.
Aj ke panstvo Nov Hrady bolo od roku 1279 vrukch Ojovej rodiny, stle malo vzby aj na rakske prostredie. Sved otom listina z9. ledna 1286, ktorou Jindich zKuenringu z drnsteinskej lnie subuje svojej manelke Kateine ( dcra Oldicha I. zHradce ) poskytn majetky do vianoc. Ako svedkovia s uveden Jindichov brat Litold zKuenringu aprbuzn Konrad zPotendorfu, ktor vprpade nesplnenia zvzku maj prs do Graetzen atam osta pokia nebude zvzok splnen (52). Vidno, e Greatzen boli pnmi zKuenringu povaovan za spriaznen miesto.

Oj sa po nvrate na svoje rodov majetky snail aktvne vrti do verejnho ivota. Potreboval stabilizova svoje mocensk postavenie aaj legitimizova drbu svojich pvodnch majetkov, zktorch bol Pemyslom Otakarom II. vyhnan. Km vkvtnu 1279 bol ete na svojich juhoeskch majetkoch, vervnu u vystupuje vPrahe ako svedok na zemskom sde v spore Ptu zRyzemberka sVyehradskou kapitulou (53). Je zaujmav sledova spolonos svedkov: Tobia biskup prask, Depoldus komornk eskho krovstva, Ono sudca, Mstidruh purkrab prask, Domaslav ank krovny, Hynek stolnk, Oj ze Svin, Slavko kasteln prask, Vilm zLitic ( Ojov vagor ), Gregorius komornk krovny, Oldich zKrivosudov, Rapoto kasteln prask, Bohuslav zHorky, Herman de Kostel aostatn. Jednalo sa oobdobie, kedy u bol mlad kr Vclav II., na rozkaz Oty Braniborskho, stren na hrade Bezdz spolu smatkou Kunhutou. VPrahe sasnaila as achty ovytvorenie mocenskej skupiny usilujcej o nvrat krovny amladho kra nasp do Prahy.
Pri vytvran novej eskej mocenskej skupiny bol najaktvnejm erstvo vysvten prask biskup Tobia. Zdruil okolo seba rznorod skupinu achty so snahou vytvori aspo iastone protivhu braniborskej moci vechch. Po jeho boku vystupuj esk radnci Dpold zRzmberka - komornk, apni ako vpredchdzajcej listine: One - sud, Mstidruh purkrab prask a skupina achticov zbvalho dvora krovny Kunhuty. Pridal sa aj Oj ze Svin (jedin zVtkovcov), ktor jasne chpal nutnos bojova o pozcie vcentre moci v Prahe.
Takto zloenie achty vystupuje aj na listine z11. ervence 1279, ktor sved na dohode asube vernosti Otovi Branborskmu (54). Oto na rokovaniach sbil viacer stupky, ale nsledne ich vbec neplnil.
Oj 14. ervna ako aj 11. ervence 1279 sved s prediktom ze Svin ( de Zwyn ). Zd sa, e Oj predikty pouval elovo poda potrebyvzhadom na miesta aokolnosti, kde bol niektor zjeho prediktov vhodnej alebo znmej.
Kee rokovania sOtom neviedli krelnym vsledkom, Oj sa vrtil nasp do junch iech, kde sa mu otvrali nov monosti majetkovho povznesenia rodu, priom stle sledoval dianie vPrahe ako aj vblzkom Raksku.
Jeho druh zvyhnanstva Zvi zFalkentejna sa nesnail ospoluprcu sOtom Braniborskm, naopak so zbraou v ruke vystupoval proti jeho moci. Vlete vroku 1279 napadol domnu krovskej moci Budejovice (55).
Ojovi sa nepodarilo vdy dosiahnu vetk svoje prva na svojich znovuzskanch majetkoch. Nepresadil plebna Antonna na fare vSvinch. Nm nsilne vyhnan farr Ludvk, dosaden po obsaden Svin Pemyslom Otakarom II., sa odvolal a kppeovi, ktor nechal kauzu rozhodn Eberhardovi, probotovi zkltora vSt. Polten. Eberhard napriek siliu Oja rozhodol onvraten fary Ludvkovi (56).
Oj vystupoval vtejto kauze poda sdu ako nsilnk, ale jeho sprvanie je pochopiten. Pri finanne nronom budovan hradu akostola ako jednho celku vjeho Svinch, nechcel vsvojom sdle zna Pemyslom dosadenho farra. Mono ztejto jeho sksenosti scirkvou vyplyva, e znslednho obdobia neexistuj dokumenty, vktorch by Oj dobrovolne daroval cirkvi niektor zo svojich majetkov, tak ako to inili in vznamn Vtkovci. Ke musel cirkvi resp. kltoru prenecha nejak svoj majetok, tak len predajom.

Hospodrska a mocensk situcia v eskom krovstve sa stle zhorovala. Rzne skupiny achty viedli otvoren boj voi braniborskm jednotkm avoi mestm (napr. Prahe) podporujcich markrabho Otu (pochopitene aj za elom obohatenia sa). asto boli oznaovan ako naruitelia mieru. ZVtkovcov kroniky spomnaj ako bojovnka proti okupantom hlavne Zvia zFalkentejna, ale do bojovch akci sa zapjali aj in Vtkovci. Napr. vroku 1281 sa uvdzaj ako ruitelia pokoja Albert zo Seeberku, Dietrich Spatzmann (Zviov za) aSezema zLandsteina, ktor zo svojich krytov na pt Petna spolu so svojim doprovodom uom (asi Praanom) spsobovali trpenie (57). 12. listopadu 1281 Jindich zRomberka potvrdzuje Vyebrodskmu kltoru darovania viacerch majetkov so shlasom svojej manelky Eliky, kde s vrade svedkov uveden: Wernhard zo Schaumberku so svojimi synmi Jindichom aWernhardom, jeho brat Jindich, pn Oj zLomnice ajeho syn Smil, Wok zWitigenaw, Jindich aVok zKrumlova, Oldich aOto zHradce at. (58). Pre ns je vtejto listiny zaujmav, e v tomto roku Oj prv krt pouil predikt zLomnice, ktor asi krtko predtm zskal. V roku 1282 bolrukch Ojovho rodu aj hrad Landtejn (Sezema zLandtejna), poda ktorho sa cel naa vetva Vtkovsko rozrodu zaala postupne oznaova z Landtejna.

Leteck pohad na hrad Landtejn, vsvojej dobe mohutn, prakticky nedobytn hrad pri hraniciach sRakskom:


Nevieme akm spsobom vtch brlivch rokoch zskali Oj aSezema tieto majetky. Jednou monosou by bola kpa, ale kee boli zskan pribline vrovnakom ase, do vahy prichdza aj zdedenie po Oldichovi zLandtejna resp. Oldichovi zLomnice, o mohla by t ist osoba spriaznen sVtkovcami. Ned sa ale vyli, e panstv neboli zdeden, ale ako uprzdnen boli obsaden najblimi najsilnejmi pnmi vtomto prpade prslunkmi Ojovho rodu. Pravdepodobnejia je legitmna cesta zskania tchto majetkov, nakoko Oj nsledne pouval predikt zLomnice, bez toho, aby bol niekym spochybovan. Zaujmav teriu oidentifikcii Oldicha zLandtejna uvdza pn Jirsko (59).

Vroku 1281 sa Rudolf Habsbursk vrcal do re asprvou Rakskeho vojvodstva poveril svojho syna Albrechta. Albrecht zaal vldnu pevnou rukou, o sa prejavilo aj snahou onvrat majetkov pod jeho kontrolu. Vroku 1282 sa Albrecht rozhodol pripoji nasp kRaksku hrabstv Rabs. Dontil Jindicha zRomberka odstpi mu toto panstvo za 500 hrivien striebra, formlne zdvodu neustlych nepokojov na tomto zem. Opredaji sved listina z 26. bezna 1282 podpsan vo Viedni. Vnej sa oznauj Albrecht aJindich ako prbuzn asbuj si podporu proti vetkm nepriateom svnimkou Vclava II., jeho ttora Otu Braniborskho ansledne uvedench prbuznch a priateov. Medzi nimi s uveden: Oj ajeho syn Smil zLomnice, Mutina, jeho svokor, Pta aRus zLitic, Sezema zLandtejna, Bene zHuznich, Oldich zHradce, Vok zWitigenawe, Vok aJindich zKrumlova (60).
Odstpenie hrabstva Rabs za 500 hrivien bolo neadekvtne a pod cenu, nakoko so stratou Rabsu Romberk strcal aj titul hrab. Pri tomto ntlaku na Jindicha zRomberka bolo ako odkodnenie formlne deklarovan prbuzenstvo sHabsburkmi a ich priatestvo. Zaujmav je as pnov zrodu Drslavicov( Pta,Rus aich prbuzn Mutina), ku ktorm mal Oj dlhodobo blzky vzah, ale oni kRabsu nemali iadnu vzbu. Oj pri tomto akte vystupuje asi ako stareina Vtkovcov a mono aj ako strana blzka Habsburkovi. Dvodom jeho osobnej angaovanosti mohla by jednak snaha ustri, aby pri odstpen ostali vrukch jeho rodu majetky Landtejn aNov Bystice, ktor pvodne tie patrili do hrabstva Rabs. alm Ojovm cieom mohlo by vytvorenie mocenskho bloku Vtkovcov spolu sDrslavicami. Spodporou Albrechta, syna rmskeho kra, tak mohli tvori vplyvn protivhu skupine okolo biskupa Tobiaa amohli usilova o patrin podiel moci veskom krovstve.

Vroku 1282 sa as eskej achty zdruenej okolo praskho biskupa Tobiaa stle snaila dohodn sOtom Braniborskm nvrat mladho Vclava II. do iech za vkupn. Do tejto skupiny achty patrili Purkart zJanovic, Zbyslav zTeboune, Zdeslav zLemberka, Bene zVartemberka, Sezema zKraova. Vtejto skupine nebolo iadne zastpenie Vtkovcov. Relny nvrat Vclava II. sa podarilo dohodn a vroku 1283, kedy na splnenie Otovch poiadaviek, mu museli vyda do zlohy viacer severoesk mest ahrady. Vclav II. sa slvnostne vrtil do Prahy 23. kvtna 1283 za vtania vekho mnostva achty, kastva ametianstva. Mladho kra prili vta aj Vtkovci. Meme to usudzova zich pobytu vPrahe, kde 28. kvtna vydali listinu. Poda nej Jindich zPbenic (zRomberka) si vymiea niektor majetky sbiskupom Tobiaom. Medzi svedkami s uveden: Oj zLomnice, Ondej zDub, bratia enek aTobia, purkrab na Bchyni ( synovci biskupa ), Sezema zLandsteina, Jindich aPibyslav bratia zKosovej Hory (61).
Vtkovci asi oakvali, e prostrednctvom dobrch vzahov s vodcom vldneho zoskupenia zskaj tie podiel na moci. Skutonos bola in. Vetky funkcie si rozdelila zka skupina, ktor sa zaslila onvrat mladho kra.
Novovytvoren post hofmistra zskal Purkart zJanovc, konkurent Vtkovcov, post najvyieho komornka Zbyslav zTeboune apod., priom najvplyvnej stle ostval biskup Tobia. Skupina zko spolupracovala sRudolfom Habsburskm . Ten im rd vyhovel, ke ho poiadali oposdenie, i vysok odkodn, ktor musel mlad Vclav II. prisbi Otovi Braniborskmu za svoje prepustenie je zvzn, nakoko bolo vyiadan pod ntlakom. Rudolf sa formlne obrtil stouto otzkou na astnkov snemu anm oakvan / podporovan odpove bola vprospech Vclava II. Tm sa echy plne zbavili braniborskej nadvldy.
Nov mocensk centrum plne ovldlo mladho nesksenho panovnka, ktor im plne vychdzal vstrety. Pre Vtkovcov muselo by vnou vstrahou, ke na prhovor Purkarta zJanovic zskal Jeek zMichalovic od Vclava II. viacer majetky, vrtane panstiev Velen aVtejovice, za nzku cenu 800 hrivien striebra (62). Velen patril predtm Vtkovcom spriaznenmu ovi zBudejovic. Takto sa Purkartovi podarilo vrazi medzi Vtkovsk panstv svojho pretendenta.
Odstavenie vznamnej asti achty od moci logicky viedlo k vzniku nespokojnej skupiny, kde okrem Vtkovcov patrili aj Hynek Berka zDub ( opevovan bijca Braniborcov ), pni ze ternberka aalie nespokojn pansk rody. Vdanej situcii zahrala Vtkovcom vmocenskej hre neakan karta olk Zvi zFalkentejna.
Asi na prelome rokov 1280/81 priiel na dvor krovny Kunhuty, kde rchlo zskal postavenie jej purkrabho na Hradci azrove milenca. Ich vzah prerstol do situcie, e Kunhuta porodila Zviovi syna, m sa jej postavenie voiach verejnosti silne zhorilo. Stratila aj podporu Rudolfa Habsburskho, ktor presadil prepustenie nevlastnho Pemyslovho syna Mikula Opavskho zo zajatia. Tm na Opavsko priiel nov vldca aokolit achta prestala uznva Kunhutu. Po prchode Vclava II. do Prahy sa krovn poksila listom nadviaza kontakt so svojim synom apo pozitvnej odpovedi prila za nm do Prahy. Vclav pod vplyvom matky prijal na svoj krovsk dvor aj Zvia zFalkentejna, ktor rchlo zskal siln postavenie.


Peate krovny Kunhuty Haliskej aZvia zFalkentejna:

Vprosinci 1283 vznikli dve achtick zoskupenia usilujce oovldanie nezletilho kra. Vaka citovej vzbe Vclava na svoju matku sa mlad kr dostal pod vplyv jej druha Zvia zFalkentejna, ktor bol nielen charizmatick ale aj schopn vodca. Rchlo pvodn mocensk skupinu okolo biskupa Tobiaa nahradila mocensk skupina, ktorej jadro tvorili Vtkovci. Prestnu funkciu najvyieho komornka zskal Oj zLomnice, funkciu podkomoho Zviov brat Vtek, post praskho purkrabho zskal Hroznata zHic, rad najvieho stolnka zskal Hynek Berka zDub, post najvyieho anka zskal Jaroslav zo ternberka, post najvyieho sudho Boleslav zo Smena.
Zvi osobne iadnu funkciu nedral, ale prakticky vetko riadil ako otim nedospelho kra. Vtejto dobe sa aj na dleit upn hrady dostali Zviovi spojenci, naprklad purkrabm na Podebradoch sstal Ojov syn Smil.
Oja, stitulom najvyieho radnka, prv krt nachdzame na listine z 20. kvtna 1284 vydanej vPrahe, kde spolu almi praskmi radnkmi sudcom Boleslavom anotrom Radoslavom rieia ochranu kltora vChoteove proti koristnckemu sprvaniu okolitch susedov. Oznamuj Plzenskm radnkom, e povolili probotovi kltora pnovi Miroslavovi bra si kochrane kltora komornka krajskho sdu vPlzni (63).

Odstaven skupina pnov zaala sodbojom (asi vprosinci 1283). Rchlo sa ukzalo, e za Zviom stoj vrazne silnejia skupina panstva apreto boli nten pristpi krokovaniam aza sprostredkovania Rudolfa Habsburskho aj ktvorronmu prmeriu. Dohody boli uzavret 2 listinami z24. kvtna 1284, priom vjednej skupina odbojnch pnov na ele sPurkartom zJanovc subuje Vclavovi II. dodriava mier sdruhou skupinou na ele sOjom zLomnice. Ako sprostredkovatelia s uveden prask biskup Tobia aolomouck biskup Teodorik . Vdruhej listine Zviova skupina pnov na ele sOjom zLomnice subuje dodriava prmerie sopozinou skupinou odbojnch pnov. Zdanch listn vidno zloenie jednotlivch skupn. Vskupine, ktor stla za Zviom zFalkentejna s uveden Oj zLomnice, najvy komornk krovstva, Hroznata zHic, prask purkrab, Zvi zFalkentejna, Vtek zKrumlova, podkomo eskho krovstva, Jindich zRomberka, Oldich zHradce, Sezema ze Stre, Hajman zDub, stolnk, Jaroslav zo ternberka ank apurkrab na Btove, Hynek zLichtemburku, Albert zo Seebergu, Mutina zKostolomlat, Ondej zKavch hor, Puta ze Men, Vilm zMilina, Puta zPotentejna, Sobehrd zLitic aOdolen zVildentejna.
Vodbojnej skupine sa uvdzaj Purkart zJanovc, Zbislav zTeboune, Zdislav zLemberka, Sezema zKraova, Tobia zBchyne, Bene zWartemberka, Bohuslav zo Zvkova, Herman zHombergu aTobia zo Zvkova (64).
Zuvedench listn vyplva, e po prmer si obe skupiny ponechali ovldan majetky spred roku 1283, naprklad odbojn skupina naalej ovldala krovsk hrady Bechyni a Zvkov. VZviovej skupine je ako vodca skupiny uveden n Oj, ktor zrove zskal najprestnejiu funkciu najvyieho komornka. Dvodom Zviovho vberu Oja do ela skupiny mohli by viacer skutonosti. Oj bol dlhodobo aktvny pri zskavan moci pre Vtkovcov, mal podporu pnov zokolia Plzne ( pni zPottejna, z Litic, ... ) aim spriaznench pnov napr. Mutinu zKostolomlat, mal diplomatick schopnosti ako aj postavenie najstarieho zvodcov Vtkovcov (Jindich zRomberka bol ete prli mlad arovnako aj Oldich II. zHradce ). Oj sa mohol by akceptovatenm aj opozcii, nakoko s viacermi opozinmi pnmi mal ete z minulosti vybudovan kontakty. Zrove mohol by prijatenejm aj Rudolfovi Habsburskmu, ktor svekou nedverou sledoval rast vplyvu samotnho Zvia z Falkentejna.

Nov, aj ke oligarchick, moc vechch zaala stabilizova poriadok vkrovstve, podporova mest akltory. Naprklad mest mohli vytvra vojsko na vlastn ochranu, sasne aj kad sudca mal dodriava mestsk prvo, priom zujmy vldcu mali zaisova consiliariorum nostrum Zvi zFalkentejna aJaroslav ze ternberka. Zvi rd zastval funkciu poradcu resp. mua vpozad, o mu umooval aj oficialny sob sKunhutou povolen Vclavom vroku 1284.
Rudolf Habsbursk sa bl straty vplyvu na Vclava opreto ho iadal o naplnenie dohody ohadom jeho svadby s jeho dcrou Gutou. Prask dvor nemohol nevyhovie, ale iadal konanie svadby vblzkosti eskch hranc. Svadba sa konala vChebe v lednu 1285, vrmci vekolepej akcie Rudolfa Habsburskho, ktor povolal do Chebu viacerch rkych hodnostrov ako aj alie dve svoje dcry s manelmi. Nsledn Zviovo sprvanie ukazuje jeho napt vzah voi rmskemu krovi, ktorho podozrieval zo snahy omocensk prevrat a svoje zajatie. Pred cestou do Chebu si zaistil zvltne prsahy od krovskch purkrabch, pre prpad, keby bol pri svadbe zajat.
Zvi Vclava doprevadil len pred Cheb, ale sm do mesta nevstpil. Vclava doprevdzala jeho matka krovna Kunhuta. Nemme sprvy oalch eskch radnkoch, i sa svadobnch oslv zastnili. Sprvy s ale oasti Mikula Opavskho, ktor sa vChebe predviedol v zlatom ate a vom Rudolf naiel vhodnho oponenta voi Zviovi. VChebe Vclav slvnostne prijal od rmskeho kra esk krovstvo vlno. Rozpaito vyznela skutonos, e po svadbe Rudolf nepustil svoju dcru sVclavom do Prahy, ale odviezol si ju domov, m chcel ete viac vyjadri nedveru voi mocenskej elite vechch (65).
Karty boli rozdan aVtkovcom muselo by jasn, e ich mocensk skupinu Rudolf Habsbursk nebude podporova.
Vza 1285 zomrela krovna Kunhuta. Neznamenalo to ale oslabenie pozcie Zvia umladho kra. Spolon smtok ich pravdepodobne ete viac vzjomne spojil. Vclav ete 23. jna udelil Zviovi ajeho synovi vek zemie vo vchodnch echcch smestami Polikou aLandkrounem. Toto venovanie asi sprevdzala vek spoloensk udalos, lebo ako svedkovia s uveden skoro vetky vznamn osobnosti iech. Na prvom mieste medzi svedkami je Oji zLomnice, najvy komornk, nasleduj Vtek zHlubokej, najvy podkomo, Boleslav zo Smena, najvy sudca, Hroznata aVilm purkrab prask, Purkart zJanovic (a Vimperka), Hynek zLichtemburka, Hynek zDub, Beneda zTreblna, purkrab z Frimburku, Albert zo Seeberka, Albert zLaan, Bohuslav zBoru, komornk Plzensk, Zdeslav zo ternberka, Bene zCholtic, Bene zKostolomlat, purkrab na Konigsteine (in Lapide), Puta aSobehrd zLitic, pukrab vDomaliciach (in Tust), Zbyslav Zajc, Jindich zRomberka aProtiva zRosenthalu (66).
Tento zoznam je zaujmav zhadiska menovanch purkrabch na krovskch hradoch, kde vidno siln zastpenie nielen Vtkovcov ale aj im blzkym pnov zKostolomlat a zLitic. as bvalho odporcu Zviovej skupiny Purkarta zJanovic, sved oakceptovanosti danho stavu aj zjeho strany.

Erb Mutinu zKostolomlat zjeho peate nalistine z24. kvtna 1284 silne podobn erbom rozrodu Drslavicov

Zvi sa a teraz naplno ujal vldnutia ail vldnu aj mladho Vclava, ktorho vzal na vpravu na Moravu urobi poriadky sodbojnkmi azemskmi kodcami. Vprava vyvrcholila prijmanm holdu od moravskej achty vBrne.
Vnslednom obdob sa Zvi poksil ooslabenie zvislosti eskej politiky od Habsburkovcov. Ich mocensk postavenie sa mu javilo vnemeckej ri natoko oslaben, e sa poksil otvori esk nroky na niektor alpsk krajiny opierajc sa otzv. Podebradsk zmluvu (67). Tieto aktivity eskej strany vyvolali uHabsburkovcov obrovsk nevlu. Pravdepodobne vtomto obdob sa Rudolf Habsbursk rozhodol plne odstrni Zvia azaal stmto cieom aj kona. Jednm zprvch krokov bolo dosta kVclavovi svoju dcru Gutu (Jitku), scieom privies ho kspoluprci. Vroku 1287, poda listiny z 13 kvtna, Oj zLomnice predal optovi Waldsaskho kltora Teodorikovi dve dediny Preskacz aChinow, ktor dostal ako veno svojej eny Ztezky. Za splnenie vetkch podmienok sprostredkovania bol zodpovedn aj Ojov syn Smil (68).
Na listine je zaujmav, e tento ben majetkoprvny akt Oj potvrdzuje priamo pred krom Vclavom aostatnmi radnkmi dvora. Zd sa, e Ojovm cieom, okrem predaja, bola aj snaha deklarova stretov krok voi optovi Teodorikovi, ktor mal vemi blzky vzah kmladmu Vclavovi II. Jeho podpora sa hodila na upevnenie vplyvu na Vclava, najm ke sa zase zaala znovu aktivizova opozcia spodporou rmskeho kra Rudolfa.
Na prelome ervna aervence 1287 prila do iech nevesta Vclava II. Guta Habsbursk. Jej otec Rudolf okzalo poadoval na zabezpeenie jej prchodu splnenie viacerch podmienok. Naprklad Prask biskup Tobia askupina pnov (Zviovi oponenti) sa zaviazala, e vprpade jej mrtia Vclava II. ju bezpene odved bu do Rakska alebo do Norimberku. Poiadavky jasne naznaovali nedveru rmskeho kra voi vldnucej moci vechch, zrove Rudolf posielal spolu sdcrou aj sprievodcov, ktor mali riadi kroky mladej krovnej ( amladho kra ). Sprievod Vclavovej manelky doprevdzal biskup Tobia, aleVclav svoju manelku privtal vKadani vemi prkro apoadoval nvrat krovninho sprievodu do Re. A na prhovor biskupa Tobiaa mohli niektor sprievodcovia pokraova sGutou na prask dvor (69).
VKadani bol mlad Vclav ete silne pod vplyvom Zviovej vldnucej skupiny, ktor si uvedomovala nebezpeie Rudolfovch vyslancov / poradcov v krovninom sprievode. Obavy boli opodstatnen, lebo sprchodom Guty prili aj intigy aobmedzenie vplyvu dovtedajch krovch poradcov (aj opta Teodorika). Signifikatn je aj ponanie biskupa Tobiaa, predenej ruky rmskeho kra, ktor dosiahol prchodu Rudolfovch agentov na Vclavov dvor.
Vldnuca skupina chpala, e sa proti nej zvyuje tlak prohabsburskej skupiny a bolo potrebn robi protiopatrenia. Zvi sa rozhodol vyui odklon uhorskho kra Ladislava IV. od spoluprace sAlbrechtom Habsburskm achcel snm vytvori spolon koalciu vojensky orientovan proti Raksku. Najvhodnejm spojenm bola rodinn vzba, ale kee veskej krovskej rodine nebola kdispozcii iadna von osoba, tak sa vdovec Zvi rozhodol, ako prbuzn kra, seba ponknu, e uzavrie manelstvo slenkou uhorskej krovskej rodiny. Ako nevestu si vybral sestru uhorskho kra Albetu. Zvi oakval, e tmto sobom zrove posiln svoje postavenie vkrovstve. Vskutonosti tieto jeho aktivity viedli kposilneniu opozcie, lebo jeho al vstup do krovskch rodn vyvolal zvis anevu medzi viacermi domcimi panskmi rodmi. Prejavilo sa to hne pri jeho svadobnej vprave koncom roku 1287, ke tto bola prepadnut Jindichom zLichtemburku. Okradnut Zvi ajeho doprovod sa zachrnil tekom do Opatovickho kltora .
Udalos jasne signalizovala nepriatesk naladenie asti achty voi Falkentejnovi. Vtomto prpade tonk Jindich zLichtemburku nebol dovtedy strankom prohabsburskej opozcie, ale mohol cti kZviovi nenvis z dvodu majetkovch krvd alebo sa mstil, e nebol zahrnut do vldnej moci. Kadopdne to bola vstraha, lebo do opozcie voi Zviovi sa stavali aj pni od ktorch nepriatestvo neakal aktor stratili pred nm repekt.
Zvi zorganizoval spodporou kra svoju aliu svadobn vpravu. Predtm vojensky posilnil pohraniie sRakskom voakvan vojenskej konfrontcie (jeho brat Vtek sa stal marlkom apurkrabm vZnojme, Jaroslav zo ternberka bol komornkom btovskm a zvyok hranice tvorili najm Vtkovsk majetky). Nsledne zaiatkom roku 1288 skutone drobn ozbrojen arvtky prerstli kvraznejm bojovm akciam.
Zvi vyvolanm konfliktu sRakskom mohol dosiahnu situciu, kedy by spojenectvo sUhorskom bolo pre echy vemi dleit atm by sa zvil vznam svojich uhorskch vzahov aposilnil svoje postavenie.
Zviova cesta za nevestou Albetou vUhorsku nebola jednoduch. Samotn Albeta u mala poves poznaen milostnou avantrou vsrbskej krovskej rodine atoho asu bola vdominiknskom kltore na ostrove sv. Markty (Margitsziged - ostrov na Dunaji medzi Budnom aPeou). Aby Ladislav IV. mohol zorganizova svadbu Zvia so svojou sestrou Albetou musel tto predtm necha unies zkltora, za o si vyslil kliatbu od ostrihomskho arcibiskupa Ladomra aasti uhorskej achty. Vkonenom vsledku relna pomoc uhorskho kra bola minimlna. Vekej slvy snovm manelstvom sa Zvi nedokal ani doma vechch. Boje na moravsko-rakskej hranici ustvali, nakoko sprostredkovatesky zasiahol rmsky kr Rudolf avsinnosti so svojou dcrou Gutou ovplyvnili znepriatelen strany Vclava aRudolfovho syna Albrechta kuzavretiu bojov. Mierov rokovania zaali 20.5.1288 akonen mier bol uzavret vz 1288 (70). Za esk stranu boli vyjednvami Vtek zHlubokej, Jindich zRomberka, Oj zLomnice amoravsk stolnk Tas zLomnice. Za esk stranu bol do prmeria zahrnut aj uhorsk kr, ale raksky vojvoda Albrecht za Raksku stranu ako spojencov uvdzal aj Purkarta zJanovic, pnov zLichtemburku apnov zBeneova. Ako vrchn rozhodcom bol vzmluve uveden samotn rmsky kr Rudolf (71).
Zo spojenia Albrechta svznamnmi eskmi pnmi jasne vyplanulo, e vkrovstve vznikla siln protizviovsk opozcia s podporou rmskeho kra. Ani Jindichovi zRomberka aOjovi zLomnice konflikt na rakskej hranici nevyhovoval, nakoko tm trpeli ich majetky pri hraniciach ako aj vzahy srakskymi prbuznmi (Jindich ajeho ujovia zo Schaumburku, Smil ajeho rodina Kuenringovci).

Pouit zdroje a dopujce informcie:
46) Vratislav Vanek: VDZK III. str. 366, RBM II. s. 496, . 1154
47) Zwettl, Stiftsarchiv(AT-StiAZ) http://monasterium.net:8181/mom/AT-StiAZ/Urkunden/1279_V_21/charter
48) Gotfried Edmund Friess: Die Herren von Kuenring, od str. 178: Jindich star ako aj Jindich ml. zKuenringu boli, po porke asmrti Pemysla na Moravskom poli, obliehan na svojom hrade Weitra novm rakskym marlkom tepnem zMaissau. A vroku 1280 odovzdali hrad aodili do vyhnanstva. Jindich ml. Kuenringu so svojou rodinou odiiel do Opavy ksvojmu vagrovi Mikulovi Opavskmu, synovi Pemysla Otakara II., kde krtko nato zomrel. Friess vpoznmke sodvolvkou na Lichnowskho uvdza aj in verziu: Kuenringovci zWeitry neakali km Rudolfovo vojko prde kWeitre, ale iadali orchlu pomoc do iech kOtovi Braniborskmu, aby sarmdou priiel na hranicu. Kuenringovci sa nakoniec jeho zsahu nedokali aWeitru vydali skr.
Mtvy Jindich ml. bol prevezen jeho matkou Kunhutou do Zwettlu, kde bol 20. ervna 1281 pochovan vhrobe svojich predkov. Jeho otec Jindich st. strvil dlh as vOpave. Oniekoko rokov pozdejie zskal milos odrakskeho vojvodu Albrechta, ktor mu vrtil as majetkov.
49) Gotfried Edmund Friess: Die Herren von Kuenring, od str. 170. Vroku 1275 si chcel Pemysl Otakar II. pripta ksebe vplyvn rod pnov zKuenringu, voakvan konfliktu sRudolfom Habsburskm. Jindich ml. zKuenringu bol Pemyslom poven do funkcie Marchalcus per Austriam resp. Capitaneus Austriae azrove dostal od neho za manelku jeho nemanelsk dcru. Poda niektorch zdrojov sa volala Agnes, poda inch Elisabet alebo Gisela. Najviu pravdepodobnos m verzia, e to bola Pemyslova dcra Elisabet, predtm vydat za Wikarda zPolnej apo jeho smrti prve za Jindicha ml. zKuenringu.
50) Stifterbuch des Klosters Zwettl Brenhaut, Fol. 69r: Zobrazuje Jindicha st. (IV.) zKuenringu ajeho deti vrtane Jindicha ml. (V.) zKuenringu, nsledne jeho dcru Kunhutu vydat za Smila de Gretzen aich deti Ofmiu, Smila aOja. 51) RBM II. str.575-576, . 1333
52) Zwettl, Stiftsarchiv(AT-StiAZ) http://monasterium.net/mom/AT-StiAZ/Urkunden/1286_I_09/charter
53) RBM II. str.507, . 1180
54) Vratislav Vanek: VDZK III. str. 371
55) FRB III - Kronika Jindicha Heimburskho, s. 317, Tho lta (1279) vskoil Zvi vnoci do msta Budjovic avyloupil je
56) WBS .135: 30. dubna 1280 ppe Mikul III. poveril probota Eberharda zo St. Polten rozhodn spor medzi farrmi Ludvkom zo Svn aAntoninom zWittingau; WBS . 148: 9. jna 1280 probo Eberhard oznamuje rokovanie vo veci farrov Ludvka aAntonna. Stranu pna Antonna priiel zastupova Ulricus uenec ( scholasticus ) pna Oja. Vprospech pna Ludvka svedilo viacero svedkov; WBS .150: 26. jna 1280 probot Eberhard predvolal ako svedka dekana aplebna zZwettlu. Vneprospech Oja svedilo viacero svedkov napr. Pertholdis milites de Rosenowe dosvedil, e plebn Ludvk faru spravoval pokojne dokia ho nsilne nevyhnal pn Oj (po smrti Pemysla Otakara ). WBS .151: 4. a12. prosince 1280 probot Eberhard rozhodol, e fara vo Svinch sa m vrti plebnovi Ludvkovi. WBS .152: Vprosinci 1280 probot Eberhard prikazuje dekanovi vStropnici afarrovi zWeitry nasp dosadi farra Ludvka na jeho faru vo Svinch.
57) Karl Beer: Albert von Seeberg sodvolvkou na Hieke-ho: Berka von Duba und ihre Besitzungen.
Fritz Graebner v Bohmische Politik vom Tode Otakar II. bis zum Aussterben der Premysliden I. zroku 1903 uvdza Sezemu v. Landenstein, priom sa odvolva na Cosmovu kroniku, kde je uveden len Sazema bez prediktu. Graebner si predikt identifikoval asi sm. Ale in autori pri tejto udalosti oznauj ako jednho znaruiteov Sezemu zst.
58) RBM II. str.544-545, . 1265
59) Ludk Jirsko Landtejn Pomez na prahu vrholnho strdovku ( Vlastivdn sbornk Daicka, Jindichohradecka aTeboska 23/2011. Pn Jirsko predpoklad, e hrad Landtejn bol od zaiatku eskm krovskm hradom spravovanm krovskmi purkrabm. Oldicha zLandtejna uvdzanho vlistine zroku 1256, povauje prve za krovskho purbrabho astotouje ho sOldichom I. z Hradce. Ktomuto nzoru ho priviedli dve listiny. Vprvej listine zroku 1256 je Ulricus Lanstenarius uveden ako svedok darovania benefcia v Harras johanitom z Mailbergu, ktor dovteda drali rytier C so synom D zKuenringu. Benefcium darovala Matylda, vdova po Hadmarovi zo Schonbergu, so shlasom jej synov Hadmara aReinberha zo Schonbergu. Vdruhom dokumente zroku 1282 pasovsk biskup Wichard potvrdil Hadmarovi aReinbertovi zo Schonbergu desiatky zfarnch obvodov bvalch rodovch statkov Zbingovskho domnia Weikertschladu aWaldkirchenu, ktor predtm dral ako lno Oldich I.zHradce. Kee pri tchto majetkoprvnych usporiadanich vystupuj t ist astnci, pn Jirsko stotonil Ulricusa Landstenaria sOldichom zHradce. Ako mon dvod pouitia prediktu Lanstenrius Oldichom vroku 1256, uvdza skutonos, e vtomto roku ete il Oldichov otec Vitek zHradce, preto Oldich pouil vpredikte nzov hradu, na ktorom bol purkrabm. Predikt zHradce zaal Oldich pouva a po smrti svojho otca Vtka zHradce.
Ak by sme akceptovali tto teriu potom Oldich zLomnice aOldich zLandtejna boli dve rzne osoby, nakoko vroku 1265 na listine udmili zRe sved Oldich zHradce ako aj Oldich zLomnice. Oldich zLandtejna je uveden aj na listine z3. kvtna 1259, kde Ulricus de Lantstein vystupuje ako ochranca majetkov in Chambarn, ktor daroval kltoru vZwettli Heinrico de Drozze. Medzi svedkami je uveden aj Ortwinus gener Lantsteinarii, teda za Oldicha zLandtejna. Na potvrdenie terie pna Jirska, by bolo potrebn identifikova Ortwina ako manela niektorej zdcr Oldicha I. zHradce, o sa mi nepodarilo. Znme s nasledujce dcry Oldicha I. zHradce: Kateina manelka Jindicha zKuenringu ( lnia zDrnsteinu), Anna manelka Smila zOban, prpadne Albeta-Elika, ktor mala za manela Kadolta II. Sirotka zrodu pnov zWehingenu.
60) RBM II. str. 546- 547, .1271. Vlistine je uveden Mutina zKostolomlat ako Ojov svokor, o sved oalom posilnen Ojovch vzieb na rozrod Drslavicov, sktormi bol prbuzn aj Mutina z Kostolomlat. Ten bol vtom ase svokrom aj Jindicha zRomberka. Sved otom listina zroku 1281 (58), ktorou Jindich so shlasom manelky Eliky (uxoris mee Elyzabeth) venuje majetky Vyebrodskmu kltoru, priom poda pozdejch informcii Mutinov syn Jn zDobruky bol strkom Jindichovho syna Petra zRomberka. Tto svislos me vysvetli preo s Petr zRomberka aVilm zLandtejna (Ojov vnuk) vhistoriografii niekedy nejasne oznaovan ako bratranci, alebo ako strko asynovec. Vilmov babika aPetrova matka boli pravdepodobne sestrami -dcrami Mutinu zKostolomlat.
61) RBM II. str. 557, .1293
62) RBM II., str. 560, .1298
63) Archiv kltora Choteov http://monasterium.net/mom/CZ-NA/AZK%7CChotesov/2065/charter
64) Olomouck biskup Dtich (Theodorik) bval historikmi priraovan k Vtkovcom, konkrtne do rodu pnov z Hradce (ako syn Oldicha I.). Z jeho jednania nikdy nevyplvala spoluprca s tmto rodom, na o upozoruje aj pn V.Vanek. Novie prce sa taktie k tejto rodinnej vzbe stavaj s otznkom vi napr. Marie Komrov: Olomousk biskup Dtich a jeho dvr, magistersk diplomov prca, Brno 2011 a autori Daniel Novotn a Jan kvrk vo svojom lnku Pvod olomouckho Dticha aneb pklad stedovekho nepotismu, uverejnenho na www.academia.edu, analyzuj jeho mon pvod a na zklade indcii uvdzaj zaujmav hypotzu o vzbe tohto biskupa na rod pnov z Plave.
65) Vratislav Vanek: VDZK III. str. 394
66) RBM II. str. 586- 587, .1358
67) ACB I/1 (ed. Hrub), str. 27, .15; Vratislav Vanek: VDZK III. str. 124: 4. prosince 1268 uzavrel Pemysl Otakar II. vPodbradech dedisk zmluvu so svojm bratrancom Oldichom III. Korutnskym. Na jej zklade sa Pemysl stal dediom Oldichovch majetkov.
68) RBM II. str. 605- 606, .1409
69) Vratislav Vanek: VDZK III. str. 399
70) V. Vanek - VDZK III. str. 401. Prmerie bolo podpsan 20.5.1288, ale konen mier a vz 1288.
71) WBS .253; Za esk stranu boli uren Oj zLomnice,Jindichom zRomberka, Vtek zHlubokej aTas zLomnice, aby spolu srakskou stranou ohodnotili spsoben kody.