Archeolog vs. detektor aneb je mon spoluprce ? I. st

Autor: Koiko <(at)>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 02. 02. 2014

Jak u to tak bv, a chceme, nebo ne, dve, i pozdji, snad kadmu z ns se obas poda vykopat nco, o co by bylo poteba se podlit s archeology, aby ostatn lidi tak vidli, co ve je stle mon odkrt pod zem a pot shldnout v muzeu. Malinko poodhalit historii na zem, kde mon prv ten dal nlez, kter teprve ek na odhalen ten V, mon posune vped historii, i pmo pepe djiny.
lnek z pohledu detektore

I j ml jeden takov den, kdy se m podailo kopnout depot eleznch nstroj na jednom nejmenovanm mst. Docela jsem byl mile pekvapen, protoe ona lokalita je vyhlenou lokalitou koleg, zabvajcch se druhou svtovou vlkou a tento nlez by tam asi nikdo neekal. Asi v polovin pomrn strmho a kamenitho svahu, v bukovm lese piblin 200 metr od nejbli star cesty jsem nael ji zmnn elezn depot hledn srovnan na sob a to i co se tk prohnut epel.
No, co te s tm Na tak nepstupnm mst kdo by si to schovval na hor asy ? Urit to nehodm ke koenu, to m njak svj skryt vznam, povdm si. Poctiv jsem si zapsal nlezov okolnosti spolu s GPS polohou. Depot jsem peliv zabalil do ltky kad kus zvl᚝ a zaal pemlet jak a koho nakontaktovat z archeolog, aby nebyl humbuk. Vzpomnl jsem si, e k nm na poboku NS obas archeolog zajde s pednkou. Zkusil jsem nlez odevzdat pes nj, ale bohuel, ji zde v mst mho bydlit nepsob. Po dalm pemlen jsem si vzpomnl na kolegu detektore, kter bydl kousek ode mne a od nj zskal kontakt na skuten rozumnho archeologa. Po pr mailech jsme se domluvili na termnu pedn depotu a vpravy pmo na msto nlezu. Byl jsem sice z non dvanctky, ale co bych pro to neudlal, protoe samotnho mne zajm, o jak vci se vbec jedn. V uvedenm datu a ase jsem pijel ped archeo-depozit a ihned v vodu jsem byl pekvapen, e na minutu pesn se dotyn archeolog objevil ve dvech vstupn haly depozitu. Po prvotnm seznmen a pr vtch jsme se domluvili na dalm spolenm postupu, jak by ml asi tento den vypadat. Vzal jsem tedy auto a vyrazili. Cestou jsme se bavili o vztahu mezi detektori a archeology, jejich vzjemn nedve, co tomu pedchz a tak. Prost plky, jak bychom mohli skvle spolupracovat, kdyby tu zkony byly nasazeny jinak a dve narozen konen pijali to, e i detektor, i archeolog amatr m mnohdy pstup k informacm, kter archeologm profesionlm prost chyb kvli on nedve. Jasn ono zle na tom, na koho dotyn zrovna tref. J ml vak v tomto tst.

Po pjezdu na lokalitu ns ekala jet asi 2 km dlouh cesta pes louku a pot lesem do svahu. A to podnho. Kdy si zptn vybavm, jak jsem ml mokr zda a to jsem el jen nalehko pipraven, tak vbec jsem nezvidl kolegovi-archeologovi, kter mne nsledoval. Na zdech batoh s vstroj, v ruce velkou foto branu no mazec. Ono na druhou stranu zase z mho pohledu mvat klackem do svahu, pi chzi po vlhkch kamenech, kdy co chvli hroz uklouznut a pd, tak nic moc pedstava. V jedn ruce detektor, v druh Kerimku /sekeromotyka/ a s okem na GPS neustle kontrolovat na polohu dle souadnic, abychom si v tomto pomrn nehostinnm ternu peci jen nezali. Cestou jsme si povdali o historii, nlezech a hlavn jsem byl zvdav, v em vlastn prce archeologa spov. Postupn se zcela vytratila i ta nepatrn petka nedvry, kter mon byla zpotku na obou stranch. Zjistili jsme, e nm jde skuten o historii a zachovn artefakt pro budouc generace a tak jsme se domluvili na spolen spoluprci, pokud se to bude tkat obdob mho zjmu, vytipovvn starch sdli apod.

Po pchodu na dan msto dolo k oznaen msta nlezu zvrazovacm barevnm sprayem, ohledn msta a jeho vyitn, nainstalovn pedmt, focen, uren hloubky, smru uloen a hlu. Po vekerm zdokumentovn a nkresu na milimetrov papr jsem zaal detektorem prohledvat blzk okol nlezu. K mmu pekvapen byly v okruhu pti metr dal dv velk kopan dry, kter zde zanechal nkdo ped nmi a dry se ani nesnail zakrt. V celm okol nebyl ji dn signl a u t jedn dry na vrchu vykopan hlny se nachzel naprosto shodn nstroj, jakoby patil k tomu mmu depotu. Dokonce ml shodn zahnut epele, dlku apod. Myslm, e v t de toho bylo asi podstatn vce a jen njakou neopatrnost dolo k vyhrnut nstroje na vkopovou hlnu, nebo to byl nkdo z koleg a toto ho prost nezajmalo, tak to nechal na povrchu. No, kadopdn to pro ns v tu chvli znamenalo, e mme dal shodn kousek. Stejnm postupem byl i tento kousek zadokumentovn jako pedchoz. Pot dolo k balen vc a odchodu k autu.Probhajc akce v ternu
Plni novch dojm hlavn pro mne, protoe vidt archeologa pi prci to mne vdy zajmalo a bt u toho npomocen no, byl to zitek. Cestou jsme prochzeli msty pomrn neprostupnm ternem, ale zdrn jsme vechny nstrahy prody pekonali. Kdy jsme vylzali z njakch nletovch kovin, tak se ped nmi zjevila cesta a na n.. asi 30 dchodc s trekovmi holemi. Pevn se jednalo o dchodkyn a to bych nebyl j, abych se s nimi nedal do ei. Dmy byly zvdav, co e se d najt, e jsou z Klubu eskch turist a tak... No, nakonec jsme jejich peleton radi opustili hned na prvnm rozcest a po mokr louce se vydali nejbli cestou k autu. Jet jednou jsme je zahldli asi o kilometr dle pi jejich spolenm focen, ale to u jsme byly tm u auta. Tmto Vs holky zdravm, pokud sem na nae strnky nhodou zavtte. Po naloen vc do auta jsme vyrazili smr depozit vyloit pana archeologa a pak j hur dom. lovk by ekl, e pjdu spt, kdy jsem jel na lokalitu z non dvanctky, ale kdepak. Dokud mm ve erstv v hlav, up s tmi informacemi do potae.

Pi postupnm itn nlezu a jeho studiu na archeologickch stolech jsou ji artefakty 100% ureny. Na zklad nznaku stedovho ebra vypadaly artefakty skuten na zbran. Dokonce to bylo podobn zbranm Avar a Maar, kter oproti tuleji maj trnov zakonen u hrot, ale pro proboha to zahnut(?). Ve se d vysvtlit sice sakrlnmi dvody s nslednm uloenm do pdy atd., ale poslze se prokzalo, e se jedn o povit radliky (alespo dv se tak jev), kter jsou tak znan vzcn. Datace - Slovan 8.-10. stolet, pravdpodobn 9. stolet. Nlez poslou jako dar Teplickmu muzeu.

Zvrem bych chtl vem detektorm ci, i napsat, pokud mte pochybnosti, i z njakho dvodu strach nlez odevzdat a je vle se zapojit a spolupracovat, mohu pedat kontakt na archeologa, kter je ochotn s detektori jednat naprosto oteven bez nijakch pedsudk pro steck kraj a Plzesko.