Recenze knihy Jan Smiick ze Smiic

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 26. 01. 2014

Jakub Ji Jukl: Jan Smiick ze Smiic +1453. Vzestup a pd zakladatele slavnho rodu. Veduta, esk Budjovice 2012.

Pbh selfsmademana na 197 stranch istho textu, kter se vyvihl dky svm schopnostem za husitsk revoluce, zan pochopiteln jeho pvodem. Ten je neznm, lze spekulovat i o tom, e Jan Smiick ml m욝ansk pedky, Smiice zskal jeho rod a v roce 1406.

Nejpozdji v roce 1415 je Jan jednm z vyehradskch man. Zde si autor vm zajmav souvislosti, e skupina bvalch sluebnk vyehradsk kapituly hrla vznamnou lohu v potcch husitsk revoluce. To tak vedlo k tomu, e se Jan Smiick pozdji stal hejtmanem prvnho husity obsazenho msta, Mlnka v dubnu 1421. V tto dob se tak stv sprvcem Roudnice arcibiskupa Konrda z Vechty. Analzou dlunho pisu z roku 1419 v tet kapitole (Pravdpodobn osudy Jana v prvnch dvou letech revoluce) dokld autor jeho umrnn kalinick stanovisko u v r. 1419 a ast na husitskm sjezdu v Praze. Na zatku 20. let, u jen podle geografie, je vznamnjm lenem orebskho bratrstva, po hejtmantu v Mlnce a pesdlen na Roudnici se stv vznamnm lenem praskho svazu a lenem koltejnsk strany v echch.

J. Jukl nepeceuje jeho lohu v rmci revolunch ech, pipomn, e Jan Puka z Kunttu a Divi Boek byli jmenovni hejtmany nedlouho po nm, relativn neexponovan Mlnk byl obsazen lechticem z druh garnitury, tak aby se pro dal taen neoslaboval prasko-orebsk svaz.

Vliv a majetky Jan ze Smiic zan v tto dob stoupat, zatm je pro nj klov spojenectv s Hynkem z Koltejna. Tato kalinick strana u v roce 1423 tou po dohod s katolky a uzaven mru. Na podzim roku 1423 se schz svatohavelsk snm, kde je zvolen jednm z 12 hejtman (6 za husity, 6 za katolky). Vlivn koltejnsk strana se rozpad v z 1427, kdy se pokus o pevrat v Praze. Hynek z Koltejna je popraven, Jan Smiick ze Smiic krtce zajat. Po proputn odpovd Praze a vede proti jejmu svazu vlku, jeho spojenci jsou povtinou katolit pnov.

Zde by bylo na mst eit, zda v tto situaci nekonvertoval ke katolkm (autor jeho kalinictv vid jako trval a upmn po cel jeho ivot) v okamiku boje proti Praanm, a tak to, zda byl hlavou rozpadl koltejnsk strany, kde byl jen on sm. Existovala v tom ppad njak takov strana?

Sedm kapitola zan zamylenm, jak byl Jan lovk. Nen povaovn pouze za zitnho lechtice (kter se choval tak, aby udrel nebo rozil sv majetky), Jan drel konzervativn stanovisko, usiloval o pijet kalicha, sekularizaci crkevnho majetku, po jinch zmnch netouil, byl schopen uznat za panovnka Zikmunda, pokud by byl garantem zmnnch zmn. Chtl dohodu s domcmi katolky, a to nejpozdji v roce 1423. Pozdji je len i jako intrikn, kter se v 40. v 50. letech choval dost bezohledn a asto na vlastn pst.

Ve 20. a 30. letech se Jan tak sna o restituci arcibiskupskho majetku, kter po smrti Konrda z Vechty pechz do jeho rukou. V chronologickm vyprvn autor knihy in pestvku u Lipan, aby zrekonstruoval majetkov pomry a pedevm zisky zemana. Do roku 1427 spravoval roudnick panstv, od roku 1431 ho ml zastaven. K nmu zskal hrady ap a Helfenburk (u ښtka), v roce 1432 kupuje Housku, v 40. letech Jesteb a Lysou nad Labem. Zastaven m tak Bezdz a Blou. V dsledku husitskch vlek se tak chud zeman z Hradecka dostv ke slunm majetkm v Polab.

Po skonen husitskch vlek se Jan en, pokat se mu vyplatilo, jeho manelkou je dcera panskho rodu Markta z Michalovic, o em se mu ped revoluc mohlo nechat jen zdt. Jan ze Smiic je t naas sprvcem michalovickho panstv za nezletil ddice.

V tto dob pat k vznamnm hrm esk politiky, vyjednv nstup Zikmunda na esk trn, na konci roku 1437 je krlem vybrn za jednoho z 6 zemskch sprvc. Pot stoj na stran Albrechta Habsburskho v jeho sil stt se eskm krlem. Jm je tak pasovn na ryte.

V nsledujcm desetilet pat Jan mezi leny frakce Menharta z Hradce, jako takov je zvolen jednm z dvou hejtman boleslavskho kraje. Druhm je Ji z Podbrad za stranu Hynka Ptka z Pirkentejna. Postupn kalinicko-katolickou stranu Menharta z Hradce opout a kalinick se mu zd (dle soudu autora knihy) pli radikln. V tto situaci je jako schopn diplomat a neutrl zvn jako vyjednava k een mnoha spor to se tk i boj na konci 40. let, kdy je Jim z Podbrad dobyta Praha a umr Menhart z Hradce, jeho nahrazuje jeho pbuzn Oldich z Romberka. Po zvolen Jiho zemskm sprvcem v roce 1452 byl Jan ze Smiic (za neutrly), zvolen jednm z 11 len jeho rady (z 5 zeman). A v tento okamik zane bojovat proti dominanci podbradsk strany a provd in, kter ho stoj ivot. Pe (jako jeden z pedstavitel vldy) Oldichovi Celskmu, porunku Ladislava Pohrobka, e v zemi je dostatek lechtic v opozici proti zemskmu sprvci a nabd Oldicha, a Ladislava nevydv do rukou Jiho z Podbrad. Oldich tento list pedv Jimu. Jan Smiick ze Smiic je odsouzen k trestu smrti za zradu a 7. z 1453 popraven na Starm mst praskm.

Epilogem monografie je rozchvcen majetk Janovch potomk jejich porunkem Zdekem ze ternberka.

Kniha J. Jukla je jednou z nejtivjch knih o lecht z domcho prosted. Autor se vyhb extrmm, kter lechtick monografie asto doprovz, hlavn postavu neheroizuje (zde piznv lstivost), ani z nj nein osobnost, kter byla naprosto klov pro vvoj udlost sv doby (na zatku sv kariry je druhoadm lenem bratrstva).

Monografie je doplnna adou obrzk, kvalitn zpracovanmi mapami majetk i bitevnch plnk.
Skvl hodnocen nezkaz ani nkolik pipomnek, kter jsou jen malikostmi v kontextu cel knihy. Autor naduv plurlu, sugeruje teni, e si tak mysl autorv nzor, e dr stejnou domnnku.
Dvoj monost zisku majetku za husitsk revoluce, dobyt a zapsn panovnkem se dle mho soudu nevyluuje, v ad ppad Zikmund pouze legalizoval dvj chvaty. Tak se mi pli nezd primrn motivace ke satku s Marktou ze strany Michalovic jako snaha zskat dobrho hospode pro sprvu michalovickch panstv.

Diskuse ke knize na fru