Recenze knihy Pni ze Svojna

Autor: Jan kvrk <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Tma: Stedovk dnes, Vydno dne: 26. 09. 2013

Tom Velmsk: Pni ze Svojna, Rod velmo, pn a ryt z povod Me. Nakladatelstv Lidov noviny, Praha 2013.

K Pnm ze Svojna, dalmu poinu edin ady Nakladatelstv Lidovch novin lechtick rody ech, Moravy a Slezska, Tome Velmskho (po zdailch Hrabiicch) vedla, jak autor sm pe, nhoda, vedl diplomovou prci na tma Zmrzlk ze Svojna v pozdnm stedovku. Problematikou lechty na pelomu ranho a vrcholnho stedovku se autor dlouhodob zabv doplnil tak dal kamnek do mosaiky prac o lechtickch rodech.

Zde je na mst si rod pn ze Svojna pestavit. Jako jeden z prvnch rod v eskch djinch je doloen jejich predikt, podle Svojna se p ji v 70. letech 12. stolet. Rod si buduje pomrn solidn domnu v zpadnch echch, dl se do t lini, podle dalch sdel, jimi jsou hrady Tebel a znmj Volftejn. I pesto lo o rod spe regionlnho vznamu, kdy, jak T. Velmsk uvd, vychzej na kadho z len statisticky 3 zmnky v psemnch pramenech. Krom 12. stolet nikdo z rodu nezastval dnou funkci u dvora, ani nebyl kastelnem krlovskho hradu.

Autor, pesn jak si vytkl v vodu, se brn naduvn popisu doby - nevyprv rozshl pbhy o bitvch nebo vznamnch politickch zvratech, aby napsal, e se vlastn vbec nev, zda se sledovan jedinci tchto udlost zastnili. Do vysok politiky se dostv pouze v okamicch, kdy byli lenov rodu ze Svojna jejmi spolutvrci. Tento pstup se mi zamlouv, pokud u ten shne po knize, kter se vnuje mn dleitmu rodu (pi v ct), patrn u zn zkladn historick kontext, nen proto nutn mu ho znovu pipomnat a v podstat umle zvyovat rozsah a cenu knihy.

Z tchto dvodu se historie pn ze Svojna v prbhu vce ne dvou set let smrskla na nkolik destek strnek, obshl prostor je vnovn dobe doloen osob krlovskho mincmistra Petra Zmrzlka ze Svojna, jednoho z dvrnk a spojenc mistra Jana Husa. Pomrn dostatek pramen existuje i pro jeho syny a mlad potomky, kte takt stli na husitsk spory a vedli ideov a pozdji majetkov konflikty s Oldichem z Romberka. Pro plnost je teba dodat, e nen zcela jist, z jak vtve pochzej Zmrzlkov se Svojna.

Na zvr bych chtl dodat, e podle mho soudu knize chyb zvr, shrnut a pedevm autorovo vypodn se s tm, co pni ze Svojna znamenali v esk lechtick obci bhem stedovku a ranho novovku. Kniha samotn je vhodn pro zjemce o lechtick rody nebo djiny regionu, pro plnho laika se me zdt jako nudn vet jmen a dat.

Diskuse ke knize