Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241

Autor: Barbo <(at)>, Tma: Slovensk djiny, Vydno dne: 08. 06. 2008

V rokoch 1241 1242 bolo cel Uhorsko a teda aj Slovensko dejiskom vekho vpdu Tatrov. O pripravovanom vpde Tatrov sa vedelo dlho vopred. Kr Belo IV. vyhlsil generlnu celokrajinsk hotovos, ktor sa vak schdzala pomaly a neochotne. Sila Tatrov sa sasti podceovala a neochota vemoov vyplvala z averzie voi Belovi IV. , ktor po nstupe na trn vemi prsne revidoval tedr dotcie svojho otca a konfikoval majetky. Tatri pod vedenm Batu chna vtrhli do krajiny zaiatkom marca cez Vereck priesmyk. Zseky podplili a pomerne mal vojsko pod vedenm palatna Dionza, ktor malo zadra alebo spomali ich postup plne zniili. U v polovici marca sa objavili pustoiace tatrske oddiely v okol Vacova, ktor dobyli, vyplili a ustpili na vchod. Belo IV. sa so zhromadenm vojskom vydal na vchod v strety Tatrom, priom dfal, e sa k nemu postupne pripoja alie oddiely.

K rozhodujcej bitke dolo pri Mohni na pravom brehu rieky ajavy (Slan Saj) 11. aprla 1241. Vojsk Batu chna o sile 5060 tisc muov sa utborili v lesnatom terne na avom brehu rieky ajavy vo viacerch mench tboroch. Uhorsk vojsko pod vedenm kra Bela IV. v sile vye 60 000 muov si zriadilo tbor na pravom brehu rieky ajavy (na malom priestore boli stany nastavan tak nahusto, e monos pohybu bola vemi obmedzen). Okolo tbora bol umiestnen trn. Avak uhorsk vojsko ete stle nebolo kompletn, pre to bolo v zujme Bela IV. stretnutie s Tatrmi o najviac oddiali, o v danej chvli u nebolo mon. tok Tatrov sa oakval od severovchodne leiaceho mosta cez ajavu, na ktorom bola stla str. Nepredpokladalo sa, e by mohli Tatri prejs cez rieku aj na inom mieste. Pln Batu chna spoval v tom, e u v nonch hodinch prenikne so svojm vojskom cez most a severne od neho cez ajavu, o om sa vak Belo IV. dozvedel u vo veernch hodinch 10. aprla od ruskho prebehlka zajatca. Druh as plnu Batu chna vychdzala z toho, e vyle Suboteja s asou vojska junm smerom, tam prekro ajavu a napadne uhrov z juhu. K prvmu bojovmu stretu dolo u skoro po polnoci, kedy sa predvoju vojska Batu chna, vedenmu ejbanom podarilo porazi strcov mosta a prenikn na av breh ajavy. Pri rchlom zorganizovanom protidere, vedenom bratom Bela IV. vojvodom Kolomanom a Kaloskm arcibiskupom Ugrnom, sa podarilo ete pred svitanm tatrsky predvoj porazi a vytlai a op obsadi most, na ktorom ponechali len str. Vojsko sa vrtilo sp do tbora a mnoh u toto vodn bojov stretnutie povaovali za vazstvo. Onedlho vak zaal omnoho prud a silnej tok Tatrov, ktor preli nie len cez most, ale severne od neho aj cez ajavu. Ilo o podstatne vie sily, proti ktorm op ako prv nastpili oddiely veden Kolomanom a arcibiskupom Ugrnom a templrsky rytieri veden Jakubom z Mont Royal. No ich obetav boj proti presile ni nezmohol. Boli porazen a zatlaen sp do tbora. Medzitm z juhu dorazili k tboru aj tatrske vojsk veden Subotejom. Takmto spsobom sa takmer cel uhorsk tbor a na zku medzeru na zpade dostal plne do obkenia Tatrov, ktor ho zasypali daom striel a usilovali sa ho podpli. Zmtok v tbore zvyovala obmedzen monos pohybu a nemonos vytvorenia bojovej zostavy vojska. V dsledku toho hne rno okolo smej hodiny, ke predtm Tatri hne v zrodku udusili vetky pokusy o prerazenie obkenia, zaal postupn neorganizovan tek jednotlivch oddielov z tbora na zpad. Uteencov Tatri prenasledovali, mnohch dostihli a pozabjali. V bitke padlo mnostvo cirkevnch a svetskch hodnostrov, aj spomnan arcibiskup Ugrn a nitriansky biskup Jakub, vetci templrsky rytieri a vina uhorskho vojska. Vojvoda Koloman bol ako zranen a na nsledky zranenia neskr zomrel v Zhrebe.

Vojensk porka pri ajave bola dsledkom dlhotrvajcej krzy uhorskho ttu, ako aj krzy starej organizcie vojenstva, ktor dovala a nov systm nebol ete celkom dobudovan a ustlen. Vojensk hotovos tvoriaca najpoetnejiu zloku uhorskho vojska sa skladala z ud privyknutch na usadl spsob ivota, odvyknutch od vojenenia, teda ich vojensk bojov hodnota bola mal, vek masa vojnopovinnch si ete neosvojila nov rytiersky spsob boja a Kumni, na ktorch pomoc sa pvodne Belo IV. tie spoliehal, sa pre averziu voi nim a pre zavradenie ich kra Kutena bitky vbec nezastnili. Najvou chybou bolo to, e vojsko nemalo jednotn organizciu a jednotn vedenie, take ani vynikajca odvaha mnohch bojovnkov nestaila na dosiahnutie spechu. Uhorsk vojsko sa tu stretlo s dobe vycvienm a vytrvalm tatrskym vojskom, ktor pouvali ten ist spsob boja ako star Maari pred tvr tiscrom pri ich prchode do dunajskej kotliny.

Pouit literatra:
B. Klein, A. Ruttkay, R. Marsina Vojensk dejiny Slovenska po rok 1526
Pavel Dvok Odkryt dejiny Star Slovensko
Wikipedia- mapa

Diskuse: Koovn nrody, Mongolsk invase a esk zem, Bitva u Lehnice.