Zklady heraldiky

Autor: Laranthas <(at)>, Tma: Ostatn, Zdroj: Osobn archv, Vydno dne: 02. 02. 2006

Ako prvej by som sa chcel na tchto strnkach venova heraldike.Myslm, e je to najviac ptav tma, ktor sa bezpochyby tka stredoveku. Postupne budem pridva viac a viac informci a samozrejme aj ostatnch pomocnch vied historickch...

Heraldika
- pomocn veda historick zaoberajca sa tdiom vznikom, pouvanm a vvojom erbov
-pouva elementy vojenskej vstroje

Hlavn asti erbu:
a) tt so znamenm
b) prilba
c) klenot
d) prikrvadl

Vedajie asti:
a) strcovia alebo nosii ttu
b) erbov plte, stany, zstavy, koruhvy
c) koruny, klobky, apice
d) hesl
e) in znaky

Kategrie praktickej heraldiky: a) blasonovanie (popisovanie z pohadu toho, kto nos tt)
b) historizovanie
c) kritizovanie
d) vytvranie erbu

HERALDICK ZSADY
a) nemenitenos
so shlasom panovnka mohlo djs k polepeniu erbu pridanm heraldickej figry, jedna farba bola zmenen na zlat, na hlavu ttu sa pridala koruna
b) sfarbenie
Farby/smalty: erven/purpurov, modr, zelen, ierna
Kovy: zlato, striebro
Kouiny: hermeln/hranostaj, kuna, nrska veverica, sobol
farba a kov sa klad na seba striedavo, nikdy nie farba na farbu alebo kov na kov, tto zsada neplat na kouiny
c) vlastnctvo erbu (pvodn erby, zskan erby)

Najvyou heraldickou autoritou v SR je Heraldick register veden od roku 1991 Ministerstvom vntra SR, Sekcia verejnej sprvy, odbor archvnictva a spisovej sluby. Register spolupracuje s Heraldickou komisiou Ministerstva vntra a Heraldickm kolgiom.
herold od XII. storoia znalec erbov, ohlasuje turnaj, predstavuje astnkov, vyhlasuje vazov; vo funkcii posla s osobitnmi imunitami; organiztor ttnych ceremni; v slubch krlov, knieat, miest, ale aj nich rytierov; v niektorch krajinch s heroldi poveren vydvanm certifiktov na nosenie zbran