Nedestrukční archeologické sondy GPR u Nákla

Jan Galatík
Amatérská rekonstrukce popisu cesty na trhy Svatoplukova města, sepsaná perskými kupci, naznačila novou možnost Weligradu. Propast Nákla na vyvýšenině mezi Hodonínem a Kyjovem. Vznikla vzedmutím jílových vrstev pod tlakem metanu blízkého ložiska uhlovodíků. Na vrcholu vytryskl kdysi dávno mohutný výron artézské vody. Vytvořil obrovský kráter, jeho protržením vznikly přístupové rokle. To je v souladu s názvem cíle perských cestopisů. Hora ze které vytéká voda. Také odpovídá popisu velkého města, ležícího hluboko pod úrovní země i nedalekých pohřebních pahrbků, kde uctívali oheň.

Na úpatí Nákla se totiž nachází největší

ložisko metanu na našem území. Jmenuje se Sedmirohé. Bahenní sopky, mohylovité pahrbky, tam vznikly

přirozenými erupcemi uhlovodíků. Z nich tři největší mají i svá jména. Čertoprd, Kopec a sv. Anna. Proto se

zřejmě mimo Sedmirohé používal i název Rohotří, Tři rohy a (německy) Dreiecke, jak svědčí místní názvy

lesních tratí u Rohatce. Poněkud opovážlivý může být i názor, že zobrazení tří kopců na městských znacích

mnoha okolních osad, jako Vracov, Bzenec, Strážnice – Žerotín, Skalica, Myjava, Hohenau, Břeclav a dalších,

může souviset se znakem Horních Uher a pozdějšího Slovenska. Stejně, jako znaky obou biskupství, které si na

Metodějův stolec kladly nárok. Bavorské má 3 Moravské 7 rohů. Heraldikové považují nejstarší znaky za

„těsnopis historie“. Tyto piktogramy, srozumitelné všem, byly předchůdce písma. Našly uplatnění v pozdější

městské, rodové i církevní heraldice. Zvláštnost „rohů, zubů, trnů a kopců“ bahenních sopek.

Ložisko uhlovodíků Sedmirohé má tři „rohy“, které jsou výrazně větší.

Možnost polohy sídla Mojmírovců v propasti Nákla zpočátku vyvolala negativní reakci některých

archeologů. Dnes se nepovažuje za zcela vyloučenou. Internetová encyklopedie Wikipedia uvádí: „Dle jiné

populární teorie mohl být Veligrad umístěn v kráteru Náklo poblíž Moravské Sahary u Hodonína. Tato teorie je

zajímavá především pro představu místa s častými výrony plynů a petroleje, které při hoření mohly působit

fascinujícím dojmem. Zpráva o možné erupci metanu u Metodějova stolce je v Theofylaktově díle „Život sv.

Klimenta, biskupa Bulharů“, z roku 885: „Zatřásl Bůh zemí a rozevřel ji. Zazněl hukot. Zatřásli se obyvatelé

Města, běželi k vladaři a děli: Co se děje?“ Zdá se, že erupce mohly být vyvolávané i uměle, naznačuje to další

pokračování tohoto textu Theofylakta:
_…avšak jazyk heretiků pomlouval ten div, říkaje, to jsou kouzla a čáry

kouzelníků, sami jsouce v jejich moci…_

Význam této lokality podpořil také nález velké koncentrace hutí v okolí a pozůstatky intenzivní těžby železné

rudy ve Stražovicích u Kyjova. Horníci, kteří tam těžili z hlubiny valouny hematitu, však leží zapomenuti našimi

historiky. Přesto, že jejich těla ukrývá největší známý velkomoravský mohylník na Moravě. Plošný

archeologický výzkum rozsáhlé lokality propasti Nákla i ložiska uhlovodíků by byl velmi nákladný. Zatím je

však jedinou uznávanou metodou pro komplexní hodnocení místa a možné ztotožnění s názvy historických

dokumentů. Profesionální archeologové však mají jiné oblasti zájmu. Amatérům zbývají nedestruktivní metody.

Jednou z nich je
GPS. Tato zkratka se používá pro radarovou detekci předmětů uložených pod zemským

povrchem. (Ground Penetrating Radar). Pomocí vysílací antény se do země vyšle krátký, ale velmi silný signál

elektromagnetického záření. Ten proniká do půdy a odráží se od všeho, co má odlišné vlastnosti. Vzniklé odrazy

zachytává druhá, přijímací anténa. Odrazy od vrstev a předmětů uložených v hloubce, se na obrazovce radaru

zobrazují. Můžeme tak zjistit různé předměty a vrstvy, uložené v hloubce. Protože také zpětné odrazy se na rozhraní znovu odráží, je často předmět, nebo vrstva zobrazena v opakujících se odrazech v hloubce. První

sondy jsme provedli 23. října 2009 na Sedmirohé. Používali jsme radar typu LOZA, pracující na frekvenci

200MHz. Měl dosah do hloubky asi 20 m. Odraz vzniká jen rozhraní materiálů s různou permitivitou, nebo

různou vodivostí.. Odražený paprsek přitom mění fázi signálu. Podle této změny se zjistí, zda se jedná o odraz

od materiálu s vyšší, nebo nižší permitivitou. Čím větší je rozdíl permitivit, tím kontrastnější je jeho zachycený

obraz. Vzduch má hodnotu permitivity 1, hlína a skála 5 – 15, voda 81. Na snímcích jednotlivých sond je na

vodorovné ose vzdálenost v metrech a na svislé ose hloubka v metrech. Při měření se postupovalo tak, že se

dvojice vysílací a přijímací antény posouvala po 10 cm. Postupovali jsme podél měřícího pásma délky 30 m.
Výsledky radarových sond

Měření jsme prováděli na pahrbku, na němž

jsme leteckými snímky našli siluety možných

hrobů a staveb. Jeho lidový název Svatá Anna

zřejmě souvisí se stejnojmennou sochou na jejím

úpatí. Počáteční bod měření se nacházel 68 m

od okraje pole u potoka, kde je výrazný

orientační bod - strom. Na parcele je viditelná

mez. Sondy 1 a 2 byly vedeny paralelně s touto

mezí v délce 60 m. Od 30 m první sondy byla

provedena další, směřující na ní kolmo, směrem

na (v terénu dobře patrný) můstek přes potok. Po

můstku pokračuje tato polní cesta z Vacenovic

k Miloticím – k bývalému středisku naftařů,

nazývanému dodnes „Metan“. V bodě počátku

třetí sondy jsme provedli kopanou sondou do

hloubky 2,2 m.
GPS souřadnice místa jsou 48 st

57 min 09,29 sec N a 17 st. 10 min 00,98 sec E.
Radarogramy

Na svahu bahenní sopky sv. Anna jsme

provedli 1700 bodových měření na liniových

sondách celkové délky 170 m.
Radarogramy

naznačují četné artefakty. Při radarovém

průzkumu jsme našli i několik malých ložisek uhlovodíků těsně při povrchu. Pro upřesnění hloubky byla

provedena kopaná sonda. Výsledek nás překvapil. Pravděpodobně jsme našli místo, kde byl přirozený výron

uhlovodíků uměle utěsněn jílem a zatížen kamenivem. Důvodem pro toto ucpání mohlo být jeho využití při

vhodné příležitosti. Stopy po požáru naznačují, že zde došlo k detonacím spojeným s požárem. Na úpatí pahrbku

se zřejmě nacházejí také kostrové hroby. To by mohlo podporovat možnost významného pohřebiště, naznačené

zde nálezem unikátní kostry avarské princezny. Snímky výkopu sondy, požářiště i opálené kamenivo ucpávky.Snímky výkopu sondy a nalezeného pozůstatku erupce uhlovodíků, jejího ucpání kameny s jílem a požáru.

Některé artefakty jsme označili šipkami. V poloze 146 až 165 jde pravděpodobně o kostrové hroby. Kopulovité

útvary představují miniaturní ložiska uhlovodíků. Některé další artefakty mohou souviset s konstrukcemi

možných staveb, nalezených leteckými snímky porostu. Další upřesnění by mohly přinést nové sondy.