Hanuš z Pržna

Jan Škvrňák
moravský nižší šlechtic, před 1350 - 1415/6

Hanuš z Pržna, později Lešné během svého dlouhého života patřil k významnějším moravským nižším šlechticům, původně měl velmi blízko k pánům z Kravař, později se spíše orientoval na službu olomouckým biskupům.

Podobně jako u řady nižších šlechticů jsou jeho rodinné poměry nejasné, není známa ani matka, ani otec a Hanuš (jinak i Jan nebo Henzlín) se v pramenech objevuje v pokročilém věku.

Prvně Hanuš rytíř z Pržné do desek nezapisuje, ale je poslem Oldřicha (Ulricha) astronoma, který zapisuje své manželce věno v Řevnovicích. Již v roce 1377 měl dospělou dceru Kačnu, která byla manželkou Lancze z Naspicz.

V roce 1378 Vok z Kravař zapisuje Kačně, manželce Jana z Pržné, v Palačově (z jičínského zboží) 50 kop. Vok o 3 roky později od Zbylicha z Perné získává v této vesnici 2 dvory, 1 lán, 6 podsedků, půl hospody, majetky ihned zapisuje Hanuši z Pržna. Hanuš také přepouští poručnictví dětí Václava z Doloplaz Aleši z Lesnice.

V listopadu 1380 je svědkem smlouvy mezi Kravařskými příbuznými. Hanuš z Pržné se prvně na zemském soudu objevuje v roce 1381, kdy pohání hejtmana Jindřicha o sto hřiven. V lenních registrech olomouckého biskupství má Hanuš v roce 1383 jako léno 9 hřiven platu v Moštěnicích, ty ale záhy prodává, a také dvůr a dva podsedky v Kelči.

V roce 1385 Hanuš získává majetky v Lešném, nejdříve od Feny, vdovy Záviše z Lešného 100 kop věna (to jako věno zapisuje své ženě, výslovně je uvedeno, kromě markraběcího léna), od Janka z Lešného získává vše, co tam má, včetně patronátu v Stříteži. V témže roce také, kromě věna své manželky, vstupuje do nedílu se svým synovcem Pavlíkem (poté také v roce 1408). Ve stejném roce zapisuje Geblinu z Kučerova 3 kopy platu v Kněžicích.

V druhé polovině 80. let je Hanuš ve sporu s Janem z Kelče, svoji při postupuje Dománkovi, Henzlínovi z Koválovic a Janovi. V roce 1389 zasedá v lenním soudu olomouckého biskupa a zde se také stává jedním z poručníků sporu mezi Lackem z Kravař (na jeho straně) a Pavlíkem ze Sovince. Další majetky v Lešném Hanuš zapisuje v roce 1391, od Hylkunthy, vdovy Dětřicha z Lešné získává dvůr a lidi, od Buška z Lešného kupuje dvůr, ¾ lánu a podsedka. Od Feny (společně s Václavem z Doloplaz získává vedlejší ves Porubu Společně s Lackem z Kravař je ručitelem věna Buška z Vlachovic jeho ženě Anně.

V dubnu 1394 je svědkem listiny Lacka z Kravař a jeho polské manželky Markéty. O dva roky později svědčí Lackovi při koupi Arnoltovic od biskupa Mikuláše a také na další listině Lacka z Kravař, stejně jako v roce 1401.

V roce 1399 podává další žalobu na biskupském soudě – pohání Václava z Wolfsberga o 40 hřiven z Choryně a Pačkova, svými poručníky činí Bartoše z Hulína, Václava z Doloplaz a Henzlíka z Koválovic. Tehdy také ručí kanovníkovi Lackovi za správu Bernartic. Jiný Lacek, olomoucký biskup, Hanuši, po skončení válek zapisuje dvě své vesnice, Vysokou a Lhotku (nad Bečvou), Hanuš ještě tentýž rok, zde zapisuje věno 200 hřiven grošů, Anně, sestře Jiříka z Pavlovic, manželce Bartoška. V roce 1406 je také přísedícím lenního soudu olomouckého biskupství.

V roce 1408 je ručitelem za věno manželky Zikmunda z Mírova Hedviky (byla jeho dcerou) na Postřelmově. Ve stejné době se Hanuš soudí Lackem z Kravař, o 33 hřiven grošů, za to, že mu pán z Kravař drží jeho zboží, které mu propůjčil biskup Lacek a také, že mu půjčil hotové peníze.

Další žaloba na Hanuše putuje v roce 1411, o 40 hřiven ho pohání Václav z Pašovic, kterému měl Hanuš držet majetky v Juřínských Závrbkách, zemský soud rozhodl tak, že sudí s okolními panoši má rozhodnout na základě návštěvy sporného místa. V tomto roce jsou podle Pržna uváděni na manském soudu bratři Jan a Bartoš, jinak z Hulína.

V roce 1413 v Kroměříži slibuje lenní slib biskupovi za Pavlovice.

Hanuš se oženil i podruhé, jeho manželka Eliška (k rukám Maršíka z Radovesnic) získává v roce 1415 v Lešném 100 kop na tvrzi, dvoře, rybnících, polích i pastvinách. Dalších sto kop zapisuje Hedvice, manželce Zikmunda z Rájce. Zároveň svým dcerám a zeťům (Hedvice a Zikmundovi, Veronice a Milotovi z Lazník) přepouští poručnictví nad Jeronýmem, sirotkem po Bartoškovi. Až V roce 1416 je uváděna vdova Hanuše, Eliška, která vstupuje do nedílu se Zikmundem z Rájce a Milotou z Lazník a v roce 1417 se svojí dcerou Veronikou. Eliška se v této době soudí se Zbyňkem z Všechovic o 300 hřiven, za to, že jí drží dědictví v Lhotě a Vysoké. Poručníky činí Maršíka z Radovesnic, Pavlíka z Pržného a Milotu z Lazník, to je odloženo do Brna.