Páni ze Strakonic

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Páni ze Strakonic

Unread post by Viola »

Mezi spoustou jiných rodù nám zde chybí Bavoøi. Otázka bude smìøovat hlavnì asi na Carlose, ale i na jiné - protože se pøední pøedstavitelé rodu jmenovali stejnì, alespoò mnì nìkdy jednotliví èlenové splývají. Panuje mezi historiky shoda o pøedìlu mezi Bavorem I., II. a III. (tedy podle listin kde je otec a kde už syn)? A co jejich vedlejší vìtve, napø. Benedové z Neètin?
Viola wrote:Nevíte prosím vás nìkdo o nìjakém Benešovi, který by mìl být švagrem Bavora II. ze Strakonic a zøejmì i pøítelem Voka z Rožmberka? Resp. napadá mì, jestli nešlo o Beneše (Benedu) z Neètin, z rodu, který nìkdy k Bavorùm pro svùj erb (modrá støela ve zlatém štítì) pøiøazován...
Dìkuji za info a doufám, že se diskuse rozebìhne :wink: .
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

bavoøi

Unread post by acoma »

Jeden Bavor je uveden na listinì PO 2 z 26.12.1253.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

rodokmen

Unread post by duli »

Pokusím se odeslat. :mrgreen: poprvé..... :oops:
http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozene/Bavori.jpg
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Já jsem to upravil jako odkaz (obrázek moc roztahuje okno)

Každopádnì ty první generace jsou podle mne hodnì pøekombinované. Ale k tomu jindy.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: rodokmen

Unread post by Viola »

duli wrote:Pokusím se odeslat. :mrgreen: poprvé..... :oops:
http://www.e-stredovek.cz/upload/ulozene/Bavori.jpg
Díky! Z jaké knihy je ten rodokmen, resp. kdo je jeho autorem?
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

autor

Unread post by duli »

Dr. František Skøivánek z øádu johanitù.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Ježek wrote:Já jsem to upravil jako odkaz (obrázek moc roztahuje okno)

Každopádnì ty první generace jsou podle mne hodnì pøekombinované. Ale k tomu jindy.
Stejnì je ovšem uvádí i S. Kotlárová v monografii "Bavorové erbu støely"
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Zany wrote: Stejnì je ovšem uvádí i S. Kotlárová v monografii "Bavorové erbu støely"
Tu knihu mám teï pùjèenou doma, ovšem je tam spousta takových blbostí, že už se mi nechce tomuhle vìøit. :roll:
Last edited by Viola on 30 Oct 2008 09:05, edited 1 time in total.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Re: autor

Unread post by duli »

duli wrote:Dr. František Skøivánek z øádu johanitù.
Dr. František Skøivánek je pøevor Suverénního øádu maltézských rytíøù a èlen Klubu pro èeskou heraldiku a genealogii. Bavoøi byli významní èlenové øádu a donátoøi.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Napadá mì jiná otázka - víme, kdy se Bavor III., pøíp. jeho bratøi narodili? Bavor III. se objevuje v listinách cca v roce 1289, což by odpovídalo datu narození nìkdy na poèátku 70. let. Jenže co když prostì žádné listiny pøedtím nevydal, resp. se nedochovaly, a máme až ty z doby, kdy byl purkrabím na Zvíkovì? Nevíte nìkdo nìco víc?
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

ze Strakonic

Unread post by Greywolf »

Zdroj: Ottova encyklopedie

ze Strakonic


... pøíjmení mocného rodu staroèeského, jenž mùže se pokládati za rovného rodinám knížecím. Erb: na zlatém štítì modrá støela s násadištìm èerveným (neb èerným). K rodu tomuto pøináležely také zchudlé vìtve vladyk z Poøešína, z Chlumu a z Kremže, z Újezda a z Maškovce, ze Štìknì a z Drahonic, z Velimovic, ze Tmánì a z Neètin (viz Benedové z Neètin), aè-li erbu nepøelali se službou. K pøedkùm jejich náležel bezpochyby Bavor, jenž daroval r. 1167 Ivanovice a jiné vesnice na Moravì klášteru litomyšlskému, mimo jedinou ves, kterou dal synovci svému Dluhomilovi. Tento jest snad týž, jenž r. 1211 jako otec Bavorùv se pøipomíná. Bavor I., jenž založil moc rodu svého, byl v l. 1208-24 komorníkem práva olomouckého a dostal do své moci (jak se zdá) krajskou vládu v Prachensku, èímž opanoval mnohá zboží. Velice byl naklonìn køížovníkùm Svatomaøským øádu sv. Jana. Bolemila, manželka jeho, darovala jim vesnice u Svijan (1225) a Bavor založil jim pøi svém »knížecím domì« kommendu, již dostateènì nadal (1243). Bohuslava (druhá?), manž. jeho, pøidala tøi vesnice. B. jsa od r. 1253 purkrabím na Zvíkovì byl v l. 1253 až 1260 nejv. komorníkem kr. C. Zemøel r. 1260 doèkav se velikého vìku. Kromì dcery Domaslavy (manž. Jindøich z Lichtemburka †c. 1297) mìl syna Bavora II. (1220 atd.), jenž mìl za manž. Anežku, poboèní dceru krále Pøemysla II., rozhojnil zboží kommendy strakonické a zemøel ok. r. 1273, ne-li teprve r. 1279. (Nejv. maršálek 1277 až 1279 jest buï on anebo jeho syn.) Synové jeho byli Bavor III., Mikuláš a Vilém. Bavor byl r. 1289 purkrabím na Zvíkovì, vystavìl kostely v Horažïovicích (tento r. 1298 nadal) a v Bavorovì a protivil se králi Rudolfovi I., jenž r. 1307 oblehl mìsto Horažïovice. Asi tehda pøišel o zvíkovské purkrabství. Za díl mìl Bavorov (kdež sídlíval), horu Pracheò s Horažïovici, hrad Poøešín (který zamìnil za Vitìjovice), 2 vsi u Strakonic, vesnice u Krumlova a zboží píèinské u Pøíbramì. Velikou èás toho rozdal klášteru korunskému (kdež pohøben) a køižovníkùm svatomaøským. Zemøel bezdìtek r. 1317 (manž. Markéta z Rožmberka †1357). Bavorov dostal se manželce ve vìnì, Horažïovice Vilémovi. Mikuláš mìl za díl Blatnou a zùstavil potomstvo. Vilém obdaroval køižovníky svatomaøské nìkolikrát a nemaje dìtí zapsal vše zboží své (ok. r. 1327) králi Janovi, pøes to èinil køižovníkùm nemalá nadání. V l. 1343-56 sedal na soudì zemském a právo své k Bavorovu pustil (1351) pánùm z Rožmberka. Zemøel ok. r. 1359 (manž. Markéta ze Šternberka). Bašek neb Bavor IV. (1353 atd.) byl bezpochyby syn Mikulášùv, po nìmž drže) Blatnou, když pak zdìdil po Vilémovi Strakonice a Horažïovice, pustil Blatnou bratru Vilémovi. Žil ještì r. 1380. Vilém, bratr jeho, pøipomíná se v l. 1367 až 1374 drže Blatnou. Snad byl Bavorovým synem Bøenìk (1394-1404), jenž držel Pracheò, Horažïovice a Blatnou a snad i Strakonice. R. 1404 prodal zboží sedlecké u Blatné. Jan, zchudlý potomek bohatého nìkdy rodu, žil r. 1397 na Moravì, kdež prodal r. 1398 Rosièku. Blatnou dìdili po Bøeòkovi páni z Rožmitála, kteøí byli potomci prvních Bavorùv po pøeslici. Sèk.


Bavorové ze Strakonic / Vedlejší vìtve Bavorù ze Strakonic
(zajímavé, ale bez zdrojù ze kterých autor èerpal)

http://www.mujweb.cz/www/karelvlach/sou ... tbavor.htm
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Re: Páni ze Strakonic

Unread post by Greywolf »

Viola wrote: A co jejich vedlejší vìtve, napø. Benedové z Neètin?

Dìkuji za info a doufám, že se diskuse rozebìhne :wink: .
Vzhleden k tomu, že u výše uvedeného odkazu není uveden zdroj, nepovažuji ho za faktografický, ale spíše jako návod po èem se dívat a ne kde se dívat. Zajímavé ale je ...


... Benedové z Neètin téhož erbu, ale ve vladyckém stavu

... Pravdìpodobnou poboènou vìtví Bavorù ze Strakonic byli také vladykové z Vítìjovic

... Další asi poboènou vìtví Bavorù ze Strakonic, byli vladykové z Chlumu

... Další vìtví Bavorù, kteøí mìli s nimi asi spoleèného pøedka, byli páni z Újezda
Last edited by Greywolf on 13 Nov 2008 09:01, edited 1 time in total.
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Benedové z Neètin

Unread post by Greywolf »

Citace z http://www.mujweb.cz/www/karelvlach/sou ... tbavor.htm ...

Rod Bavorovù ze Strakonic žil do roku 1252 v samém sousedství mìsteèka Neètic,odkud pocházejí Benedové z Neètin téhož erbu, ale ve vladyckém stavu. Tito mìli nanejvýše ve vlastnictví tøi vesnice. Jestli však byli pøíbuznými s pány Bavory, se neví, ale je to možné. Byli nazýváni erbovními strýci. Benedové jsou pùvodnì vladycký rod, pozdìji povýšený do panského stavu. Pocházejí pùvodnì z Neètin, vsi nedaleko Manìtína. Jako první je uvádìn už koncem 12. století Pøedota z Neètin, dalším z èlenù rodu je Beneda z Neètin, který vlastnil v polovinì 15.století Bøežany a Køivosoudov. Ty dostal za vìrné služby od císaøe Zikmunda v roce 1436. Potomci pøebírají po tomto Benedovi i pøíjmení a zaèínají se psát Benedové z Neètin. Jeho vnuk Petr byl od roku 1518 zemským hejtmanem a mìl 6 synù, kteøí drželi v 16. století øadu statkù v okolí Prahy a na Chrudimsku. Do øady vysoké šlechty se svým postavením ani bohatstvím nikdy neprosadili, a tak poslední svobodný pán Antonín Beneda z Neètin umírá v roce 1808 v Praze jako penzionovaný nadporuèík. Benedové byli tradiènì katolická rodina, a tak po porážce na Bílé hoøe neutrpìla prakticky žádnou újmu. Do bojù na stranì stavù se zapojil jediný - Jindøich Beneda. Ten proto musel emigrovat.

V historii hradu Buben se uvádí páni z Neètin a z Jeøenì. Tento èeský vladycký rod pocházející z Neètin u Manìtína, kde se jeho pøedkové uvádìjí již od 13. století. V roce 1436 si jistý Beneda vysloužil od císaøe Zikmunda za vìrné služby Køivosoudov a Bøežany. Jeho pøíslušníci si vybudovaly hrad Buben poté, co jim Karel IV. v roce 1333 odòal hrad Neètiny. Jistý Burián Bohatý z Neètin vlastní v 15. století tachovský hrad. Heøman z Jeøenì a Neètin je roku 1379 jmenovaný jako majitel nìkolika okolních vesnic, které patøili k hradu. Heømana žijícího ještì v roce 1415 vystøídal Evan z Neètin, který v husitském období patøil k horlivým katolíkùm a zúèastnil se bojù proti husitùm na plzeòsku. Evan mìl za manželku Jitku z Hrádku, dceru Martina Lopaty z Hrádku. Zemøel, èi zahynul roku 1431, a protože po sobì zanechal pouze vdovu Jitku z Hrádku a dceru Jitku, ujali se správy Bubna podle smlouvy z roku 1415 pøíbuzní Vilém z Neètin a Jan z Roupova. Evanova dcera Jitka však rovnìž uplatnila své nároky na hrad Buben spolu s Janem a Mikulášem z Gutštejna, kteøí získali právo na hrad koupí podílu od výše jmenovaného Jana z Roupova. Vznikl tím komplikovaný spor, který mìl být vyøešen sòatkem mezi Jitkou a Janem z Gutštejna. Jitka se však provdala za Pøecha z Kunratic a v roce 1448 prodala své právo na hrad se sedmi vesnicemi Plešnice, Kníje, Jezná, Hracholusky, Vejprnice, Vochov, dnes zmizelý Sedlec a mlýn pod Bubnem své matce. Jan a Mikuláš z Gutštejna však obývali hrad až do roku 1456, kdy byl nakonec spor rozhodnut ve prospìch Jitky. Ta pøed rokem 1465 uzavøela druhý sòatek s Oldøichem z Janovic, jenž se stal novým majitelem Bubna.
Daniel Beneda z Neètin kolem roku 1574 získal èást majetku statku a tvrzi Pøemyšlení u Prahy. Dosáhl rozdìlení dosud spoleèného majetku, pøièemž jemu pøipadla celá tvrz s pøíkopem a dvorem. Jeho syn Daniel prodal v roce 1612 pøemyšlenské dìdictví Alžbìtì Benedové z Pøestavlk.
Jistý Jindøich Beneda z Neètin byl pážetem u rožmberských pánù v 90. letech 16. století a úèastnil se i mnohých váleèných operací proti Turkùm. Byl synem Jiøíka Benedy z Neètin a na Chøenici.
Další èlen rodu Jan Beneda z Neètin mìl v zástavì od krále Zikmunda od roku 1436 ves a tvrz Dolní Bøežany. Jeho syn poté toto od Zbraslavského kláštera kupuje. Václav a Jan jsou také uvedeny v historii tvrze Libeò u Jílového, kdy v roce 1475 získal Libeò spolu s vesnicemi Okrouhlo a Záhoøany. Václav Beneda z Neètin ji pøipojil ke statku bøezaòskému. Tomuto rodu patøila Libeò témeø sto let. V roce 1527 oddìlil Jan Beneda z Neètin statek Libeò od Dolních Bøežan, tyto prodal a sídlo pøenesl do Libnì a patrnì v té dobì si zde postavil i tvrz, která se uvádí v pramenech roku 1544. Jan sídlil také v roce 1470 na øíèanském hradì. Žofie z Neètin je uvedena v roce 1585 jako manželka pana Šebestiána Leskovce, jež odkázala Øeèici u Pelhøimova pøíbuznému Kryštofu st. z Leskovce.
Jiný, snad pøíbuzný,Vilém z Neètin drží dvùr Mašov u Kadanì. Král Zikmund Lucemburský v roce 1422 zapisuje plat Vilémovi z Neètin a na Žluticích na klášteøe, který byl poté vyplenìn a bez penìz a tak se kladrubští s Vilémem dohodli, že mu za úhradu jeho pohledávek postoupí èást toušovského panství vèetnì komberského statku a hradu. Vilém ještì za svého života postoupil majetek kolem Komberka Buriánu z Gutštejna. Vilém zemøel pøed rokem 1547.
Jiný pøíbuzný, Beneš Beneda z Neètin koupil vilémovský statek u Chotìboøe v roce 1557. Ten vystavìl roku 1578 ve vsi Klášter jednopatrovou tvrz. Tehdy k vilémovskému statku náleželo mìsteèko Vilémov a 9 vsí. Tvrz samotná byla postavena na místì bývalého kláštera, jehož základy využil ke stavbì. Po smrti Beneše /1595/, zdìdil Vilémov jeho syn Adam a záhy potom Adamùv strýc Jan, který statek s tvrzí v roce 1604 prodává.
V roce 1557 kupuje Albrecht Beneda z Neètin ves s dvorem Spytice a jeho syn Jan dává kolem roku 1590 pøi spytickém dvoøe vystavìt tvrz, kterou kolem roku 1603 spolu se statkem prodává. V roce 1635 Albrecht kupuje se svou ženou Annou, rozenou Vratislavovou z Mitrovic, tvrz, dvùr a ves Pole. Ti byli i majiteli nedalekého statku Záboøí, který koupili v roce 1633 a jeho vnuk Mikuláš Víta ze Rzavého toto opìt prodává.V roce 1635 kupuje Albrecht se svou ženou Marií, rozenou z Mitrovic, polovinu statku Kadov. Po pobìlohorských konfiskacích kupuje Albrecht v roce 1622 zámek Brloh se statkem.
Petr Beneda z Neètin, od roku 1518 zemský správce, mìl 6 synù, kteøí drželi v 16. století øadu statkù v okolí Prahy a na Chrudimsku. Václav Beneda z Neètin drží v roce 1555 tvrz Maršovice se statkem. Až na Jindøicha, který odešel do emigrace, pøeèkali všichni èlenové katolického rodu bez následkù pobìlohorské exekuce. Pøesto tento rod nìjak významnì nazasahuje do dìjin zemì. Nìkteøí jeho èlenové slouží v císaøské armádì a samotný rod vymírá v roce 1808.
Last edited by Greywolf on 13 Nov 2008 09:37, edited 1 time in total.
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Vladykové z Vítìjovic

Unread post by Greywolf »

Vladykové z Vítìjovic

Citace (autor Václav Hajer) ...
Zdroj ... internet/mestokaplice/Historie

Poøešínští z Vitìjovic

V letošním roce uplyne 690 let od pøíchodu vladykù z Vitìjovic na hrad Poøešín. Co bylo pøíèinou jejich odchou z domovského hradu Osule na vzdálený Poøešín si povíme v následujících øádcích. Za praotce jedné vìtve rodu Bavorovicù mající v erbovním znamení zlatou okøídlenou støelu v modrém poli mùžeme považovat Bruna z Vitìjovic. Jeho jméno je poprvé uvádìno mezi svìdky na listinì vydané 23. dubna 1278, v níž Bavor II. ze Strakonic daroval kostelu sv. Petra v Horažïovicích urèité pozemky. S nejvìtší pravdìpodobností byl také stavitelem rodového hradu na kopci nad Vitìjovicemi zvaném Vosule (Osule), vzdáleném 6 km severovýchodnì od Prachatic.
Jeho synové Verner, Racek a Pøibýk byli ve službách Vyšehradské kapituly ... dále zde ...

... http://www.mestokaplice.cz/goto.php?id= ... y=Historie
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
Přibík z Pořešína

Unread post by Přibík z Pořešína »

Dovolil bych si oponovat s tim vyrocim 690 let napriklad Sedlacek uvadi ze smena hradu byla provedena v roce 1315 a jiny zdroj(Kašièka, Nechvátal: Tvrze a hrádky na Prachaticku) uvadí rok 1317 takze 690 let bylo loni nebo v roce 2005 :) jsem hroznej rejpal ja vim presto dekuji za skvele info

Marne patram po podobì erbu pánù z Poøešína, pøedpokládám že jako pøíbuzní Bavorù mìli stejný erb avšak nejsem si jist tou šipkou kam smìøovala. Pokud by jsme mohli brát v potaz peèe Pribyslava z Poresina z roku 1337 tak by teoreticky mìla šipka smìøovat zrcadlovì oproti šipce Bavorù. Na rodovém znaku je taktéž šipka otoèena zrcadlovì oproti Bavorské. Otázkou jsou barvy máte nìkdo zmínku o barvách poøešínského rodového znaku?
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

z Poøešína

Unread post by Greywolf »

Citace z ... poresin.wbs.cz

Lokace :
Zøícenina hradu Poøešína se nachází na úzkém, hustì zalesnìném ostrohu levého bøehu øeky Malše, asi 7 km severnì od mìsta Kaplice a 1 km východnì od stejnojmenné obce Poøešín.
Stavební historie hradu :
Hrad Poøešín je zajímavou raritou v jihoèeské hradní architektuøe 14. století. Narozdíl od jiných hradù, které se pyšnily mohutnou obytnou vìží, obklopenou palácovými stavbami, je klíèovým bodem obranných prvkù Poøešína obalová zeï - pl᚝ová hradba, pøíznaèná zejména pro moravské hrady. Hradní zøícenina je nejlépe pøístupná ze stejnojmenné vesnice starou, zøejmì hradní cestou ... dále zde ... http://www.poresin.wbs.cz/Uvod.html

Osudy hradu :
Na øece Malši hustì se rozkládali statky, které držel mocný rod Bavoøicùv erbu støely; nebo kromì Strakonských, kteøí tu nejvìtší statky mìli, sedìli tu Boršovští, Srdovští èi Újezdští, Poøiètí a Komaøiètí. Jeden z pánùv Strakonických, a to, jak se víøe podobá, Bavor III. ze Strakonic založil hrad pøi Velkém Poøešínì. Na novém hradì byl purkrabí Jan ze Vracova; když pak r. 1312 z toho úøadu odstoupil, prodal mu Bavor vsi Vynìzdo a Sviníhlavu za 74 høiven støíbra. Novým purkrabím stal se tehda jakýsi Vojta. Od panství Poøešínského daroval potom pan Bavor (r. 13 vsi Svince, Skøídla, Mojné, Žaltice a Èernici klášteru Korunskému; za to obdržel pan Bavor pohøeb v klášteøe a pokládán až do jeho zrušení vedlé krále Pøemysla II. za pøedního dobrodince a fundatora kláštera. Asi v ten èas, když se zbìhlo dotèené darování, postoupil Bavor panství Poøešínského strýcùm svým Vernéøovi, Rackovi a Pøibíkovi bratøím z Vitìjovic a obdržel od nich smìnou hrad Vitìjovice, kterýž k panství Bavorskému pøipojil ; bratøí pak øeèení byli pøedky pánùv z Poøešína ... další tamtéž ... http://www.poresin.wbs.cz/Uvod.html

P.S. Na erb mrknu do Sedláèka ... ale až doma :wink: ... teï jsem v práci ... :(
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Bavorové ze Strakonic

Unread post by Greywolf »

Bavorové ze Strakonic

Bavor I.
Dlugomilùv syn Bavor I. (1208 až 1260) se poprvé objevuje v historických pramenech na listinì krále Václava I. z roku 1235

Bavor II.
Bavor II. s pøízviskem Veliký, zaèal ve Strakonicích kolem roku 1260 stavbu nového hradního paláce.

Bavor III.
Jan jako otcùv nástupce mìl v držení strakonické panství a spravoval rodový majetek až do roku 1313.

... další info a také další èlenové rodu ... zde ... http://www.poresin.wbs.cz/Historie_rodu_Bavorovu.html
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
Guest

Unread post by Guest »

Vladykové z Køemže

Pùvod rodu, stejnì jako i jeho znak, je odvozen od rodu Bavorù ze Strakonic. V jejich držení byl mj. hrádek Køemže.
Znak: znakovým znamením rodu byla støela, která je v souèasnosti i znakem Køemže.
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Rytíø Jan Smil z Køemže

Unread post by Greywolf »

Rytíø Jan Smil z Køemže

Citace ... blanet.cz

Rytíø Jan Smil z Køemže byl pøíslušníkem vladyckého rodu. Smilové z Køemže patøili k pøíbuzným mocného a bohatého panského rodu Bavorù ze Strakonic. Užívali i erb Bavorù se šipkou ve štítu. Dìtství prožil na rodné tvrzi v Køemži. Další ...

... zde ... http://www.blanet.cz/?artid=114&lang=cz&mode=normal

(jen info ... dùkazy nemám ) ... :(
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Jan Smil z Køemže

Unread post by Greywolf »

Rytíø Jan Smil z Køemže

Image
(Znak Køemže ... pùvodnì erb Jana Smila z Køemže)


Pùvod rodu, stejnì jako i jeho znak, je odvozen od rodu Bavorù ze Strakonic. V jejich držení byl mj. hrádek Køemže.
Znak: znakovým znamením rodu byla støela, která je v souèasnosti i znakem Køemže ... píšou na ...

... http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/doc ... slezna.xml
Protivenstvím ke hvězdám ... / motto RAF