Obnova zřícenin

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Obnova památek

Prospìšná
17
59%
Prospìšná, ale...
12
41%
Neprospìšná
0
No votes
 
Total votes: 29

Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Re: Obnova zøícenin

Unread post by Stanislav »

Viola wrote:
kanuk wrote:Co byste øíkali restauraci Karlštejna, která vypadá dost jinak, než pùvodní vìž?(Jejíž obrazy jsou zachovány).
Jaké restauraci?
Myslím, že Kanuk naráží na pøestavbu Karlštejna architektem Mockerem. Znièil Karlštejn, nebo zachránil a uchoval to nejcenìjší? Dodnes se tomu øíká "Mockerùv komplex". Co zachovat a co ne. A trpí jím vìtšina památkáøù.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Mockerùv Karlštejn

Unread post by Viola »

Pokud se dobøe pamatuji z prohlídky, hlavním problémem bylo Mockerovo podsebití - pro Karlštejn tak typické, které zøejmì na pùvodním hradu nebylo. Nicménì si teï nevybavuji, jak se pøišlo na to, že tam pùvodnì nebylo, i když se Mocker domníval, že bylo. Èláneèek o pøestavbì Karlštejna je zde. Kanuku, ze kdy je ten zmínìný obraz? Ono je totiž dost dobøe možné, že je z pozdìjší doby, ale teï fakt nevím.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

RE: Obnova jo - obnova ne

Unread post by Katerina »

Já jsem tedy spíš konzervativní, staré hrady obdivuju spíš citovì než nìjak racionálnì èi odbornì coby posuzovatel èistoty architektury.

Nejvíc by se mi líbilo, a to je bohužel bez kouzelné hùlky nereálné - kdyby byl dostatek penez na záchranu každé historické památky (už proto, že jak jednou zmizí , je prostì fuè, a navždy).
Od toho by mìli být pamatkáøi, aby dohlédli na "èistotu" takových oprav.

Dneska jsem si v Academii prohlížela krásnou knihu, kde bylo spousta vyobrazení lucemburských a limburských hradù, vìtšinou dobové ilunimace, hlavnì Z pøebohatých hodinek vévody z Berry. Ty barvièky :wink: !
Spousta architektù by asi øekla .. kýè na entou, ale ony to byly (a leckde asi ještì jsou originály) a pøes všechna ta cimbuøíèka a miliony vìžièek mì pøijdou krásné.

A což teprve jednoduchá a kamenná krása nìkterých našich i drobných staveb - když vidím nìkteré rozpadávající se høbitovní kaple, (napø. ukázkový pøíklad když jedete od nás z Velvar do Slaného, kousek pøed Slaným) tak je mi to fakt líto.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Obnova Karlštejna

Unread post by kanuk »

Violo, mìl jsem na mysli ten starší vzhled, který je patrný ve vámi udaném odkazu. Vìž se zubatou vrcholovou zdí, uzavírající jednoduchou sedlovou støechu - nevím, jak by se to øeklo architektsky. To si pamatuji z dávné prohlídky hradu.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ombudsman se zabýval ochranou památek u nás pøedevším s ohledem na výstavbu komerèních center - zprávu najdete zde.
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

Jsem pro opravy s pokusem o rekonstrukci, pokud se najdou peníze. Což se nenajdou. V tom pøípadì jsem pro údržbu, která zajistí, aby se stav alespoò pøíliš nezhoršoval.
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

já jsem pro dostavby, ale jen v takovém rozsahu, který se rovná zastavení rozpadu stavby (zpevnìní zdí apod.). Když už je nìco zøícenina, tak je to prostì zøícenina. Na druhou stranu u staveb dobøe zachovaných bych nechal postavit i zastøešení, pokud by zabránilo dalšímu znehodnocování.
Tu rekonstrukci hradu Guédelon, zmiòovanou Ježkem, najdete tady: http://www.guedelon.fr/

a velice zajímavý èlánek ke Karlštejnu zase zde: http://www.volny.cz/roman.abe/ sekce Publicistika, èlánek nazvaný Karlštejn nebo Mockerštejn
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

maser wrote:...Karlštejn nebo Mockerštejn
Souhlasím s Tebou ohlednì tìch dostaveb, ...ale Karlštejn se mi víc líbí po mockerštejnovsku! :D
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

mì bohužel taky, ale stejnì bych radši Karlštejn spíše autentický než krásný :|
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

maser wrote:mì bohužel taky, ale stejnì bych radši Karlštejn spíše autentický než krásný :|
Tak napadá se i dostavba hradu Kokoøína a pøitom, ve srovnání s Máchovou kresbou, øekl bych že šlo jen o kosmetické úpravy... :)
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

http://www.baron2.unas.cz/hrad-cerveny-ujezd/
Tohle je také "hrad" :shock:

Ale líbí se mi zrekonstuovaný objekt iniciativou místních obyvatel.
http://www.interregion.cz/turistika/hra ... _zamek.htm
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Dagmar wrote:Tohle je také "hrad"
Kdysi o tom byly nìjaké èlánky v novinách. Jako soukromá iniciativa novostavby je to hezké. :)
Ale líbí se mi zrekonstruovaný objekt iniciativou místních obyvatel.
Tak, to se divím, že to lidi z dobroèinnosti rekonstruují, když tam na Starých Hradech sídlí státní instituce (literární archív Památníku národního písemnictví ); ale jinak je to bìžný obrázek toho, že stát není zárukou zachování, a leckde je tomu i naopak. :D
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Jako soukromá iniciativa novostavby je to hezké. :)
......až zrak pøechází #-o . .......i tak se dají zbyteènì utopit miliony :roll:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Dagmar wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote: Jako soukromá iniciativa novostavby je to hezké. :)
......až zrak pøechází #-o . .......i tak se dají zbyteènì utopit miliony :roll:
Zase to ber tøeba tak, že se soukromými prostøedky každý nakládá podle vlastního uvážení - nìkdo "si" postaví tenisovou halu, jiný to nahází do kasina, další proskotaèí v bordelu... nepøíliš vzdálený režim hromady našich prachù narval do diktátorských režimù v Koreji a na Kubì...Za zlaté padáky a prebendy našich demokraticky zvolených darmojedù posledních 12 let by bylo opraveno ještì nìkolik zajímavých historických chalup.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

za co to opravovat

Unread post by Jiří Motyčka »

floriš wrote:...Za zlaté padáky a prebendy našich demokraticky zvolených darmojedù posledních 12 let by bylo opraveno ještì nìkolik zajímavých historických chalup.
Nejenom! Celé hrady a zøíceniny, o nichž tady mluvíme, by byly zrekonstruovány... :wink:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

hrad Lipý

Unread post by Georg »

Pro zajímavost-výletnice o tom jistì vìdí.Od poèátku je to pøedevším práce pana profesora dìjepisu-Pokorného
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regi ... 80523.html
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: hrad Lipý

Unread post by Dagmar »

Georg wrote:Pro zajímavost-výletnice o tom jistì vìdí.Od poèátku je to pøedevším práce pana profesora dìjepisu-Pokorného
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regi ... 80523.html
Pan kastelán se samozøejmì pochlubil a nechal nás nahlédnout . Urèitì to bude chtít ještì jednu návštìvu ,až bude mùstek v plné kráse. :D
Last edited by Dagmar on 23 May 2008 23:30, edited 1 time in total.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: hrad Lipý

Unread post by Ježek »

Georg wrote:Pro zajímavost-výletnice o tom jistì vìdí.Od poèátku je to pøedevším práce pana profesora dìjepisu-Pokorného
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regi ... 80523.html
Proè se ti novináøi ptají pøedstavitelù estabilismentu, kteøí tak možná dìlají politické body a nezeptají se kastelána, který o to má zájem a rozumí tomu?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Bezdìz

Unread post by Georg »

Hrad Bezdìz se rekonstruuje-nejprve bude zastøešen
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regi ... 80825.html


Image
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: Bezdìz

Unread post by floriš »

Georg wrote:Hrad Bezdìz se rekonstruuje-nejprve bude zastøešen
http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_regi ... 80825.html


Image
Vzhledem k tomu, že citovaný plátek je snùškou kravin a nepodložených blábolù, zùstal bych v klidu a èekal bych na nìco reálnìjšího.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli