Jan Masaryk

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Právì jsem zhlédl na èt 2 dokument o synovi TGM Janu Masarykovi a byl jsem v šoku :shock: .To že rpdina TGM byla postižena dìdiènou duševní chorobou je smutné.ještì smutnìjší je fakt,že jediný,trochu normálnìjší syn Jan se dostal až tam kam se dostal a zasloužil se o naši budoucnost,je neskuteèné.Ale k obsahu.Jan nezvládl v Praze ani opakovanì stø.školu,pro neuspok.prospìch,nevh. chování a jak sám pøiznal chorobné lhaní.Otac ho poslal do továrny vlivného amerického milionáøe Kreineho/význ. sv. zednáø/,aby se pøevychoval prací.Zde však byl uznán nezamìstnavatelným a podroben lék.vyšetøení.Byl poslán do ústavu pro idioty,kde pobýval do 26 let..Pak ho matka vzala zpátky do èech a zaèala 1.WW.V ní peèoval o konì svého pluku.Když se stal tatíèek osvoboditel prezidentem,postaral se mu o flíèek.Stal se zástupcem Beneše s úkolem provázet státní návštìvy,zdùvodnìno dobrou znalostí angl. jazyka.Diplomaté na nìj vzpomínali jako na obdivuhodného èlovìka,který toho vypil jako nikdo,než se mu zkalil zrak.V té dobì v sobì objevil øeènický talent.z tohoto dùvodu,ale i pro to,že obracel pøi svých pitkách v lokálech obrazy TGM ke stìnì,aby se tatíèek nekoukal,byl uklizen na ambasádu v Anglii aby vytváøel mediální obraz ÈR:Zde vydržel až do 2.WW pak odjel do Ameriky.Divme se,že se k nám zachovala Anglie,tak jak se zachovala.Z USA ho dostal Beneš podlouhém pøemlouvání a pohrùžkami slibu otci do své vlády.Aèkoliv lékaøi varovali pøed jeho stavem,stanul opìt po návratu do vlasti v èele ministerstva.Zde již plnì spoleènì s Benešem pracovali na rozdìlení Evropy a pøiklonìní se SSSR.Pøi nabídce Maršalova plánu odjel na konzultaci do Moskvy a za odmìnu 5kg kaviáru!!!ji odmítl.Proè skoèil z okna se nerozebíralo.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Georg wrote:Pøi nabídce Maršalova plánu odjel na konzultaci do Moskvy a za odmìnu 5kg kaviáru!!!ji odmítl.
Takhle to tam rozhodnì neøíkali!

Do Moskvy odjel jako ministr suveréního státu a vrátil se jako Stalinùv lokaj.
Kaviár dostal nádavkem, snad za to, že byl vystaven psychickému nátlaku od Stalina.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Jan Masaryk

Unread post by Viola »

Pokud vím, tu psychickou nemoc mìl po matce, ne? Jinak myslím, že tohle je pøíliš jednostranné vidìní, udìlat z Masaryka narušeného alkáèe :? .
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jan Masaryk

Unread post by Ježek »

Viola wrote:Pokud vím, tu psychickou nemoc mìl po matce, ne?
Ano, otec byl fyzicky ve vynikající kondici a v té duševní na to byl po celý život lépe než celý jeho národ ...

Matka byla velmi silná žena.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Jan Masaryk

Unread post by KOMOŃ »

Ježek wrote:
Viola wrote:Pokud vím, tu psychickou nemoc mìl po matce, ne?
ìAno, otec byl fyzicky ve vynikající kondici a v té duševní na to byl po celý život lépe než celý jeho národ ...

Matka byla velmi silná žena.
Prezidentská posluhovaèka-tehdy ještì dìveèka v Lánech vzpomíná na Masaryka jako na veselého a pracovitého èlovìka,o kterém se vìdìlo,že láhve s koòakem si schovává za bojlérem na WC,kam se moc nechodilo...
Pøed nìkolika lety to uvedla v rozhovoru pro magazín Právo -pokud se dobøe pamatuju.
Bez piva to není ono.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Ježek wrote:
Takhle to tam rozhodnì neøíkali!
øíkala to tam nìjaká stará paní.pøíbuzná?Aještì øíkala,že po návatu do Prahy ji vzal kolem ramen aøekl že Prahu už takto dlouho neuvidí.Nevím proè.
Jinak tam bylo spousta pamìtníkù a historikù i zahranièních.Mimo jiné Goldstücker a Tigrid,osobní tajemnice ,pøátelé.
Iaky byly ukázky z konzertù R.A.Dvorského pro smetánku,kde paøil do rána a pak odjel do bordelu,kde ale prý hrál na piáno.Tajemnice vzpomínala na rùzné milenky,pøedevším hereèky,mimo jiné i Adina Madlová,které chodily zadním vchodem.
To ale není podstatné.Podstatné je to,jak se mùže stát èlovìk,který jediné èeho dosáhl do 26 let je absolvování ústavu pro idioty,kde jak sám uvedl si uvìdomil,že soustavným lhaním škodí pøedevším sobì udìlat závratnou karieru až na ministra zahranièí?
Pokud nìkdo tvrdí,že byl nohsledem Stalina až po návratu z SSSr,tak,by si mìl poslechnout jeho projevy již pøedtím.A omlouvat to tím,jak argumentovali naši historici,že mnìl komplexy z otce a myslel si,že když byl Beneš tajemník TGM a pak se stal presidentem,já tajemník Beneše jím budu po nìm je dle mého cynismus.jak byl taky vstøícný k Gotvaldovi!
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Georg wrote:A omlouvat to tím,jak argumentovali naši historici,že mnìl komplexy z otce a myslel si,že když byl Beneš tajemník TGM a pak se stal presidentem,já tajemník Beneše jím budu po nìm je dle mého cynismus.jak byl taky vstøícný k Gotvaldovi!
Vstøícný?? Ani bych neøekla...
On Masaryk mìl takový blok závazek, který dal otci, že bude stát za Benešem, a se bude dít cokoliv.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Takhle to komentují
Jan Masaryk však nebyl jen obì. Nikdo není pouze obì. Jeho život je nejèastìji vnímán pod zorným úhlem jeho smrti. A proto jen málo známé skuteènosti z jeho kostrbaté životní pouti objevuje filmový štáb, který se vydal po jeho stopách.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

"Naše zahranièní politika...bude záležet na pevném, nezmìnitelném a mohutném základì naší smlouvy a sousedství se Sovìtským svazem. Vše, co z této naší základny vyplývá, budeme plnit stoprocentnì, bez váhání a nekompromisnì." (J.Masaryk,Londýn, 31. prosince 1944).
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:"Naše zahranièní politika...bude záležet na pevném, nezmìnitelném a mohutném základì naší smlouvy a sousedství se Sovìtským svazem. Vše, co z této naší základny vyplývá, budeme plnit stoprocentnì, bez váhání a nekompromisnì." (J.Masaryk,Londýn, 31. prosince 1944).
Ano, protože to byla pøedevším "benešovština"... Myslíš, že si v exilové vládì v Londýnì moh' dìlat, co by sám chtìl. Ani vomylem!
A po vosumaètyøicátým by zase musel tanèit podle p횝alek rudejch Komanèù. To už nevydržel a tak radìji skoèil z vokna. To štimuje, ne?... :wink:
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:
Vstøícný?? Ani bych neøekla...
On Masaryk mìl takový blok závazek, který dal otci, že bude stát za Benešem, a se bude dít cokoliv.
Jo, to je fakt. Myslím, že to snad dokonce nìkde øekl. Tak jako øekl to s tím Stalinovýv lokajem.
Z otce asi komplex mìl, to bych pochopila. Èetla jsem nìkteré jeho vìci, napø. soubor tìch vysílání z Londýna. Prosté , sugestivní, pochopila jsem u toho, proè ho jedna moje babièka milovala, a duhý dìda celý život respektoval.

Ono se øíká, øekni s kým se pøátelíš ..

pro mnì je jedním z nejuznávanìjších autorù a osobností naší emì, a myslím, že jsem to už nìkde zmínila Ferdinand Peroutka. A ten se myslím, ale nechci se mýlit pøátelil nejen se synem, ale i s otcem Masarykem.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

moderní novináøství

Unread post by kanuk »

si libuje v tom, z lidí, kteøí mìli nìjaké zásluhy, dìlat nejen normální smrtelníky, ale úchyly (pedofily, alkoholiky a jánevímcoještì). To nejen v ÈR, tam se hlavnì opièej po Emerice.
To se vztahuje na J. Masaryka a E. Beneše.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Re: moderní novináøství

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

kanuk wrote:si libuje v tom, z lidí, kteøí mìli nìjaké zásluhy, dìlat nejen normální smrtelníky, ale úchyly (pedofily, alkoholiky a jánevímcoještì). To nejen v ÈR, tam se hlavnì opièej po Emerice.
To se vztahuje na J. Masaryka a E. Beneše.
Prot stále mluvím o té sebenenávisti a nechápu, kde se to v nìkterých lidech bere. Ta urputná snaha nakydat na vybrané osoby a osobnosti co nejvíce špíny a na druhé stranì se pokoušet glorifikovat prokazatelné zloèince.
Teï už jen èekám, kdy se "dozvím", že T. G. Masaryk byl tøeba agentem NKVD.

Místo toho, aby ti, kdo se zabývají moderní historií a jsou publikováni (protože tu je dnes, bohužel, stejná situace jako pøed plyšákem - kdo má politicky nepohodlné názory, není publikován), usilovali o naprostou objektivitu, hledají se a vymýšlejí jen "senzace" a hlavnì co nejvíce špíny. Ovšem jen na nìkteré :evil:
Volo, multum, statim!
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: moderní novináøství

Unread post by Georg »

kanuk wrote:si libuje v tom, z lidí, kteøí mìli nìjaké zásluhy, dìlat nejen normální smrtelníky, ale úchyly
Otázka zní na èem mìl J.Masaryk zásluhu.
Vèera jsem probíral dostupné oficiální životopisyJM.V televizi vidíš jeho vysvìdšení s nedostateènými jak v prospìchu tak mravù a u nás se to nazve absolvování gymnázia.Vidíš fotku z úasatvu pro idioty/doslovný název/,kde èouhá ve svých 26 letech mezi patøiønì se tváøícími podstatnì mladšími chovanci,existují dopisy z USA,kde jeho známí vymáhají zapùjèené a nevrácené paníze po tom,co zjistili,že tatík je prezident,rukama odmítá dìlat a to se nazve studijní a pracovní pobyt.
Hus nás pouèoval -žít v pravdì.Tak proè z nás dìlat taky idioty.
Pøi jednání v SSSR k Marshallovì plánu ministr zahranièí Masaryk prohlásil,kromì jiného:"On, vláda, všechny strany a èeskoslovenský národ nechce udìlat nic a neudìlá nic proti Sovìtskému svazu" (Orlik I.I, Novaja i novìjšaja istorija, Moskva, 2/1998.).
Po pøíjezdu domù prohlásil to o lokajovi,naèež mu bylo odpovìzeno,že tím slouhou už je dávno.Interpretuje se to jako,že se vzepøel Stalinovi.Je normální,pokud se nškomu vzepøu tak si od nìj vezmu 5kg kaviáru?
A podívejme,jak byl hodnocenu v projevu Slánského po jeho smrti vesnìmovnì.Ministr Masaryk patril mezi ty, kteri pomohli zachranit nasi zemi pred novymi Lipany a tim i pred Bilou horou a prispel tak k porazce novodobe Panske jednoty. Chtel bych zvlaste rici, ze pro nas komunisty bylo predmetem mimoradne radosti, ze syn presidenta Osvoboditele zaujal tak dulezite misto ve vlade Klementa Gottwalda a ze jsme si s nim tak dobre rozumeli. Prihlasil se k obrozene Narodni fronte a na zodpovednem miste vedouciho muze nasi zahranicni politiky dal i osobne padnou odpoved tem, kteri spini a pomlouvaji nasi republiku. Rekl jasne a nedvojsmyslne, ze jde a pujde s lidem, a v soukromem rozhovoru prohlasil, ze jednal tak, jak by jednal i jeho veliky otec.
Kdo mohl mít zájem na jeho smrti?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: moderní novináøství

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Interpretuje se to jako,že se vzepøel Stalinovi.Je normální,pokud se nškomu vzepøu tak si od nìj vezmu 5kg kaviáru?...
Tøeba kdyby nevzal, tak se domù vrátil zaletovanej v cínovým penálu vobaleným státní vlajou a s oficiálními komentáøi v tisku, že jednání o Marshallovi byla tak nároèná, že ho z nich klepla pepka...
Georg wrote:...Chtel bych zvlaste rici, ze pro nas komunisty bylo predmetem mimoradne radosti...
Už jsem ti jednou dobøe radil, abys zkusil ty citace nìjak oddìlovat od svýho komentáøe. Není pak jasné, kdo je napø. tady mínìn tìmi komunisty... :? :o :wink:
Last edited by Jiří Motyčka on 04 Apr 2008 10:21, edited 3 times in total.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Jan Masaryk

Unread post by kanuk »

Georg tady, dejme tomu, zpochybnil "zásluhy Jana Masaryka". Stejnì, nebo podobnì, jsou zpochybòovány zásluhy E. Beneše. Je známo, že Jan Masaryk byl ožrala a jánevím co. Ale umìl jistì perfektnì anglicky (jeho matka byla Amerièanka, pokud by to nìkdo pøehlédl) a mìl široký okruh známostí v Anglii a USA (jeho manželka, se kterou se rozvedl, byla také Amerièanka). Proto asi byl nejlíp kvalifikovanou osobou pro úøad ministra zahranièí nejen v londýnské vládì, ale i ve vládách pováleèných. O tom, že by byl nìjakým velkým pøítelem komunistù si dovoluju pochybovat (i když moc lidí mu to pøipisuje). A pochybuji, že by si E. Beneš vybral za ministra zahranièních vìcí nìkoho jenom proto, že byl synem TGM. Podobnì, pochybuji o tom, že by si TGM vybral za ministra zahranièních vìcí E. Beneše jen tak proniczanic, zejména, když Benešova osobnost nebyla zrovna imposantní, na rozdíl od TGM.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Co tedy JM udìlal prospìšného?Dle mého pouze vysílání z Londýna.Sám tvrdil,že má dar øeèi.Dlouhodobý velvyslanec v Londýnì byl sice pro svou spoleèenskou povahu u krále oblíben,ale v r. 1938 naprosto selhal.A jak vedl zahranièní politiku po r. 45?že to lze i jinak dokládá Rakousko.
Jeden významný èeský politik nedávno øekl,že èeská veøejnost chce být obelhávána.Pak tu nenadávejte na Kauzu Èunka apod.Dnes se objevili dokumenty,že Mašíni chtìli unést Èepièku a zabít Gotvalda.Sami o tom ani nevìdìli.Jo,takových Kavanù a akcí Štiøín budiž více.Aspoò zas budeme mít nìjaké národní symboly.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Georg wrote:že to lze i jinak dokládá Rakousko.
Rakousko bylo rozdìleno na 4 okupaèní zóny, narozdíl od nás. Odchod Sovìtù v podstatì vymìnilo za neutralitu - neutralitou získali demokracii.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Ježek wrote:
Georg wrote:že to lze i jinak dokládá Rakousko.
Rakousko bylo rozdìleno na 4 okupaèní zóny, narozdíl od nás. Odchod Sovìtù v podstatì vymìnilo za neutralitu - neutralitou získali demokracii.
Rozdil je take v tom, ze v prvnich volbach po valce komuniste dostali v Rakousku cca. 4%, v CSR podstatne vice.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Tomu taky pøispìli Beneš s JM.když ještì pøed koncem 2.WW ustavili vládu kde mìli komunisté vìtšinu.Na tu jejich zásluhu se také jaksi zapomíná.A nemìli jsme tu sov.vojska.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".