Tajné chodby.Mýtus nebo fakt?

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Zany wrote:sorry, ale bez konkrétního místa postrádá tvùj pøíspìvek smysl
Abych nemusel citovat každého zvlás.
Napsal sem tam ,že každému na požádání napíšu co je to za hrad.Jak se koukám tak moje soukromé zprávy hlásí jenom jediného zájemce.A není to ani jeden zvás. :lol:
Pøeci je jasné, že nebudu jmenovat veøejnì památku,která tak výraznì trpí právì nenechavejma lidma.-Tím nemyslím pochopitelnì nikoho zvás.
Tak pište,pište.Rád odpovím.Ale myslím že Zany ví a nebude to pro nìj žádné pøekvapení. :lol: :lol: :lol:
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

když to píšeš do veøejné diskuse, tak se o tématu nehodlám bavit nìkde na vlastním píseèku v PM.
a nenechavými návštìvníky trpí stovky památek, tím, že tady napíšeš jedno jméno to zhoršíš asi tak o 0,00000001 %
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Tajné chodby

Unread post by KOMOŃ »

kanuk wrote:K výkonùm støedovìkých(?) horníkù. Známou Rudolfovu štolu, která pøivádí vodu z Vltavy pod Letenskou strání (Havírna) do jezírek ve Stromovce, kopali za Rudolfa II. Kopali ji z obou koncù, a setkali se s rozdílem asi 20 cm. Bez laserù a teodolitù. Pøi tom, jestli se nemýlím, štola nevede rovnì, ale je zahnutá, snad do S.
O té štole sem už lecos slyšl.Je teï zrovna zavøená.Nìkteøí odbornící to považují za velkolepé dílo.
Zajmavé jak se asi dorozumívali pøi výkopu.Nìkteré tunely(tuším že v Mexiku)pøipomínají na plánech velké podzemní obrazce.Vìdci prokázali ,že pøi poklepu železným pøedmìtem lze tento zvuk slyšet v podzemí a "kopáèi"se mohli orientovat podle zvuku...Jak to zvládali u nás ale nemám páru.
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Zany wrote:když to píšeš do veøejné diskuse, tak se o tématu nehodlám bavit nìkde na vlastním píseèku v PM.
a nenechavými návštìvníky trpí stovky památek, tím, že tady napíšeš jedno jméno to zhoršíš asi tak o 0,00000001 %
To máš sice pravdu ale je proti mojemu pøesvìdèení usnadòovat detektoráøùm práci.
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby

Unread post by kanuk »

K té Rudolfovì štole. Je o ní dost na IN. Pan Jiøí Wagner, jinak z Neviditelného psa, tam má docela zajímavý èlánek, s nìkterými technickými detaily. Doporuèuji.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Zany wrote:když to píšeš do veøejné diskuse, tak se o tématu nehodlám bavit nìkde na vlastním píseèku v PM.
a nenechavými návštìvníky trpí stovky památek, tím, že tady napíšeš jedno jméno to zhoršíš asi tak o 0,00000001 %
Pro tvou informaci uvádím, že ta tajuplná chodba není ražená v èedièi, jak tu onehdá uvádìl
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Tajná chodba

Unread post by Verna »

floriš wrote:Pro tvou informaci uvádím, že ta tajuplná chodba není ražená v èedièi, jak tu onehdá uvádìl
Tak to mi buïto Komoñ øekl o jiném hradì - a nebo nevim...
Všude se uvádí, že hrad stojí NA èedièovém suku, na fotkách èediè, osobnì jsem tam nìkolikrát byla - èediè...
Tak v èem je ta chodba ražená?
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: Tajná chodba

Unread post by floriš »

Verna wrote:Tak to mi buïto Komoñ øekl o jiném hradì - a nebo nevim...
Všude se uvádí, že hrad stojí NA èedièovém suku, na fotkách èediè, osobnì jsem tam nìkolikrát byla - èediè...
Tak v èem je ta chodba ražená?
Jak bych ti to jen ohleduplnì vysvìtlil... ten šutr se OBECNÌ øadí k èedièùm a pro laickou a turistickou veøejnost je to patrnì dostaèující, ale ve skuteènosti...

dám pøíklad: holka jménem Jagwyga Dong, maminka polská šlapka z Jelenia Góry, která pøišla jako 20letá pøed 5 roky do Liberce, otec Nguyen Van Dong - vietnamský obchodník, t. è. z Liberce - rodina bydlí v Lbc-Harcovì. Dítì fyziognomie mongoloidní rasy s trochu vìtším nosem má èeské obèanství - JE TO ÈECH?

Jadwyga Dong je Èech asi stejnì jako melafyr je èediè
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Tajná chodba

Unread post by KOMOŃ »

Verna wrote:
floriš wrote:Pro tvou informaci uvádím, že ta tajuplná chodba není ražená v èedièi, jak tu onehdá uvádìl
Tak to mi buïto Komoñ øekl o jiném hradì - a nebo nevim...
Všude se uvádí, že hrad stojí NA èedièovém suku, na fotkách èediè, osobnì jsem tam nìkolikrát byla - èediè...
Tak v èem je ta chodba ražená?
Je to melafyr.Sem to popletl.Mám bejt pøíšte teda mkonkrétní. :lol: Èistì èedièový je hrad sousední. :oops:
Bez piva to není ono.
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Unread post by Verna »

Eh, dobrá... Já jsem to myslela tak, že je lehèí kopat chodbu v pískovcích nebo vápencích, než v bazaltech... Tedy - nikdy jsem to nezkoušela, uznávám...
Takže se tedy shodneme v tom, že ta chodba je kopaná v tom èerným šutru (obèas je do šeda, obèas do zelena) co klouže, když namokne?
Chápu to správnì, že je podkrkonošský melafyr starší (a tudíž zvìtralejší), než tøeba èedièe ve Støedohoøí - a tudíž se v nìm lépe kutá? A nebo je to skoro zanedbatelnej rozdíl?
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Verna wrote:Eh, dobrá... Já jsem to myslela tak, že je lehèí kopat chodbu v pískovcích nebo vápencích, než v bazaltech... Tedy - nikdy jsem to nezkoušela, uznávám...
Takže se tedy shodneme v tom, že ta chodba je kopaná v tom èerným šutru (obèas je do šeda, obèas do zelena) co klouže, když namokne?
Chápu to správnì, že je podkrkonošský melafyr starší (a tudíž zvìtralejší), než tøeba èedièe ve Støedohoøí - a tudíž se v nìm lépe kutá? A nebo je to skoro zanedbatelnej rozdíl?
Mìl sem možnost porovnat nìkolik melafýrù v rùzných lokalitách.Nìkteré se drolí nìkteré sou tvrdé jako beton.
Lokalitu kterou máš na mysli nemá horninu pøiliš tvrdou.Ono taky záleží kdo ji tìží...
Bez piva to není ono.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby.

Unread post by kanuk »

Ty dva hrady blízko sebe - že by Bradlec a Kumburk? Je to tam sice vìtšinou pískovec, ale nìjaké proniky èedièe nejsou vylouèeny (Trosky, Veliš?)
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Re: Tajné chodby.

Unread post by Verna »

kanuk wrote:Ty dva hrady blízko sebe - že by Bradlec a Kumburk? Je to tam sice vìtšinou pískovec, ale nìjaké proniky èedièe nejsou vylouèeny (Trosky, Veliš?)
:idea: my nesmíme ani naznaèovat :-#
a prý melafyr z rodiny bazaltù, né èediè :!:
Last edited by Verna on 26 Jan 2008 12:25, edited 1 time in total.
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby

Unread post by kanuk »

Já jsem takový geolog, že pro mne èediè a bazalt je jedno a to samé.
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

tajná chodba o délce 15 km (!) má prý, podle povìsti, vést z Landštejna do kláštera v Klášteøe. Klášter je podsklepený a vybíhá z nìj chodba smìrem k Landštejnu, je ale zatopená. Landštejnské podzemí zas zalili komunisti betonem a pomalu se to znovu odstrañuje, takže z tohoto bodu zatím o chodbì nevím. Zaujala mì ale chodbièka odkrytá nedávným ar. výzkumem ústícím z donjonu na parkán pravdìpodobnì na odpad z kuchynì. Více zde http://geo-cz.com/landstejn/2005-1.htm :
Image
Image
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Problém je v tom, že paulánský klášter v Klášteøe je až nìkdy z konce 15. století, pak kolem 1530 zplundrováno a založeno znovu asi 1630. Kdo a kdy by tu chodbu kopal, permoníci? Navíc u tìch chodeb je tøeba si uvìdomit, jak by to muselo být strašnì drahé (žádní nevolníci chudáèci bezprávní zpola otroètí u nás nikdy nebyli). Jedinou útìkovou chodbu co znám, je v Kurdìjovì u Huistopeèí a ta je z opevnìného kostela nìkdy ze 17. století, z doby, kdy jižní Moravu ohrožovali Turci.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Jo, a v klášteøe je barokní skvìlé podzemí, ale žádná chodba odtud nevychází, byl jsem tam asi dvakrát nebo tøikrát.
User avatar
maser
Panoš
Posts: 64
Joined: 18 Feb 2008 22:16
Location: Jindøichùv Hradec/Telč

Unread post by maser »

jak jsem psal výše, je to podle povìsti. Kopání se pøipisuje slavonickým permoníkùm :D No, teï vážnì: taky jsem tam párkrát byl (ještì jsem vidìl Strom života) a prùvodkynì nás na tu chodbu upozoròovala- je to po pár metrech zatopené, takže to vypadá jen jako výbìžek.
To pochybováním dospíváme ke zkoumání, a díky onomu zkoumání poznáváme pravdu. Pierre Abélard (1079 - 1142)
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

O hradì Milštejn se rozvíøili zvìsti o podzamníchjchodbách když tu ve tøicátých letech byly objevena soustava jeskyò nejdelší má 45 m.Okamžitì vznikali povìsti kam až chodba vedla.Dnes jsou opatøeny møíží-ochrana populací netopýrù.
Image
jako malý jsem tam s dìdou lezl a ukazoval mi i obrovský dub.Ve výšce bylo nìco vyryto.Tvrdil že je to nápis z dob husitù.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Georg wrote:O hradì Milštejn se rozvíøili zvìsti o podzamníchjchodbách když tu ve tøicátých letech byly objevena soustava jeskyò nejdelší má 45 m.Okamžitì vznikali povìsti kam až chodba vedla.Dnes jsou opatøeny møíží-ochrana populací netopýrù.

jako malý jsem tam s dìdou lezl a ukazoval mi i obrovský dub.Ve výšce bylo nìco vyryto.Tvrdil že je to nápis z dob husitù.
A jak je ta chodba teda dlouhá?

Za ty møíže asi mùže CHKO a asi i jejich pracovník pan Jenè.Pan Jenè je velmi šikovný ale nedostudovaný, v souèasnosti dìlá archeologii na "lanì" a speleoarcheologii.Má obdivuhodné štìsti a èuch.Ale stìma møížema mì už štve.Takhle už kvùli netopejrùm byla zazdìna chodba pod hradem Trosky.
Bez piva to není ono.