Tajné chodby.Mýtus nebo fakt?

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

jistì, úniková chodba ano, ale ta urèitì nepovede do vedlejšího mìsta nebo na vedlejší hrad
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

No ovsem, ale treba ta z Vatikanu do Andelskeho hradu rusi vynimku. Ne :lol:
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

gabriel79 wrote:No ovsem, ale treba ta z Vatikanu do Andelskeho hradu rusi vynimku. Ne :lol:
ruší vyjimku? spíš zavádi, ne? Øím je asi kapitola sama o sobì, tam muselo staèit jednou dvakrát kopnout a narazili na nìjakou starou chodbu...
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

Treba u nas na Bani vedla tajna chodba z mestskeho hradu do kostela, nebo naopak.

Pri bleskovem utoku , mohli vest tajne chodby ze zamku do hradu, proc ne ?
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Zany wrote:
gabriel79 wrote:No ovsem, ale treba ta z Vatikanu do Andelskeho hradu rusi vynimku. Ne :lol:
ruší vyjimku? spíš zavádi, ne? Øím je asi kapitola sama o sobì, tam muselo staèit jednou dvakrát kopnout a narazili na nìjakou starou chodbu...
uvìdom si, jak dlouho je ta lokalita kontinuálnì osídlená a v jakém geologickém prostøedí se to tam dìje...
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Zany wrote:jistì, úniková chodba ano, ale ta urèitì nepovede do vedlejšího mìsta nebo na vedlejší hrad
To tìžko...Ale výš co je zajmavé?
Chodby které sou spojeny s jinými hrady mají spoleèné pøedevším pùvodní majitele nebo majitele z pozdìjší doby,kteøí mìli pøíbuzenské svazky.
Pokud takové chodby vznikly z legend lidového podání, mohlo by to mít velkej význam pøedevším na lokalitách kde neznáme vùbec žádné majitele.
Totiž pochybuju,že lidé by dokázali bejt tak naivnì tupý, když by si mysleli ,že chodba vede z jednoho hradu na hrad druhý(cizí) a tím zpùsobem i nepøátelský.
Že se to tak èasto opakuje se mùžeš pøesvìdèit klidnì i sám.
Bez piva to není ono.
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

KOMOÑ wrote:
[Totiž pochybuju,že lidé by dokázali bejt tak naivnì tupý, když by si mysleli ,že chodba vede z jednoho hradu na hrad druhý(cizí) a tím zpùsobem i nepøátelský.
=D> :lol: =D>
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

gabriel79 wrote:
KOMOÑ wrote:
[Totiž pochybuju,že lidé by dokázali bejt tak naivnì tupý, když by si mysleli ,že chodba vede z jednoho hradu na hrad druhý(cizí) a tím zpùsobem i nepøátelský.
=D> :lol: =D>
Ale to je jen vrámci ústního lidového podání. :lol: Nìkolikakilometrové chodby budovat by byl velký problém.Navíc takových úsekù by si døíve nebo pozdìji pøi letecké prospekci archeolog všimnul.
Bez piva to není ono.
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

Vetsinou byli tyhle prostory tajne a nevedelo se o nich , jen se kde to poslychalo. Tajemstvi se dedilo z pokoleni na pokoleni a se stratou funkcnosti hradu i mizlo.

Kdyby se chodby propadly, tak jasne, ze by to bylo videt, ale kdyz jsou zavodneny tak ... .

Temer vsechny stoly na Bani jsou zavodneny, mam doma mapku.

Haviri toho mnoho dokazali a prorazit pro ne nejakou tu dva tri km stvolu nebyl problem.

Aspon si myslim.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Horníci se svým náøadím v té dobì mìli poøádnou fušku.Záleželo na horninì,ale napø. jejich výkon v dolech Kutné hory byl 0.5cm za den.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Georg wrote:Horníci se svým náøadím v té dobì mìli poøádnou fušku.Záleželo na horninì,ale napø. jejich výkon v dolech Kutné hory byl 0.5cm za den.
Tak málo? :roll:
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

gabriel79 wrote:Haviri toho mnoho dokazali a prorazit pro ne nejakou tu dva tri km stvolu nebyl problem. Aspon si myslim.
Jejich výkony bych nepøeceòoval, ale i kdyby, rozhodnì to nebylo bìžné zamìstníní, byli to kvalifikovaní øemeslníci a urèitì jich nebylo tolik, aby stihli prorazit všechny ty desítky až stovky kilometrù tajných chodeb, které se tradují ve všech možných povìstech....
Ostatnì, o tom, jak úzkoprofilová profese to byla svìdèí i v jiné diskusi zmiòovaná skuteènost o odvozu kvalifikovaných horníkù Zikmundem z Kutné Hory nebo dochované zmínky o pøivážení horníkù ze znaèné dálky k provádìní podkopù pøi nìkterých obléháních
User avatar
gabriel79
Panoš
Posts: 63
Joined: 06 Jan 2008 23:08
Location: Nova Bana, Slovensko

Unread post by gabriel79 »

Na Nove Bani v Banskej Stiavnici a v Kremnici to bolo skor nemecke osidlenie, ktore tazilo striebro a zlato, nez starousadlici.


Myslim si, ze mali trosku vacsi vykon , iba na Novej Bani bolo napr. z obdobia rokov 1634 - 1639 vytazenych na hlavnnych stolach

--- 2007,63 - 70 275,75 - 655,56 - 3269,69 - 939.90 zlatych denarov

t.j. 77 148,53 zlatych denarov , nepocitajuc striebornu rudu.

Dost vela nie ?

Bolo tu 21 zil z toho 11 zlatonosnych.

Zily maju asi 2 - 2.5 km , 240 metrov pod zemou.

Nehovorim o tom, ze vsetky boli uz vytazene.

zdroj --- Dejiny Novej Bane - Alexander Zrebeny a kolektiv { 1986 Osveta }
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Unread post by Verna »

Øekla bych, že je nutný oddìlit od sebe základní lokality, kde je možné hledat tajné chodby
Mìsta - kde se dalo projít sklepy tøeba pod pùlkou mìsta... a kde bych nìjakou únikovou chodbu za (skrz) hradby vidìla i jako reálnou...

Hrady - tam je každá chodba potencionálnì nejslabším místem opevnìní, protože ústí chodby v kopci (na kterém vìtšina hradù stála) by èasem prostì musel nìkdo objevit... a jak už tu nìkdo zmínil - kopat chodbu v èedièi a podobných horninách je dost namáhavá (a nákladná!) záležitost... Tady jsem pøedem k tajným chodbám velmi skeptická!
Pokud se na nìjakém hradì chodba nachází, je pravdìpodobné, že její vznik a úèel nesouvisí s možností úniku z hradu - spíš s jeho obléháním nebo s hledaèi tajných chodeb a pokladù v novovìku ;)

Samozøejmì další kapitolou jsou barokní opevnìní, kde jsou chodby souèástí systému, ale to už je zase úplnì jiná kapitola :)

Dùlní díla jsou samozøejmì další samostatnou kapitolou... Druhotné využití štol se nevyluèuje - ale nešlo o plánované zbudování únikových chodeb, ale využití stávajích k novému úèelu...
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Verna wrote:Øekla bych, že je nutný oddìlit od sebe základní lokality, kde je možné hledat tajné chodby
Mìsta - kde se dalo projít sklepy tøeba pod pùlkou mìsta... a kde bych nìjakou únikovou chodbu za (skrz) hradby vidìla i jako reálnou...

Hrady - tam je každá chodba potencionálnì nejslabším místem opevnìní, protože ústí chodby v kopci (na kterém vìtšina hradù stála) by èasem prostì musel nìkdo objevit... a jak už tu nìkdo zmínil - kopat chodbu v èedièi a podobných horninách je dost namáhavá (a nákladná!) záležitost... Tady jsem pøedem k tajným chodbám velmi skeptická!
Pokud se na nìjakém hradì chodba nachází, je pravdìpodobné, že její vznik a úèel nesouvisí s možností úniku z hradu - spíš s jeho obléháním nebo s hledaèi tajných chodeb a pokladù v novovìku ;)
Tak já bych mohl jmenovat velký útvar,na kterém hrad stál a skuteènì má chodbu doloženou jak v písemných pramenech tak i prakticky doloženou.Je to sice vyjímka ale na sousedním hradu též by se mohla nacházet chodba.Tvrdí to sdružení ale oni tvrdí kde co...Snad i z letecké prospekce to mohlo být vidìt.Já sem na nic nenarazil ale budiž.Je pochopitelnì špatné se domnívat, že tyto dva hrady sou propojeny.
Ten hrad tady jmenovat nebudu.Protože už tak dost trpí nájezdem neukáznìných návštìvníkù.Ale kdo bude chtít mùže si o nìj napsat a já mu to napíšu v soukromé zprávì .
Takže abych byl konkrétnìjší...Úniková chodba tam je doložena v písemných pramenech,kdy pomalu ale jistì unikali muži z obležení než na to obléhatelé pøišli.
Vchodem do chodby je zároveò vchod do sklepení.Zarazilo mì ,že do sklepení se scházelo po døeveném lešení.Teï mì už mì na tom nic nezaráží.Lešní bylo pøístupné pouze v jádøe hradu(tam se útoèník z celého hradu dostane jako poslední vzhledem k fortifikaci pevnosti).Pokud se potencionální útoèník probije až tam, najde hrad úplnì prázdný.Protože poslední èlovìk ,který tam bude scházet mùže lešení za sebou strhnout.Takže útoèník bude naprosto dezoreintovaný.Za obráncema se pustit nemùže (nemá jak slezt do sklepa)a než se vymotá z hradu (pokud nepøišel "dveøma")trá dlouhou dobu.
Takže to je místo kdy o chodbì víme, je doložená v pramenech ale prostì dovnitø vlézt už asi nikdy nebudem moci.
Jeden mladý rodák mi dokonce konkrétnì ukázal kde se propadnul jako malý kluk pøi høe.Pokud pøihlédneme k faktu, že pøibližnì ve stejném místì mìøily geomteøi(nikdo dnes poøádnì neví co tam dìlali ale zamìøovali hrad a také nejspíš ústí skrýše),tak bychom pøišli na to,že chodba je skuteènì dlouhá a komplikovaná ale ono místo je jediné možné místo odkud nepozorovanì lze uprchnout.
Ale tohle místo si skuteènì nechám pro sebe.Trvalo mì dlouho než sem se k tomu dostal a ani sdružení které hrad opravuje nemá o tom ani páru...

Taky by mì zajmalo co tam v 50 letech hledali geometøi.Nehodlali se snikým bavit.A nikdy tam žádná stavba nestála...
No to už asi nikdy nezjistíme. :(
Last edited by KOMOŃ on 24 Jan 2008 11:51, edited 1 time in total.
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

sorry, ale bez konkrétního místa postrádá tvùj pøíspìvek smysl
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby.

Unread post by kanuk »

Starý Hradec Králové stojí na vyvýšeninì nad soutokem Labe a Orlice. Byla pevnost, na dvou stranách chránìná øekami, na tøetí stranì pásem pevností (z nichž nìkteré pamatuji).
Moje babièka s prababièkou bydlely v domì nad severovýchodním svahem, odkud byl výhled až na Krkonoše a Orlické hory. Dùm stál na místì bývalého pivovaru. V "našem" sklepì byla velká èerná díra, o které mi bylo øeèeno, že pivovar ji používal jako sklepy, ale že to je poèátek chodby, která vedla až za "šance" do nížiny.
Slyšel jsem, že snad nìkdy ve 40. letech po velkých deštích vznikly na svahu pod domem propadliny, jak se chodba postupnì propadala. Pozdìji, snad až po mém odjezdu z ÈSSR, byl dùm zbourán, protože se sesouvala celá stráò pod domem.
Jestli je to trochu OT, tak prosím o prominutí.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby

Unread post by kanuk »

Také jsem èetl knihu - román? - dle které politický vìzeò, koncem 1SV vìznìný v Daliborce, uprchl chodbou pod Daliborkou vedoucí, která pokraèovala až pod Vltavou. Prùvodcem mu mìl být chlapík z mìstského úøadu, který mìl na starosti kanalizace, a znal pražské podzemí jako svoje boty. Název knihy si ale nepamatuji.
Verna
Měšťan
Posts: 23
Joined: 28 Oct 2007 20:09
Location: Praha-Barrandof

Unread post by Verna »

Zany wrote:sorry, ale bez konkrétního místa postrádá tvùj pøíspìvek smysl
Souhlasím :) Netvrdím, že na hradech chodby nejsou... Jen že povìstem na tohle téma vìtšinou moc nevìøím... :)
kam èert nemùže, nastrèí ženskou...
carpe jugulum :twisted:
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Tajné chodby

Unread post by kanuk »

K výkonùm støedovìkých(?) horníkù. Známou Rudolfovu štolu, která pøivádí vodu z Vltavy pod Letenskou strání (Havírna) do jezírek ve Stromovce, kopali za Rudolfa II. Kopali ji z obou koncù, a setkali se s rozdílem asi 20 cm. Bez laserù a teodolitù. Pøi tom, jestli se nemýlím, štola nevede rovnì, ale je zahnutá, snad do S.