Hrad Potštejn

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Dalia
Poddaný
Posts: 2
Joined: 08 Jun 2007 10:29
Location: Plzeò

Unread post by Dalia »

Pøed pár týdny jsem byla opìt po èase na prohlídce Potštejna a pár vìcí se tam zmìnilo. Nejnápadnìjší je dostavìní a zastøešení kostela, uvnitø vznikl prostor používaný pro svatby a rùzné kulturní akce. Èervená støecha na mne pùsobila dost nedobovì, ale prùvodkynì vysvìtlila, že se jedná o repliku pùvodní støechy a že barva taková skuteènì byla. K zastøešení se prý rozhodli proto, že stáje s klenutým cihlovým stropem pod kostelem byly poškozovány deštìm. Jinak z mìsteèka jsou vyznaèeny 3 nové okruhy nauèných stezek, jedna na hrad je vìnována opevnìní ve støedovìku, další vede na bývalý hrádek Velešov a poslední mimo jiné na vrch Kapraï naproti Potštejnu na druhém bøehu Orlice, tam jsem také vystoupala (je to docela pøíkrý "krpál", dá zabrat...) a je tam místo, odkud je nádherný, pøímo "letecký" pohled na zøíceninu Potštejna, doporuèuju! Za návštìvu stojí i zámek dole v mìsteèku a kavárnièka na jeho nádvoøí... :D
"Il faut toujours se réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de la veille."

Napoléon Bonaparte
z nepomuka

Re:

Unread post by z nepomuka »

Zany wrote:dovolil bych si skromnì odkázat na svoje pøíslušnou sta na svých stránkách :-)

http://hrady.dejiny.cz/potstejn/index.htm
fotky stojej za houby, taky to jsou jedny z mých prvních, ale domlouval jsem se s kastelánem sousedních Litic, že bych tam zajel ještì pøed sezónou, než se stromy obsypou listím, tak bych mohl zkusit cvaknout i nìco vedle na Potštejnì...
Dobrý den,

moc pěkné stránky. Dovolil bych si doplnit, že ten žinkovský se nazývá spíš Potenštejn a pšenka na něm Drslavicům moc nekvetla asi kvůli klášteru v Pomuku, který vlastnil skoro všechno okolo. Jinak je na poměrně malém prostoru kolem Žinkov několik dalších historicky hodně zajímavých lokalit.