hrad Kost

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Upøesnila bych rok výskytu moru na Jièínsku i na Kosti. Bylo to v roce 1633-4. V té dobì také panstvo sídlící v Jièínì se pøesunulo na hrad Kost, aby se vyhnulo moru. Ale stejnì se tam dostal, i když díky tvrdým opatøením se nerozšíøil.Obìti jsou tedy zazdìny.Poèet znám není, tedy pøesný.
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Upøesnila bych rok výskytu moru na Jièínsku i na Kosti. Bylo to v roce 1633-4. V té dobì také panstvo sídlící v Jièínì se pøesunulo na hrad Kost, aby se vyhnulo moru. Ale stejnì se tam dostal, i když díky tvrdým opatøením se nerozšíøil.Obìti jsou tedy zazdìny.Poèet znám není, tedy pøesný.
A nevíš kde?
Bez piva to není ono.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Unread post by Maria »

Myslíš kde jsou zazdìný??Vím to, už jsem o tom psala. Je to v horní èásti tzv. muèírny, za gilotinou. Je to bývalá hladomorna...Zazdìní je patrné jen na oblouku nad zemí.Byly tam úpravy podlahy a ta je o nìjké 2 metry možná i víc zvednutá, tak je patrný jen kousek s obloukem, je to zazdìný vchod.
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Myslíš kde jsou zazdìný??Vím to, už jsem o tom psala. Je to v horní èásti tzv. muèírny, za gilotinou. Je to bývalá hladomorna...Zazdìní je patrné jen na oblouku nad zemí.Byly tam úpravy podlahy a ta je o nìjké 2 metry možná i víc zvednutá, tak je patrný jen kousek s obloukem, je to zazdìný vchod.
Ale ta muèírna tam je pouze pøedpokládána ne?Já už si pøesnì nepamatuju abych si vzpomenul jak to tam pøesnì vypadá. :(
Bez piva to není ono.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Tam muèírna nebyla, hrdelní právo na hradì nebylo praltikováno. Tytto prostory sloužily jako sklepy a uskladòovací prostory.ale stejnì tam dole je dost negativní enrgie, pøipadá mì , že z celého hradu se tam ta negace nìjak soustøeïuje. Chci si tam stejnì ještì nìco ovìøit.
Maria
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Hrad Kost

Unread post by kanuk »

Maøenko, píšete nìco o energii. Jak ji zjišujete, že jsem tak zvìdav? Kyvadlíèka?
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

To je jednoduché, staèí pøijít na jisté místo a je to cítit i bez kyvadlíèka.Abych pravdu øekla kyvadlíèkem jsem to tam nezkoušela.Ale asi bych mìla...necítím to jen já...Je to na jedné stìny dole v muèírnì..tedy sklepì....Ještì zvláštní energie je v okolí vìže.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Zajímavé jsou i tyto údaje z hradu, které souvisí s opravami, dostavbami hradu.Týká se to použitého døeva. Døevo použité bylo podle dendrochronologie provedené Tomášem Kynclem a Josefem Kynclem je rozmanitého stáøí. Uvádí se rok smýcení a stáøí . Podle toho lze posuzovat, kdy asi docházelo k opravám atd. Uvádím jen nìco málo a týká se to Velké vìže.
podlaha ve 4.patøe vìže.............................388/89
strop ve vìži.............................................1.l569/70
stropy a konstrukce sýpky ve vìži..............1387/89
strop v 5.patøe..........................................1569/70
krov nesoucí zvon......................................1823/23
stojka zárubnì vstupního portálu vìže.........1838/39

Údaje jsou i o ostatních krovech, stropech na hradì.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

oprava ...1388/89..omlouvám sejavascript:emoticon(':D')
Very Happy.javascript:emoticon(':oops:')
Embarassed
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

V nedìlo 9.3.2006 zemøel hrabì Norbert Kinski Dal Borgo, otec nynìjších majitelù. Pia a Giovanniho Kinski Dal Borgo.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Pøi rozsáhlých opravách na hradì a hradním pivovaru se našlo dost zajímavostí. Odhalila se výzdoba na pivovaru, ale byla moc znièená, tak se to jen zdokumentovalo.Jsou tam ještì další vìci, jen se k nim dostanu, popíšu.
Maria
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Dendrochronologie

Unread post by kanuk »

To datování - 14. stol. To je div, že za tìch 600 let po èervotoèích ještì vùbec nìco zbylo!!
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Datování???1348 nebo 9???Ale ano, zbylo toho i hodnì...èervotoèi sice pracovali..ale....ještì nìco zbylo. A pivovar byl založen kolem roku 1576. Bydlím vlastnì v èásti sládkova bytu...:))
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Na hradì je stále co prozkoumávat od netopýrù po zajímvosti . tak tøeba úžasná je procházka sklepy..jak sirotèími tak vinnými atd. je to sice trošku dobrodružné, ale úžasné poznatky.ba i ledárna skýtá podívání.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

na hradì lze stále nìco objevovat. Veliice zajímavé je tøeba takové putování po sklepích od sirotèího po vinný... :roll:
Zajímavosti jsou kolem zvonù, které mají být ukryty nìkde na hradì,dosud se je nenašli...Podle dochovaných zpráv neopustily hrad...ale kdo ví...
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Poslední dobou se lidi zajímají hodnì o Bílou nebo taky velkou vìž..její tvar, proè zkosené stìny atd. Jaký máte názor na to vy::jeden je je že to byl strategický dùvod a druhý prostì jen nìjak stavební zámìr jiný..
Myslím , že ten strategický je pøijatelnìjší. Lichobìžník není bìžný...Síla zdí je 8 stop a 6 palcù.
Maria
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Maria wrote:Poslední dobou se lidi zajímají hodnì o Bílou nebo taky velkou vìž..její tvar, proè zkosené stìny atd. Jaký máte názor na to vy::jeden je je že to byl strategický dùvod a druhý prostì jen nìjak stavební zámìr jiný..
Myslím , že ten strategický je pøijatelnìjší. Lichobìžník není bìžný...Síla zdí je 8 stop a 6 palcù.
Tam je to kvùli ostøelování hradní vìže.Když se podíváš z dnešního parkovištì, je namíøené proti kopci bokem.To aby støela z katapultu nezasáhla pøímo ale sklouzla.
Hrad byl dobejván roku 1467 a 1469 Podìbradem.Nevíš nic bližšího?Nálezy šipek z kuší, požár nebo nìco jiného?
Bez piva to není ono.
hrad Kost

Unread post by hrad Kost »

Co se týèe Velké nebo také Bílé vìže byl pùvodní vchod v úrovni 1.patra po døevìných pavlaèích.Vìž mìla dva sklepy, jeden z nich sloužil i jako vìzení pro poddané. V letech 1639 - 1640 sloužily jako sklad obilí. Ve vìži byl také uložen v dobì obléhání hradní archiv. V nejvyšším sále se ještì bydlelo i v roce 1641, kdy tam byl ubytovaný pražský komorník hrabìnky. Ale pak pro sešlost døevìných pavlaèí se tam nechodilo. V sále se konaly i rùzné schùzky atd. V dobì obléhání sloužil samozøejmì jako útoèištì hradního pána.U støílen byla umístìna kostecka artilerie - pár tuplhákù, jeden malý kus a muškety, samozøejmì i støelivo. Ve vìži byly 2 kamenné ruèní mlýny, využívané hlavnì v dobì obléhání.Pod støechou byly na jihovýchodní stranì umístìny hodiny - napùl orloje s cymbálem., byly v inventáøi ještì v roce1645 - 1650.Pozdìji byl zbudován vchod v úpatí vìže.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Požár na hradì Kost vznikl 19.5.1635 napsal Jan Kryštof Brodzki z Lubnic, t.è.hejtman hradu Kost. Psal toto Jiøímu Jaroslavovi Stossovi z Kounic, který byl tehdy komisaøem nad statky frýdlantskými. Píše:TTéto pominulé dnešní noci, zámek zdejší Kost velikou nešetrností èeládky hr.Colloreda, topením v pokoji, kde pážata byla, právì o pùl noci k vypálení došel.Pokoje povrchní/ krom Velké vìže, kaple a marštale a dvouch pokojuv, kde písaøi bydlejí/ všechny krovy a podlahy dokonce zhoøely.
Maria
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

hrad Kost

Unread post by Maria »

Další zajímavostí je kaple, která se pùvodnì nacházela v okrouhlé vìži pøi jihozápadním nároží hradního paláce. Byla zasvìcena sv.P.Marii.Zápisky v Libri confimationum , první z roku 1358 a druhý 1375 potvrzují kapli bez zasvìcení. V roce 1405 a v roce 1424 je jmenován knìz ke kapli na Kosti zasvìcené sv.Janu Køtiteli.
Za Petra z Vartemberka byla zbudována kaple, zasvìcená pùvodnì sv. Janu Køtiteli. Kaple byla plochostropá D.Menclová se domnívá, že její zaklenutí pochází ze 16. století a dostalo se jí zasvìcení sv. Annì. Není vylouèeno, že se o to zasloužily obì Anny z Biberštejna, provdané do rodu Lobkovicù.
V kapli se konají nyní svatební obøady.
Maria