Mongolská invaze a české země

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

do Mong

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

No sice Ungelt byl jaksi opevnìn, spíše z toho nejstaršího období, což se asi v bìhu 13. a 14. století mazalo, pøece byl uvnitø staromìstkých hradeb, takže tìžko poèítata, že by se kalkulovalo s prùnikem pøes hrydby a proto se musel opìvòovat Ungelt.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Unread post by Michal »

Já si myslím, že je vylouèená mongolská pøítomnost v severních Èechách.
V dobì bitvy u Legnice, byl král Václav s vojskem údajnì dva denní pochody daleko a údajnì se taky srazil s nìjakým mongolským pøedvojem v Kladském lese, Mongolové pochopitelnì utekli, Kladský nebo Klodzký les je na Polské stranì, vedly tudy pøístupy ze Slezska do Èech. Je to za hranicí s východními Èechami, pøechod je za Náchodem. Západnì Slezskem už Mongolové nepronikli, museli by se setkat z králem Václavem.
I to, že byli na Moravì je dost nejisté. Podle západních historikù se po okamžitì po bitvì u Legnice stoèil severní proud Mongolské armády zpìt a táhl spíš nìkudy Jablunkovským prùsmykem pøímo dolù do Uher, takže pøes Slovensko, to by znamenalo, že tady vùbec nebyli. A je to nejpravdìpodobnìjší, muselo by se o tom psát a hodnì. Místo toho se opravdu smìšuje vpád uherských Kumánù r. 1253. Mongolský prùchod by asi neskonèil nìjakou šarvátkou u Olomouce, pravdìpodobnì by Olomouc buï padla nebo by ji rychle obešli, protože èím déle by zde setrvali, tím víc by jim hrozilo, že je dostihne vojsko krále a to by asi pro nì nedopadlo dobøe, mìli už ztráty a druhou bitvu by prohráli. Nebyli hloupí, je doložené, že zvìdové je varovali pøed dalším postupem na západ.
Od Jindøicha Pobožného u Legnice to byl buï nezodpovìdný hazard nebo jim dost naletìl co se týèe síly jejich armády, já bych se pøiklonil k tomu, že si moc vìøil a naletìl jim, naopak Mongolský prùzkum zde fungoval znamenitì.
Sám Václav se prý dost divil, že na nìj s bitvou nepoèkal.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
honyk
Měšťan
Posts: 26
Joined: 02 Sep 2007 13:10
Location: Dobruška

Unread post by honyk »

První doloženou zmínkou o Cikánech na nešem území je podle všeho text Dalimilovy kroniky, kde se píše o Kartasech. V poznámce vydání z roku 2005 (nakl. Paseka) je uvedeno, že aèkoliv byli tito lidé spojování s Tatary, kartas bóg znamená v cikánštinì nìco na zpùsob "pøišel hlad". Z toho prý plyne, že šlo o Cikány.
thovtt
Kníže
Posts: 355
Joined: 06 Oct 2009 08:41

Re: Mongolská invaze a české země

Unread post by thovtt »

V knize Dějiny města Kardašovi Řečise se o jejím založení a jménu píše Kardaš - Kartas spyták tatarský.Její založení se datuje před rok 1300.
Josef Plch

Mongolská invaze a Morava

Unread post by Josef Plch »

Pokud jde o průchod Tatarů Moravou, asi nikdo nepochybuje o tom, že Tataři - Mongolové spěchali ze Slezska do Uher. To se shoduje s líčením v Pulkavově kronice: "A pospíchajíce přes území Moravy - neboť chtěli jít do Uher ke spojencům - pobili na polovině Moravy a stejně i Rakous miže a ženy ve vesnicích a polích."
Myšlenka, že na Moravě Tatři vůbec nebyli, že prošli Jablunkovským průsmykem ze Slezska do Uher, že jsou Mongolové popleteni s Kumány atd. mi přijde nápaditá, ale její slabinu vidím v tom, že ji nelze dokázat. Mám dojem, že je příliš ovlivněna pohledem člověka konce 20. století, který má před sebou mapu s odměřováním vzdálenosti, myslí si, že vojsko přesně plní instrukce - a možná má navíc chuť nabourávat zažité stereotypy předkládáním lehce provokativních myšlenek.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Mongolská invaze a Morava

Unread post by Ježek »

Pulkavovu kroniku bych doslovně nebral - s tou polovinou Moravy.

Já se domnívám, že Mongolové měli dobrou znalost terénu. Na druhou stranu, jak vysvětlit porážku jednoho z jejich houfců u Žitavy - zásobovací, loupežný útok?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Re: Mongolská invaze a Morava

Unread post by Ingolf »

Ježek wrote: Já se domnívám, že Mongolové měli dobrou znalost terénu.
To měli, používali výzvědné oddíly, ty se pohybovaly na koních, měly široký záběr.. Jejich armáda byla vůbec přísně centralizovaná, měla vybudovanou strategii a komunikační možnosti, taková vojenská mašinérie, to nebyla žádná banda chaotů..