Císař Zikmund Lucemburský

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Image Zikmund Image Ladislav Pohrobek

Kosterní pozùstatky Zikmunda Lucemburského jsou ztracené, mìly by se nacházet na území Rumunska. :cry: Emanuel Vlèek porovnával skicy Zikmundovy tváøe v profilu superprojekcí s lebkou jeho matky Elišky Pomoøanské. Ukázala se pøekvapivá shoda. Ovšem s portrétem otce již ne. Zikmund mìl narozdíl od Karla (ten mìl "typický" mohutný, masitý lucemburský nos) nos po matce - dlouhý a zahnutý. Zajímavé je, že pøi dalším srovnávání Zikmundova portrétu superprojekcí s lebkou jeho vnuka Ladislava Pohrobka se opìt dìdiènost projevila. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Poštovní známky O. Kulhánka s podobiznami otce a syna vzniklé za konzultace s Emanuelem Vlèkem


Image Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Citát...

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:Byl Sigmund postavy výteèné, ...(tolik Aeneas Sylvius Piccolomini...
Tento známý citát Eneášùv je ještì zajímavìjší tím, že císaøe líèí objektivnì a vyváženì. To je velice pozoruhodné o to víc, že Zikmund sám sebe pasoval do role jakéhosi ochránce a defensora katolické církve a svìtského meèe proti kacíøùm. To velkému znalci èeských pomìrù nebránilo v tom, aby Zikmunda vylíèil i jako známého "dívkaøe", vínapitele a toho, kdo nedodržoval úmluvy...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Zikind - polemika

Unread post by Katerina »

No jo, nejen díky Jiráskovi a obrozencùm by od vìtšiny Lucemburkù - s vyjimkou Karla (a snad Jana Zhoøeleckého) pes kùrku nevzal - hlavnì od chudáka Zikmunda, ten si na urèitou rehabilitaci musel poèkat ještì déle než jeho dìd.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Katerina »

the Dark Lord wrote:A kdo se diví? Byl sice DE IVRO naším panovníkem, ale DE FACTO . . . .
Po celou dobu jsme s ním byli ve válce a na trùn doopravdy usedl až rok pøed smrtí.
Pøeneseno .. pro další diskusi.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Katerina »

Katerina wrote:
the Dark Lord wrote:A kdo se diví? Byl sice DE IVRO naším panovníkem, ale DE FACTO . . . .
Po celou dobu jsme s ním byli ve válce a na trùn doopravdy usedl až rok pøed smrtí.
Pøeneseno .. pro další diskusi.
Tak já s ní zaènu.

Tak pøedevším, Zikmund jako druhorozený císaøùv syn byl vychováván jako budoucí král uherský nikolv èeský, a byl také do Uher brzy poslán. nemìl tedy dost èasu, ani pøíležitosti se nìjak více sžít s èeským prostøedím, jako jeho budoucí panovník, ani èeské prostøedí s ním. To na rozdíl od staršího bratra, kterého dal otec korunovat èeským králem už ve dvou letech.

Karel dost intezivnì trval na budoucím rozdìlení sfér, kde budou jeho synové panovat, a pøedepisoval jim, i jak se mají podepisovat.
Václav a Jan Èeský (vždy ) ještì pøed ostatními tituly , ale Zikmund ne.

Nebyli jsme s ním ve válce - to je nepøesné - dost èeských a hlavnì moravských rodù bez problémù akceptovalo jeho následnictví po bratru Václavovi.
Ten spor byl a ted se omlouvám za to zjednodušní - mezi husitským hnutím a královskou a pøedevším císaøskou mocí.

Zikmund totiž , tak jako jeho otec byl øínským císaøem.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Ten spor byl a ted se omlouvám za to zjednodušní - mezi husitským hnutím a královskou a pøedevším císaøskou mocí...
Je tøeba si ozøejmit 2 základní teze: 1. Zikmund byl nezpochybnitelným dìdicem trùnu zemí Koruny èeské a 2. o svém panovníkovi rozhodoval zemský snìm (a už s jednalo o pøijetí, potvrzení nebo volba panovníka z nové dynastie, po vymøení staré po meèi).

Zikmunda odmítla drtivá vìtšina (utrakvistické) spoleènosti v èele s utrakvistickou šlechtou. Proto se Zikmund objevil na zemských hranicích v èele nìkolika intervenèních armád. Nechci polemizovat o oprávnìnosti tohoto postupu, na toto téma se už popsalo spousta papíru.
Chci se však v této souvislosti zmínit o jiné vìci. Zikmunda zcela legálnì za svého panovníka odmítl památný Èáslavský snìm, zasedající v èervnových dnech LP 1421, a to za úèasti kališnických ale též - a to bych chtìl zdùraznit - katolických pánù z Èech i Moravy...
the Dark Lord
Panoš
Posts: 32
Joined: 08 Aug 2007 18:08
Location: MAGNA ROMA

Unread post by the Dark Lord »

èili je to to, co jsem øíkal již prve - byli jsme s ním ve válce a až v posledním roce jeho života byl za panovníka našeho uznán.
Nicménì déle než on byl naším panovníkem i Fridrich Falcký . . . .
Image
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Viola »

Katerina wrote:Nebyli jsme s ním ve válce - to je nepøesné - dost èeských a hlavnì moravských rodù bez problémù akceptovalo jeho následnictví po bratru Václavovi.
Ten spor byl a ted se omlouvám za to zjednodušní - mezi husitským hnutím a královskou a pøedevším císaøskou mocí.

Zikmund totiž , tak jako jeho otec byl øínským císaøem.
To je právì to. Zikmund se nemohl postavit na stranu husitù, i kdyby chtìl. Byl øímským králem, poté císaøem, což jasnì urèovalo stranu, na které mohl - a musel stát. Je samozøejmì otázkou, jak by se zachoval, kdyby mìl opravdu na výbìr, ale to sem nepatøí. Jeho pozice byla daná a tím byl dán i jeho vztah k husitùm. Nesmíme zapomínat na to, že kdyby se vehementnì zastával husitù, byl by sám prohlášen kacíøem.

Málo se ví, že alespoò zpoèátku kostnického koncilu se Zikmund Husa zastával, žádal o jeho propuštìní, poté aspoò o veøejné slyšení. Zikmund jako øímský král lavíroval mezi jednotlivými stranami a tlaky, pøièemž hlavním cílem kostnického koncilu bylo vyøešení papežského schizmatu, nikoliv Husova otázka. Já osobnì bych øekla, že Zikmund si byl vìdom možných dùsledkù a Husovo upálení nechtìl, ovšem pod tlakem okolností mu nemohl zabránit. Obávám se ale, že jednostranné odsuzování Zikmunda je - stejnì jako jeho dìda Jana - pøežitkem pøedevším z dob národního obrození.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:...Málo se ví, že alespoò zpoèátku kostnického koncilu se Zikmund Husa zastával, žádal o jeho propuštìní, poté aspoò o veøejné slyšení. Zikmund jako øímský král lavíroval mezi jednotlivými stranami a tlaky, pøièemž hlavním cílem kostnického koncilu bylo vyøešení papežského schizmatu, nikoliv Husova otázka...
Ano, souhlasím. Proto Husa nakonec obìtoval jako pìšáka na politické šachovnici, kde na té Zikmundovì stranì oné pomyslné šachovnice stála i øímská kurie.
Viola wrote:...Já osobnì bych øekla, že Zikmund si byl vìdom možných dùsledkù...
Nebyl a ani nemohl být. Já si zase naopak myslím, že to, co následovalo po první pražské defenestraci v r. 1419, se mu nezdálo ani v jeho nejdìsivìjších snech a nedokázal si to pøedstavit ani v nejbujnìjší fantazii. Z jeho "tajné" korespondence je zøejmé, že uvažoval následovnì (parafrázuji): "Husa obìtuji a se zbytkem kacíøské spoleènosti se hravì vypoøádám pozdìji, až tady ta 'komedie' v Kostnici skonèí". O jak hluboce mylný kalkul se jednalo, záhy se pøesvìdèil na vlastní kùži za nìkolik málo let...
Viola wrote:...Obávám se ale, že jednostranné odsuzování Zikmunda je - stejnì jako jeho dìda Jana - pøežitkem pøedevším z dob národního obrození.
Nevím, zda to je "zásluha" pøímo obrozencù, ale jednostranné odsuzování je vždy zavádìjící a u císaøe Zikmunda to platí možná ještì víc, než u jeho dìda...
Last edited by Jiří Motyčka on 02 Oct 2007 17:12, edited 1 time in total.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: polemika

Unread post by Katerina »

No, než jsem stihla zareagovat, vše co jsem mìla na mysli za mì vyslovili Viola a Jirka, dìkuji.

Jen chci dodat, že jsem zde nechtìla vystupovat jako a priori obhájce Zikmunda Lucemburského, na to mi vìdomosti zdaleka nestaèí.
jen jsem chtìla vyjádøit , že hledìt na nìj pohledem Jiráskovým èi národního obrození by nebylo fér a že Zikmund na své spravedlivé ohodnocení poøád ještì èeká.

Byl to holt Lucemburk se vším všudy, asi ne nepodobný svému slavnému dìdovi.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Re: polemika

Unread post by floriš »

Katerina wrote:...hledìt na nìj pohledem Jiráskovým èi národního obrození by nebylo fér a že Zikmund na své spravedlivé ohodnocení poøád ještì èeká.
... sice ponìkud zjednodušenì pojaté, ale populárnì dosažitelného pozmìòujícího pohledu se mu dostalo v Kapitolách z dìjin národního úpìní od Zdeòka Šmída
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Zikmund a jeho Draèí øád

Unread post by Katerina »

Jak Acoma již letmo zmínila - Zikmund byl též iniciátorem nového rytíøského øádu.
Jeho Draèí øád (Lat: Societatis draconistrarum) byl podobný ostatním rytíøským øádùm té doby, vìtšinou vytváøených dle Øádu sv. Jiøí (1383).

Dle jeho stanov, které se v dochovaly v kopi z roku 1707, úkolem èlenù Øádu byla obrana Køíže a pøedevším boj proti jeho nepøátelùm, prioritnì hlavnì Turkùm.
Pùvodní øád mìl 24 šlechtických èlenù , mezi nimi napø.
samozøejmì samotného Zikmunda, dále polského krále Vladislava Jagella, neapolského a aragonského krále Alfonsa V., Vitolda Litevského, z Anglie Thomase, vévodu z Nortfolku, a nechybìl ani .. Vlad Tepeš, neboli vévoda valašský.

Symbolem byl stoèený drak, ještì s ocasem omotaným kolem krku, na zádech mìl èervený svatojiøský køíž na støíbrném pozadí.

Pozdìji, jak se Øád šíøil se objevovaly další symboly s drakem a køížem.
Ještì pozdìji, po Zikmundovì smrti zaèíná øád ztrácet svou jedineènost a dùležitost.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

?

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...To s tìmi požièanými peniazmi mì trošku dojalo, celý dìdeèek...
:? Obávám se, že teï si nejsem úplnì jistý, co máš na mysli...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: ?

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote:
Katerina wrote:...To s tìmi požièanými peniazmi mì trošku dojalo, celý dìdeèek...
:? Obávám se, že teï si nejsem úplnì jistý, co máš na mysli...
Jiøíku promiò, já obèas nìjak rychleji píšu než myslím.
No èetla jsem si tu diskusi, na kterou jsi mì odkázal, peèlivì ! , a jeden diskutující ze Slovenska si tam postìžoval, že si Zikmund pùjèil snad od nitranských nìjaké peníze a že je nikdy nevrátil, a paralela s dìdem Janem byla na svìte.

Pro ostatní bohužel bez souvislostí ... ale ty jsi se naštìští pøipomenul... omlouvám, se.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: ?

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...No èetla jsem si tu diskusi, na kterou jsi mì odkázal, peèlivì ! ...
Tak to je naprosto evidentní. :palec:
Katerina wrote:...a jeden diskutující ze Slovenska si tam postìžoval, že si Zikmund pùjèil snad od nitranských nìjaké peníze a že je nikdy nevrátil, a paralela s dìdem Janem byla na svìte...
Zato já ten dvouøádkový pøíspìvek úplnì pøehlíd. :oops: To by se hejtmanovi stávat nemìlo. Na svoji omluvu uvádím (pokud to vùbec omluvit jde :D ), že Zikmundovým úsekem z jeho CV týkající se kralování v Uhrách se nezabývám, a to ani okrajovì. Pøedpokládám však, že to bude urèitì ve tvém èlánku o nìm... :wink:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Sigismund rex de Hungaria

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Na svoji omluvu uvádím (pokud to vùbec omluvit jde :D ), že Zikmundovým úsekem z jeho CV týkající se kralování v Uhrách se nezabývám, a to ani okrajovì.
To je chyba, protože i mocný císaø Zikmund mìl problémy se šlechtou a byl jí zajat ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Sigismund rex de Hungaria

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...To je chyba, protože i mocný císaø Zikmund mìl problémy se šlechtou a byl jí zajat ...
Vím, jsem si toho vìdom.

Jenom malá poznámka k tomu. Byla to taková dìjinná ironie osudu. Zikmund zajal svého bráchu, aby poté jeho samotného zajala uherská šlechta. Budiž i toto mementem pro všechny nekritické hajitele Zikmundovy, kteøí neustále zdùrazòují, že Zikmund byl lepší Václava...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Sigismund rex de Hungaria

Unread post by KOMOŃ »

Knìžna Viola je správnì informovaná a je vidìt že èerpala ze stejného zdroje jaký mám na mysli já.
V zájmu jediného legitimního Èeského Krále nebyla žádná válka.Mìl sám dost starostí s expanzí Turkù a i tam tvrdì narazil.
Na upálení mistra Jana má minimální podíl.Nejvìtší podíl na jeho upálení mají jeho "kamarádi"ze studií kteøí mimo jiné ihned po pøíchodu do basileyského koncilu žádali jeho zatèení.Pøitom mu byl garantován pøi koncilu svobodný pohyb!
Takže velmi jednoduše øeèeno:Husa si upálily Èeši skoro sami.A kdyby Hus vìdìl co se zde dít asi by i odvolal!
Ono vykrádat hroby,tancovat po kostøe zesnulého krále,a vùbec krást a nièit køesanské symboly je znakem spíše sekty než "regulérní odnože" církve.
Takové nechutnosti nedìlají ani dnešní mladí satanisti kteøí prožívají velkou renesanci.
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Zikmund- polemika - THe Dark Lord

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Copak se mìl jako nejvyšší svìtský pøedstavitel (alespoò teoreticky) køesanstva postavit proti církvi, obhajovat kacíøe a odpadlíka (by mìl pravdu)?
JM wrote:
Viola wrote:...Málo se ví, že alespoò zpoèátku kostnického koncilu se Zikmund Husa zastával, žádal o jeho propuštìní, poté aspoò o veøejné slyšení. Zikmund jako øímský král lavíroval mezi jednotlivými stranami a tlaky, pøièemž hlavním cílem kostnického koncilu bylo vyøešení papežského schizmatu, nikoliv Husova otázka...
Ano, souhlasím. Proto Husa nakonec obìtoval jako pìšáka na politické šachovnici, kde na té Zikmundovì stranì oné pomyslné šachovnice stála i øímská kurie.
Viola wrote:...Já osobnì bych øekla, že Zikmund si byl vìdom možných dùsledkù...
Nebyl a ani nemohl být. Já si zase naopak myslím, že to, co následovalo po první pražské defenestraci v r. 1419, se mu nezdálo ani v jeho nejdìsivìjších snech a nedokázal si to pøedstavit ani v nejbujnìjší fantazii. Z jeho "tajné" korespondence je zøejmé, že uvažoval následovnì (parafrázuji): "Husa obìtuji a se zbytkem kacíøské spoleènosti se hravì vypoøádám pozdìji, až tady ta 'komedie' v Kostnici skonèí". O jak hluboce mylný kalkul se jednalo, záhy se pøesvìdèil na vlastní kùži za nìkolik málo let...
K výše uvenému a koneènému Zikmundovu postoji bych ještì rád uvedl svìdectví z pera oèitého svìdka na koncilu v Kostnici Petra z Mladoòovic ...