Kuenringové

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Viola wrote:
Kateøina_z_Landštejna wrote:Ale pokud ji mìl s Anežkou Kuenringovou a za manžela dostala Jindøicha V. Kuenringa, tak to si vzala pøíbuzného :-k
Kuenringové byli rodina široká, takže nìjaký vzdálenìjší rozrod nemusel být problémem. Ale možná to znovu nastoluje otázku, zda Agnes byla vùbec z Kuenringù.
Mùj názor na vìc je myslím dostateènì známý :wink: .
Poøád mi to vrtá hlavou a nedá spát. A tak hrabu a hrabu ... :-k

Napadla mne taková vìc:

Pøemysl si vzal za ženu mnohem starší Markétu z Babenberka a bylo prakticky vylouèeno, aby s ní mìl dìti.
Kuenringové, jmenovitì Albero V., mu významnì dopomohli k vévodskému stolci v Rakousku.
Co když, poté, co si vzal za oficiální manželku Markétu, zároveò pojal nìjakou Kuenringovnu (o ženách toho rodu moc nevíme a Anežka údajnì mìla být dvorní dámou èi dívkou Markéty) za "poboènou manželku" a 1) poèítal s legalizací pøípadných potomkù, nebo 2) poèítal s tím, že si ji po pøedpokládané brzké smrti Markéty vezme?

Mìlo by to svou logiku - Kuenringùm vdìèil za rozšíøení èeské moci smìrem do Rakous a tohle by byl dobrý krok k jejímu posílení (nemohl tušit, jak brzy se vše zvrtne). Navíc mohla být hezká a s Kuenringy byl spojen nejen rod Pøemyslovcù, ale i Vítkovci, kteøí byli Pøemyslovcùm do jisté míry konkurenty. Legální spojení Pøemyslovcù s Kuenringy by tøecí plochu dost uhladilo a propojení Pøemyslovcù s Kuenringy a Vítkovci by Èechy mocensky znaènì posílilo.

Jenže pak zase pøišli ti zatracení Habsburkové a vše bylo jinak...
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Tak jsme zas o kousek dál v historii.

Monuenta BOica - Monumenta San Nicolaitana:

V r. 1140 nìjaký Ernest pøipisuje (asi) vesnici Pousingen osobì Siveridus de Sconheringen!

A už v r. 1110 jakýsi Perinhardus de Sconheringen figuruje v obnovovac listinì kláštera sv. Mikuláše!
Volo, multum, statim!
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

Image
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

bylo by možné popøípadì mi pomoci doplnit informace k genealogické tabulce pánù z Kuenringu?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

F.Krampl wrote:bylo by možné popøípadì mi pomoci doplnit informace k genealogické tabulce pánù z Kuenringu?
Teda Ty mi dáváš :wink: . Trochu jsem se v tom ztratila, nicménì èásteèný rodokmen, který jsme vytvoøili (spíš y) podle našich bádání, je zde. Koukám ale, že se od toho Tvého trochu liší :( . Je fakt, že jsme našli, že Jidnøich a Albero, paráci Pøemysla II., byli synové Hadmara (jak uvádíš Ty) i Jindøicha, v tom se dostupné zdroje rozcházejí. Jaké jsi mìl zdroje?
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

Tak zdroje jsou rùzné.Vìtšinou z èeských a rakouských internetových stránek.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

V knize "Pøemysl Otakar II." od Jiøího Kuthana jsem našla zajímavé poznámky o Jindøiších (Heinrich) z Kuenringu:

Heinrich II. (IV.) "Starší" - vitorazská vìtev, bratr Albera II.
Jindøich III. (V.) - manžel Hedviky ze Schaunbergu
Jindøich V. (VII.) - vitorazská vìtev, syn Jindøicha II. (IV.) Staršího (+ 1293), manžel Alžbety Pøemyslovny, marsálek rakouský


Ty poznámky o zatøídìní Jindøichù se zdají nasvìdèovat již probírané teorii o svojím zaøazení Jindøichù v rodových linií. První èíslo by mohlo být poøadím v rodové vìtvi a druhé pak poøadím celkovým v rámci celého rodu.

Doufám, že jsem tím nezpùsobila další zmatek :D
Volo, multum, statim!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Byla jsem se podívat v knihovnì na knihu o Kuenrinzích z roku 1981, v níž byl i rodokmen podle pánù J. Gründlera a K. Brunnera (z druhého èerpal i Vaníèek).
Pokud porovnáme tento rodokmen, jsou zde urèité rozpory:
1. celý náš rozrod by mìl pocházet nikoliv od Jindøicha III., ale od Hadmara III. (vím, že jsme s tím mìli trošièku problémy, nicménì podle tohoto rodokmenu mìl i Jindøich III. syny, což je v rozporu s nìkterými zprávami, které jsme našli na netu)
2. za manželku Jindøicha IV. považují Kunhutu z Dobré, ovšem s otazníkem
3. druhou manželkou Jindøicha VI. mìla být Kateøina z Hradce
4. dcera Litolda Eliška si mìla vzít Vítka z Landštejna!! (s otazníkem ovšem)
5. Jindøich VII. a Hadmar V. mìli mít ještì bratra, Albera VII.

O Hedvice ze Schaumburku bohužel nic :( .

Jinak vìtví bylo víc, ne jak vitorazská a dürnštejnská, ovšem nevím, do jaké míry používali predikát "z Kuenringu".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Vytvoøila jsem další rodokmen, kam jsem zapracovala názory pánù Brunnera a Gründlera :D .

Image
A zaèíná nám to do sebe nádhernì zapadat - ten chybìjící Jindøich jako první manžel Hedviky ze Schaumburku by mohl být Jindøich V., syn Jindøicha III. Jupí \:D/ .
Viola wrote:Podle jednoho rakouského serveru byl Jindøich IV. synem Hadmara III. (nikoliv Jindøicha), s tím, že se svým bratrem Alberem V. (Albero mìl být starší) drželi rodinné žezlo poté, co synové jejich strýèka Jindøicha III. zemøeli bez potomkù.
Ha, jsem geniální:
Viola wrote:No mìl by to být Jindøich IV. neboli starší, otec Jindøicha ml., který si vzal Elišku, dceru Pøemysla. Podle nìkterých informací zemøel již 1253, podle jiných pøežil oba syny a zemøel roku 1293.
Je to fakt jenom teorie, protože nevím pøesnì, co psali na tìch rakouských stránkách o Jindøichovi, co zemøel 1253 - ale je Jindøich z Kuenringu (asi jedno jak starý), bere si mladinkou Hedviku, ale on záhy umírá. Cca o 4 roky pozdìji si mladá, leè plodná vdova bere Voka z Rožmberka, kterého pøežívá o cca 50 let...
Mildi
Panoš
Posts: 32
Joined: 22 Sep 2007 11:56
Location: Bratislava

Unread post by Mildi »

Viola wrote:dcera Litolda Eliška si mìla vzít Vítka z Landštejna!! (s otazníkem ovšem)
Téma dcéry Litholda I. - Elišky z Kuenringu ma znaène zaujíma a snažil som sa dopátra èi bola Eliška manželkou Vítka z Landštejna a tým matkou Viléma z Landštejna alebo bola manželkou Viléma z Landštejna.
Ja som sa na základe viacerých rakúskych zdrojov prikláòal k variante, že bola Vilémovou matkou. Pán Žalud v diplomovke ale uvádza, bola jeho prvou manželkou s odvolaním sa na novšie rakúske zdroje. Aj tak som nebol ochotný to prija ale na koniec pod tiahou dôkazov som musel vnútorne ustúpi. Jedným z dôkazov je aj èlánok, ktorý som si stiahol z rakúskeho internetu - viï nižšie.
V tomto èlánku sa spomína skutoènos, Lithold mal prvé manželstvo s Agnes z Feldsbergu bezdetné a až druhé manželstvo s Agnes z Aspergu v poslednej dekáde jeho života ( a to už mal dos rokov? ) mu dalo potomkov. Z textu tohto èlánku sa dá odvodi, že jeho najstarší syn Johann I. sa narodil okolo roku 1302 ( pán Žalud odhaduje narodenie Eliška na rok 1304 ). V takom prípade nemohla by Eliška Vilémovou matkou ale prípadne len Vilémovou manželkou.
Pre záujemcov o Kuenringovcov uvádzam ten èlánok ( je v nemèine - príjemné lúskanie):

Der Streit zwischen Liechtensteinern u. Kuenringer
Leutold I. von Kuenring-Dürnstein (1243-1312) übernahm am 21. Juli 1280 von König Rudolf I. v. Habsburg das Stadt- und Landgericht Zwettl als Pfand. Er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten seiner Familie und ein großer Gönner des Klosters und der Stadt Zwettl. Er hielt sich häufig in der Stadt Zwettl auf, wie aus den hier von ihm gesiegelten Urkunden zu schließen ist. 1295 stiftete er dem hiesigen Bürgerspital eine Mühle.
Da Leutolds erste Ehe mit Agnes von Feldsberg kinderlos war, legte er vertraglich fest, dass die Nachkommen seiner Tante Euphemia von Kuenring-Pottendorf Gericht und Zoll von Zwettl für 300 Mark Silber erwerben sollten, falls er kinderlos sterben würde. Er behielt sich aber bis zu seinem Tod und für allfällige Nachkommen ein Rückkaufsrecht vor. Leutold heiratete in zweiter Ehe die Gräfin Agnes von Asperg. Dieser Ehe entsprossen sechs Kinder.
Nach dem Tode Leutolds, übernahm 1312 Rudolf von Liechtenstein, ein Enkel Euphemias, Stadt und Herrschaft Zwettl. Da die Söhne Leutolds I. zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig waren und Rudolf von Liechtenstein sich auf den Vertrag berufen konnte, der sich tatsächlich ja nur auf die erste (kinderlose) Ehe bezogen hatte, konnte er das Erbe zunächst anscheinend ohne ernsthafte Widerstände antreten.
1325 aber fochten Leutolds Söhne aus zweiter Ehe, Johann I. und Leutold II., gerade erst 23 bzw. 17 Jahre alt, die Übernahme des Erbes durch den Liechtensteiner an. Johann I. war kurz zuvor aus bayerischer Gefangenschaft entlassen worden, in die er auf einem Kriegszug an der Seite König Friedrichs des Schönen geraten war. Die beiden Kuenringer sagten Rudolf von Liechtenstein die Fehde an und rückten gegen Zwettl vor. Sie schlugen bei Ratschenhof ihr Lager auf, sammelten ihre Gefolgsleute, schlossen die Stadt ein und hielten sie von Donnerstag nach Ostern bis zum zweiten Sonntag darauf belagert. In Zwettl lag nur eine schwache liechtensteinische Besatzung, und Rudolf von Liechtenstein selbst weilte zu dieser Zeit in der Steiermark. An lang anhaltenden Widerstand oder einen Entsatz der Stadt war also nicht zu denken. In dieser Situation schlug Abt Gregor, ein gebürtiger Zwettler, vor, die Feindseligkeiten einzustellen und den Landesherrn um eine Entscheidung in dem Streit zu ersuchen. Die Stadt Zwettl öffnete ihre Tore und unterwarf sich bis zum Schiedsspruch des Königs den Kuenringern.
König Friedrich der Schöne entschied, dass das Landgericht (außerhalb der Stadt) den Kuenringern, jenes in der Stadt dagegen den Liechtensteinern verbleiben solle. Nach dem Tod Leutolds II. von Kuenring fiel 1348 das Landgericht mit Zoll, Maut, Fischweid usw. an den Landesfürsten zurück, der es bald an Elisabeth, die Witwe Rudolfs I. von Liechtenstein verpfändete. Von da an wurde es durch Jahrhunderte immer wieder verpachtet, manchmal an die Stadt selbst, meist aber an vermögende Adelige. Erst 1620 gelang es den Zwettler Bürgern das Landgericht und die landesfürstlichen Ämter zu kaufen.
Die Stadt selbst ging 1419 durch Kauf von den Liechtensteinern an den Landesherrn. Damit wurde Zwettl als landesfürstliche Stadt eine der „mitleidenden Städte“ Österreichs.

Literatur:
Johann von Frast, Topographie des Erzherzogthums Oesterreich. Das Decanat Groß-Gerungs und das Stift Zwettl (Wien 1838) S 46 f.
Gottfried Edmund Friess, Die Herren von Kuenring (1874) S 150-152.
Walter Pongratz, Geschichte der Stadt bis 1648. In: Hans Hakala/Walter Pongratz, Zwettl-NÖ I. Die Kuenringerstadt (1980) S 52 f.
Folker Reichert, Zur Geschichte der inneren Struktur der Kuenringerstädte. In: Andreas Kusternig/Max Weltin, Kuenringer-Forschungen = Jb. LKNÖ NF 46/47 (1981) S 151.
Historia magistra vitae
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

...Vzhledem k tomu, že Litoldovo první manželství s Anežkou z Feldsbergu bylo bezdìtné, smluvnì upravil, aby potomci jeho tety Eufemie z Kuenring-Pottendorfu získali (drželi) soud(?) a clo ze Svìtlé za 300 støíbrných marek, pokud by zemøel bezdìtný... Litold si za druhou manželku vzal Agnes z Aspergu, z tohoto manželství se narodilo 6 dìtí.
...V roce 1325 synové z jeho druhého manželství Jan a Litold, první mìl 23 nebo 17 let...

Litold sám mìl podle èlánku zemøít roku 1312. Bohužel nám nic neøíká o dobì, kdy uzavøel druhý sòatek nebo kdy aspoò zemøela jeho první žena. Ale èistì teoreticky - mohla být matkou Viléma z Ladnštejna, kdyby se byla narodila v roce 1302, nebo dokonce 1304? Podle mého názoru asi tìžko...
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Viola wrote:...Vzhledem k tomu, že Litoldovo první manželství s Anežkou z Feldsbergu bylo bezdìtné, smluvnì upravil, aby potomci jeho tety Eufemie z Kuenring-Pottendorfu získali (drželi) soud(?) a clo ze Svìtlé za 300 støíbrných marek, pokud by zemøel bezdìtný... Litold si za druhou manželku vzal Agnes z Aspergu, z tohoto manželství se narodilo 6 dìtí.
...V roce 1325 synové z jeho druhého manželství Jan a Litold, první mìl 23 nebo 17 let...

Litold sám mìl podle èlánku zemøít roku 1312. Bohužel nám nic neøíká o dobì, kdy uzavøel druhý sòatek nebo kdy aspoò zemøela jeho první žena. Ale èistì teoreticky - mohla být matkou Viléma z Ladnštejna, kdyby se byla narodila v roce 1302, nebo dokonce 1304? Podle mého názoru asi tìžko...
Myslím, že nemohla, protože Vilém musel být dospìlý již v dobì smrti Vítka, tedy kolem r. 1312. Prokazatelnì se zúèastnil panského povstání proti Janu Lucemburskému v r. 1317. To vypadá, že byli buï stejnì staøí, nebo by musela být o dost starší
Volo, multum, statim!
Mildi
Panoš
Posts: 32
Joined: 22 Sep 2007 11:56
Location: Bratislava

Unread post by Mildi »

Vážení kuenringobádatelia,
aby to nebolo také jednoduché ak sa Vám podarí dosta na na stránku: http://books.google.at/books?id=U5YJAAA ... #PPA170,M1 na strane 170 je rodokmeò Leutholda I, kde sa pre zmenu žiadna jeho dcéra Elisabeth neuvádza. Ale uvádza sa tam, že jeho prvá manželka Agnes von Veldsperg zomrela v septembri ( záøí ) 1299.
Kto má èas môže sa tam v nemèine prelúska k zaujímavým informáciam. Vierohodnos neviem potvrdi. Ale nad rokokmeòom Leutholda I je zmienka o bitke pri Zámostí ( pod Hlubokou ) kde Vilem z Landstejna spolu s Eberhartom z Walsee porazili Jindøicha z Hradce a spol. keï sa vracali z lúpeženia v Rakúsku. Toto info sedí.
Historia magistra vitae
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

jen nezapomínej, že to je kniha z roku 1857, od té doby se stav vìdomostí mohl výraznì zlepšít
Jirka

Unread post by Jirka »

Trochu jsem se brouzdal po netu a nalezl jsem údaj o prodeji hradu Gutenberg roku 1288 jistým Liutoldem von K. Mohl by to být Liutold uvedený v rodokmenu, nebo se jedná o jinou osobu?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Viola wrote:
Viola wrote:No mìl by to být Jindøich IV. neboli starší, otec Jindøicha ml., který si vzal Elišku, dceru Pøemysla. Podle nìkterých informací zemøel již 1253, podle jiných pøežil oba syny a zemøel roku 1293.
Je to fakt jenom teorie, protože nevím pøesnì, co psali na tìch rakouských stránkách o Jindøichovi, co zemøel 1253 - ale je Jindøich z Kuenringu (asi jedno jak starý), bere si mladinkou Hedviku, ale on záhy umírá. Cca o 4 roky pozdìji si mladá, leè plodná vdova bere Voka z Rožmberka, kterého pøežívá o cca 50 let...
Tak jsem si pìknì ocitovala sebe samu :lol: - podle komentáøe k Brief- und Memorialbuch od Alberta Behaima má být Jindøich V. (tedy potenciální první manžel Hedviky ze Schaumburku) doložen v letech 1224 - 1240, což by i èasovì mohlo odpovídat jak sòatku s Hedvikou, tak i možnému úmrtí v roce 1253 (by to zatím nemáme spolehlivì doloženo). Nevíte prosím, kde je uvedeno, že Hedvika byla vdovou po Jindøichovi z Kuenringu? Nemùžu to najít... #-o
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Viola wrote:
Viola wrote:
Viola wrote:No mìl by to být Jindøich IV. neboli starší, otec Jindøicha ml., který si vzal Elišku, dceru Pøemysla. Podle nìkterých informací zemøel již 1253, podle jiných pøežil oba syny a zemøel roku 1293.
Je to fakt jenom teorie, protože nevím pøesnì, co psali na tìch rakouských stránkách o Jindøichovi, co zemøel 1253 - ale je Jindøich z Kuenringu (asi jedno jak starý), bere si mladinkou Hedviku, ale on záhy umírá. Cca o 4 roky pozdìji si mladá, leè plodná vdova bere Voka z Rožmberka, kterého pøežívá o cca 50 let...
Tak jsem si pìknì ocitovala sebe samu :lol: - podle komentáøe k Brief- und Memorialbuch od Alberta Behaima má být Jindøich V. (tedy potenciální první manžel Hedviky ze Schaumburku) doložen v letech 1224 - 1240, což by i èasovì mohlo odpovídat jak sòatku s Hedvikou, tak i možnému úmrtí v roce 1253 (by to zatím nemáme spolehlivì doloženo). Nevíte prosím, kde je uvedeno, že Hedvika byla vdovou po Jindøichovi z Kuenringu? Nemùžu to najít... #-o
Violko, s Kueringama nepomùžu, dodnes se v nich ani trochu neorientuju. Dneska ráno jsem krátce na jedhoho narazila, když jsem koukala na nìco o MP v Rytíøské krvi. Bylo tam , že papež dal PO II. do klatby za masakr zpùsobený Jindøichem z Kueringu u mìsta (hmm zaèinalo to na Wa :oops: ) blíže jsem to nezkoumala. Kouknu se, ale nevím jestli je to zrovna ten Jindøich , kterého hledáš.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Hedvika ze Schaunberka

Unread post by acoma »

Viola wrote:
Viola wrote: Nevíte prosím, kde je uvedeno, že Hedvika byla vdovou po Jindøichovi z Kuenringu? Nemùžu to najít... #-o
Jako vdovu po Jindøichovi III. z Kuenringu ji uvádí Bohumír Nìmec v Rožmbercích a jako zdroje info má Sedláèka, Vaníèka (Vítkovci a èeský stát, 1981), Kubíkovou (Výtah z Bøežanových kronik) a Hlinomaze s Koldou (Vyšebrodský klášter - nekropole Rožmberkù). Ještì dotaz? :-s
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Díky, jsi zlatá :wink: . Ale ještì budu otravovat - nemáš náhodou nìco z toho doma, že by ses mi mrkla na listinu? :wink:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:Díky, jsi zlatá :wink: . Ale ještì budu otravovat - nemáš náhodou nìco z toho doma, že by ses mi mrkla na listinu? :wink:
Tyrane, co chceš konkrétnì?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!