TGM

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Jiří Motyčka

TGM

Unread post by Jiří Motyčka »

Bylo jeho druhé místo v anketì Nejvìtší èech adekvátní jeho odkazu a stopì, kterou Masaryk zanechal v histori našeho národa?
PS. Nejde mi v žádném pøípadì o hodnocení uvedené ankety. :!:
Jiří Motyčka

TGM

Unread post by Jiří Motyčka »

Nebylo, protože mìl, dle mého názoru, skonèit první a to pochopitelnì pøi vší úctì k osobnosti èeského krále a øímského cisaøe Karla IV.
Masaryk mìl neocenitelné zásluhy za vznik našeho samostatného státu a jako "otec zakladatel" pøispìl svojí høivnou k rozbití Rakouska-Uherska a ukonèení jeho 300 let trvající nadvlády v soustátí, kde jsme byli národnostnì, politicky, sociálnì i kulturnì po celou dobu diskriminováni.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: TGM

Unread post by Ježek »

Také bych TG Masaryka zvolil za nejvìtšího èecha, byl to nejenom politik, ale také filosof a èlovìk vysokých morálních hodnot, které pak byly pøíznaèné pro 1. republiku.
Možná si ji moc idealizuji, ale 1. republika byl dobrý stát, vyspìlý, svobodný, relativnì v poklidu, zde dokázalo žít nìkolik národností, dokonce se mohl i sám ubránit, což ukázal v válèièkách proti okolním státùm.
On právì tento stát stvoøil a hned od záèátku se tìšil pøízni západní státù. Po dlouhé dobì svobodni, v republice. O tom, jak se národ probudil a existoval, svìdèilo zklamání z roku 1938, kdy spousta lidí tyto hodnoty chtìla bránit.
Jak to dopadlo víme, dnes již nepatøíme k nejvyspìlejším státùm, samostatná obrana by také neuspìla, multikulturní spoleènost zde také není. Ale nám zbývá nadìje, my byly jsme a budem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Jiří Motyčka

Ještì k TGM...

Unread post by Jiří Motyčka »

Ano, T. G. Masaryk byl èlovìk s obrovským charismatem, demokrat každým coulem, velký humanista se smyslem pro spravedlnost a pravdu, což dokládají mimo jiné jeho postoje v aféøe "Hilsneriáda" a obnoveném sporu o pravost Rukopisù. Musel to být i èlovìk odvážný, protože v tìchto "kauzách" se neváhal postavit prakticky proti celému národu a bez ohledu na následky, které to pro nìho a jeho rodinu mohlo mít.
Jiří Motyčka

Re: TGM

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:... 1. republiku.
Možná si ji moc idealizuji, ale 1. republika byl dobrý stát, vyspìlý, svobodný, relativnì v poklidu, ...
Jednoznaènì souhlasím. Samozøejmì nebylo vše ideální, je tøaba si uvìdomit, z èeho se první republika zrodila, z èeho vzešla, ale snaha byla enormní a spousta vìcí se podaøila. Ve srovnání s první republikou mi nìkdy ta dnešní situace pøipadá pouze jen jako hra na demokracii...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

1. republika

Unread post by Ježek »

Nemám toto období nijak zvlášt odbornì nastudované, ale oznaèil bych 1. republiku za nejlepší období našich dìjin. Lidi si vybojovali vlastní stát. Republiku, zøízení, které zde nikdy nebylo a lidé si ho možná idealizovali a snažili mít demokracii nezkaženou. Svoboda znamenala v jistém smyslu i soukromé nebo veøejné vlastnictví, èlovìk nemá tendence nièit vlastní vìci.
Dùležitým morálním pilíøem byl prezident, to od té doby snad nikdy nebylo. Panu prezidentovi nešlo ,aby se mìl co nejlépe on, ale celý národ.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Jiří Motyčka

Re: 1. republika

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:Nemám toto období nijak zvlášt odbornì nastudované, ...
Pøesto s tím, co jste napsal, lze naprosto souhlasit.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Sladkost opojení, z kterého jsou opojeni pøedevším ti, co si na tu dobu již nepamatují. Ti co jí chválí, byli ještì mladí a tak spíš vzpomínají na svá dìtství. :evil:
Škoda, že se tak málo vedou také kategorie o nejhorší historické osobnosti dìjin. U mì by to jistì zvítìzil dùstojný tatíèek Masaryk v jezdecké póze. :twisted:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Sladkost opojení, z kterého jsou opojeni pøedevším ti, co si na tu dobu již nepamatují. Ti co jí chválí, byli ještì mladí a tak spíš vzpomínají na svá dìtství. :evil:
Škoda, že se tak málo vedou také kategorie o nejhorší historické osobnosti dìjin. U mì by to jistì zvítìzil dùstojný tatíèek Masaryk v jezdecké póze. :twisted:
Prvním odstavcem bych si spíš vysvìtloval preference KSè(M) u nás, nikdy bych ho neaplikoval na první republiku.
Kdy v minulým století bylo tak dobøe jako za tatíèka Masaryka?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Prvním odstavcem bych si spíš vysvìtloval preference KSè(M) u nás, nikdy bych ho neaplikoval na první republiku.
Kdy v minulým století bylo tak dobøe jako za tatíèka Masaryka?
Komunisti ho taky nemìli moc rádi, ale tìm se nelíbilo kde-co. Škoda že tu nepobyli ještì o chvíli déle, protože by je jejich stihomam doprovodil k bratrovraždám a nebylo by tøeba tvoøit sametové revoluce, aby se vyhnuli trestùm a dodnes si žili v blahobytu. :twisted:
Na druhou stranu kromì "nich" a "jeho" tu témìø nic jiného nebylo. Takže si ani nemùžu vzpomenout, kdy by tu v minulém století vùbec mohlo být líp (èímž samozøejmì nechci tyto dvì naprosto odlišné éry míchat dohromady).
Problém je v tom, že nikdy ideálnì nebylo (a teď pozor :twisted: ), a nikdy ani nebude. Pøesto se vždycky bude vzpomínat na "staré dobré èasy!"
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Sladkost opojení, z kterého jsou opojeni pøedevším ti, co si na tu dobu již nepamatují. Ti co jí chválí, byli ještì mladí a tak spíš vzpomínají na svá dìtství. :evil: ...
Tady snad nikdo netvrdí, že za 1. republiky bylo vše ideální. To ani omylem. Mladá demokratická republika se potýkala se spoustou problémù, z nichž jedním z nejvìtších byl vztah k Nìmcùm, neblahé dìdictví minulosti...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Škoda, že se tak málo vedou také kategorie o nejhorší historické osobnosti dìjin. U mì by to jistì zvítìzil dùstojný tatíèek Masaryk v jezdecké póze. :twisted:
Nevím, zda jsem to pochopil zcela správnì a zda to bylo myšleno vážnì a napsáno pøi plném vìdomí?...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Tekla »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Škoda, že se tak málo vedou také kategorie o nejhorší historické osobnosti dìjin. U mì by to jistì zvítìzil dùstojný tatíèek Masaryk v jezdecké póze. :twisted:
A to z jakého dùvodu, prosím? èím byl podle vás horší, než napøíklad Gottwald? :shock: :?:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Tekla wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Škoda, že se tak málo vedou také kategorie o nejhorší historické osobnosti dìjin. U mì by to jistì zvítìzil dùstojný tatíèek Masaryk v jezdecké póze. :twisted:
A to z jakého dùvodu, prosím? èím byl podle vás horší, než napøíklad Gottwald? :shock: :?:
Urèitì bych vybral více prvních míst než jenom tatíèka Masaryka. Moje zaujatost - jako každá jiná - pramení pøedevším z neznalosti. :? Pøesto mi úsmìv na tváøi trpkne, když vidím, že se v souvislosti s jeho osobou mluví pouze s "hubou plnou" medu. :x
Pøitom jeho osobu doprovází i další incidenty, které jsou pro mne nepøijatelné. Kupø. za "jeho republiky" se také znárodòovalo obyèejným lidem. (Viz. znárodnìní pozemkù ve STARÉM BÍTOVì 1932 a pøísným zákazu do tohoto prostoru. Pak byla vesnice i s kostelem zatopena tzv. Vranovskou pøehradou).
Zprofanovanì pøemýlanou skuteèností bylo také ozbrojené potlaèení demonstrace u tzv. DUCHCOVSKÉHO VIADUKTU 1931, pøi kterém zemøelo nìkolik dìlníkù. Vím, byla to krušná doba vzhledem k celosvìtové hospodáøské krizi, kde i v èSR bylo k roku 1933 milion nezamìstnaných. Dìlníci také nebyli zcela umírnìní. Ale tohle považuji za selhání.
Jeden z prvních schválených zákonù bylo ZRUŠENÍ ŠLECHTICTVÍ 1918. To je podle mì arogance moci. V té dobì šlechta už takový vliv nemìla a když se jí zakázalo dokonce užívání titulù (aè tam nešlo jen o ty tituly), tak to jsou spíš metody srovnatelné i s režimy, které následovaly.
Ale ani na Moravì nebyl pøíliš oblíben, když jej tam hnali kamením, že musel urychlenì odjet.
Ale jak øíkám, zaujatost pramení z neznalosti a já o této dobì nevím zhola nic, jen co jsem nìkde zaslechl. Pøesto je tatíèek oficiálnì prezentován jako nedostižný hrdina našeho národa. Cožpak opravdu nemáme žádné historické "hrdiny", že zbožòujem zmedializované politiky a sportovce? :cry:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Cožpak opravdu nemáme žádné historické "hrdiny", že zbožòujem zmedializované politiky a sportovce?[/i] :cry:
Nemyslíš, že ti lidé jsou medializováni právem?
Kdo je "opravdový" historický hrdina?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...skuteèností bylo také ozbrojené potlaèení demonstrace u tzv. DUCHCOVSKÉHO VIADUKTU 1931, pøi kterém zemøelo nìkolik dìlníkù...
No teď jsi se "drobátko" zkompromitoval. :)
Nemám èas (není to výmluva), abych podrobnì reagoval na všechna tvoje uvedená "negativa" otce zakladatele Masaryka. Ale jedno ti øeknu. Pøesnì tak jako ty se na Masaryka dívali komunisti za minulého režimu a asi i dnešní KSè(M). To ti nepøipadá, pokud nejsi zapøisáhlý pøíznivec komunistù, pøinejmenším podivné. Zvlášť pikantní je ten Duchcov. Ten komunisti omílají Masarykovi donekoneèna a dodnes, jsou tím už trapní, protože poøád naprosto nesmyslnì! Jako kdyby byl Masaryk velitel policejního zásahu a vydal povel ke støelbì. Spíš by ses mìl zajímat, co se dìlo pak a jak prezident reagoval na tento neomluvitelný incident, který nemohl dopøedu ovlivnit ani náhodou. Komunisti, kteøí Masaryka bytostnì nenávidìli a to ruku v ruce prvorepublikoví s tìmi poúnorovými, to interpretovali tak, že prezident nechal støílet do hladových dìlníkù. Kdyby se nejednalo o tragedii, byl by to úsmìvný „argument“. No sám uznáš, jaká je to snùška bezbøehé demagogie a komunistického "tøídního" pohledu na vìc.
Masaryk byl tak „špatný“ èlovìk, že se s ním scházel na setkání tzv. páteèníkù jeden z nejvìtších humanistù a svìtovì proslulý spisovatel, ryzí intelektuál Karel èapek. Ponechávám bez komentáøe. Ponechávám rovnìž bez komentáøe Masarykùv postoj k pravosti Rukopisù a jeho postoj v aféøe tzv. hilsneriády, kdy se neváhal postavit proti celému národu, protože na jeho stranì byla pravda. Etc.
Jistì, za první republiky nebylo zdaleka vše v poøádku. Pøijala se spousta kontroverzních zákonù, možná by ses divil, s kterými Masaryk kategoricky nesouhlasil, využil svého ústavního práva, ale to bylo tak vše, co proti tomu mohl udìlat.
Personifikace „špatnosti“ 1. republiky Masarykem je ahistorické nepochopení jeho politické a dìjinné úlohy, která je nikým, zdùrazòuji absolutnì nikým(!) nezpochybnitelná.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote: No teď jsi se "drobátko" zkompromitoval. :)
Asi jsem zaujatý víc než je zdrávo. Stejnì jako našeho milovaného tatíèka, tak posuzuju i celé století 20té. A samozøejmì, že nezpochybním mraèna objevù a vylepšení této éry, ale to ani není v mých silách a snahách.
Jak už jsem øekl, komunisti nenávidìli kde koho a kde co. Využívali stejné praktiky jako gestapo, možná se zkompromituju znova, ale plynule navázali právì na tehdejší hitlerovský protektorát. (Alespoò co usuzuju z 50tých let a fungování jejich lágrù). Stejnì tak polistopadový vývoj spíš vypadá jako koneèná rehabilitace komunistù. Ale to je vìc jiná...
Vím, že tatíèka hodnotím zkreslenì, ale co jsem øekl pøedtím, jsem si nevymyslel z dlouhé chvíle. Duchcov využívají komunisté ke své propagandì (ale tìm snad prùmìrnì inteligentní èlovìk ani nemùže vìøit), odpùrci jejich zas hlásají že tam ty dìlníky komunisti nahnali, aè vìdìli jak to dopadne. Vlastnì mi jsou tyhle žabomyší války ukradený. Pro mì je v hodnì smìrech 20. stol. køižovatka epoch a zvolená cesta negativní. Tím samozøejmì nechci obdivovat rakouskou monarchii!
Stejnì tak mi ale vadí ono rušení šlechtictví apod. (zas musím upozornit, že se toho nezastávám, abych se tím mohl pyšnit já. Z našeho rodu nikdo nikdy šlechticem nebyl...)
"Spor" spíš je v tom, že bych nemìl hodnotit jednu osobnost (tatíèka) stejnì jako jednu èást dìjin (první republiku).
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Cožpak opravdu nemáme žádné historické "hrdiny", že zbožòujem zmedializované politiky a sportovce?[/i] :cry:
Nemyslíš, že ti lidé jsou medializováni právem?
Kdo je "opravdový" historický hrdina?
Nedokážu posoudit, která medializace je právem a která nikoli, jelikož médiím vìøím asi tak jako pøedpovìdi poèasí. Velmoci vždy dokonce mìli extra úøady a USA dokonce ministerstvo na vytváøení mediálního obrazu a veøejného mínìní. Televizní a novinové zpravodajství je èasto také oèividnì zkreslené. Každý má tu tendenci tvoøit k obrazu svému. I v historiografii je v nìkterých smìrech vidìt, že nemálo historikù uhlazuje fakta tak, aby byl on sám spokojen se soubìhem událostí jak je vidí. Ještì vìtší prostor mají archeologové, kteøí si vùbec historii deformují do svého zorného úhlu. Dokonce jsem se setkal i s odbornými pracemi, kde byla zámìrnì nìkterá fakta zamlèována a jiná vytržená z kontextu, aby to vyhovovalo pøedkládané teorii.
A kde hledat "opravdové" hrdiny? Asi kdekoliv, ale vždy to bude jako s pravdou. Tu èlovìk objeví až když vyèerpá všechny ostatní možnosti. Navíc to bude obtížné, jelikož nikdy není èistého bez poskvrny a špatné vìci, aby nevedla k dobru... :)
Howgh! Domluvil jsem
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:Cožpak opravdu nemáme žádné historické "hrdiny", že zbožòujem zmedializované politiky a sportovce?[/i] :cry:
Nemyslíš, že ti lidé jsou medializováni právem?
Kdo je "opravdový" historický hrdina?
Nedokážu posoudit, která medializace je právem a která nikoli, jelikož médiím vìøím asi tak jako pøedpovìdi poèasí. Velmoci vždy dokonce mìli extra úøady a USA dokonce ministerstvo na vytváøení mediálního obrazu a veøejného mínìní. Televizní a novinové zpravodajství je èasto také oèividnì zkreslené. Každý má tu tendenci tvoøit k obrazu svému. I v historiografii je v nìkterých smìrech vidìt, že nemálo historikù uhlazuje fakta tak, aby byl on sám spokojen se soubìhem událostí jak je vidí. Ještì vìtší prostor mají archeologové, kteøí si vùbec historii deformují do svého zorného úhlu. Dokonce jsem se setkal i s odbornými pracemi, kde byla zámìrnì nìkterá fakta zamlèována a jiná vytržená z kontextu, aby to vyhovovalo pøedkládané teorii.
A kde hledat "opravdové" hrdiny? Asi kdekoliv, ale vždy to bude jako s pravdou. Tu èlovìk objeví až když vyèerpá všechny ostatní možnosti. Navíc to bude obtížné, jelikož nikdy není èistého bez poskvrny a špatné vìci, aby nevedla k dobru... :)
Howgh! Domluvil jsem
Žádný "Howgh!" Tak lehce se z toho nevykroutíš! Tímhle zbyteènì dlouhým ale hlavnì obecným povídáním jsi Ježkovi na otázku neodpovìdìl. Nevyhýbej se jí, proè? Neboj se a uveď lepší historickou osobnost, než byl TGM. No schválnì zkus to, s chutí do toho... :) A abys to nemìl tak jednoduché, mùžeš vybírat "pouze" a právì z 20. st. Tak a máš to! Chtìl bys z celých cca 1000 let zpátky? Tùdle! Ne, ne. :( Tak a teď vybírej... :lol:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Žádný "Howgh!" Tak lehce se z toho nevykroutíš! Tímhle ...povídáním jsi Ježkovi na otázku neodpovìdìl...
A sakra! :shock: že já se do toho vùbec plet. :?
Podle mì musí být hrdina už témìø bájný, aby se jeho legenda nedala pøíliš detailnì ovìøovat a pak v dùsledku zpochybnit :) . Ale 20.stol. se zas tolika osobnostmi ohánìt nemùže, vždyť historickou šlechtu odklidil tatíèek Masaryk, na zbytek inteligence, co nestaèil Hitler, mìli komunisti dost dlouhou dobu. Takže nám ve výètu zbyl už jenom tatíèek Masaryk a sportovci ;) :D
K. èapek byl bezesporu velkým duchem, ale tak velkým aby dodnes ohromoval svými èiny? Stejnì tak obdivuji i A. Dvoøáka (+ 1904, vím je to s odøenýma ušima), ten hudbou vystihl tenhle národ tak, jak se s ním neztotožnil žádný politik. Obdivuji i J. Wericha. I když už ten má k politice blíž, myslím, že v jiných oborech jsme mìli vìtší talenty než politicky zdatné vùdce a moudré vladaøe. Pøesto obdivuji tøeba odvahu Milady Horákové...
Jinak je to bída, nová inteligence se rodí celá staletí...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Sladkost opojení...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Žádný "Howgh!" Tak lehce se z toho nevykroutíš! Tímhle ...povídáním jsi Ježkovi na otázku neodpovìdìl...
A sakra! :shock: že já se do toho vùbec plet. :?
Podle mì musí být hrdina už témìø bájný, aby se jeho legenda nedala pøíliš detailnì ovìøovat a pak v dùsledku zpochybnit :) . Ale 20.stol. se zas tolika osobnostmi ohánìt nemùže, vždyť historickou šlechtu odklidil tatíèek Masaryk, na zbytek inteligence, co nestaèil Hitler, mìli komunisti dost dlouhou dobu. Takže nám ve výètu zbyl už jenom tatíèek Masaryk a sportovci ;) :D
K. èapek byl bezesporu velkým duchem, ale tak velkým aby dodnes ohromoval svými èiny? Stejnì tak obdivuji i A. Dvoøáka (+ 1904, vím je to s odøenýma ušima), ten hudbou vystihl tenhle národ tak, jak se s ním neztotožnil žádný politik. Obdivuji i J. Wericha. I když už ten má k politice blíž, myslím, že v jiných oborech jsme mìli vìtší talenty než politicky zdatné vùdce a moudré vladaøe. Pøesto obdivuji tøeba odvahu Milady Horákové...
Jinak je to bída, nová inteligence se rodí celá staletí...
No vidíš sám, jak je obtížné najít nìkoho srovnatelného s TGM. Ruku na srdce, nevypotils prakticky nic! Je to možná z mé strany pøíkré hodnocení, ale nermuť se tím, je to dáno titánským zjevem Masarykovým. A na toho èapka mi taky nesahej. Kolik èechù má Nobelovu cenu za literaturu? 1, slovy jeden! A èapkovi chybìlo tak málo a tak by si ji zasloužil, jako málokterý spisovatel!
Ano, Milada Horáková, skvìlá a nevšední dáma naší politické scény, je jiná "kategorie". Srovnatelná s Husem, za svoje pøesvìdèení a za to, že nezradila svoje svìdomí, položila život...