Nejhorší zkušenosti na hradech?

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

taky nepohrdnu, ale pøednášku o nehmotnu klidnì vynechám
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Nejhorší poznatky na hradech

Unread post by Maria »

Ráda vás u nás na hradì pøivítám a zaøídím...staèí termín..mùj telefon: 602 288 602...
:lol: \:D/ :P :oops:
Maria
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Skušenost

Unread post by Kunhuta Haličská »

Moje nejhorší skušenost s hradem byla na Buchlovì výklad zdejší prùvodkynì byl tak neprofesionální prostì hrozný!
Pro, rege!!!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Skušenost

Unread post by Viola »

Kunhuta Halièská wrote:Moje nejhorší skušenost s hradem byla na Buchlovì výklad zdejší prùvodkynì byl tak neprofesionální prostì hrozný!
V jakém smyslu? Co tøeba øíkala? pøidej perlièky :wink:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: hrad Kost

Unread post by KOMOŃ »

Dagmar wrote:
Maria wrote:..Ale stejnì je to úžas si chodit po hradì ....obzvlášt pøi soukromých prohlídkách èi šmejdìní jen ..staèí napsat a mùžu zaøídit...
Moc ráda bych tvé nabídky využila\:D/ :D ...... pøidá se ještì nìkdo :?: :lol:
Kost je krásná a byl sem tam snad už šetkrát.V samotném hradu teda pouze jednou ale i tak se tam moc rád vracím.
Loòský jarní výklad považuju za zcela zdaøilý a profesionální ale já mám spíš soucit s chudákama prùvodcema než s posluchaèema.
Bez piva to není ono.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

nejhorší zkušenosti na hradech

Unread post by Maria »

No chcete perlièku??? Tak tady je. Vèera pøišel do kasy mladík a prohlásil,:Máte tady vìž???No my že ju. A mùže se do ní??nemùže...tak teda nemáte vìž???? no a odešel, aniž by zhlédl hrad. Škoda, že Bílá vìž je tak vysoká ... :lol:
Do vìže mùžou jen známí a na vlastní riziko. Je chudinka v desolátním stavu. kdyby se tam chodilo v zástupech , tak by se jistì brzo schodištì zøítilo...
Maria
User avatar
mbalon
Poddaný
Posts: 3
Joined: 01 Jun 2008 18:07

Unread post by mbalon »

Nejhorší zkušenost byla v oblasti Ralska, je zde nejménì 15 zøícenin hradù a nikdo se o to nestará, zdi jsou popsané azbukou ještì z totality, v hradbách jsou díry od kabelù, které sem rusové tahaly a celkový stav je hrozný. Prošli jsme 3 zøíceniny a bylo to všude stejný. Za cesty narazili i na pár raket RPG! Je to nebezpeèná oblast zvl᚝ obora Židlov, pokud nìkdy do Ralska vyrazíte tak ten plot do obory Židlov nepøelézejte jako my :D . A ještì k tomu pod hradem Ralsko jsou uranové doly, prostì strašný.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Nejhorší zkušenosti

Unread post by Maria »

To je pravda, to jsou ale nenahraditelné škody a nikomu se do toho nechce, protože nikdo neví co tak vlastnì všechno okupanti natahali.Ale snad èasem se snad nìkdo najde...kdo se do toho pustí.. :(
Maria
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

nedá mi to nepodìlit se s aktuálnì vloženým komentáøem k nám na server k Èervené Lhotì"

Snad nikdy jsem nevidìl, že by nìjaký zámek navštìvovalo tak nepøimìøšené množství rodin s malými rozeøvanými parchanty jen kvùli tomu, že se tady toèila stupidní pohádka as nejhorším scénáøem v historii èeské kinematograie.
Obdiv patøí prùvodci, který se ani nezarazil, když mu cizí dítì poblilo nohy, naprosto profesionálnì sundaval jiné jeèící zrùdy z lustrù, kamen, stolkù a pohovek a prohlídku, pøi které bych já skoèil z okna, dovedl do konce. Jsou to už dva roky, od té doby jsme toho sjeli hodnì, ale na tohle se vážnì zapomenout nedá. Babièky, berte svým smradùm aspoò pytlíky na blití..nelépe neprotržené...
Nebo na zámk ylezte, až budou mít rozum, když už ho nemáte vy!!!!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Minulý týden jsem o stejném problému èetla blog - øíká v zásadì to samé, i když rozhodnì kultivovanìjším zpùsobem :wink: .
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Viola wrote:Minulý týden jsem o stejném problému èetla blog - øíká v zásadì to samé, i když rozhodnì kultivovanìjším zpùsobem :wink: .
jo, ta holèina píše pomìrnì dobøe a hlavnì ví, o èem mluví...
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Skušenost

Unread post by Kunhuta Haličská »

Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x
Pro, rege!!!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Skušenost

Unread post by Viola »

Kunhuta Halièská wrote:Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x
Mùžeš rovést v èem konkrétnì?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Skušenost

Unread post by KOMOŃ »

Kunhuta Halièská wrote:Moje nejhorší skušenost s výkladem byla asi na Hrubém Rohozci!!! :x
Poøád tam je ta protivná prùvodkynì?
Bez piva to není ono.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: zkušenost

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kunhuta Halièská wrote:..nejhorší skušenost...na Hrubém Rohozci!
Já si na Rohozec stìžovat nemùžu, provázela tam sice mladá dívèina-brigádnice-studentka, ale zvládla to dobøe (na zámku nemùžu èekat, že bych tam slyšel nìco, co by mì zajímalo) a dovolila bez problémù fotit strašidla :D ...co by èlovìk víc chtìl?
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Nejhorší zkušenosti

Unread post by Georg »

Maria wrote:
To je pravda, to jsou ale nenahraditelné škody a nikomu se do toho nechce, protože nikdo neví co tak vlastnì všechno okupanti natahali.
Není to až tak pravda.Tady bylo cvièištì armády již za I.ÈSR,pak Nìmci,pak naše armáda s Izraelskou a,ještì do 50.let pak PTP od r. 68 Rusové.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
jitřenka
Selka
Posts: 30
Joined: 22 Jun 2008 17:48
Location: Otrokovice

Nemilá zkušenost

Unread post by jitřenka »

Nejhorší zkušenost

Za mì jednoznaènì zámek Kromìøíž. Neochotná prùvodkynì, naštvaná, když vy nìco víte a ona ne 8) . Turisty tam vùbec neradi vidí, protože se jim nechce pracovat, hlavnì v kvìtnu a záøí, kdy ten nával turistù není velký a obèas se dá dohromady tìch pìt úèastníkù pro prohlídku jen ztuha. To jsou pak hodnì neochotní.

Jinak v pohodì. Rozhodnì tím nechci nikoho odradit. Je nutné se vykašlat na nìjakou nerudnou ženskou a nenechat si zkazit opravdu úchvatnou podívanou (a už zámek, èi zahrady, nebo chrám - tam jsou o hodnì milejší. A vùbec nejmilejší jsou v tamìjších proslulých vinných sklepech :wink: :lol: )
J.
User avatar
LaVoisin
Poddaný
Posts: 2
Joined: 15 Sep 2008 15:05
Location: Èeské Budìjovice

Unread post by LaVoisin »

Mì teda v poslední dobì nejvíc zklamala prohlídka zámku Èeský Krumlov. Rožmberkové jsou mojí platonickou láskou, tak jsem se tìšila co se dovim nového a nedozvìdìla jsem se kromì jmen Petr Vok a Vilém z Rožmberka nic. Bylo to struènì, jasnì o nièem :cry:
A taky se mi nelíbila letošní prohlídka Janohradu v Lednicích. Postarší dáma toho øekla o polovinu míò než prùvodkynì v loòském roce, stále se zakoktávala a chvílema mi pøišlo, že ani neví o èem mluví. Asi se špatnì vyspala a myslela na nìco jiného než na výklad.
User avatar
Maria
Zeman
Posts: 89
Joined: 16 Nov 2007 15:31
Location: hrad Kost

Nejhorší zkušenosti

Unread post by Maria »

No na to co napsal Zany ,mohu jen dodat zmínìný prùvodce, pracuje i sem tamu nás. Tuto barvitou událost vylíèil velice humornì....Dávám za pravdu , že malé uøvané dìti na hrady a zámky nepatøí.Ale rodièe si to neuvìdomují..jsou nesoudný. Pak jsou nepøíjemní. Mohu napsat jen takovu vìcièku. U nás je udìlaná muèírna, troufám si øíci, že velice dobøe.Pøi zakupování vstupenek vždy se øekne formulka..že to není vhodné pro malé dìti, že se tam mluví hodnì o trestním právu atd. A i pøesto rodièe nereagují a pak klidnì vynadají...Další vìc jsou zahranièní turisté.letos nìmeètí rádoby kulturní motorkáøi, podotýkám starší, nepoèkali na prùvodkyni než otevøe bránu a klidnì ji vysadili, nechali ji rozvalenou. Chovali se sprostì...no výkvìt. Na druhé stanì jsou lidièky velice milí, zbožnì koukají a poslouchají. Ted chodilo hodnì lidí co chce mít výklad s málo lidma a v klidu.Tak na to je dobrý øíjen. U nás se chdilo i s jedním èlovíèkem...
Takže co pøinese další sezona???Uvidíme... :D :D :D
Maria
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Nejhorší poznatky na hradech

Unread post by Zany »

Dagmar wrote:
Zany wrote:
Katerina wrote: J8 bych také ráda .. nedomluvíme nìco ??
Pokud bude Maria ochotná protáhnout nás hradem i takto mimo návštìvní dobu, tak jsem pro nìjakou hromadnou výpravu všemi deseti. Ostatnì i na ofic. stránkách stojí "Jiný termín je možný po pøedchozí domluvì."
Jsem také zájemce a už mùžu i øídit..... :D
Fajn, pojïme se tedy pøesunout do pokecového tématu, kde se domlouvala pøedchozí akce, to už s tímto tématem pøíliš nesouvisí...
viewtopic.php?t=955