Nejhorší zkušenosti na hradech?

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Nejhorší zkušenosti na hradech?

Unread post by KOMOŃ »

Myslim na nespokojenost s vykladem,vstupnem a vubec kde vsude ste meli nejhorsi zkusenosti?
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: nejhorsi zkusenosti na hradech?

Unread post by Viola »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Myslim na nespokojenost s vykladem,vstupnem a vubec kde vsude ste meli nejhorsi zkusenosti?
Jednoznaènì Bouzov. Je to už pár let, takže historické nepøesnosti jsem ještì nezvládla vnímat, ale prùvodkynì byla úplnì šílená, nemluvila, ale kníkala, a poøád všem øíkala, co NESMÍ dìlat, kam nesmíme chodit... Perlou bylo, že nesmíme házet papuèe do kašny (jako by to asi nìkoho napadlo :D ).
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

MÌLNÍK

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...nejhorsi zkusenosti?
Sice to není úplnì na hradì, ale mám taky jednu špatnou zkušenost. :( Vlastnì to kdysi byl hrad, dnes je to zámek...Mìlník.
Ale toho se to úplnì netýká. :D
Hned vedle je kostnice a tam jsme se šli podívat. Jenže bylo zavøený, tak jsme se podívali na hodinky, jestli tam nejsme v dobì polední pauzy a hned pøes ulici se zaèínalo podráždìnì a nepøíjemnì ozývat "...aby jste se nezbláznili, už jdu!"
Pøitom jsme neøekli ani pùl slova, protože ani nebyl èas reagovat. Takhle jsme vykulili oèi :shock: ...ale jelikož já nemám takovou tu gentlemanskou noblesu šlechtického stavu (za kterou se nepøetržitì skrývám :twisted: ) tak jsem se taky do ženský pustil a na celý okolí se ozývaly moje nevybíravé nadávky na nevrlou pokladní, které pro jistotu nebudu opakovat (aby nás neposlouchaly tøeba nìjaký dìti), že na mì chtìla volat až policajty.
Žádnou kostnici jsme nevidìli a já mìl zkaženou náladu že bych klidnì dìlal žížalám na ocáskách dvojitý uzle, kdybych nemìl rád i takhle malinkatý zvíøátka... :D

O tohle jsme pøišli... :cry:
http://www.melnik2000.cz/images/petr&pa ... tnice1.jpg
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Hláška o žížalkách je úžasná.:)
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Z minulého léta

Unread post by Jiří Motyčka »

Hrady Rabí, Klenová... Nadrèený výklad mladých sleèen, brigádnic s chybami. Ale to není asi jenom moje zkušenost, stává se to bìžnou praxí. Ty staré hrady si to nezaslouží, ale naštìstí mezi návštìvníky se skoro nikdo nenajde, kdo o dané lokalitì nìco z historie ví...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Z minulého léta

Unread post by Viola »

Jiøí Motyèka wrote:Hrady Rabí, Klenová... Nadrèený výklad mladých sleèen, brigádnic s chybami. Ale to není asi jenom moje zkušenost, stává se to bìžnou praxí. Ty staré hrady si to nezaslouží, ale naštìstí mezi návštìvníky se skoro nikdo nenajde, kdo o dané lokalitì nìco z historie ví...
Tuhle zkušenost mám myslím ze Švihova - prùvodkynì poøád øíkala František Josef II.
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

Podìlím se o zkušenost z hradu Køivoklát, který jsme navštívili roku 2005. Nuda tam nebyla, neb prùvodkynì nás udivovala doslova v každém sálu a nejenom já jsem nevìøícnì kroutil hlavou :lol:
...tato barokní truhla na šaty z 19. st. je jediným dochovaným kusem svatební výbavy renesanèní majitelky hradu...
...tyto dámské šaty obvykle nosily ženy, ale jenom na slavnosti, protože vážily 60 kg (prùvodce ukazuje na šaty)...
...toto je hladomorna a tyto skøínky ve zdi sloužily jako skøíòky na osobní vìci odsouzencù na smrt - aby jim nikdo nemohl jejich vìci vzít...
...tato železná panna je ze døeva, což mìlo tu výhodu, že když do ní odsouzence zavøeli a polévali døevo vodou, tak nabobtnalo a strašlivì drtilo tìlo odsouzence...
..."a teï jsme v èásti, kde jsou vystaveny døevoøezy svatých, jestlipak víte, proè nìkteré sochy nemají ruèièky, nožièky nebo hlavièky?" jedno dítì nesmìle nedhodilo, že asi proto, že je nìkdo ulomil a ukazovalo pøitom na zøetelná poškození plastiky. Prùvodce se shovívavì usmál a oponoval: "ale kdeže, to jsou svatí a ti kolikrát ruce a hlavy ani nemìli"...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Z minulého léta

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Hrady Rabí, Klenová... Nadrèený výklad mladých sleèen, brigádnic s chybami. Ale to není asi jenom moje zkušenost, stává se to bìžnou praxí. Ty staré hrady si to nezaslouží, ale naštìstí mezi návštìvníky se skoro nikdo nenajde, kdo o dané lokalitì nìco z historie ví...
Podobnou zkušenost mám z Bezdìzu.
Ale i jednu humornìjší pøíhodu. Kamarád byl trochu vepøedu a byl v další místnosti trochu napøed, schoval se u dveøí za nìjaký pilíø s tím, že na prvního, kdo pùjde, vybafne. První šla prùvodkynì...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

výklady prùvodcù

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Hodnì záleží na tom, kdo se na objektu jako prùvodce vyskytuje. Èasto to jsou právì studenti na brigádách, jindy kasteláni nebo oficiální "zamìstanci". Jedni se drží napsaného textu, druzí z nìj vyboèovat ani moc nesmìjí a jiným je ukradená starší historie.

Na jednom hradì jsem k úžasu narazil na originální kreslený rozrod Hartigù a tak jsem se prùvodkynì ptal, jak tento rod souvisel s hradem, nebo jestli je v nìjaké jejich exposici obraz èlena tohoto rodu, ...ale vypadalo to, jakoby nikdy o tom rodì ani neslyšela.

Na jiném hradì jsem se prùvodce ptal na nìco ohlednì rodu pánù ze Železnice. (Nebudu úmyslnì jmenovat, protože prùvodce i hrad byli jinak v pohodì). Prùvodce mi øekl, že o tom nic neví, že o tom ani nepøemýšlel, ale že si o tom sám nìco pro zajímavost zjistí... (Ten rod totiž onen hrad pravdìpodobnì dokonce postavil (!) a pak zde sídlil ještì nìco pøes jedno a pùl století!).
Pro mì to je obecná zkušenost, že prùvodci jsou pøíjemní z toho pohledu, že se èlovìk dozví nìco, co vìdìt nechtìl, ale neèekám, že by mi odpovìdìli na nìco, co by mì zajímalo.
Ale neberu to jako vadu památky nebo dokonce neposuzuju jako "špatnou zkušenost". :)
p(o)sel z budoucnosti

Re: Z minulého léta

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Ježek wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Hrady Rabí, Klenová... Nadrèený výklad mladých sleèen, brigádnic s chybami. Ale to není asi jenom moje zkušenost, stává se to bìžnou praxí. Ty staré hrady si to nezaslouží, ale naštìstí mezi návštìvníky se skoro nikdo nenajde, kdo o dané lokalitì nìco z historie ví...
Podobnou zkušenost mám z Bezdìzu.
Ale i jednu humornìjší pøíhodu. Kamarád byl trochu vepøedu a byl v další místnosti trochu napøed, schoval se u dveøí za nìjaký pilíø s tím, že na prvního, kdo pùjde, vybafne. První šla prùvodkynì...

Z Bezdezu sem si prisel s dobrou hlaskou.Kdyz sem se mlade,krasne a velmi snazive pruvodkyne ptal na system obrany hradu jakozto mlady kluk v 7 tride tak se mi dostalo odpovedi ze to netusi ale ze tomu prispivalo take to ze tam nemeli ve stredoveku stromy.Trochu me to pobavilo i kdyz do jiste miry mela pravdu :lol:
User avatar
Maršálek
Kníže
Posts: 380
Joined: 22 Jan 2007 10:38
Location: HK

Unread post by Maršálek »

dobré jsou i další hradní historky, jako napøíklad o rytíøích, které museli v jejich nepohyblivé a tìžké polní zbroji vytahovat na konì jeøábem. vìdìli jste, že když takový rytíø náhodou upadl, tak už se sám bez pomoci nezvedl a umøel? :lol: :lol: :lol:
...a víte, že urozené dámy pletly po veèerech svým mužùm kroužkové košile? :lol: :lol: :lol:
...šlechta nosila drahocené šaty ze sametù, hedvábí a brokátù, bohatì pošívané drahými kameny. A takové šaty, protože byly hroznì drahé, se nosily dokud se na nich nerozpadly, pak se zase oblékly nové drahocené...
...a protože šlechta ve støedovìku neznala pøíbor, tak jedla jenom rukama a mastné prsty si urození otírali do svých šatù (samozøejmì tìch drahocených) ale nejèastìji do dlouhých vlasù komorných a do srsti svých psù... :lol: :lol: :lol:
p(o)sel z budoucnosti

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

rukama a mastné prsty si urození otírali do svých šatù (samozøejmì tìch drahocených) ale nejèastìji do dlouhých vlasù komorných a do srsti svých psù... :lol: :lol: :lol:[/quote]


Stim psem sem to kdysi delaval taky.Sem taky slechtic? :lol: Ale protoze byl kratkostrstej musel sem toho zanechat.
Navic v lete mi umrel :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote: Stim psem sem to kdysi delaval taky.Sem taky slechtic? :lol: Ale protoze byl kratkostrstej musel sem toho zanechat.
Navic v lete mi umrel :(
Asi´s to moc pøehánìl, :( ...ale zas´s to nemìl tak daleko na høbitov :) vlastnì zemøel doma, že? :lol:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Navic v lete mi umrel :(
No to se nediv, když byl krátkosrstej. Nejhorší na psí srst je prej vomastek z bùèku a pomfritù... :(
Týral jsi zvíøe. No moc nekoukej, :shock: týral jsi to zviøátko! Zeptej se nìkterého ochránce zvíøat, on ti to vysvìtlí... :evil:
A na to, zda jsi šlechtic, již asi odpovìï zaèínáš tušit, že?
p(o)sel z budoucnosti

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Jiøí Motyèka wrote:
p(o)sel z budoucnosti wrote:...Navic v lete mi umrel :(
No to se nediv, když byl krátkosrstej. Nejhorší na psí srst je prej vomastek z bùèku a pomfritù... :(
Týral jsi zvíøe. No moc nekoukej, :shock: týral jsi to zviøátko! Zeptej se nìkterého ochránce zvíøat, on ti to vysvìtlí... :evil:
A na to, zda jsi šlechtic, již asi odpovìï zaèínáš tušit, že?

Muj pes se dozil bez 1 mesice 16 roku.P 8) ochybuju ze sem ho utyral mastnejma rukama
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Unread post by Jiří Motyčka »

p(o)sel z budoucnosti wrote:...Muj pes se dozil bez 1 mesice 16 roku.P 8) ochybuju ze sem ho utyral mastnejma rukama
Jasnì, že ne. Ty tvý mastný pazoury byly v tom jeho vìku vlastnì ranou z milosti, chceš jistì naznaèit... :) :D :lol:
p(o)sel z budoucnosti

Unread post by p(o)sel z budoucnosti »

Jednu z nejhorsich zkusenosti sem mel na hrade Kumburku.Tento slavny hrad velmi kazi lidi kteri tam sice patrej ale paradoxne diky jejich chovani tam nemaji co delat.
Dostal sem vynadano kdyz sem se potreboval na neco optat.Bylo naznaceno ze o zvedavce meho formatu nemaji vubec zajem.Ze tomu moc nerozumi se dalo zjistit podle toho ze sem chodil a ptal sem se na informace pokazde nekoho jineho a pokazde bylo me receno uplne neco jineho a v jednom pripade naprosta hovadina.Jejich antiharmonicka spoluprace prestoze na hrade SKORO ZIJOU hovori za vse.

Jednou sem byl na hrade sam...A kdyz sem videl ze se blizi nejaka rodina, zahodil sem kolo do krovi a udelal sem ji pruvodce :lol:
Myslim ze na takoveho husteho pruvodce nikdo nikdy nezapomene...

Jinak ja se pokazde bojim tam jit a vubec se na neco zaptat.Proto v dobe kdy dejiny sou otevreny pro kazdeho z nas sou tyto lidi dost nezadouci.
ja nechci dostat vynadano za neco kdyz se chci na neco zaptat!!! :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

GOLDENBURG

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

p(o)sel z budoucnosti wrote:Jednu z nejhorsich zkusenosti sem mel na hrade Kumburku...
U této vìty mám vždycky mírný úsmìv na tváøi. :) Ale víc to nebudu rozvádìt, protože jsem se k tomu už vyjadøoval (pod køestním jménem) jinde: http://www.trosky.cz/rajnet/web/komentare.asp?id=360
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

KUKS

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Vèera jsme byli na zámku Kuks u Dvora Králové. Sice nás nezajímal interiér zámku, ale hrobka pod ním a tak jsme museli pøes dvì hodiny èekat na další termín otevøení... Dvakrát nám bylo øeèeno, abychom se zeptali pozdìji, jestli tam budou mít na to vùbec prùvodce a pak nakonec tedy, že tam s námi dojde jedna mladá prùvodkynì...
Prošlo se malou chodbièkou do jedné tmavé a chladné krypty s rakvemi a "prùvodkynì" neøekla ani pùl slova. Tak jsem se na nìco zeptal, stroze odpovìdìla a dál èekala, než si to prohlídnem a asi po dvou-tøech minutách jsme opravdu šli... :(
Naštìstí vstup pro osobu je jen 20,-Kè :D takže èlovìka ani tolik nemrzí, že tam není moc co k delší prohlídce navíc s naprosto neschopnou prùvodkyní. :twisted:
Image
Cesta vedoucí pøímo ke kryptì
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: KUKS

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Vèera jsme byli na zámku Kuks u Dvora Králové.
Já tam byla pøed skoro dvìma lety, takže si toho moc nepamatuju (až na to, že byl zaèátek srpna a dìsná kosa :wink: ), jenom prùvodkynì byla trochu mimo... Ani nás nepozdravila, neøekla pár slov na uvítanou, prostì rovnou spustila o hr. Šporkovi, a to ještì uprostøed jeho života...
Po prohlídce, která bohužel není jednolitá (chodí se poøád sem a tam, nìkdy i ven), jsme se šli zahøát do pøilehlé restaurace... Ta byla taky docela hrozná... Ale možná se mezitím zlepšila 8) .