Záhadný Přemyslovec Vladivoj

Dějiny do roku 1197 (druhý nástup Přemysla I.) - stěhování národù, Sámova říše, Velká Morava, Přemyslovské knížecí Čechy, dějiny ostatních států ve stejném období.

Moderator: Ježek

User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Záhadný Přemyslovec Vladivoj

Unread post by Tekla »

Kdo byl tento kníže, který Čechům vládl jen pár mìsícù a přesto je stihl zaprodat Němcùm?

Jaký byl jeho původ a politické souvislosti jeho nástupu k vládě?

Byl samostatnì jednajícím knížetem nebo jen loutkou v rukou Boleslava Chrabrého?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Pøiznávám bez muèení, že o nìm zatím vím jen tolik, cos napsala ve svém "medailonku" do rejstøíku. :cry:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

uvodem

Unread post by Tekla »

My jsme dneska o Vladivojovi diskutovali s Ježkem v poštì a pak jsme se dohodli, že založíme tuhle diskusi. protože jsme oba líní psát znovu všechno dvakrát, tak jsem si dala pøeci jen menší práci a vykopírovala jsem tuhle debatu z pošty a teï ji sem prsknu - bude to jako pøíspìvek sice trochu delší, ale snad to bude pøehledný a snad se nìkdo pøidá

:D
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

diskuse z posty

Unread post by Tekla »

Ježek:
Chrabrý si v roce 988 vzal za ženu Emhildu, dceru nìjakého slovanského knížete. Gall popisuje ctnosti Chrabrého manželky, ale zapomíná dodat které - mìl 4
Ale je možná fakt, že B III. plánoval trùn pro Vršovce.
K Chrabrýmu - myslím, že mìl dobrý vztahy s Pobožným, oba asi byly dost religiózní, Chrabrý zakládal kostely, biskupství, knìžím øíkal pane (Gall), takže by proti køesanskému strýci neválèil. Nevím, jak vycházel s Otou, ale asi taky dobøe, na vztazích mu pomohlo pøijetí Vojtìcha.
Zas na druhou stranu ho asi lákala ta Míšeò. Pokud by byly Èechy v krizi, tak je celkem jasný nevrácení Malopolska a Slezska - nikdo si o nìj neøekl.
V Èechách vidìl možnost, dosadit tam pøíbuzného - Vladivoje, pak tam sám vládnout - urèitì musel nastolit poøádek.
Kdy se dostává Morava do rukou Polákù?

Tekla:
Teï zrovna nad tou Moravou - kdy ji obsadili Poláci spekuluju (chystám toho Vladivoje) a ono je to vùbec takový dost nejasný:
když to vemu postupnì:
Chrabrý (jak øíká B. Krzem. - v polovinì roku 1002) využil zmatkù v øíši a zavraždìní míšeòského Ekkeharda a obsadiul Lužici, Mílsko a Míšeñsko
zaèátkem èervna byl korunován Jindøich II.
já pøesnì nevim, jestli to Chrabrý udìlal pøed jeho korunovací nebo po - ale asi až po, protože mu Jindøich sliboval nìjaký území v øíši jako léno a slib nenodržel - taxi to Chrabrý vzal sám
no a pak - buï v létì nebo na podzim s nejvìtší pravdìpodobností dobyl Moravu (B.K. má pro to celkem pøesvìdèivé argumenty)
Nìkdy v té dobì je svržen Boleslav III. - není zase jasné, jestli pøedtím nebo po tom - ale mnì se zdá logické, že to bylo až po... to, že Ryšavý zaváhal a nevyužil možnosti obsadit Míšeòsko (jako to udìlal Chrabrý) a to, že se nechal pøipravit o Moravu, už asi èeský "lid" teda velmoži - neunesli...
Ryšavý, který byl pøedtím kámoš s míšeòským Ekkehardem, nemìl moc kam utíkat - šel do Bavorska, tam ho Schweinfurtský uvìznil a poslal chrabrému - já myslím, že to celé muselo zabrat minimálnì mìsíc èasu...
Vladivoj byl prokazatelnì èeským knížetemv listopadu (na snìmu v Øeznì) - pøišel tedy asi v øíjnu, což by odpovídalo zhruba Ryšavého vyhazovu v záøí...
vrtá mi hlavou ale další vìc - kdo ryšavého vyhnal? Patrnì to byli propolsky orientovaní èeští pøedáci - protože pokud mìli oni navrch, zajistili pak pøišlému Vladivojovi stolec... Pak ale tìžko za jeho vyhnáním stáli Vršovci...
no a korunu tomu nasadil Vladivoj, podporovanej Chrabrým a propolsky orientovanými Èechy, kterej se "dobrovolnì" poddal Jindøichovi
ani bych se nedivila, kdyby se v tom lednu 1003 neupil k smrti rovnìž "dobrovolnì"
je to prostì samá záhada... skoro na založení diskuse

Ježek:
No to teda je, protože mám informace, že k tomu došlo mezi r. 999 a 1000.
V úvahu pøipadá léto 999 a pozdní léto 1000. V bøeznu 1000 pøišel do Polska císaø a povýšil Boleslava na krále (to se taky neví), zøídil AB v Hnìzdnì. Do kvìtna ho Chrabrý doprovázel v Nìmecku, pak potøeboval nìjaký èas na návrat. Skoro to vypadá, že si chtìl vzít dìddictví po strýci:D
No, hnìzdenský sjezd je v pohodì, pak budu popisovat èeskou anabázi a budu konstatovat, že není chronologie jasná.
Jo, 1015 Oldøich dobývá hrad Businc - prý na Moravì

Tekla:
Hele a to øíká kdo o tom rozmezí 999/1000? protože Krzem. naopak øíká, že historici jsou vesmìs toho názoru, že Chrabrý dobyl Moravu až 1003...
to jsou vìci...koukám, že tahle doba je ještì míò probádaná, než se zdá...

jo Sláma se období vlády BIII v doslovu k Ottonùm taky radši úplnì vyhnul...
kouknu schválnì do dìjin v datech...
haha, tak F. Èapka: Dìjiny zemí Koruny èeské v datech radši nemá dobytí Moravy Chrabrým vùbec uvedeno....

Ježek:
Brožurka o Olomouci
Udivilo mne, že jako loutka polského krále není myšlen Vladivoj. Nikde jsem na nìj nenarazil. Ale Boleslav III.
Asi jo, zaèal expandovat po smrti Oty III. kdy se jeho svìtovládná pozice zaèala hroutit, Jindøich ho tìžko uznával jako spolupracovníka a pøítele øímského lidu - døívìjší spolupracovník musel pøijmout zemì v léno...
Není teda možný, že Moravu získal až s celým knížectvím, až na to, že ji pak udržel?

Tekla:
No ona právì krzemienská uvádí jako dùkaz pro své tvrzení to, že právì na tom listopadovém snìmu v Øeznì dostal nìjaký rakouský markrabí (tuším, že Jindøich) velkou sumu penìz jako královskou donaci. Krzemienská z toho soudí, že to bylo na obranu proti Chrabrému. A také ten fakt, že donutil Vladivoje se mu poddat. Krzem. si myslí, že Chrabrý dobyl Moravu vlastnì v dobì, kdy Vladivoj usedl na trùn (nebo krátce po tom)... mnì se zdá pravdìpodobnìjší, že to udìlal døív...
té olomoucké brožurce bych moc nevìøila

Ježek:
To by bylo logický, že se Vladivoj choval k Chrabrému nepøátelsky, proto mu vzal pro zaèátek Moravu, Vladivoj se stáhl pod ochraná køídla císaøe, vévoda dostal peníze na vojsko a Vladivoj vyøešil svoje problémy na dnì vína... Po smrti císaøskýho Vladivoje, Boleslav použil páky na prosazení nekoho vìrnýho, když i ten selhal, podmanil knížectví sám.
Tedy nemìl Vladivoj s Chrabrým nic spoleènýho. Napadlo mne nemohl to být nìjaký Vršovec?
Ta brožurka je z toho vydavatelství, jak tam píše Pøemek.

Tekla:
já myslím, že Vladivoj se k Chrabrýmu nepøátelsky chovat nemohl - Krzem. o nìm píše, že pøišel z polska - poslal ho tedy Chrabrý a navíc podle kronikáøe byl pøíbuzným pøemyslovcù - jinak by ani nemohl být nastolen! což byl...
problém bude spíš v tom, že Chrabrý v tom asi Vladivoje nechal plácat - a on byl zøejmì velkej srabík... když mu Jindøich pohrozil na snìmu vpádem, radši se poddal - koneckoncù jemu jako "cizinci" na Èechách asi moc nezáleželo... lehce nabyl, lehce pozbyl... spíš si myslím, že tím aktem udìlení léna mìla zase v Èechách víc navrch ta pronìmecká strana... fakt bych se nedivila, kdyby byl Vladivoj "upit" k smrti...
sakra, ale na èí stranì byli Vršovci? to zatím nemám moc promyšlené...

Tekla:
teï mì napadlo možné vysvìtlení
existovala tu pronìmecká strana (která podporovala Jaromíra a potažmo i Oldøicha)
propolská strana (pøedstavovaná Slavníkovcema a jejich pøíznivcema - Sobìslav taky mohl mít nárok natrùn a nejspíš jako Pøemyslovec mìl!)
Vršovci - kteøí byli blíko trùnu díky pøíbuzenství s Boleslavem III.
a možná nìkdo další...
Když Chrabrý zaèal Èechy ohrožovat, mohli Vršovci pùsobit jako ten pomyslný "jazýèek" na vahách - oni se nejspíš pøiklonili k té stranì propolské... a tím ryšavého zradili
ryšavý nemohl ke králi, nemohl do míšnì (tu už držel Chrabrý) - nemohl nikam - nemeìl žádné spojence...prchl ke schweinf., ten byl ale kámoš s Chrabrým a proto mu ho vydal - Ryšavý nebyl v polsku ani náhodou dobrovolnì, byl tam jako zajatec...
mezitím se propolsky orientovaní èesští velmoži spojili s Chrabrým a vyjednali nastolení Vladivoje - souèástí dohod mohlo být i odstoupení Moravy
Vladivoj na trùnì - ale pod pohrùžkou se poddává Jindøichovi - jeho pozice v Èechách je tak ztížena - ztrácí podporu tìch propolsky orientovaných a asi i Vršovcù... øeší to alkoholem nebo je prostì odstranìn
Chrabrý pod vlivem situace posílá do Èech Ryšavého, který mu slibuje, že se nebude mstít...ale pøi první pøíležitosti to udìlá a vyøizuje si úèty se zrádnými Vršovci... a kdoví s kým ještì - pravdìpodobnì i s dalšími propolsky orientovanými
ti mají velké obavy o budoucnost zemì (je tu pøece Jaromír...) a informují Chrabrého - ten èeká u èeských hranic - povolává Ryšavého k sobì a nechává jej oslepit....
protože už nemá koho do Èech poslat (a Slavníkovec Sobìslav není nejspíš vhodným kandidátem proto, že propolsky orientovaná strana je už silnì oslabena) musí do Èech vstoupit vojensky a sám se ujmout vlády - a tak to taky udìlá...
jo...mimochodem - pokud by Vršovci fakt stáli za vyvraždìním Slavníkovcù, pak by skuteènì Sobìslav na èeský trùn nemohl...pokud byli Vršovci tím rozhodujícím prvkem ve høe...

Ježek:
Vìøil bych, že Vršovci byli jak korouhvièka. Zní to logicky, jenže proè by Sobìslav podporoval Chrabrýho?

Tekla:
Sobìslav se pøeci pøidal na stranu Chrabrýho už v roce 995, když zradil Pobožného - potažmo Ryšavého bìhem výpravy proti Luticùm! Od té doby setrvával na jeho dvoøe v Polsku a za ním tam pak pøišel Vojtìch, který se s Chrabrým dohodl, že mu pomùže podmanit Prusy... to mu nìjak ale nevyšlo...
poté, co Chrabrý obsadil 1003 Prahu, Sobìslav pøišel s ním - a pozdìji, když ji Jindøich II. s jaromírem dobývali zpìt, padl na nìjakém mostì...snad pøedchùdci juditina...støelen šípem...

Ježek:
No jo, ale když s nim pøišel, podle tý teorie nemoh v nic doufat - moh jen ztratit - a ztratil. Pokud teda nebyl správce neèeho.

Tekla:
no... v situaci, kdy byl v Èechách už Chrabrý fyzicky a vojensky pøítomen, mohl naopak dostat zpìt to, o co ho Pøemyslovci (nebo Vršovci nebo kdokoli...) pøipravili! ovšem ne pøedtím, kdy byli Slavníkovci "na indexu" a kdy bylo nutné, aby mìl dosazený kníže - Vladivoj nebo ryšavý (a pozdìji Jaromír) širokou podporu v èeské šlechtì...
pravdìpodobnì mohl být Chrabrého pravou rukou....byl na hradì, takže byl možná nìco jako správce...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

emotikony

Unread post by Tekla »

škoda, že z toho vypadly všechny smajlíky... takhle ta debata vypadá dìsnì serióznì... :oops: :roll: :shock: :D
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: uvodem

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:My jsme dneska o Vladivojovi diskutovali s Ježkem v poštì a pak jsme se dohodli, že založíme tuhle diskusi. protože jsme oba líní psát znovu všechno dvakrát, tak jsem si dala pøeci jen menší práci a vykopírovala jsem tuhle debatu z pošty a teï ji sem prsknu - bude to jako pøíspìvek sice trochu delší, ale snad to bude pøehledný a snad se nìkdo pøidá
Je to tak! Dodám, že pøipravuji komparací èeských a polských pramenù èláneèek o Boleslavem Chrabrým

Pøidávám odkaz na Teklino heslo k Vladivoji: http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php?info=76-Vladivoj
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Vladivoj v Cechach

Unread post by Tekla »

Když jsem èetla èlánek o Chrabrém, napadlo mì, že pokud by byl Vladivoj skuteènì mladším bratrem Chrabrého, pobýval zøejmì v Èechách s ním! - mimochodem, v jakých to bylo letech? (myslím ten pobyt po sòatku Mìška s Odou...)

Pak by byl èeským velmožùm blízkým knížeti dobøe znám a dalo by se tím vysvìtlit jeho pøíznivé pøijetí v Èechách...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Vladivoj v Cechach

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:Když jsem èetla èlánek o Chrabrém, napadlo mì, že pokud by byl Vladivoj skuteènì mladším bratrem Chrabrého, pobýval zøejmì v Èechách s ním! - mimochodem, v jakých to bylo letech? (myslím ten pobyt po sòatku Mìška s Odou...)
Nìkdo po roce 980 - osobnì si myslím od roku 985, tehdy se Chrabrý rozvedl s první manželkou, dcerou míšeòského markrabìte - podle mne to je èeský politický tah.
Hned v následujícím pøíspìvku se jdu zamyslet nad jeho pùvodem.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Pùvod Vladivoje

Unread post by Ježek »

Víme dvì vìci - pokud mohl být zvolen knížetem - musel to být Pøemyslovec.
pokud se vrátil z Polska - nemusel to být Polák, ale jen nepøítel nebo riziko pro režim. Riziko pro režim Boleslava III. byl každý Pøemyslovce, by sebenevýznamìjší.
Teï je otázkou, jak brát vládu Chrabrého u nás - jestli jako regulérní vládu nebo jen okupaci. Pokud jako okupaci, tak mu mohlo být jedno, že je polopøemyslovec. Pak doporuèený Vladivoj musel být Pøemyslovcem - regulérní alternativou za Ryšavce.
Chrabrý v dosazování Pøemyslovcù nemìl štìstí. Ryšavý za mìsíc vyvraždil Vršovce, Vladivoj zase složil hold nepøíteli Jindøichu II. Proto už neriskoval a z lotky udìlal èást velkého Polska.
Pokud byl Vladivoj Boleslavovým bratrem - jiná možnost, aby byl Pøemyslovcem není, myslím, že by bratra nepodrazil. Otázka, jak by ho pøijali Èeši
Nevlastní bratøi nebyli Pøemyslovci, navíc asi moc nemìli rádi bratra, když je v roce 992 vyhnal a celý život strávili v Nìmecku.

Vladivoj musel být Pøemyslovcem po otci.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Tak na tvé pøání Ježku:
Vladivojova vlády byla více ménì jen epizodická a pro naše dìjiny by teoreticky nemìla ani žádný význam, nebýt dvou dùležitých vìcí.
Podobnì jako v Uhrách vláda Samuela, bylo Vladivojovo dosazení dùkazem hluboké krize zpùsobené polskými výboji. Bylo to prvním velkým otøesením pøemyslovské moci. Jelikož je opravdu mnoho pøemyslovských potomkù, kteøí jsou zastøeni rouškou tajemství, jeho náležitost k tomuto rodu se nedá vylouèit. Stejnì tak mohl být ale jednoduše dosazen Boleslavem Chrabrým, bez "volby všech Èechù", nebo jeho pozdìjší pozice byla opravdu velice slabá. Jen dodám, že o argumentu, že by bratra nepodrazil, si nejsem docela jist, myslím, že byl povahy ne pøíliš dobré a víme co všechno si i Pøemyslovci mezi sebou dìlali. Zásadní bylo spíše jeho pozdìjší konání jak si udržet vládu, pouhá neschopnost vedla k tomu, že øíše získala další oporu v boji proti Èechám.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

pribuzenstvi

Unread post by Tekla »

Filip Svehla wrote:Tak na tvé pøání Ježku:
Vladivojova vlády byla více ménì jen epizodická a pro naše dìjiny by teoreticky nemìla ani žádný význam, nebýt dvou dùležitých vìcí.
Podobnì jako v Uhrách vláda Samuela, bylo Vladivojovo dosazení dùkazem hluboké krize zpùsobené polskými výboji. Bylo to prvním velkým otøesením pøemyslovské moci. Jelikož je opravdu mnoho pøemyslovských potomkù, kteøí jsou zastøeni rouškou tajemství, jeho náležitost k tomuto rodu se nedá vylouèit. Stejnì tak mohl být ale jednoduše dosazen Boleslavem Chrabrým, bez "volby všech Èechù", nebo jeho pozdìjší pozice byla opravdu velice slabá. Jen dodám, že o argumentu, že by bratra nepodrazil, si nejsem docela jist, myslím, že byl povahy ne pøíliš dobré a víme co všechno si i Pøemyslovci mezi sebou dìlali. Zásadní bylo spíše jeho pozdìjší konání jak si udržet vládu, pouhá neschopnost vedla k tomu, že øíše získala další oporu v boji proti Èechám.
V podstatì se vším, co píšete - o dosazení Vladivoje v dùsledku krize i o možnosti, že Vladivoj klidnì mohl zradit svého bratra, souhlasím.

jen k tomu nastolení - Dìtmar z Merseburku o øíká, že byl Vladivoj zvolen „jednomyslnì pro pøíbuzenství a velkou sympatii“ - což dokládá nejen regulérnost volby, ale také jeho pøíbuzenství s Pøemyslovci...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Pùvod Vladivoje

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:
Vladivoj musel být Pøemyslovcem po otci.
Nj, ale kdo byl oním otcem?! To, oè tu bìží! :)

Pokud se ujal vlády v roce 1002, musel se narodit nìkdy v sedmdesátých letech (nebo døíve), jeho otec by pak byl zhruba vrstevníkem Boleslava II. - že by nìjaký zatoulaný syn Boleslava I. o kterém nevíme?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Pùvod Vladivoje

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:
Ježek wrote:
Vladivoj musel být Pøemyslovcem po otci.
Nj, ale kdo byl oním otcem?! To, oè tu bìží! :)

Pokud se ujal vlády v roce 1002, musel se narodit nìkdy v sedmdesátých letech (nebo døíve), jeho otec by pak byl zhruba vrstevníkem Boleslava II. - že by nìjaký zatoulaný syn Boleslava I. o kterém nevíme?
Ne, nutnì Boleslava I. Jeho otec nebyl nijak významný, kdyby byl, byl by Vladivoj uveden jako jeho syn. Syn nìkoho, kdo nestál za zaznamenání. Nevýznamný syn Boleslava I. nebo nìkoho z pøedcházejících Pøemyslovcù. Stejnì jako pozdìjší biskup - kníže Jindøich Bøetislav (+1197), jeho otec Jindøich nebyl také nijak významný, teprv jeho dìd Vladislav I. byl knížetem. Kdyby v Èechách nebyla krize, tak by se k trùnu asi taky nedostal.
Všechny syny Boleslava I. také znát nebudem - jen knížete a kleriky...
Nebo mohl být otec nemanželský...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Pùvod Vladivoje

Unread post by Tekla »

Ježek wrote: Ne, nutnì Boleslava I. Jeho otec nebyl nijak významný, kdyby byl, byl by Vladivoj uveden jako jeho syn. Syn nìkoho, kdo nestál za zaznamenání. Nevýznamný syn Boleslava I. nebo nìkoho z pøedcházejících Pøemyslovcù. Stejnì jako pozdìjší biskup - kníže Jindøich Bøetislav (+1197), jeho otec Jindøich nebyl také nijak významný, teprv jeho dìd Vladislav I. byl knížetem. Kdyby v Èechách nebyla krize, tak by se k trùnu asi taky nedostal.
Všechny syny Boleslava I. také znát nebudem - jen knížete a kleriky...
Nebo mohl být otec nemanželský...
jo to zní celkem logicky...

a v ktere dobì by pak odešel do Polska do emigrace?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Pùvod Vladivoje

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:
a v ktere dobì by pak odešel do Polska do emigrace?
Je to jen hypotéza. Buï by odešel již otec za Boleslava II. -pak by mohl být Vladivoj tøeba synem Piastovny, které neznáme; nebo Vladivoj po smrti Boleslava II. Ale to jsou jen spekulace.
Teklo, Ty jsi odborník na tohle období. Mì vyhovuje tak sto lete dále:)
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Re: Pùvod Vladivoje

Unread post by Tekla »

Ježek wrote:
Tekla wrote:
a v ktere dobì by pak odešel do Polska do emigrace?
Je to jen hypotéza. Buï by odešel již otec za Boleslava II. -pak by mohl být Vladivoj tøeba synem Piastovny, které neznáme; nebo Vladivoj po smrti Boleslava II. Ale to jsou jen spekulace.
Teklo, Ty jsi odborník na tohle období. Mì vyhovuje tak sto lete dále:)
:D OK, budu o tom pøemýšlet a napíšu, na co jsem pøišla :wink:
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Na to zatím mohu jen odpovìdìt otøepanou hláškou- to je ale jen jeden názor. Ikdyž uznávám není podložený, zkusím se na to kouknout. Ale zatím si pøeètìte mùj èlánek o nastolovacím rituálu na mých stránkách (né Ježku to není reklama :D ) to by také mohlo být vysvìtlení!
Ještì k tomu pøíbuzenství. Já bych byl spíše pro Doubravku a Mìška, vždy tím by se vysvìtlila nálìžitost k Polsku.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Filip Svehla wrote:Na to zatím mohu jen odpovìdìt otøepanou hláškou- to je ale jen jeden názor. Ikdyž uznávám není podložený, zkusím se na to kouknout. Ale zatím si pøeètìte mùj èlánek o nastolovacím rituálu na mých stránkách (né Ježku to není reklama :D ) to by také mohlo být vysvìtlení!
Ještì k tomu pøíbuzenství. Já bych byl spíše pro Doubravku a Mìška, vždy tím by se vysvìtlila nálìžitost k Polsku.
Já nic neøíkám.
Jen nechápu na co to je reakce...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Omlouvám se, je to reakce na Teklu, ona patrnì bude vìdìt.
Historia magisteria vitae.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

clanek

Unread post by Tekla »

Filip Svehla wrote:Na to zatím mohu jen odpovìdìt otøepanou hláškou- to je ale jen jeden názor. Ikdyž uznávám není podložený, zkusím se na to kouknout. Ale zatím si pøeètìte mùj èlánek o nastolovacím rituálu na mých stránkách (né Ježku to není reklama :D ) to by také mohlo být vysvìtlení!
Ještì k tomu pøíbuzenství. Já bych byl spíše pro Doubravku a Mìška, vždy tím by se vysvìtlila nálìžitost k Polsku.
ja bych si ho rada precetela, ale nepodarilo se mi ho tam najit... :cry:
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...